திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
वऴिमॊऴि विण्णप्पम्
vaḻimoḻi viṇṇappam
आऱ्ऱा विण्णप्पम्
āṟṟā viṇṇappam
Second Thirumurai

049. सिऱुमै विण्णप्पम्
siṟumai viṇṇappam

  तिरुवॊऱ्ऱियूर्
  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. इऩ्ऱु निऩ्ऱवर् नाळैनिऩ् ऱिलरे
  ऎऩ्सॆय् वोम्इतऱ् कॆऩ्ऱुळम् पतैत्तुस्
  सॆऩ्ऱु निऩ्ऱुसोर् किऩ्ऱऩऩ् सिवऩे
  सॆय्व तॆऩ्ऩैनाऩ् सिऱियरुळ् सिवऩे
  नऩ्ऱु निऩ्तुणै नाटक मलर्त्ताळ्
  नण्ण ऎऩ्ऱुनी नयन्दरुळ् वायो
  पॊऩ्ऱल् इऩ्ऱिय ऎऴिल्ऒऱ्ऱि अरसे
  पोऱ्ऱुम् यावर्क्कुम् पॊतुविल्निऩ् ऱवऩे.
 • 2. मऱुमै इम्मैयुम् वळम्पॆऱ वेण्टेऩ्
  मरुवुम् निऩ्अरुळ् वाऴ्वुऱ अटैयास्
  सिऱुमै ऎण्णिये तिकैक्किऩ्ऱेऩ् सिवऩे
  सॆय्व तॆऩ्ऩैनाऩ् सिऱियरुळ् सिऱियेऩ्
  वऱुमै याळऩेऩ् वाट्टम्नी अऱिया
  वण्णम् उण्टुकॊल् माणिक्क मलैये
  पॊऱुमै याळऩे ऒऱ्ऱिअम् परऩे
  पोऱ्ऱुम् यावर्क्कुम् पॊतुविल्निऩ् ऱवऩे.
 • 3. उय्य वल्लऩेल् उऩ्तिरु अरुळाम्
  उटैमै वेण्टुम्अव् उटैमैयैत् तेटल्
  सॆय्य वल्लऩो अल्लकाण् सिवऩे
  सॆय्व तॆऩ्ऩैनाऩ् सिऱियरुळ् सिऱियेऩ्
  पॆय्य वल्लनिऩ् तिरुवरुळ् नोक्कम्
  पॆऱवि ऴैन्दऩऩ् पिऱऒऩ्ऱुम् विरुम्पेऩ्
  पॊय्यि तल्लऎम् ऒऱ्ऱियम् परऩे
  पोऱ्ऱुम् यावर्क्कुम् पॊतुविल्निऩ् ऱवऩे.
 • 4. वॆल्लु किऩ्ऱऩर् विऩैप्पुल वेटर्
  मॆलिकिऩ् ऱेऩ्इङ्कु वीणिऩिल् कालम्
  सॆल्लु किऩ्ऱऩ ऐयवो सिवऩे
  सॆय्व तॆऩ्ऩैनाऩ् सिऱियरुळ् सिऱियेऩ्
  सॊल्लु किऩ्ऱऩऩ् केट्किऩ्ऱाय् केट्टुम्
  तूर निऩ्ऱऩै ईरमिल् लार्पोल्
  पुल्लु किऩ्ऱसीर् ऒऱ्ऱियम् परऩे
  पोऱ्ऱुम् यावर्क्कुम् पॊतुविल्निऩ् ऱवऩे.
 • 5. एऱु किऩ्ऱिलेऩ् इऴिकिलेऩ् नटुनिऩ्
  ऱॆय्क्किऩ् ऱेऩ्पवम् ऎऩ्ऩुम्अक् कुऴियिल्
  तेऱु किऩ्ऱिलेऩ् सिक्कॆऩस् सिवऩे
  सॆय्व तॆऩ्ऩैनाऩ् सिऱियरुळ् सिऱियेऩ्
  कूऱु किऩ्ऱतॆऩ् कटवुळ्नी अऱियाक्
  कॊळ्कै ऒऩ्ऱिलै कुऩ्ऱविल् लोऩे
  पूऱु वङ्कॊळुम् ऒऱ्ऱियम् परऩे
  पोऱ्ऱुम् यावर्क्कुम् पॊतुविल्निऩ् ऱवऩे.
 • 6. कन्द मुम्मल रुम्ऎऩ निऩ्ऱाय्
  कण्टु कॊण्टिलेऩ् कामवाऴ् वतऩाल्
  सिन्दै नॊन्दयर् किऩ्ऱऩऩ् सिवऩे
  सॆय्व तॆऩ्ऩैनाऩ् सिऱियरुळ् सिऱियेऩ्
  ऎन्द नल्वऴि याल्उऩै अटैवेऩ्
  यातुन् तेर्न्दिलेऩ् पोतुपो वतुकाण्
  पुन्दि इऩ्पमे ऒऱ्ऱियम् परऩे
  पोऱ्ऱुम् यावर्क्कुम् पॊतुविल्निऩ् ऱवऩे.
 • 7. अल्लल् ऎऩ्ऩैविट् टकऩ्ऱिट ऒऱ्ऱि
  अटुत्तु निऱ्कवो अऩ्ऱिनऱ् पुलियूर्त्
  तिल्लै मेववो अऱिन्दिलेऩ् सिवऩे
  सॆय्व तॆऩ्ऩैनाऩ् सिऱियरुळ् सिऱियेऩ्
  ऒल्लै इङ्कुवा ऎऩ्ऱरुळ् पुरिया
  तॊऴिति येल्उऩै उऱुवतॆव् वणमो
  पुल्लर् मेविटा ऒऱ्ऱियम् परऩे
  पोऱ्ऱुम् यावर्क्कुम् पॊतुविल्निऩ् ऱवऩे.
 • 8. ञाल वाऴ्क्कैयै नम्पिनिऩ् ऱुऴलुम्
  नाय्क ळुक्कॆलाम् नायर साऩेऩ्
  सीलम् ऒऩ्ऱिलेऩ् तिकैक्किऩ्ऱेऩ् सिवऩे
  सॆय्व तॆऩ्ऩैनाऩ् सिऱियरुळ् सिऱियेऩ्
  एल निऩ्अरुळ् ईतियेल् उय्वेऩ्
  इल्लै येल्ऎऩक् किल्लैउय् तिऱमे
  पोल ऎऩ्ऱुरै याऒऱ्ऱि अरसे
  पोऱ्ऱुम् यावर्क्कुम् पॊतुविल्निऩ् ऱवऩे.
 • 9. सुत्त नॆञ्सरुळ् सेर्क्किऩुम् अलतु
  सोम्पल् नॆञ्सरुळ् सेर्क्किऩुम् निऩतु
  सित्तम् ऎऩ्ऩळ वऩ्ऱतु सिवऩे
  सॆय्व तॆऩ्ऩैनाऩ् सिऱियरुळ् सिऱियेऩ्
  नित्तम् निऩ्ऩटि अऩ्ऱिऒऩ् ऱेत्तेऩ्
  नित्त ऩेअतु नीअऱि यायो
  पुत्त रुन्दमिऴ् ऒऱ्ऱियूर् अरसे
  पोऱ्ऱुम् यावर्क्कुम् पॊतुविल्निऩ् ऱवऩे.
 • 10. तत्तु मत्तिटैत् तयिरॆऩ विऩैयाल्
  तळर्न्दु मूप्पिऩिल् तण्टुकॊण् टुऴऩ्ऱे
  सॆत्तु मीळवुम् पिऱप्पॆऩिल् सिवऩे
  सॆय्व तॆऩ्ऩैनाऩ् सिऱियरुळ् सिऱियेऩ्
  तॊत्तु वेण्टुम्निऩ् तिरुवटिक् कॆऩैये
  तुट्टऩ् ऎऩ्ऱियेल् तुणैपिऱि तऱियेऩ्
  पुत्तै नीक्किय ऒऱ्ऱियम् परऩे
  पोऱ्ऱुम् यावर्क्कुम् पॊतुविल्निऩ् ऱवऩे.
 • 11. परिन्दि लेऩ्अरुट् पाङ्कुऱुम् पॊरुट्टाय्प्
  पन्द पासत्तैप् पऱित्तिटुम् वऴियैत्
  तॆरिन्दि लेऩ्तिकैप् पुण्टऩऩ् सिवऩे
  सॆय्व तॆऩ्ऩैनाऩ् सिऱियरुळ् सिऱियेऩ्
  विरिन्द नॆञ्समुम् कुविन्दिल इऩ्ऩुम्
  वॆय्य मायैयिल् कैयऱ वटैन्दे
  पुरिन्दु सार्किऩ्ऱ तॊऱ्ऱियम् परऩे
  पोऱ्ऱुम् यावर्क्कुम् पॊतुविल्निऩ् ऱवऩे.

சிறுமை விண்ணப்பம் // சிறுமை விண்ணப்பம்

No audios found!