திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
आऩावाऴ्विऩ् अलैसल्
āṉāvāḻviṉ alaisal
तिरुविण्णप्पम्
tiruviṇṇappam
Second Thirumurai

045. अरुळ् तिऱत्तु अलैसल्
aruḷ tiṟattu alaisal

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  कॊस्सकक् कलिप्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. नऱैमणक्कुम् कॊऩ्ऱै नतिस्सटिल नायकऩे
  कऱैमणक्कुम् तिरुनील कण्टप् पॆरुमाऩे
  उऱैमणक्कुम् पूम्पॊऴिल्सूऴ् ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्ऩुटैय
  मऱैमणक्कुम् तिरुअटियै वाय्निरम्प वाऴ्त्तेऩो.
 • 2. अलैवळैक्कुम् पाऱ्कटलाऩ् अम्पुयत्ताऩ् वाऴ्त्तिनितम्
  तलैवळैक्कुम् सॆङ्कमलत् ताळुटैयाय् आळुटैयाय्
  उलैवळैक्का मुत्तलैवेल् ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्ऩुटैय
  मलैवळैक्कुम् कैम्मलरिऩ् वण्मैतऩै वाऴ्त्तेऩो.
 • 3. आऱटुत्तुस् सॆऩ्ऱऎङ्कळ् अप्परुक्का अऩ्ऱुकट्टुस्
  सोऱॆटुत्तुस् सॆऩ्ऱ तुणैये सुयञ्सुटरे
  ऊऱॆटुत्तोर् काणरिय ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्ऩुटैय
  नीऱटुत्त ऎण्तोळ् निलैमैतऩैप् पारेऩो.
 • 4. सैवत् तलैवर् तवत्तोर्कळ् तम्पॆरुमाऩ्
  मॆय्वैत्त उळ्ळम् विरविनिऩ्ऱ वित्तकऩे
  उय्वैत्त उत्तमऩे ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्ऩुटैय
  तॆय्वप् पुकऴ्ऎऩ् सॆविनिऱैयक् केळेऩो.
 • 5. पाटुकिऩ्ऱोर् पाटप् परिसळिक्कुम् पुण्णियऩे
  तेटुकिऩ्ऱोर् तेटनिऱ्कुम् तियाकप् पॆरुमाऩे
  ऊटुकिऩ्ऱोर् इल्लात ऒऱ्ऱियप्पा अम्पलत्तुळ्
  आटुकिऩ्ऱ सेवटिकण् टल्लल्ऎलाम् तीरेऩो.
 • 6. पूणाक माटप् पॊतुनटिक्कुम् पुण्णियऩे
  सेणाकम् वाङ्कुम् सिवऩे कटल्विटत्तै
  ऊणाक उळ्ळुवन्द ऒऱ्ऱियप्पा माल्अयऩुम्
  काणात निऩ्उरुवैक् कण्टु कळियेऩो.
 • 7. कॊळ्ळुवार् कॊळ्ळुम् कुलमणिये माल्अयऩुम्
  तुळ्ळुवार् तुळ्अटक्कुम् तोऩ्ऱले सूऴ्न्दुनितम्
  उळ्ळुवार् उळ्उऱैयुम् ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्ऩुटैय
  तॆळ्ळुवार् पूङ्कऴऱ्कॆऩ् सिन्दैवैत्तु निल्लेऩो.
 • 8. सॆव्वण्ण मेऩित् तिरुनीऱ्ऱुप् पेरऴका
  ऎव्वण्णम् निऩ्वण्णम् ऎऩ्ऱऱितऱ् कॊण्णाताय्
  उव्वण्णऩ् एत्तुकिऩ्ऱ ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्वटिवम्
  इव्वण्णम् ऎऩ्ऱॆऩ् इतयत् तॆऴुतेऩो.
 • 9. मऩ्ऱुटैयाय् माल्अयऩुम् मऱ्ऱुम्उळ वाऩवरुम्
  कुऩ्ऱुटैयाय् ऎऩ्ऩक् कुऱैतविर्त्त कोमाऩे
  ऒऩ्ऱुटैयाय् ऊर्विटैयाय् ऒऱ्ऱियप्पा ऎऩ्ऩुटैय
  वऩ्ऱुटैयाय् ऎऩ्ऱुऩ् मलरटियैप् पोऱ्ऱेऩो.
 • 10. कुऱ्ऱम् सॆयिऩुम् कुणमाकक् कॊण्टरुळुम्
  नऱ्ऱवर्तम् उळ्ळम् नटुनिऩ्ऱ नम्परऩे
  उऱ्ऱवर्तम् नऱ्ऱुणैवा ऒऱ्ऱियप्पा ऎऩ्करुत्तु
  मुऱ्ऱिटनिऩ् सन्नितियिऩ् मुऩ्निऩ्ऱु वाऴ्त्तेऩो.
 • 11. वञ्स मटवार् मयक्कुम् मयक्कॊऴिय
  नञ्सम्अणि कण्टत्तु नातऩे ऎऩ्ऱॆऩ्ऱु
  उञ्सवर्कळ् वाऴ्त्तुकिऩ्ऱ ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्ऩुटैय
  कञ्स मलर्अटिक्के कातलुऱ्ऱुप् पोऱ्ऱेऩो.
 • 12. इऩ्ऩल् उलक इरुळ्नटैयिल् नाळ्तोऱुम्
  तुऩ्ऩवरुम् नॆञ्सत् तुटुक्कऴिय नल्लोर्कळ्
  उऩ्ऩल्उऱुम् तॆळ्ळमुते ऒऱ्ऱियप्पा ऎऩ्वाय्उऩ्
  तऩ्अटैवे पाटित् तऴुम्पेऱक् काणेऩो.
 • 13. पॆण्मणिये ऎऩ्ऱुलकिल् पेतैयरैप् पेसातॆऩ्
  कण्मणिये कऱ्पकमे कण्णुतलिल् कॊळ्करुम्पे
  ऒण्मणिये तेऩेऎऩ् ऱॊऱ्ऱियप्पा उऩ्तऩैनाऩ्
  पण्मणञ्सॆय् पाट्टिल् परवित् तुतियेऩो.
 • 14. माऩमिलार् निऩ्ताळ् वऴुत्तात वऩ्मऩत्तार्
  ईऩर्अवर् पाल्पोय् इळैत्तेऩ् इळैप्पाऱ
  ऊऩमिलार् पोऱ्ऱुकिऩ्ऱ ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्ऩुटैय
  ञाऩ अटियिऩ्निऴल् नण्णि मकिऴेऩो.
 • 15. कल्लार्क् कितङ्कूऱिक् कऱ्पऴिन्दु निल्लामल्
  ऎल्लार्क्कुम् नल्लवऩे ऎऩ्अरसे नल्तरुमम्
  ऒल्लार् पुरमॆरित्त ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्अटिक्के
  सॊल्लाल् मलर्तॊटुत्तुस् सूऴ्न्दणिन्दु वाऴेऩो.
 • 16. कऱ्पवऱ्ऱैक् कल्लाक् कटैयरिटम् सॆऩ्ऱवर्मुऩ्
  अऱ्पअऱ्ऱैक् कूलिक् कलैयुम् अलैप्पॊऴिय
  उऱ्पवत्तै नीक्कुकिऩ्ऱ ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्ऩुटैय
  नऱ्पतत्तै एत्तिअरुळ् नल्नलन्दाऩ् नण्णेऩो.
 • 17. तन्दैताय् मक्कळ्मऩै तारम्ऎऩुम् सङ्कटत्तिल्
  सिन्दैताऩ् सॆऩ्ऱु तियङ्कि मयङ्कामे
  उन्दैऎऩ्पोर् इल्लात ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्अटिक्कीऴ्
  मुन्दैयोर् पोऩ्ऱु मुयङ्कि मकिऴेऩो.
 • 18. पॊय्ऒऩ्ऱे अऩ्ऱिप् पुऱम्पॊऩ्ऱुम् पेसात
  वैयॊऩ्ऱुम् तीनाऱ्ऱ वायार्क्कु मेलाऩेऩ्
  उय्ऎऩ् ऱरुळ्ईयुम् ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्ऩुटैय
  मॆय्ऒऩ्ऱु नीऱ्ऱिऩ् विळक्कमतु पारेऩो.
 • 19. तूक्कमुम्मुऩ् तूङ्कियपिऩ् सोऱिलैये ऎऩ्ऩुम्अन्द
  एक्कमुमे अऩ्ऱिमऱ्ऱोर् एक्कमिला एऴैयऩेऩ्
  ऊक्कमुळोर् पोऱ्ऱुकिऩ्ऱ ऒऱ्ऱियप्पा निऩ्अटिक्कीऴ्
  नीक्कमिला आऩन्द नित्तिरैताऩ् कॊळ्ळेऩो.
 • 20. वातुपुरिन् तीऩ मटवार् मतित्तिटुवाऩ्
  पोतुनितम् पोक्किप् पुलम्पुम् पुलैनायेऩ्
  ओतुमऱै योर्कुलवुम् ऒऱ्ऱियप्पा ऊरऩुक्कात्
  तूतुसॆऩ्ऱ निऩ्ताळ् तुणैप्पुकऴैप् पाटेऩो.
 • 21. पॊऩ्ऩासै योटुम् पुलैस्सियर्तम् पेरासै
  मऩ्ऩासै मऩ्ऩुकिऩ्ऱ मण्णासैप् पऱ्ऱऱुत्ते
  उऩ्ऩासै कॊण्टेऎऩ् ऒऱ्ऱियप्पा नाऩ्मकिऴ्न्दुऩ्
  मिऩ्ऩारुम् पॊऩ्मेऩि वॆण्­ऱ्ऱैप् पारेऩो.
 • 22. कळ्उण्ट नाय्पोल् कटुङ्काम वॆळ्ळमुण्टु
  तुळ्उण्ट नॆञ्सत् तुटुक्कटक्कि अऩ्पर्कळ्तम्
  उळ्उण्ट तॆळ्अमुते ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्तऩैनाऩ्
  वॆळ्उण्ट नन्दि विटैमीतिल् काणेऩो.
 • 23. पेरात कामप् पिणिकॊण्ट नॆञ्सकऩेऩ्
  वारात आऩन्द वाऴ्वुवन्दु वाऴ्न्दिटवे
  ओरातार्क् कॆट्टात ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्ऩुटैय
  नीरार् सटैमेल् निलवॊळियैक् काणेऩो.
 • 24. वऩ्ऩॆञ्सप् पेतै मटवार्क् कऴिन्दलैयुम्
  कऩ्ऩॆञ्सप् पावियऩ्याऩ् कातलित्तु नॆक्कुरुकि
  उऩ्ऩॆञ्सत् तुळ्उऱैयुम् ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्ऩुटैय
  वॆऩ्ऩञ् सणिमिटऱ्ऱै मिक्कुवन्दु वाऴ्त्तेऩो.
 • 25. पुण्णियमोर् पोतुम् पुरिन्दऱियाप् पॊय्यवऩेऩ्
  ऎण्णियतोर् ऎण्णम् इटर्इऩ्ऱि मुऱ्ऱियिट
  उण्णिलवु नल्ऒळिये ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्ऩुटैय
  तण्णिलवु तामरैप्पॊऩ् ताळ्मुटियिल् कॊळ्ळेऩो.
 • 26. नऩ्ऱितुऎऩ् ऱोर्न्दुम्अतै नाटातु नल्नॆऱियैक्
  कॊऩ्ऱितुनऩ् ऱॆऩ्ऩक् कुऱिक्कुम् कॊटियवऩ्याऩ्
  ऒऩ्ऱुमऩत् तुळ्ऒळिये ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्ऩुटैय
  वॆऩ्ऱि मऴुप्पटैयिऩ् मेऩ्मैतऩैप् पाटेऩो.
 • 27. मण्किटन्द वाऴ्विऩ् मतिमयक्कुम् मङ्कैयराल्
  पुण्किटन्द नॆञ्सप् पुलैयेऩ् पुऴुक्कम्अऱ
  ऒण्किटन्द मुत्तलैवेल् ऒऱ्ऱियप्पा नारणऩ्तऩ्
  कण्किटन्द सेवटियिऩ् काट्सितऩैक् काणेऩो.
 • 28. कूट्टुविक्कुळ् मेल्ऎऴवे कूऱ्ऱुवऩ्वन् तावितऩै
  वाट्टुविक्कुम् कालम् वरुमुऩ्ऩे ऎव्वुयिर्क्कुम्
  ऊट्टुविक्कुम् तायाकुम् ऒऱ्ऱियप्पा नीउलकै
  आट्टुविक्कुम् अम्पलत्तुऩ् आट्टमतैप् पारेऩो.
 • 29. मिऩ्ऒप्पाम् वाऴ्वै वियन्दिटरुळ् वीऴ्न्दलैन्देऩ्
  पॊऩ्ऒप्पाय् तॆय्वमणप् पूऒप्पाय् ऎऩ्ऩिऩुमे
  उऩ्ऒप्पार् इल्लात ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्ऩुटैय
  तऩ्ऒप्पाम् वेणियिऩ्मेल् सार्पिऱैयैप् पारेऩो.
 • 30. सीलम्अऱ निऱ्कुम् सिऱियार् उऱविटैनल्
  कालम्अऱप् पेसिक् कऴिक्किऩ्ऱेऩ् वाऩवर्तम्
  ओलम्अऱ नञ्सरुन्दुम् ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्ऩुटैय
  नील मणिमिटऱ्ऱिऩ् नेर्मैतऩैप् पारेऩो.
 • 31. सीर्पुकऴुम् माल्पुकऴुम् तेवर्अयऩ् तऩ्पुकऴुम्
  यार्पुकऴुम् वेण्टेऩ् अटियेऩ् अटिनायेऩ्
  ऊर्पुकऴुम् नल्वळङ्कॊळ् ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्इतऴित्
  तार्पुकऴुम् नल्तॊऴुम्पु सार्न्दुऩ्पाल् नण्णेऩो.
 • 32. आतवऩ्तऩ् पल्इऱुत्त ऐयऱ् करुळ्पुरिन्द
  नातअर ऩेऎऩ्ऱु नात्तऴुम्पु कॊण्टेत्ति
  ओतवळ मिक्कऎऴिल् ऒऱ्ऱियप्पा मण्णिटन्दुम्
  मातवऩ्मुऩ् काणा मलर्अटिक्कण् वैकेऩो.
 • 33. कल्लैप् पुऱङ्कण्ट काय्मऩत्तुक् कैतवऩेऩ्
  तॊल्लैप् पऴविऩैयिऩ् तोय्वकऩ्ऱु वाय्न्दिटवे
  ऒल्लैत् तिरुवरुळ्कॊण् टॊऱ्ऱियप्पा उऩ्ऩुटैय
  तिल्लैप् पॊतुविल् तिरुनटऩम् काणेऩो.
 • 34. कटैयवऩेऩ् कऩ्मऩत्तेऩ् कैतवऩेऩ् वञ्स
  नटैयवऩेऩ् नाणिलियेऩ् नाय्क्किणैयेऩ् तुऩ्पॊऴिय
  उटैयवऩे उलकेत्तुम् ऒऱ्ऱियप्पा निऩ्पाल्वन्
  तटैयनिऩ्ऱु मॆय्कुळिर्न्दे आऩन्दम् कूटेऩो.
 • 35. वातै मयल्काट्टुम् मटवार् मलक्कुऴियिल्
  पेतै ऎऩवीऴ्न्दे पिणिउऴन्द पेयटियेऩ्
  ओतै कटऱ्करैवाय् ऒऱ्ऱियप्पा वाऴ्त्तुकिऩ्ऱोर्
  तीतै अकऱ्ऱुम्उऩ्ऱऩ् सीर्अरुळैस् सेरेऩो.
 • 36. पॊय्यर्क् कुतवुकिऩ्ऱ पुऩ्मैयिऩेऩ् वऩ्मैसॆयुम्
  वॆय्यऱ् किरिमियॆऩ मॆय्सोर्न् तिळैत्तलैन्देऩ्
  उय्यऱ् करुळ्सॆय्युम् ऒऱ्ऱियप्पा उऩ्अटिसेर्
  मॆय्यर्क् कटिमै सॆय्तुऩ् मॆऩ्मलर्त्ताळ् नण्णेऩो.

அருள் திறத்து அலைசல் // அருள் திறத்து அலைசல்

No audios found!