திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بُورُكْكابْ بَتْتُ
poṟukkāp pattu
آريَظُتْ تُنْمَيْ
āṟeḻut tuṇmai
Fifth Thirumurai

015. وٕۤتْكَيْ وِنْنَبْبَمْ
vēṭkai viṇṇappam

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. مَنْنيَۤ يَنْرَنْ اُیِرْكْكُیِريَۤ مَنِیيَۤ تَنِكَيْ مَلَيْمَرُنْديَۤ
  اَنْنيَۤ يَنْنَيْ آتْكُونْتَ اَرَسيَۤ تَنِكَيْ اَيْیاوٕۤ
  بُونْنيَۤ نعانَبْ بُونغْكُوضِیيَۤ بُنِتَ اَرُضيَۤ بُورَنَميَۤ
  يَنْنيَۤ يَضِیيَۤنْ تُیَرْاُظَتْتَلْ يَنْنِ اِرَنغْكا تِرُبْبَتُوٕۤ.
 • 2. اِرَنغْكا نِنْرِنغْ كَلَيْتَرُمْاِوْ وٕضِیيَۤنْ كَنَوِنْ اِتَتْتيَۤنُمْ
  اَرَنغْكا اَرَوِنْ نَتِتْتُوۤنُمْ اَیَنُمْ كانْتَرْ كَرِتایَ
  اُرَنغْكا مُرُمْما مَیِلْميَۤلْنِنْ اُرُوَمْ تَرِسِتْ تُوَبْبَتَيْیُمْ
  وَرَنغْكا تَلِتْتيَۤنْ تَنِكَيْمَلَيْ وَاظْوٕۤ اِنْرُ وَرُوَایُوۤ.
 • 3. وَرُوَایْ يَنْرُ ناضْتُوۤرُمْ وَظِبارْتْ تِرَنغْكِ مَنَنْدَضَرْنْديَۤنْ
  كَرُوَایْ بَوَنْيَنْ ريَنَيْتْتَضْضَكْ كَرُتُ وَایُوۤ اَنْرِاَرُضْ
  اُرُوَایْ وَنْدُ تَرُوَایُوۤ تَنِكا سَلَتْتُضْ اُرْرَمَرْنْدَ
  اُورُوَرْ اُنْرَنْ تِرُوُضَتْتَيْ اُنَريَۤنْ يَنْسيَیْ تُیْكيَۤنيَۤ.
 • 4. اُیْیُمْ بُورُتْتُنْ تِرُبْبُكَظَيْ اُرَيْیيَۤنْ اَنْدُوۤ اُرَيْكْكَتَنغْكابْ
  بُویْیُمْ كَضَوُمْ اَظُكْكارُمْ بُورُضاكْ كُونْتيَۤنْ بُلَيْیيَۤنَيْ
  يَیْیُمْ بَتِوَنْ تَتَرْنْدِیَمَنْ اِظُتْتُبْ بَرِكْكِلْ يَنْنيَۤیانْ
  سيَیْیُمْ وَكَيْاُونْ رَرِیيَۤنيَۤ تيَنْبالْ تَنِكَيْسْ سيَنعْسُتَريَۤ.
 • 5. سيَنعْسُولْ سُوَيْیيَۤ ميَیْنعْنعانَسْ سيَلْوَبْ بيَرُكْكيَۤ تيَضْضَمُتيَۤ
  وِنعْسَيْبْ بُلَوَرْ بُكَظْتَنِكَيْ وِضَكْكيَۤ تُضَكْكِلْ وٕۤلُوۤنيَۤ
  وٕنعْسُولْ بُكَلُمْ وَنعْسَكَرْبالْ ميَۤوِ نِنْتاضْ مَلَرْمَرَنْديَۤ
  بَنعْسِلْ تَمِیيَۤنْ بَتُمْباتْتَيْبْ بارْتْتُمْ اَرُتْكَنْ بارْتْتِلَيْیيَۤ.
 • 6. بارْكْكِنْ رِلَيْیيَۤ بَنْنِرُكَنْ بَتَيْتْتُمْ يَضِیيَۤنْ باتَنَيْتْتُمْ
  تِيرْكْكِنْ رِلَيْیيَۤ يَنْنيَۤیانْ سيَیْوٕۤنْ سِرِیيَۤنْ سِيمانيَۤ
  بُوۤرْكْكُنْ رُوتُسُورْ بُیَكْكُنْرُمْ بُوتِسيَیْ وٕۤرْكَيْبْ بُنْنِیَنيَۤ
  سِيرْكْكُنْ ريَنُمْنَلْ وَضَتْتَنِكَيْتْ تيَۤوٕۤ مَیِلْاُورْ سيَۤوَكَنيَۤ.
 • 7. سيَۤوَرْ كُوتِكُوضْ كُنَكْكُنْريَۤ سِنْدا مَنِیيَۤ یاوَرْكَتْكُمْ
  كاوَرْ بَتِیيَۤ تَنِكَيْوَضَرْ كَرُمْبيَۤ كَنِیيَۤ كَرْبَكَميَۤ
  مُووَرْكْ كِرَيْیيَۤ وٕۤیْاِينْرَ مُتْتَنْ اَضِتْتَ مُتْتيَۤنَلْ
  تيَۤوَرْكْ كَرُضْنِنْ سيَۤوَتِكْكيَۤ وِظَيْنْديَۤنْ یاتُمْتيَرِیيَۤنيَۤ.
 • 8. تيَرِیيَۤنْ اُنَتُ تِرُبْبُكَظَيْتْ تيَۤوٕۤ اُنْرَنْ سيَۤوَتِكْكيَۤ
  بَرِیيَۤنْ بَنِیيَۤنْ كُوتْتاتيَۤنْ باتيَۤنْ بُكَظَيْبْ بَرَوَسَمایْتْ
  تَرِیيَۤنْ تَنِكَيْ تَنَيْكْكانيَۤنْ ساكيَۤنْ نُوۤكيَۤنْ كُمْبِكْكيَۤ
  اُرِیيَۤنْ اَنْدُوۤ يَتُكُونْتِنغْ كُیْكيَۤنْ یاتُسيَیْكيَۤنيَۤ.
 • 9. سيَیْوَ تُنَتُ تِرُوَتِكْكامْ تِرَنيَۤ سِنْدَيْ نِنْباليَۤ
  وَيْوَ تُنْنَيْ نِنَيْیاتَ وَنعْسَ كَرَيْیيَۤ وَظُتْتِنِتَمْ
  اُیْوَ تُنَتُ تِرُنامَمْ اُونْرَيْبْ بِتِتْتيَۤ مَرْرُونْرالْ
  يَیْوَ تَرِیيَۤنْ تِرُتْتَنِكَيْ يَنْدایْ يَنْدایْ يَضِیيَۤنيَۤ.
 • 10. يَضِیيَۤنْ نِنَتُ سيَۤوَتِیامْ اِنْبَ نَرَوَيْ يَنْنِيَنْنِ
  اَضِیيَۤنْ نيَنعْسَمْ سَرْريَۤنُمْ اَنْبُونْ رِلْليَۤنْ اَتُسِرِتُمْ
  اُوضِیيَۤنْ يَنْدایْ يَنْاُضْضَتْ تُوضِتْتيَۤ يَوَيْیُمْ اُنَرْكِنْرایْ
  وَضِیيَۤ مُتَلایْ نِنْرَرُضُمْ مَنِیيَۤ تَنِكَيْ وَاظْمَنْنيَۤ.

வேட்கை விண்ணப்பம் // வேட்கை விண்ணப்பம்