திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
முத்தி உபாயம்
mutti upāyam
பழமொழிமேல் வைத்துப் பரிவுகூர்தல்
paḻamoḻimēl vaittup parivukūrtal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

009. அவலத் தழுங்கல்
avalat taḻuṅkal