திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
كَرُنَيْ مالَيْ
karuṇai mālai
بُورُكْكابْ بَتْتُ
poṟukkāp pattu
Fifth Thirumurai

013. مَرُنْمالَيْ وِنْنَبْبَمْ
maruṇmālai viṇṇappam

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. سُولْلُمْ بُورُضُ مایْنِرَيْنْدَ سُكَميَۤ اَنْبَرْ تُتِتُنَيْیيَۤ
  بُلْلُمْ بُكَظْسيَۤرْ نَلْتَنِكَيْبْ بُورُبْبِنْ مَرُنْديَۤ بُورَنَميَۤ
  اَلْلُمْ بَكَلُمْ نِنْنامَمْ اَنْدُوۤ نِنَيْنْدُنْ آضاكيَۤنْ
  كَلْلُمْ بُورُوَا وَنْمَنَتْتالْ كَلَنغْكا نِنْريَۤنْ كَتَيْیيَۤنيَۤ.
 • 2. كَتَيْیيَۤنْ وَنعْسَ نيَنعْسَكَتْتالْ كَلُظْكِنْ ريَۤنْنِنْ تِرُكْكَرُنَيْ
  اَتَيْیيَۤنْ اَوَميَۤ تِرِكِنْريَۤنْ اَنْدُوۤ سِرِتُمْ اَرِوِلْليَۤنْ
  وِتَيْیيَۤ رِيسَنْ بُیَمْبَتُمْاُنْ وِرَيْتْتاضْ كَمَلَمْ بيَرُوٕۤنُوۤ
  كُوتَيْيَۤرْ اَرُضَيْتْ تَرُمُكِليَۤ كُوۤوٕۤ تَنِكَيْكْ كُلَمَنِیيَۤ.
 • 3. مَنِیيَۤ اَتِیيَۤنْ كَنْمَنِیيَۤ مَرُنْديَۤ اَنْبَرْ مَكِظْنْدَنِیُمْ
  اَنِیيَۤ تَنِكَيْ اَرَسيَۤتيَضْ اَمُتيَۤ يَنْرَنْ آرُیِريَۤ
  بِنِيَۤیْ تُیَرالْ وَرُنْدِمَنَبْ بيَۤیالْ اَلَيْنْدُ بِرَظْكِنْريَۤنْ
  تَنِیيَۤنْ تاكَمْ نِنْاَرُضَيْتْ تَرُتَلْ اِلَيْیيَۤلْ تاظْوٕۤنيَۤ.
 • 4. تاظْوٕۤنْ وَنعْسَ نيَنعْسَكَرْبالْ سارْوٕۤنْ تَنَكْكُنْ اَرُضْتَنْدالْ
  وَاظْوٕۤنْ اِلَيْیيَۤلْ يَنْسيَیْكيَۤنْ وَرُتْتَمْ بُورُكْكَ ماتْتيَۤنيَۤ
  يَۤظْوٕۤ تَنَيْیُمْ كَتَنْدَوَرْتَمْ اِنْبَبْ بيَرُكْكيَۤ يَنْاُیِريَۤ
  بُوۤظْوٕۤلْ كَرَنغْكُوضْ بُنْنِیَنيَۤ بُكَظْسيَۤرْ تَنِكَيْبْ بُورُبْبَرَسيَۤ.
 • 5. اَرَيْسيَۤ اَتِیَرْكْ كَرُضْكُكَنيَۤ اَنْنا تَنِكَيْ اَيْیاوٕۤ
  وِرَيْسيَۤرْ كَتَمْبَ مَلَرْبْبُیَنيَۤ وٕۤلا یُتَكْكَيْ ميَۤلُوۤنيَۤ
  بُرَيْسيَۤرْ مَنَتْتالْ وَرُنْدِاُنْرَنْ بُومْبُورْ بَتَتْتَيْبْ بُكَظْكِلْليَۤنْ
  تَرَيْسيَۤرْ وَاظْوِلْ تَیَنغْكُكِنْريَۤنْ اَنْدُوۤ نِنْرُ تَنِیيَۤنيَۤ.
 • 6. تَنِیيَۤ تُیَرِلْ وَرُنْدِمَنَمْ سامْبِ وَاظْكْكَيْتْ تَضَيْبْبَتْتِنغْ
  كِنِيَۤ تُرُمُوۤ يَنْسيَیْكيَۤنْ يَنْريَۤ نِنْريَۤرْ كِرَنغْكایُوۤ
  كَنِیيَۤ باكيَۤ كَرُمْبيَۤيَنْ كَنْنيَۤ تَنِكَيْكْ كَرْبَكَميَۤ
  تُنِيَۤیْ بِرَوِ تَنَيْاَكَرْرُمْ تُنَيْیيَۤ سُوۤتِسْ سُكَكْكُنْريَۤ.
 • 7. كُنْريَۤ مَكِظْنْدَ كُنَكْكُنْريَۤ كُوۤوٕۤ تَنِكَيْكْ كُرُبَرَنيَۤ
  نَنْريَۤ تيَیْوَ نایَكَميَۤ نَوِلَرْ كَرِیَ نَلْاُرَوٕۤ
  يَنْريَۤ وَرُوَایْ اَرُضْتَرُوَایْ يَنْريَۤ بُلَمْبِ يَۤنغْكُرْريَۤنْ
  اِنْريَۤ كانَبْ بيَرِلْيَنْدایْ اِرَوٕۤنْ بِرَوٕۤنْ اِرُبْبيَۤنيَۤ.
 • 8. اِرُبْبيَۤنْ تُیَرْوَاظْ وِنِلْيَنِنُمْ يَنْدایْ نِنَتُ بَتَنغْكانُمْ
  وِرُبْبيَۤنْ اَیَنْمالْ مُتَلُوۤرَيْ وٕۤنْتيَۤنْ اَرُضَ وٕۤنْتایُوۤ
  تِرُبْبيَۤرْ اُوضِیيَۤ اَرُتْكَتَليَۤ تيَضْضارْ اَمُتيَۤ تِرُتْتَنِكَيْبْ
  بُورُبْبيَۤ مَكِظْنْدَ بُنْنِیَميَۤ بُنِتَ نعانَ بُوۤتَكَميَۤ.
 • 9. بُوۤتا نَنْدَ اَرُتْكَنِیيَۤ بُكَلَرْ كَرِیَ بُورُضيَۤيَنْ
  ناتا تَنِكَيْ مَلَيْاَرَسيَۤ نَلْلُوۤرْ بُكَظُمْ نایَكَنيَۤ
  اُوۤتا تَوَميَۤ وَرُنْدُیَرالْ اُظَنْريَۤ بِنِیِلْ اُلَيْكِنْريَۤنْ
  يَۤتامْ اُنَتِنْ اَرُضْاِيیا تِرُنْدالْ اَنْدُوۤ يَضِیيَۤرْكيَۤ.
 • 10. يَضِیيَۤنْ نِنَتُ تِرُوَرُضُكْ كيَتِرْنُوۤكْ كُرْريَۤ اِرَنغْكُكِنْرَ
  كَضِیيَۤنْ يَنَيْنِي كَيْوِتْتالْ كَرُنَيْكْ كِیَلْبُوۤ كَرْبَكَميَۤ
  اَضِیيَۤ تَنِكَيْ اَرُتْسُتَريَۤ اَتِیَرْ اُرَوٕۤ اَرُضْنعانَتْ
  تُضِیيَۤ اَمَيْیُمْ يَنَكْكيَنْدایْ وَايَنْ رُورُسُولْ سُولْلایيَۤ.

மருண்மாலை விண்ணப்பம் // மருண்மாலை விண்ணப்பம்