திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
अरुळ् तिऱत्तु अलैसल्
aruḷ tiṟattu alaisal
पिरसात विण्णप्पम्
pirasāta viṇṇappam
Second Thirumurai

046. तिरुविण्णप्पम्
tiruviṇṇappam

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. सऴक्कि रुन्दतॆऩ् ऩिटत्तिल्आ यिऩुम्नीर्
  तन्दै आतलिऩ् सार्न्दनल् नॆऱियिल्
  पऴक्कि वैप्पतु तेवरीर्क् कुरिय
  पण्पऩ् ऱोऎऩैप् परिन्दिलीर् आऩाल्
  वऴक्कि रुप्पतिङ् कुमक्कुमॆऩ् ऱऩक्कुम्
  वकुत्तुक् कूऱुतल् मरपुमऱ् ऱऩ्ऱाल्
  पुऴैक्कै मावुरि यीर्ऒऱ्ऱि उटैयीर्
  पॊय्यऩ् ऎऩ्ऩिल्याऩ् पोम्वऴि ऎतुवो.
 • 2. अऴुतु नॆञ्सयर्न् तुमैनिऩैक् किऩ्ऱेऩ्
  ऐय नीर्अऱि याततुम् अऩ्ऱे
  कऴुतु तुऩ्ऱिय काट्टकत् ताटुम्
  कतियि लीर्ऎऩक् कऴऱिऩऩ् अल्लाल्
  पऴुतु पेसिऩ तॊऩ्ऱिलै ऒऱ्ऱिप्
  पतियिल् वाऴ्पटम् पक्कना यकरे
  पॊऴुतु पोकिऩ्ऱ तॆऩ्सॆय्केऩ् ऎऩैनीर्
  पॊय्यऩ् ऎऩ्ऩिल्याऩ् पोम्वऴि ऎतुवो.
 • 3. मुऩ्ऩै मातव मुयऱ्सिऒऩ् ऱिल्ला
  मूट ऩेऩ्तऩै मुऩ्वर वऴैत्तुप्
  पिळ्ऩै ऒऩ्ऱुम्वाय्प् पेस्सिली राऩाल्
  पित्तर् ऎऩ्ऱुमैप् पेसिट लामे
  ऎऩ्ऩै नाऩ्पऴित् तिटुकिऩ्ऱ तल्लाल्
  इकऴ्कि लेऩ्उमै ऎऴिल्ऒऱ्ऱि उटैयीर्
  पुऩ्ऩै अञ्सटै यीर्ऎऩै उटैयीर्
  पॊय्यऩ् ऎऩ्ऩिल्याऩ् पोम्वऴि ऎतुवो.
 • 4. वऩ्मै पेसिय वऩ्तॊण्टर् पॊरुट्टाय्
  वऴक्कुप् पेसिय वळ्ळल्नीर् अऩ्ऱो
  इऩ्मै याळर्पोल् वलियवन् तिटिऩुम्
  एऴै याम्इवऩ् ऎऩ्ऱॊऴित् तिट्टाल्
  तऩ्मै अऩ्ऱतु तरुममुम् अऩ्ऱाल्
  तमिय ऩेऩ्इऩ्ऩुम् साऱ्ऱुव तॆऩ्ऩे
  पॊऩ्मै अञ्सटै यीर्ऒऱ्ऱि उटैयीर्
  पॊय्यऩ् ऎऩ्ऩिल्याऩ् पोम्वऴि ऎतुवो.
 • 5. उऱङ्कु किऩ्ऱतुम् विऴिप्पतुम् मकिऴ्वाय्
  उण्णु किऩ्ऱतुम् उटुप्पतुम् मयक्कुळ्
  इऱङ्कु किऩ्ऱतुम् एऱुकिऩ् ऱतुमाय्
  ऎय्क्किऩ् ऱेऩ्मऩम् ऎऩ्ऩिऩुम् अटियेऩ्
  अऱङ्कॊळ् नुम्अटि अरण्ऎऩ अटैन्देऩ्
  अयर्वु तीर्त्तॆऩै आट्कॊळ निऩैयीर्
  पुऱङ्कॊळ् काट्टकत् तीर्ऒऱ्ऱि उटैयीर्
  पॊय्यऩ् ऎऩ्ऩिल्याऩ् पोम्वऴि ऎतुवो.
 • 6. करुम्पिऩ् कट्टियुम् कऩियैयुम् कॊटुत्ताल्
  कयवर् आयिऩुम् कसक्कुम्ऎऩ् ऱुरैयार्
  अरुम्पिऩ् कट्टिळ मुलैउमै मकिऴुम्
  ऐय नीर्उम तरुळ्ऎऩक् कळिक्क
  इरुम्पिऩ् कट्टिनेर् नॆञ्सिऩेऩ् ऎऩिऩुम्
  एऱ्ऱु वाङ्किटा तिरुन्दतुण् टेयो
  पॊरुम्पिऩ् कट्टुरि यीर्ऒऱ्ऱि उटैयीर्
  पॊय्यऩ् ऎऩ्ऩिल्याऩ् पोम्वऴि ऎतुवो.
 • 7. विरुप्पु निऩ्ऱतुम् पतमलर् मिसैअव्
  विरुप्पै माऱ्ऱुतल् विरकुमऱ् ऱऩ्ऱाल्
  करुप्पु नेरिऩुम् वळ्ळियोर् कॊटुक्कुम्
  कटमै नीङ्कुऱार् उटमैयिऩ् ऱेऩुम्
  नॆरुप्पु नुम्उरु आयिऩुम् अरुकिल्
  निऱ्क अञ्सुऱेऩ् नीलऩुम् अऩ्ऱाल्
  पॊरुप्पु विल्लुटै यीर्ऒऱ्ऱि उटैयीर्
  पॊय्यऩ् ऎऩ्ऩिल्याऩ् पोम्वऴि ऎतुवो.
 • 8. कॊटिय नञ्समु ताक्किय उमक्किक्
  कॊटिय ऩेऩैआट् कॊळ्ळुतल् अरितो
  अटियर् तम्पॊरुट् टटिपटु वीर्ऎम्
  ऐय नुम्मटिक् काट्पट विरैन्देऩ्
  नॆटिय माल्अयऩ् काण्किल रेऩुम्
  निऩ्ऱु काण्कुवल् ऎऩ्ऱुळम् तुणिन्देऩ्
  पॊटिय नीऱणि वीर्ऒऱ्ऱि उटैयीर्
  पॊय्यऩ् ऎऩ्ऩिल्याऩ् पोम्वऴि ऎतुवो.
 • 9. विऩैयि ऩाल्उटल् ऎटुत्तऩ ऩेऩुम्
  मेलै नाळ्उमै विरुम्पिय अटियेऩ्
  ऎऩैइऩ् ऩाऩ्ऎऩ अऱिन्दिलि रोनीर्
  ऎऴुमैस् सॆय्कैयुम् इऱ्ऱॆऩ अऱिवीर्
  मऩैयि ऩाल्वरुम् तुयर्कॆट उमतु
  मरपु वेण्टिये वन्दुनिऱ् किऩ्ऱेऩ्
  पुऩैयि ऩाल्अमर्न् तीर्ऒऱ्ऱि उटैयीर्
  पॊय्यऩ् ऎऩ्ऩिल्याऩ् पोम्वऴि ऎतुवो.
 • 10. पिऴैपु रिन्दऩऩ् आकिलुम् उमतु
  पॆरुमै नोक्किल्अप् पिऴैसिऱि तऩ्ऱो
  मऴैपु रिन्दिटुम् वण्कैयै माऱ्ऱ
  मतिक्किऩ् ऱोर्ऎवर् मऱ्ऱिलै अतुपोल्
  उऴैपु रिन्दरुळ् वीर्ऎऩिल् तटुप्पार्
  उम्पर् इम्परिल् ऒरुवरुम् इलैकाण्
  पुऴैपु रिन्दकै उलवॊऱ्ऱि उटैयीर्
  पॊय्यऩ् ऎऩ्ऩिल्याऩ् पोम्वऴि ऎतुवो.

திருவிண்ணப்பம் // திருவிண்ணப்பம்

No audios found!