திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पिरसात विण्णप्पम्
pirasāta viṇṇappam
सिऱुमै विण्णप्पम्
siṟumai viṇṇappam
Second Thirumurai

048. वऴिमॊऴि विण्णप्पम्
vaḻimoḻi viṇṇappam

  तिरुवॊऱ्ऱियूरुम् तिरुत्तिल्लैयुम्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. नील ऩेऩ्कॊटुम् पॊय्यल तुरैया
  नीसऩ् ऎऩ्पतॆऩ् नॆञ्सऱिन् ततुकाण्
  साल आयिऩुम् निऩ्कऴल् अटिक्के
  सरण्पु कुन्दिटिल् तळ्ळुतल् वऴक्को
  आलम् उण्टनिऩ् तऩ्मैमा ऱुवतेल्
  अकिल कोटियुम् अऴिन्दिटुम् अऩ्ऱे
  सील मेविय ऒऱ्ऱियम् परऩे
  तिल्लै अम्पलम् तिकऴ्ऒळि विळक्के.
 • 2. कण्णुऩ् मामणि येअरुट् करुम्पे
  कऱ्ऱ नॆञ्सकम् कऩिन्दिटुम् कऩिये
  ऎण्णुळ् उट्पटा इऩ्पमे ऎऩ्ऱॆऩ्
  ऱॆन्दै निऩ्ऱऩै एत्तिलऩ् ऎऩिऩुम्
  मण्णुळ् मऱ्ऱियाऩ् वऴिवऴि अटियेऩ्
  माय मऩ्ऱितुऩ् मऩम्अऱिन् ततुवे
  तिण्णम् ईन्दरुळ् ऒऱ्ऱियूर् अरसे
  तिल्लै अम्पलम् तिकऴ्ऒळि विळक्के.
 • 3. नल्लऩ् अल्लऩाऩ् आयिऩुम् सिऱियेऩ्
  नाऩ्अ ऱिन्दतो नाटऱिन् ततुकाण्
  सॊल्ल वायिलै आयिऩुम् ऎऩैनी
  तॊऴुम्पु कॊण्टिटिल् तुय्यऩुम् आवेऩ्
  वल्ल उऩ्करुत् तऱिन्दिलेऩ् मऩमे
  मयङ्कु किऩ्ऱतियाऩ् वाटुकिऩ् ऱऩऩ्काण्
  सॆल्लल् नीक्किय ऒऱ्ऱियूर् अरसे
  तिल्लै अम्पलम् तिकऴ्ऒळि विळक्के.
 • 4. इरक्कम् ऎऩ्पतॆऩ् ऩिटत्तिलै ऎऩनी
  इकऴ्ति येल्अः¤ति यल्पुमऱ् ऱटियेऩ्
  परक्क निऩ्अरुट् किरक्कमे अटैन्देऩ्
  पार्त्ति लाय्कॊलो पार्त्तऩै ऎऩिल्नी
  करप्प तुऩ्ऱऩक् कऴकऩ्ऱु कण्टाय्
  काळ कण्टऩे कङ्कैना यकऩे
  तिरक्कण् नॆऱ्ऱियाय् ऒऱ्ऱियाय्त् तिल्लैत्
  तिरुस्सिऱ् ऱम्पलम् तिकऴ्ऒळि विळक्के.
 • 5. यातु नाऩ्पिऴै सॆय्यिऩुम् पॊऱुप्पाऩ्
  ऎन्दै ऎम्मिऱै ऎऩ्ऱुवन् तटैन्देऩ्
  तीतु नोक्किनी सॆयिर्त्तिटिल् अटियेऩ्
  सॆय्व तॆऩ्ऩैनिऩ् सित्तमिङ् कऱियेऩ्
  पोतु पोकिऩ्ऱ तऩ्ऱिऎऩ् मायप्
  पुणर्स्सि यातॊऩ्ऱुम् पोकिऩ्ऱ तिलैकाण्
  सीत वार्पॊऴिल् ऒऱ्ऱियम् परऩे
  तिरुस्सिऱ् ऱम्पलम् तिकऴ्ऒळि विळक्के.
 • 6. ताय्क्कुम् तन्दैक्कुम् निकरुम्निऩ् इरुताळ्
  सार्न्द मेलवर् तमैत्तॊऴु तेत्ता
  नाय्क्कुम् नाय्ऎऩुम् पावियेऩ् पिऴैयै
  नाटि नल्लरुळ् नल्किटा तिरुन्दाल्
  एय्क्कुम् माल्निऱक् कालऩ्वन् तिटुम्पो
  तॆऩ्कॊ लाम्इन्द ऎण्णम्ऎऩ् मऩत्तैत्
  तीय्क्कु तॆऩ्सॆय्वेऩ् ऒऱ्ऱियम् सिवऩे
  तिल्लै अम्पलम् तिकऴ्ऒळि विळक्के.
 • 7. आट्टु किऩ्ऱनी अऱिन्दिलै पोलुम्
  ऐवर् पक्कम्नाऩ् आटुकिऩ् ऱतऩैक्
  काट्टु किऩ्ऱवाऩ् कटलिटै ऎऴुन्द
  काळ मुण्टअक् करुणैयै उलकिल्
  नाट्टु किऩ्ऱऩै आयिल्इक् कॊटिय
  नाय्क्कुम् उऩ्ऩरुळ् नल्किट वेण्टुम्
  तीट्टु किऩ्ऱनल् पुकऴ्ऒऱ्ऱि अरसे
  तिरुस्सिऱ् ऱम्पलम् तिकऴ्ऒळि विळक्के.
 • 8. उय्य ऒऩ्ऱिलेऩ् पॊय्यऩ्ऎऩ् पतऩै
  ऒळित्ति लेऩ्इन्द ऒतियऩुक् करुळ्नी
  सॆय्य वेण्टुव तिऩ्ऱॆऩिल् सिवऩे
  सॆय्व तॆऩ्ऩैनाऩ् तिकैप्पतै अऩ्ऱि
  मैयल् नॆञ्सिऩेऩ् आयिऩुम् उऩ्ऩै
  मऱन्दि लेऩ्इतु वञ्समुम् अऩ्ऱे
  सॆय्य मेऩिऎम् ऒऱ्ऱियूर् वाऴ्वे
  तिरुस्सिऱ् ऱम्पलम् तिकऴ्ऒळि विळक्के.
 • 9. वाटु किऩ्ऱऩऩ् ऎऩ्ऱऩै इऩ्ऩुम्
  वरुन्द वैक्किऩुम् मऱन्दिटेऩ् उऩ्ऩैप्
  पाटु किऩ्ऱऩऩ् पावियेऩ् ऎऩ्ऩैप्
  पातु काप्पतुऩ् परम्अतु कण्टाय्
  तेटु किऩ्ऱमाल् नाऩ्मुकऩ् मुतलाम्
  तेवर् यावरुम् तॆरिवरुम् पॊरुळे
  सेटु निऩ्ऱनल् ऒऱ्ऱियूर् वाऴ्वे
  तिरुस्सिऱ् ऱम्पलम् तिकऴ्ऒळि विळक्के.
 • 10. सिऱियर् सॆय्पिऴै पॆरियवर् पॊऱुक्कुम्
  सील मॆऩ्पतुऩ् तिरुमॊऴि अऩ्ऱे
  वऱिय ऩेऩ्पिऴै यावैयुम् उऩतु
  मऩत्तिल् कॊळ्ळुतल् वऴक्कल इऩिनी
  इऱैयुम् ताऴ्क्कलै अटियऩेऩ् तऩ्ऩै
  एऩ्ऱु कॊण्टरुळ् ईन्दिटल् वेण्टुम्
  सॆऱिय ओङ्किय ऒऱ्ऱियम् परमे
  तिरुस्सिऱ् ऱम्पलम् तिकऴ्ऒळि विळक्के.

வழிமொழி விண்ணப்பம் // வழிமொழி விண்ணப்பம்

No audios found!