திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سِوَبُنْنِیَتْ تيَۤرْرَمْ
sivapuṇṇiyat tēṟṟam
اَوَلَتْ تَظُنغْكَلْ
avalat taḻuṅkal
Second Thirumurai

008. مُتْتِ اُبایَمْ
mutti upāyam

  تِرُوُورْرِیُورْ
  وَنعْسِتْتُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اُورْرِ اُورَنَيْبْ
  بَرْرِ نيَنعْسَميَۤ
  نِرْرِ نِياَرُضْ
  بيَرْرِ سيَۤرَوٕۤ.-
 • 2. سيَۤرَ نيَنعْسَميَۤ
  تُورَمْ اَنْرُكانْ
  وَارَمْ وَيْتْتِیيَۤلْ
  سارُمْ مُتْتِیيَۤ.
 • 3. مُتْتِ وٕۤنْتُميَۤلْ
  بَتْتِ وٕۤنْتُمالْ
  سَتْتِ یَمْاِتُ
  بُتْتِ نيَنعْسَميَۤ.
 • 4. نيَنعْسَ ميَۤاِتُ
  وَنعْسَ ميَۤاَلَ
  بِنعْسَ كَنْبَتَمْ
  تَنعْسَمْ يَنْبَتيَۤ.
 • 5. يَنْبَ تيَۤرْرَوَنْ
  اَنْبَ تيَۤرْرُنِي
  وَنْبُ مارْرُتِ
  اِنْبَمْ اُورْرَوٕۤ.-
 • 6. اُورْرَمْ اُرْرُوٕنْ
  نِيرْرَنْ اُورْرِیُورْ
  بُوۤرْرَ نِينغْكُمالْ
  آرْرَ نُوۤیْكَضيَۤ.-
 • 7. نُوۤیْكَضْ كُونْتِتُمْ
  بيَۤیْكَضْ بَرْبَلَرْ
  تُویْتَنْ اُورْرِیُورْكْ
  كيَۤیْتَلْ اِلْلَيْیيَۤ.
 • 8. اِلْلَيْ اِلْلَيْكانْ
  اُولْلَيْ اُورْرِیُورْ
  يَلْلَيْ سيَۤرَوٕۤ
  اَلْلَلْ يَنْبَتيَۤ.-
 • 9. اَلْلَلْ يَنْبَتيَۤنْ
  تُولْلَيْ نيَنعْسَميَۤ
  مَلْلَلْ اُورْرِیُورْ
  يَلْلَيْ سيَنْرُميَۤ.-
 • 10. سيَنْرُ وَاظْتْتُتِ
  نَنْرُ نيَنعْسَميَۤ
  يَنْرُمْ نَلْوَضَمْ
  اُونْرُمْ اُورْرِیيَۤ.-

முத்தி உபாயம் // முத்தி உபாயம்

No audios found!