திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُوَرُتْ بَتِكَمْ
tiruvaruṭ patikam
بِرارْتْتَنَيْبْ بَتِكَمْ
pirārttaṉaip patikam
Second Thirumurai

072. بِرَساتَبْ بَتِكَمْ
pirasātap patikam

  بُضْضِرُكْكُوٕۤضُورْ
  كَلِوِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. سَرَتَتْ تالْاَنْبَرْ سارْنْدِتُمْ نِنْتِرُ
  وِرَتَتْ تالْاَنْرِ وٕۤرُونْرِلْ تِيرُمُوۤ
  بَرَتَتْ تانْتَوَ نيَۤبَرِ تِبْبُرِ
  وَرَتَتْ تانْتَوَ نيَۤاِوْوَ رُتْتَميَۤ.
 • 2. وٕۤتَ نيَۤنُمْوِ لَكْكُتَرْ بالَنُوۤ
  تِيتَ نيَۤنْتُیَرْ تِيرْكْكُمْوَ یِتْتِیَ
  ناتَ نيَۤاُنْرَنْ نَلْلَرُضْ اِلْلَيْیيَۤلْ
  نُوۤتَلْ نيَۤرُمْوَنْ نُوۤیِلْسِ رِتُميَۤ.
 • 3. اَرُنْدِ نالْاَنْبَ كَنغْكُضِرْ آنَنْدَ
  وِرُنْدِ نالْمَكِظْ وِتْتَرُضْ اَنْنَليَۤ
  وَرُنْدِ ناتَوَ رُمْبِنِ نِنْاَرُضْ
  مَرُنْدِ نالْاَنْرِ مَرْرُونْرِلْ تِيرُمُوۤ.
 • 4. مالُمْ نانْكُوَ تَنَنُمْ مامَرَيْ
  نالُمْ ناتَرُ نَمْبَرَ نيَۤيَوَ
  رالُمْ نِيكْكَاَ رِتِوْوَ رُتْتَمْنِنْ
  يَۤلُمْ نَلْلَرُضْ اِنْريَنِلْ سَرْرُميَۤ.
 • 5. تيَۤوَرْ آیِنُمْ تيَۤوَرْوَ نَنغْكُمْاُوۤرْ
  مُووَرْ آیِنُمْ مُكْكَنَ نِنْاَرُضْ
  ميَۤوُ راتُوِ لَكْكِتَرْ بالَرُوۤ
  اُوۤوُ راتَاُ تَرْبِنِ تَنْنَيْیيَۤ.
 • 6. وَيْیَ نایَكَ وَانَوَرْ نایَكَ
  تَيْیَلْ نایَكِ سارْنْدِتُمْ نایَكَ
  اُیْیَ نِنْنَرُضْ اُونْرُوَ تِلْلَيْیيَۤلْ
  وٕیْیَ نُوۤیْكَضْوِ لَكُوَ تِلْلَيْیيَۤ.
 • 7. كَلْلَيْ وِلْلِلْكَ نِتْتَرُضْ سيَیْتَتُوۤرْ
  يَلْلَيْ اِنْرِيَ ظُمْاِنْبَ وٕضْضَميَۤ
  اِلْلَيْ اِلْلَيْنِنْ اِنْنَرُضْ اِلْلَيْیيَۤلْ
  تُولْلَيْ نُوۤیِنْتُو تَكْكَتُ نِينغْكَليَۤ.
 • 8. نِيتِ ماتَوَرْ نيَنعْسِتَيْ نِنْرُوضِرْ
  سُوۤتِ یيَۤمُتْتُو ظِلُتَيْ مُووَرْكْكُمْ
  آتِ یيَۤنِنْاَ رُضْ اُونْرُمْ اِلْلَيْیيَۤلْ
  وَاتِ یانِرْكُمْ وَنْبِنِ یاوُميَۤ.
 • 9. بَتْتَرْ نِتْتَمْبَ یِلْبَرِ تِبْبُرِ
  اُتْتَ مَبْبُورُ ضيَۤاُنْاَ رُضْتَنَيْبْ
  بيَتْتَمْ اَرْرِتَبْ بيَرْرَوَرْكْ كَلْلَتُ
  نِتْتَمْ اُرْرَنيَ تُمْبِنِ نِينغْكُمُوۤ.
 • 10. سَيْوَ سِرْكُنَرْ تَمْمُضَمْ مَنْنِیَ
  تيَیْوَ تَرْبَرَ نيَۤسِوَ نيَۤاِنغْكُ
  اُیْوَ تَرْكُنْاَ رُضْاُونْرُمْ اِلْلَيْیيَۤلْ
  نَيْوَ تَرْكُنَ نُكُوَ نُوۤیْكَضيَۤ.

பிரசாதப் பதிகம் // பிரசாதப் பதிகம்

No audios found!