திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नाळ् अवत्तु अलैसल्
nāḷ avattu alaisal
आऩावाऴ्विऩ् अलैसल्
āṉāvāḻviṉ alaisal
Second Thirumurai

043. अवल मतिक्कु अलैसल्
avala matikku alaisal

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  अऱुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. मण्णै मऩत्तुप् पावियऩ्याऩ् मटवार् उळ्ळे वतिन्दळिन्द
  पुण्णै मतित्तुप् पुकुकिऩ्ऱेऩ् पोतम् इऴन्देऩ् पुण्णियऩे
  ऎण्ण इऩिय निऩ्पुकऴै एत्तेऩ् ऒतिपोल् इरुक्किऩ्ऱेऩ्
  तण्नल् अमुते नीऎऩ्ऩैत् तटुत्तिङ् काळत् तक्कतुवे.
 • 2. तक्क तऱियेऩ् वॆऱियेऩ्नाऩ् सण्ट मटवार् तम्मुलैतोय्
  तुक्कम् अतऩैस् सुकम् ऎऩ्ऱे तुणिन्देऩ् ऎऩ्ऩैत् तॊऴुम्पऩ्ऎऩिल्
  मिक्क अटियार् ऎऩ्सॊल्लार् विण्णोर् मण्णोर् ऎऩ्पुकलार्
  सॆक्कर् निऱत्तुप् पॊऩ्मेऩित् तिरुनीऱ् ऱॊळिसेर् सॆङ्करुम्पे.
 • 3. करुम्पे ऒऱ्ऱि यूर्अमर्न्द कऩिये उऩ्तऩ् कऴल्अटियै
  विरुम्पेऩ् अटियार् अटित्तॊण्टिल् मेवेऩ् पॊल्ला विटमऩैय
  पॆरुम्पेय् मातर् पिणक्कुऴियिल् पेतै मऩम्पोन् तिटस्सूऱैत्
  तुरुम्पे ऎऩ्ऩस् सुऴल्किऩ्ऱेऩ् तुणैयॊऩ् ऱऱियेऩ् तुऩियेऩे.
 • 4. तुऩिये पिऱत्तऱ् केतुऎऩुम् तुट्ट मटवार् उळ्ततुम्पुम्
  पऩिएय् मलम्सूऴ् मुटैनाऱ्ऱप् पाऴुम् कुऴिक्के वीऴ्न्दिळैत्तेऩ्
  इऩिए तुऱुमो ऎऩ्सॆय्केऩ् ऎळियेऩ् तऩैनी एऩ्ऱुकॊळाय्
  कऩिये करुणैक् कटलेऎऩ् कण्णे ऒऱ्ऱिक् कावलऩे.
 • 5. वलमे उटैयार् निऩ्करुणै वाय्न्दु वाऴ्न्दार् वञ्सकऩेऩ्
  मलमे उटैयेऩ् आतलिऩाल् मातर् ऎऩुम्पेय् वाक्कुम् उवर्स्
  सलमे ऒऴुक्कुप् पॊत्तरिटैस् साय्न्दु तळर्न्देऩ् सार्पऱियेऩ्
  नलमे ऒऱ्ऱि नाटुटैयाय् नायेऩ् उय्युम् नाळ्ऎऩ्ऱो.
 • 6. नाळै वरुव तऱियेऩ्नाऩ् नञ्सम् अऩैय नङ्कैयर्तम्
  आळै अऴुत्तुम् नीर्क्कुऴियिल् अऴुन्दि अऴुन्दि ऎऴुन्दलैन्देऩ्
  कोळै अकऱ्ऱि निऩ्अटिक्के कूटुम् वण्णम् कुऱिप्पायो
  वेळै ऎरित्त मॆय्ञ्ञाऩ विळक्के मुत्ति वित्तकमे.
 • 7. मुत्ति मुतले मुक्कणुटै मूरिक् करुम्पे निऩ्पतत्तिल्
  पत्ति मुतले इल्लातेऩ् परम सुकत्तिल् पटिवेऩो
  ऎत्ति अऴैक्कुम् करुङ्कण्णार् इटैक्कुळ् पिळन्द वॆटिप्पतऩिल्
  तत्ति विऴुन्देऩ् ऎऴुवेऩेल् तळ्ळा निऩ्ऱ तॆऩ्मऩमे.
 • 8. मऩमे मुऩ्ऩर् वऴिकाट्टप् पिऩ्ऩे सॆऩ्ऱु मङ्कैयर्तम्
  तऩमे ऎऩ्ऩुम् मलैएऱिप् पार्त्तेऩ् इरुण्ट सलतिऒऩ्ऱु
  मुऩमे तोऩ्ऱ मतिमयङ्कि विऴुन्देऩ् ऎऴुवाऩ् मुयलुकिऩ्ऱेऩ्
  इऩमे ऎऩ्ऩै नीअऩ्ऱि ऎटुप्पार् इल्लै ऎऩ्अरसे.
 • 9. ऎऩ्ऩैक् कॊटुत्तेऩ् पॆण्पेय्कट् किऩ्पम् ऎऩवे ऎऩक्कवर्नोय्
  तऩ्ऩैक् कॊटुत्तार् नाऩ्अन्दो तळर्न्दु निऩ्ऱेऩ् अल्लतुसॆम्
  पॊऩ्ऩैक् कॊटुत्तुम् पॆऱअरिय पॊरुळे उऩ्ऩैप् पोऱ्ऱुकिलेऩ्
  इऩ्ऩल् कॊटुत्त पवमुटैयेऩ् ऎऱ्ऱुक् किवण्निऱ् किऩ्ऱेऩे.
 • 10. ऎऱ्ऱुक् कटियर् निऩ्ऱतुनिऩ् इणैत्ताळ् मलरै एत्तअऩ्ऱो
  मऱ्ऱिक् कॊटियेऩ् अः¤तिऩ्ऱि मटवार् इटैवाय् मणिप्पाम्पिऩ्
  पुऱ्ऱुक् कुऴऩ्ऱेऩ् ऎऩ्ऩेऎऩ् पुन्दि ऎवर्क्कुप् पुकल्वेऩे
  कऱ्ऱुत् तॆळिन्दोर् पुकऴ् ऒऱ्ऱिक् कण्णार्न् तोङ्कुम् कऱ्पकमे.
 • 11. ओङ्कुम् पॊरुळे तिरुऒऱ्ऱि यूर्वाऴ् अरसे उऩैत्तुतियेऩ्
  तीङ्कुम् पुऴुवुम् सिलैनीरुम् सीऴुम् वऴुम्पुम् सेर्न्दलैक्कत्
  तूङ्कुम् मटवार् पुलैनाऱ्ऱत् तूम्पिल् नुऴैयुम् सूतकऩेऩ्
  वाङ्कुम् पवम्तीर्त् तरुळ्वतुनिऩ् कटऩ्काण् इन्द मण्णिटत्ते.

அவல மதிக்கு அலைசல் // அவல மதிக்கு அலைசல்

No audios found!