திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
तिरुविण्णप्पम्
tiruviṇṇappam
वऴिमॊऴि विण्णप्पम्
vaḻimoḻi viṇṇappam
Second Thirumurai

047. पिरसात विण्णप्पम्
pirasāta viṇṇappam

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. पसैइलाक् करुङ्कल् पाऱैनेर् मऩत्तुप् पतकऩेऩ् पटिऱ्ऱुरु वकऩेऩ्
  वसैइलार्क् करुळुम् माणिक्क मणिये वळ्ळले निऩैत्तॊऴल् मऱन्दु
  नसैइला मलम्उण् टोटुऱुम् कॊटिय नाय्ऎऩ उणवुकॊण् टुऱ्ऱेऩ्
  तसैऎलाम् नटुङ्क ऒऱ्ऱियिल् उऩ्ऩाल् तण्टिक्कप् पट्टऩऩ् अऩ्ऱे.
 • 2. अऩ्ऩैपोऩ् ऱटियर्क् करुत्तियिल् अरुत्तुम् अप्पनिऩ् अटियिऩै काणा
  तॆऩ्ऩैयो मलम्उण् टुऴऩ्ऱिटुम् पऩ्ऱि ऎऩ्ऩउण् टुऱ्ऱऩऩ् अतऩाल्
  पुऩ्ऩैअम् सटैऎम् पुण्णिय ऒळिये पूतना यकऎऩ्ऱऩ् उटलम्
  तऩ्ऩैनी अमर्न्द ऒऱ्ऱियिल् उऩ्ऩाल् तण्टिक्कप् पट्टऩऩ् अऩ्ऱे.
 • 3. कण्णिऩाल् उऩतु कऴऱ्पतम् काणुम् करुत्तिऩै मऱन्दुपाऴ् वयिऱ्ऱै
  मण्णिऩाल् निऱैत्तल् ऎऩउण वरुन्दि मलम्पॆऱ वन्दऩऩ् अतऩाल्
  ऎण्णिऩाल् अटङ्का ऎण्कुणक् कुऩ्ऱे इऱैवऩे नीअमर्न् तरुळुम्
  तण्णिऩाल् ओङ्कुम् ऒऱ्ऱियिल् उऩ्ऩाल् तण्टिक्कप् पट्टऩऩ् अऩ्ऱे.
 • 4. निऩ्मुऩम् नील कण्टम्ऎऩ् ऱोतुम् नॆऱिमऱन् तुणवुकॊण् टन्दो
  पॊऩ्मुऩम् निऩ्ऱ इरुम्पॆऩ निऩ्ऱेऩ् पुलैयऩेऩ् आतलाल् इऩ्ऱु
  मिऩ्मुऩम् इलङ्कुम् वेणिअम् कऩिये विरिकटल् ताऩैसूऴ् उलकम्
  तऩ्मुऩम् इलङ्कुम् ऒऱ्ऱियिल् उऩ्ऩाल् तण्टिक्कप् पट्टऩऩ् अऩ्ऱे.
 • 5. कुऴिक्कुमण् अटैक्कुम् कॊळ्कैपोल् पाऴुम् कुम्पियै ओम्पिऩऩ् अल्लाल्
  सॆऴिक्कुम्उऩ् तिरुमुऩ् नीलकण् टन्दाऩ् सॆप्पुतल् मऱन्दऩऩ् अतऩाल्
  विऴिक्कुळ्निऩ् ऱिलङ्कुम् विळङ्कॊळि मणिये मॆऩ्करुम् पीऩ्ऱवॆण् मुत्तम्
  तऴिक्कॊळुम् वयल्सूऴ् ऒऱ्ऱियिल् उऩ्ऩाल् तण्टिक्कप् पट्टऩऩ् अऩ्ऱे.
 • 6. कमरिटै मलनीर् कविऴ्त्तल्पोल् वयिऱ्ऱुक् कटऩ्कऴित् तिट्टऩऩ् अल्लाल्
  अमरिटैप् पुरमूऩ् ऱॆरित्तरुळ् पुरिन्द ऐयऩे निऩैत्तॊऴल् मऱन्देऩ्
  समरिटै मऩत्तेऩ् आतलाल् मुऩिवर् सङ्कर सिवसिव ऎऩ्ऱे
  तमरिटै ओङ्कुम् ऒऱ्ऱियिल् उऩ्ऩाल् तण्टिक्कप् पट्टऩऩ् अऩ्ऱे.
 • 7. अरुमरुन् तऩैयाय् निऩ्तिरु मुऩ्पोन् तरकर ऎऩत्तॊऴल् मऱन्दे
  इरुळुऱुम् मऩत्तेऩ् मलत्तिऩुम् इऴिन्द इयल्पुऱ उण्टऩऩ् अतऩाल्
  करुमरुन् तऩैय अञ्सॆऴुत् तोतुम् करुत्तर्पोल् तिरुत्तम ताकत्
  तरुमनिऩ् ऱोङ्कुम् ऒऱ्ऱियिल् उऩ्ऩाल् तण्टिक्कप् पट्टऩऩ् अऩ्ऱे.
 • 8. कण्नुतल् करुम्पे निऩ्मुऩम् नील कण्टम्ऎऩ् ऱोतुतल् मऱन्दे
  उण्णुतऱ् किसैन्दे उण्टुपिऩ् ऒतिपोल् उऩ्मुऩम् निऩ्ऱऩऩ् अतऩाल्
  नण्णुतल् पॊरुट्टोर् नाऩ्मुकऩ् मायोऩ् नाटिट अटियर्तम्उळ्ळत्
  तण्णुतल् कलन्द ऒऱ्ऱियिल् उऩ्ऩाल् तण्टिक्कप् पट्टऩऩ् अऩ्ऱे.
 • 9. कऱ्ऱवर्क् किऩिताम् कतियरुळ् नील कण्टम्ऎऩ् ऱुऩ्तिरु मुऩ्ऩर्
  सॊऱ्ऱिटल् मऱन्देऩ् सोऱ्ऱिऩै ऊत्तैत् तुरुत्तियिल् अटैत्तऩऩ् अतऩाल्
  सॆऱ्ऱमऱ् ऱुयर्न्दोर् सिवसिव सिवमा तेवओम् अरकर ऎऩुम्सॊल्
  सऱ्ऱुम्विट् टकला ऒऱ्ऱियिल् उऩ्ऩाल् तण्टिक्कप् पट्टऩऩ् अऩ्ऱे.
 • 10. मुऱैप्पटि निऩतु मुऩ्पुनिऩ् ऱेत्ति मुऩ्ऩिय पिऩ्ऩर्उण् णामल्
  सिऱैप्पटि वयिऱ्ऱिल् पॊऱैप्पट ऒतिपोल् सॆऩ्ऱुनिऩ् मुऩ्ऩर्उऱ् ऱतऩाल्
  कऱैप्पट ओङ्कुम् कण्टऩे ऎवर्क्कुम् करुत्तऩे ऒरुत्तऩे मिकुसीर्
  तऱैप्पटर्न् तोङ्कुम् ऒऱ्ऱियिल् उऩ्ऩाल् तण्टिक्कप् पट्टऩऩ् अऩ्ऱे.

பிரசாத விண்ணப்பம் // பிரசாத விண்ணப்பம்

No audios found!