திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
وِنْنَبْبَكْ كَلِوٕنْبا
viṇṇappak kaliveṇpā
سِوَنيَۤسَ وٕنْبا
sivanēsa veṇpā
First Thirumurai

003. نيَنعْسَرِوُرُتْتَلْ
neñsaṟivuṟuttal

  كابْبُ
  كُرَضْوٕنْبا
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. سِيرْسانْرَ مُكْكَتْ سِوَكَضِرْرَيْسْ سيَۤرْنْدِتِلامْ
  بيَۤرْسانْرَ اِنْبَمْ بيَرِتُ.
 • 2. آرُ مُكَتْتانْ اَرُضَتَيْیِنْ آمْيَلْلابْ
  بيَۤرُ مِكَتْتانْ بيَرِتُ.
 • كَلِوٕنْبا
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. بُونْنارْ مَلَيْبُوۤلْ بُولِوُرْ رَسَيْیامَلْ
  يَنْناضُمْ وَاظِیَنِي يَنْنيَنعْسيَۤ - بِنْنانَ
 • 2. اِبْبِرَبْبِ نُوۤتِنغْ كيَظُبِرَبْبُمْ اَنْرِیيَنَيْ
  يَبْبِرَبْبُمْ وِتْتَكَلا يَنْنيَنعْسيَۤ - سيَبْبَمُتَنْ
 • 3. سيَوْوُورُسارْ نِنْرُ سِرِیيَۤنْ كِضَكْكِنْرَ
  اِوْوُورُسُولْ كيَۤتْتِتُكَ يَنْنيَنعْسيَۤ - يَوْوٕوْ
 • 4. اُلَكُمْ بَرَوُمْ اُورُمُتَلایْ يَنغْكُمْ
  اِلَكُمْ سِوَمایْ اِرَيْیایْ - وِلَكُمْ
 • 5. اُرُوَایْ اُرُوِلْ اُرُوَایْ اُرُوُضْ
  اَرُوَایْ اَرُوِلْ اَرُوَایْ - اُرُاَرُوَایْ
 • 6. نِتْتِیَمایْ نِرْكْكُنَمایْ نِرْسَلَمایْ نِنْمَلَمایْسْ
  سَتْتِیَمایْسْ سَتْتُوَمایْتْ تَتْتُوَمایْ - مُتْتِیَرُضْ
 • 7. اُونْرایْبْ بَلَوَایْ اُیِرایْ اُیِرْكْكُیِرایْ
  نَنْرایْ نَوَمایْ نَتُنِلَيْیایْ - نِنْرُوۤنغْكُمْ
 • 8. وٕۤتَمایْ وٕۤتانْدَ وِتْتایْ وِضَنغْكُبَرَ
  ناتَمایْ ناتانْدَ نایَكَمایْ - اُوۤتُمْ
 • 9. سيَرِوَایْتْ تِرَمایْسْ سِتاكاسَ مایْسْسُولْ
  اَرِوَایْ اَرِوُضْ اَرِوَایْ - نيَرِميَۤوُ
 • 10. كالَمایْكْ كالَمْ كَتَنْدَ كَرُتْتایْنَرْ
  سِيلَمایْسْ سِرْبَرَمایْسْ سِنْمَیَمایْ - نعالَمْ
 • 11. بُورُنْدابْ بُورُضایْبْ بُورُنْدُمْ بُورُضایْبْ
  بيَرُنْدا رَكَمْسُوظْنْدَ بيَۤرایْتْ - تِرُنْداتَ
 • 12. بُوۤكْكُمْ وَرَتْتُمِلابْ بُورَنَمایْبْ بُنْنِیَرْكَضْ
  نُوۤكْكُمْ تِرَتْتيَظُنْدَ نُنْنُنَرْوَایْ - نِيكْكَمِلا
 • 13. آتِیایْ آتِنَتُ اَنْدَمایْ آنغْكَكَنْرَ
  سُوۤتِیایْسْ سُوۤتِیاسْ سُورْبَیَنایْ - نِيتِیایْ
 • 14. آنغْكارَ نِيكْكُمْ اَكارَ اُكارَمَتایْ
  اُوۤنغْكارَ مایْاَوَرْرِنْ اُتْبُورُضایْبْ - بانغْكانَ
 • 15. سِتْتَمایْسْ سِتْتانْدَ تيَۤسایْتْ تِكَمْبَرَمایْسْ
  سَتْتَمایْسْ سُتْتَ سَتانِلَيْیایْ - وِتْتَمایْ
 • 16. اَنْتَمایْ اَنْتَتْ تَنُوَایْ اَرُضَكَنْتا
  كَنْتَمایْ آنَنْدا كارَمَتایْ - اَنْتَتْتِنْ
 • 17. اَبْبالایْ اِبْبالایْ اَنْمَيْیایْسْ سيَۤیْمَيْیَتایْ
  يَبْبالایْ يَبْبالُمْ اِلْلَتُمایْسْ - سيَبْبالُمْ
 • 18. نيَنعْسالُمْ كایَ نِلَيْیالُمْ اَنْنِلَيْكْكُضْ
  اَنعْسالُنغْ كانْتَرْ كَرُمْبَتَمایْ - يَنعْسابْ
 • 19. بَرَمایْبْ بَكابْبُورُضایْبْ بالایْسْ سُوَيْیِنْ
  تَرَمایْبْ بَرَبْبِرَمَمْ تانایْ-وَرَمایَ
 • 20. اُونْبانْ وَتِوَایْ اُوضِیيَنْ كُنَكْكَتَلایْ
  اَنْبایْ اَكَنِلَيْیایْ اَرْبُتَمایْ - اِنْبایْ
 • 21. اَكَمایْبْ بُرَمایْ اَكَمْبُرَمایْ نِينغْكُمْ
  سَكَمایْسْ سَكَمایَيْ تانایْ - سَكَمایَيْ
 • 22. اِلْلاتایْ يَنْرُمْ اِرُبْبَتایْ یاتُونْرُمْ
  كُولْلاتارْكْ كِنْبَمْ كُوتُبْبَتایْ - يَلْلارْكْكُمْ
 • 23. نَنْنُوَتایْ نَنْناتایْ نَلْوِنَيْیایْ اَلْوِنَيْیایْ
  يَنْنُوَتایْ يَنْنِنْ اِیَلاتایْ - يَنْنُكِنْرَ
 • 24. وَانایْ نِلَنایْ وَضِیایْ اَنَلایْنِيرْ
  تانایْ وَظِبَتُنانْ تانْتانایْ - وَاناتِ
 • 25. اُونْرِتَتْتُمْ اُونْراتایْ اُونْرُوَتایْ آنَنْدَمْ
  مَنْرِتَتْتِلْ يَنْرُمْ وَتِوَتایْ - اُونْرِیَتُوۤرْ
 • 26. اَيْنْنِرَمایْ اَنْنِرَتْتِنْ آمُوضِیایْ اَوْوُوضِكْكُضْ
  يَنْنِرَمُمْ وٕۤنْتا اِیَنِرَمایْ - مُنْنِرَتْتِلْ
 • 27. بُوبْبَتُوَایْكْ كابْبَتُوَایْبْ بُوۤكْكُوَتایْتْ تيَۤكْكُوَتایْ
  نِيبْبَتُوَایْتْ تَنْنُضْ نِرُتْتُوَتایْبْ - بُوبْبَتِنْرِ
 • 28. وَاضا تِرُبْبَتُوَایْ وَاتَنا تِيتَمایْ
  نِيضاتُ نِينْتَ نِلَيْیِنَتایْ - مِيضابْ
 • 29. بيَرِتایْسْ سِرِتایْبْ بيَرِتُمْ سِرِتُمْ
  اَرِتایْ اَرِتِلْ اَرِتایْتْ - تُرِیَ
 • 30. وٕضِیایْبْ بَرَوٕضِیایْ ميَۤوُبَرَ وِنْدِنْ
  اُوضِیایْسْ سِوَانَنْدَ اُورْرایْتْ - تيَضِیاتِ
 • 31. كَرْبَكَمایْكْ كانُنعْسَنغْ كَرْبَ وِكَرْبَمایْ
  نِرْبَتا كارَ نِرُوِكَرْبایْبْ - بُورْبُتَيْیَ
 • 32. مُسْسُتَرایْ مُسْسُتَرْكْكُمْ مُنْنُوضِیایْبْ بِنْنُوضِیایْ
  يَسْسُتَرُمْ بُوۤتا اِیَرْسُتَرایْ - اَسْسِلْ
 • 33. نِرَيْوَایْكْ كُرَيْوَایْ نِرَيْكُرَيْ وِلْلاتایْ
  مَرَيْوَایْ وٕضِیایْ مَنُوَایْ - مَرَيْیاتَ
 • 34. سَسْسِتا نَنْدَمَتایْتْ تَنْنِكَرُونْ رِلْلاتایْ
  وِسْسَيْیالْ يَلْلامْ وِرِبْبَتُوَایْ - ميَسْسُكِنْرَ
 • 35. یُوۤكَمایْ یُوۤكِیَرْ یُوۤكَتْ تيَظُنْدَسِوَ
  بُوۤكَمایْبْ بُوۤكِیایْبْ بُوۤكَمَرُضْ - يَۤكَمایْكْ
 • 36. كيَۤوَلَمایْسْ سُتْتَ سَكَلَمایْكْ كِيظْسْسَكَلَ
  كيَۤوَلَنغْكَضْ سَرْرُمْ كِتَيْیاتایْ - ماوَلَتْتِلْ
 • 37. كاتْسِیایْكْ كانْبانایْكْ كانَبْ بَتُبُورُضایْسْ
  سُوتْسِیایْسْ سُوتْسِیالْ تُوۤیْوَرِتایْ - ماتْسِبيَرَسْ
 • 38. سيَیْبَوَنایْسْ سيَیْتُوظِلایْسْ سيَیْبُورُضایْسْ سيَیْتُوظِلالْ
  اُیْبَوَنایْ اُیْوِكْكُمْ اُتْتَمَنایْ - مُویْكُوضْ
 • 39. اَتُوَایْ اَوَضایْ اَوَنایْ اَوَيْیُمْ
  كَتُوَاتُ نِنْرَ كَنِبْبایْكْ - كَتُوَامَلْ
 • 40. اَيْیَمْ تِرِبُوۤ تَرِیامَيْ وِتْتَكَرْرِبْ
  بُویْیيَنْبَ تُونْرُمْ بُورُنْدارایْسْ - سيَیْیيَنْرَ
 • 41. اُوۤرْوِنَيْیِلْ اِنْبَمُمَرْ رُوۤرْوِنَيْیِلْ تُنْبَمُمامْ
  سارْوِنَيْوِتْ تُوۤنغْكُمْ تَكَيْیِنَرایْبْ - بارْوِنَيْیِلْ
 • 42. اُوۤرْبالْ وٕرُبْبُمَرْرَيْ اُوۤرْبالْ وِرُبْبُمُرُمْ
  سارْبالْ مَیَنغْكاتْ تَكَيْیِنَرایْسْ - سارْبایَ
 • 43. اُوۤرِتَتْتِلْ تَنْمَيْیُمَرْ رُوۤرِتَتْتِلْ وٕنعْسِنَمُمْ
  بارِتَتْتِلْ كُوضْضابْ بَرِسِنَرایْ - نِيرِتَتْتِلْ
 • 44. تَنْمَيْنِكَ راتيَنْرُمْ سانْدَمْ بَظُتْتُیَرْنْدَ
  اُونْمَيْیُتَنْ اُونْرَيْ اُنَرْنْدَوَرایْ - وٕنْمَيْیِلا
 • 45. اُونْرُمْ اَرِوِنْ اُتَیاتِ اِيرَضَوُمْ
  يَنْرُمْ اِرَنْتيَنْبَ تِلْلَوَرایْ - مَنْرَوُوضِرْ
 • 46. اَمْمُونْرِ نُضْضيَۤ اَتُكْكِوَرُمْ اُونْرَكَنْرَ
  مُمْمُونْرِنْ مُونْرُمْ مُنِنْدَوَرایْتْ - تَمْمُونْرِ
 • 47. وِيتاتُ نِنْرُمْ وِرِنْدُمْ وِكَرْبَنَتَيْ
  ناتاتُ نانْكُمْ نَسِتْتَوَرایْ - اُوتاكَ
 • 48. يَنعْسامَلْ اَنعْسِنْ اِتَمایْ نَتَماتُمْ
  اَنعْساتِ اَنعْسُمْ اَرُتْتَوَرایْ - يَنعْسامَلْ
 • 49. اِينْتانْ تَرُضُمْ اِرَيْیُوۤرْ تَمَيْیارِلْ
  آنْتانْتُ كَنْتا رَكَنْرَوَرایْ - اِينْتاتُ
 • 50. وَاظِیُرْرَ وَانُوۤرُمْ وَنْدُ تَمَكْكِرَنْتُوۤ
  تيَۤظِیَرْرَ يَۤظُمْ اِكَنْدَوَرایْ - اُوظِیَرْرَكْ
 • 51. كَتْتِنِنْرُتْ سُوۤتِیُونْرُ كانَتْ تُوتَنغْكُكِنْرُوۤرْ
  يَتْتُكِنْرَ يَتْتِنْميَۤلْ يَیْتِنَرایْكْ كَتْتُكِنْرَ
 • 52. تيَۤنْتُوۤیْ كَرُنَيْسْ سِوَنغْكَلَنْدُ تيَۤكْكُكِنْرَ
  سانْرُوۤرْتَمْ اُضْضَمْ تَنَوَاتایْ - مانْرَمَلَتْ
 • 53. تاكْكُوظِنْدُ تَتْتُوَتْتِنْ سارْبامْ - تَنُوُوظِنْدُ
  وَاكْكُوظِنْدُ مانا مَنَمُوظِنْدُ - يَۤكْكَمُرَ
 • 54. وَایْكْكُمْ سُكَمُوظِنْدُ مَنْنُوظِنْدُ وِنْنُوظِنْدُ
  سایْكْكُمْ اِرابْبَكَلُمْ تانُوظِنْدُ - نِيكْكُوظِنْدُ
 • 55. نانُمُوظِ یاتُوظِنْدُ نعانَمُوظِ یاتُوظِنْدُ
  تانُمْ اُوظِیامَرْ رانُوظِنْدُ - مُوۤنَنِلَيْ
 • 56. نِرْكُمْ بِرَمَ نِرَتِسَیا نَنْدَمَتایْ
  نِرْكُمْ بَرَمَ نِرُتْتَنيَوَنْ - تَرْبَرَمایْ
 • 57. نِنْرانْ يَوَنَنْبَرْ نيَۤیَمَنَتْ تيَۤوِرَيْنْدُ
  سيَنْرانْ يَوَنْسَرْوَ تِيرْتْتَنيَوَنْ - وَنْتِيمَيْ
 • 58. اِلْلانْ يَوَنْیارْكْكُمْ اِيسَنْ يَوَنْیاوُمْ
  وَلْلانْ يَوَنَنْدِ وَنْنَنيَوَنْ - كَلْلالِلْ
 • 59. سُتْتَكَنْرَ نعانَ سُكاتِيتَمْ كاتْتِمُرْرُمْ
  وِتْتَكَنْرَ یُوۤكَ وِنُوۤتَنيَوَنْ - مَتْتَكَنْرَ
 • 60. اَنْتَنغْكَضْ يَلْلامْ اَنُوِلْ اَتَيْتْتَرُضِتْ
  تِنْتَنغْكُ مارِرُتْتُمْ سِتْتَنيَوَنْ - بَنْتَنغْكُ
 • 61. وِيیاسْ سِرُبيَنْ وِضَيْیاتْتُضْ اَنْتَميَلامْ
  تيَۤیاتُ كُوتْتُوِكْكُمْ سِتْتَنيَوَنْ - یایاتُمْ
 • 62. وٕۤنْتامَيْ وٕۤنْتُوَتُ ميَۤوَاتَ سِتْتَرْتَمَيْتْ
  تِينْتاتُ تِينْتُكِنْرَ سِتْتَنيَوَنْ - اِينْتُوۤتُ
 • 63. بَرْرُرُوَایْبْ بَرْرابْ بَرَوَنُوِنْ اُضْوِضَنغْكُمْ
  سِرْرُرُوَایْ اُضْضُوضِكْكُمْ سِتْتَنيَوَنْ - مَرْرُرُوِنْ
 • 64. وَيْیاتُ وَيْتْتُلَكَيْ ماوِنْ تِرَسالَمْ
  سيَیْیاتُ سيَیْوِكْكُمْ سِتْتَنيَوَنْ - نَيْیامَلْ
 • 65. اَبْبِتَيْوَيْبْ بامُلَكِلْ آرُیِرَيْ مایَيْیيَنُمْ
  سيَبْبِتَيْوَيْتْ تاتْتُكِنْرَ سِتْتَنيَوَنْ - اُوبْبُرَوٕۤ
 • 66. نِلْلاتَ كارْرَيْ نِلَيْیاكْ كَتَتْتَتَيْتْتُسْ
  سيَلْلاتُ وَيْكْكِنْرَ سِتْتَنيَوَنْ - بُولْلاتَ
 • 67. وٕمْبامْبَيْ ميَۤلَنِنْدُوۤرْ وٕمْبُرْرِنْ اُضْضِرُنْديَۤ
  سيَمْبامْبَيْ آتْتُكِنْرَ سِتْتَنيَوَنْ - تَمْبانغْكَرْ
 • 68. اُونْكَیِرْرانْ اُونْرِنْرِ اُنْنِنْ رُیِرْكَضَيْیُوظْتْ
  تِنْكَیِرْرانْ آتْتُكِنْرَ سِتْتَنيَوَنْ - وَنْكَيْیُتَيْتْ
 • 69. تانَسَيْنْدالْ مَرْرَيْسْ سَكَمَسَيْیُمْ يَنْرُمَرَيْ
  تيَۤنَسَيْیَسْ سُولْلُكِنْرَ سِتْتَنيَوَنْ - اُونَمِنْرِبْ
 • 70. بيَۤرْتْتُیِرْكَ ضيَلْلامْاُوۤرْ بيَنْبِضْضَيْ یِنْوَسَمایْسْ
  سيَۤرْتْتُ وَرُوِكْكُمْ سِتْتَنيَوَنْ - بُوۤرْتْتُمِكَ
 • 71. اَلْوِرَوُنغْ كالَيْ اَكِلَميَلامْ تَنْبَتَتْتُوۤرْ
  سِلْوِرَلِلْ سيَۤرْكْكِنْرَ سِتْتَنيَوَنْ - بَلْوَكَيْیایْكْ
 • 72. كَيْكَلَنْدَ وَنْمَيْكْ كَرُبْبا سَیَبْبَيْیُضْ
  سيَیْكَرُوُكْ كُوتْتُوِكْكُمْ سِتْتَنيَوَنْ - اُیْكَرُوَيْ
 • 73. ميَیْوَيْتْتَ وٕۤرْوَيْیِنُمْ وِيظْنِلَتْتُمْ اَنْتَتْتُمْ
  سيَیْوِتْتَنغْ كُوتْتُوِكْكُمْ سِتْتَنيَوَنْ - اُیْوِكْكُمْ
 • 74. وِتْتُونْرُمْ اِنْرِ وِضَيْوِتْ تَرُضَضِكْكُمْ
  سِتْتيَنْرُمْ وَلْلَوُورُ سِتْتَنيَوَنْ - سَتْتُتَنيَۤ
 • 75. اُرْبَتْتِ یایُلَكِلْ اُونْبَتُوَایْبْ باوَيْكَضْسيَیْ
  سِرْبَتْ تُوظِلْوَلْلَ سِتْتَنيَوَنْ - بَرْبَلَوَامْ
 • 76. كارا ظِكَضَيْكْ كَرَيْیِنْرِ يَلْلَيْیِلاسْ
  سيَۤرُوظِ نِرْكَوَيْتْتَ سِتْتَنيَوَنْ - بيَۤراتَ
 • 77. نِيرْميَۤلْ نيَرُبْبَيْ نِلَيْیُرَوَيْتْ تيَوْوُلَكُمْ
  سِيرْميَۤ وُرَسْسيَیْیُمْ سِتْتَنيَوَنْ - باراتِ
 • 78. اَيْنْدِلَيْنْدُ نانْكُورُمُونْ رامِرَنْتُونْ رایْمُرَيْیيَۤ
  سِنْدَيْیُرَ نِنْرَرُضُمْ سِتْتَنيَوَنْ - بَنْدَمُرَ
 • 79. آنْبيَنْنایْبْ بيَنْنانایْ اَنْمَيْ تَنَيْوَانِنْ
  سيَۤنْبَنْنَ وَلْلَوُورُ سِتْتَنيَوَنْ - مانْبَنْنابْ
 • 80. بيَۤتانایْبْ بيَنْنایَبْ بيَنْنانْ بيَرُمْبيَۤتایْسْ
  سيَۤتاكَسْ سيَیْیَوَلْلَ سِتْتَنيَوَنْ - سيَۤتایَ
 • 81. وٕنْمَيْ كِظَمایْ وِرُتْتَمَنْدَ وٕنْمَيْیَتایْتْ
  تِنْمَيْ بيَرَسْسيَیْیُمْ سِتْتَنيَوَنْ - اُونْمَيْیِلا
 • 82. اُوۤتْتِنَيْسْسيَمْ بُونْنا یُیَرْسيَمْبُونْ اُوۤتاكَسْ
  سيَۤتْتَيْیَرَسْ سيَیْكِنْرَ سِتْتَنيَوَنْ - كاتْتِلُرُ
 • 83. كانعْسِرَتْتَيْكْ كَرْبَكَمایْكْ كَرْبَكَتْتَيْكْ كانعْسِرَمایْتْ
  تيَۤنعْسِوَنَسْ سيَیْكِنْرَ سِتْتَنيَوَنْ - وَانعْسَيْیُرَ
 • 84. نارَنَنْسيَۤیْ نانْمُكَنایْ نانْمُكَنْسيَۤیْ نارَنَنایْسْ
  سِيرَنَوَسْ سيَیْیَوَلْلَ سِتْتَنيَوَنْ - بيَۤرَنَوَكْ
 • 85. كُومْمَيْ بيَرُنغْكُوۤتا كُوۤتِیَنْتَمْ يَلْلامُوۤرْ
  سيَمْمَیِرْكْكالْ اُتْبُكُتْتُمْ سِتْتَنيَوَنْ - سيَمْمَيْیِلا
 • 86. وٕمْبُلِیَيْ وٕنْبالْ وِضَيْبَسُوَایْ اَبْبَسُوَيْسْ
  سيَمْبُلِیاسْ سيَیْیَوَلْلَ سِتْتَنيَوَنْ - اَمْبُلِیَيْ
 • 87. اَنغْكَتِرُونْ سيَنغْكَتِرایْ اَمْبُلِیایْبْ بَمْبُكِنْرَ
  سيَنغْكَتِرَيْسْ سيَیْیَوَلْلَ سِتْتَنيَوَنْ - تُنغْكَمُرا
 • 88. اُوۤرَنُوُوۤرْ مامَلَيْیایْ اُوۤرْما مَلَيْیَتُوُوۤرْ
  سِيرَنُوَایْسْ سيَیْیَوَلْلَ سِتْتَنيَوَنْ - وِيرَمُتَنْ
 • 89. مُنْنَكَيْیا نِنْرَتُورُ مُبْبُرَتْتَيْ اَنْرُورُكالْ
  سِنْنَكَيْیالْ تِيمَتُتْتَ سِتْتَنيَوَنْ - مُنْنَیَنْمالْ
 • 90. مَرْرِرُنْدَ وَانَوَرُمْ وَایْنْدَسَيْكْكا وَنْنَمُورُ
  سِرْرُرُمْبَيْ85 ناتْتِنِنْرَ سِتْتَنيَوَنْ - مَرْرَوَرْبُوۤلْ
 • 91. اَلْلا اَیَنُمْ اَرِیُمْ اُرُتْتِرَنُمْ
  سيَلْلا نيَرِنِنْرَ سِتْتَنيَوَنْ - اُولْلاتَ
 • 92. كَلْلِرْ سُوَيْیایْكْ كَنِیِرْ سُوَيْیِلَتایْسْ
  سيَلْلَبْ بَنِكْكَوَلْلَ سِتْتَنيَوَنْ - اَلْلَلَرَبْ
 • 93. بارْكْكِنْرَ یاوَرْكَتْكُمْ باوَنا تِيتَنيَنَسْ
  سِيرْكْكِنْرَ ميَیْنعْنعانَسْ سِتْتَنيَوَنْ - مارْكْكَنغْكَضْ
 • 94. اُونْريَنْرَ ميَۤلَوَرَيْ اُونْريَنْ رُرَيْتْتَوَرْبالْ
  سيَنْرُونْرِ نِرْكِنْرَ سِتْتَنيَوَنْ - اَنْرُورُناضْ
 • 95. كَلْلانَيْ تِنْنَكْ كَرُمْبَضِتْتُبْ بانْتِیَنْوِينْ
  سيَلْلا تَضِتْتَمَكا سِتْتَنيَوَنْ - سُولْلاتَ
 • 96. اُونْريَۤ اِرَنْتيَۤميَۤلْ اُونْرِرَنْتيَۤ يَنْبَوَرْرُضْ
  سيَنْريَۤ نَتُنِنْرَ سِتْتَنيَوَنْ - سيَنْريَۤرُمْ
 • 97. اَتْتِرَتْتَيْ ميَنْمَلَرایْ اَمْمَلَرَيْ اَتْتِرَمایْسْ
  سِتْتِرَتْتَيْبْ بيَۤسُوِكْكُمْ سِتْتَنيَوَنْ - يَتْتَلَتْتُمْ
 • 98. سَنغْكَمَتيَۤ86 تابَرَمایْتْ تابَرَميَۤ سَنغْكَمَتایْسْ
  سيَنغْكَيْیِتا تارْرَوَلْلَ سِتْتَنيَوَنْ - تَنغْكُكِنْرَ
 • 99. سَتْتيَلْلامْ آكِسْ سَیَمْبُوَایْ آنَنْدَسْ
  سِتْتيَلْلامْ وَلْلَسِوَ سِتْتَنيَوَنْ - تَتْتيَلْلامْ
 • 100. نِيتْتاتُ نيَنعْسَمْ نِلَيْتْتَوَرْكْكُمْ تَنْنُنْمَيْ
  كاتْتاتُ كاتْتِنِرْكُمْ كَضْوَنيَوَنْ - باتْتُوۤتُ
 • 101. وَنْتالُنغْ كُونْرَيْ مَلَرُوۤیْ يَنَمَرَيْكَضْ
  كَنْتالُمْ كاناتَ كَضْوَنيَوَنْ - تُونْتاكَ
 • 102. اَضْضَمْ سيَرِیارْكْكيَۤ اَنْرِ اَرِوَارْكْكُكْ
  كَضْضَمْ سيَرِیاتَ كَضْوَنيَوَنْ - يَضْضَلَرَكْ
 • 103. كُونْتَوٕلانْ تَنْبالْ كُوتُكْكُمَوَرْ تَمْمِتَتْتِلْ
  كَنْتَوٕلامْ كُوضْضَيْكُوضُنغْ كَضْوَنيَوَنْ - كُونْتُضَتْتِلْ
 • 104. تَنْنَيْیُوضِكْ كِنْرُوۤرْكَضْ تَمْمُضُوضِتْ تُضْضَوٕلامْ
  كَنْنَمِتَكْ كَيْوَنْدَ كَضْوَنيَوَنْ - مَنْنُلَكَيْسْ
 • 105. سَرْبَنَيْسيَیْ كِنْرَتِرُوۤ تانَميَنُمْ سَتْتِیِنالْ
  كَرْبَنَيْسيَیْ تيَۤمَیَكْكُمْ كَضْوَنيَوَنْ - مُرْبَتُمِتْ
 • 106. تُونْتُلَكِلْ اُضْضَاُیِرْ تُوۤرُمُوضِتْ تارْرَليَلامْ
  كَنْتُلَوُ كِنْرَتُورُ كَضْوَنيَوَنْ - وِنْتَكَلا
 • 107. مَنْمَیَكْكُمْ بُونْمَیَكْكُمْ ماتَرْ مَیَكْكُميَنُمْ
  كَنْمَیَكْكَمْ كاتْتِنِرْكُمْ كَضْوَنيَوَنْ - اُنْمَیَكْكُ
 • 108. ماسُ بَرِكْكُمْ مَتِیُتَيْیُوۤرْ تَمْمُتَيْیَ
  كاسُ بَرِكْكِنْرَ كَضْوَنيَوَنْ - آسَكَنْرَ
 • 109. بيَنْنالْ يَوَيْیُمْ بِرَبْبِتْتُ مَرْرَيْنُتَرْ
  كَنْنالْ اَظِكْكِنْرَ كَضْوَنيَوَنْ - يَنْناتُ
 • 110. نانيَنْرُ نِرْكِنْ نَتُوٕۤیَنْ نانانَتْ
  تانيَنْرُ نِرْكُمْ سَتُرَنيَوَنْ - مانيَنْرَ
 • 111. مایَيْتَنَيْكْ كاتْتِ مَرَيْبْبِتْتَمْ مایَيْیِرْرَنْ
  سایَيْتَنَيْكْ كاتْتُمْ سَتُرَنيَوَنْ - نيَۤیَمُتَنْ
 • 112. نانْمَرَيْیُمْ نانْمُكَنُمْ نارَنَنُمْ ناتُتُورُمْ
  تانْمَرَيْیُمْ ميَۤنْمَيْسْ سَتُرَنيَوَنْ - وَانْمَرَيْیامْ
 • 113. مُنْنَيْ مَرَيْكْكُمْ مُتِبْبُورُضيَنْ رایْبَوَرْكْكُمْ
  تَنْنَيْ مَرَيْكْكُمْ سَتُرَنيَوَنْ - اُنْنُكِنْرُوۤرْ
 • 114. سِتْتَتْتِرْ سُتْتَ سِتاكاسَمْ يَنْرُورُسِرْ
  سَتْتَتْتِرْ كاتْتُمْ سَتُرَنيَوَنْ - مُتْتَريَنَ
 • 115. یاوَرْ اِرُنْدارْ اَوَرْكانَ وِيرْرِرُكْكُمْ
  تيَۤوَرْ بُكَظْتَلَيْمَيْتْ تيَۤوَنيَوَنْ - یاوَرْكَضُمْ
 • 116. اِوْوَنَتْتَنْ اِوْوِتَتْتَنْ اِوْوِیَلَنْ يَنْرَرِیاسْ
  سيَوْوَنَتْتَنْ آمْتَلَيْمَيْتْ تيَۤوَنيَوَنْ - ميَیْوَنَتْتُوۤرْ
 • 117. تامْوَاظَ اَنْتَ سَراسَرَنغْكَضْ تامْوَاظَ
  نامْوَاظَتْ تَنْنُرَيْیامْ نانْمَرَيْكَضْ - تامْوَاظَسْ
 • 118. سارُرُوِنْ نَلْلَرُضيَۤ سَتْتِیایْ ميَیْیَرِوِنْ
  سِيرُرُوٕۤ اُوۤرُرُوَامْ تيَۤوَنيَوَنْ - اِيرُرُوُمْ
 • 119. اُونْريَنْ رُنَرَ اُنَرْتْتِ اَتِیَرُضَمْ
  سيَنْرَنغْ كَمَرْنْدَرُضُمْ تيَۤوَنيَوَنْ - يَنْريَنْرُمْ
 • 120. تَرْسَكَسَمْ يَنْريَۤ سَمَیَمْ سَمَرَسَمامْ
  سِرْسَبَيْیِلْ وَاظْكِنْرَ تيَۤوَنيَوَنْ - بِرْبَتُمُوۤرْ
 • 121. بُویْوِتْتُ ميَیْنْنيَرِیَيْبْ بُوۤرْرِتْتَرْ بُوۤتَتْتَيْكْ
  كَيْوِتْ تُنَرْوٕۤ كَتَيْبْبِتِتْتُ - نيَیْوِتْتَ
 • 122. تِيبْبُوۤرْ كَنَلُمْ سيَرُكْكَرَوٕۤ سيَنغْكَمَلَبْ
  بُوبْبُوۤلُمْ تَنْتاضْ بُنَيْبَرْرِكْ - كابْبایَ
 • 123. وٕنْ­ رَنِنْدُ وِتِرْوِتِرْتْتُ ميَیْبُوتِبْبَكْ
  كَنْ­رْ اَرُوِ كَلَنْداتِ- اُنْ­رْمَيْ
 • 124. يَنْبُرُكِ اُضْضُرُكِ اِنْبارْ اُیِرُرُكِ
  اَنْبُرُكِ اَنْبُرُوَمْ آكِبْبِنْ - وَنْبَكَنْرُ
 • 125. بُنْنِیا تِنغْكَتْ بُرِسَتَيْیایْ بُونْنِتَظِكْ
  كَنْنِیا يَنغْكَضْ كَضَيْكَنْنيَۤ - يَنْنِیانغْ
 • 126. كَنْبَرْكْ كَرُضُمْ اَرَسيَۤ اَمُتيَۤبيَۤ
  رِنْبَكْ كَتَليَۤ يَمَتُرَوٕۤ - مَنْبيَرْرُ
 • 127. مارْرُرَيْیابْ بُونْنيَۤ مَنِیيَۤيَمْ كَنْمَنِیيَۤ
  يَۤرْرُوَنْدَ ميَیْبْبُورُضيَۤ يَنْرُنِتَمْ - بُوۤرْرِنِنْرالْ
 • 128. اُضْضُورِ اُضْضَتْ تُنَرْوُورِ اَوْوُنَرْوِنْ
  اَضْضُورِ اَنْنِتْ تَمُتُورِتْ - تيَضْضُورُمْ
 • 129. وَانْبُوۤلْ بَرَوِ مَتِبُوۤلْ كُضِرْنْدُیَرْكُوۤلْ
  تيَۤنْبُوۤلْ مَتُرِكْكُمْ تيَۤوَنيَوَنْ - وَانْبُوۤنارْ
 • 130. مانْكُوتُكْكُمْ تيَیْوَ مَتَنْدَيْیَرْكْكُ مَنغْكَلَبْبُونْ
  نانْكُوتُكْكَ نَنعْسُوَنْدَ ناتَنيَوَنْ - نانْمَلَرْبيَیْ
 • 131. تارْتْتِیایْتْ تيَۤوَرْ اَرَكَرَوٕنْ ريَۤتْتَاَتْتَ
  مُورْتْتِیایْ نِنْرَ مُتَلْوَنيَوَنْ - سِيرْتْتِبيَرَ
 • 132. اِينْتَرْ بُتَوَتِوَایْ يَتْتيَۤوَ ريَۤنُنِنْرُ
  كانْتَرْ كَرِتامْ كَنيَۤسَنيَوَنْ - وٕۤنْتُرْرُبْ
 • 133. بُومِیيَنغْكُمْ وَاظْتْتِبْ بُكَظْوَارْ وِرُمْبُمِتْتَ
  كامِیَنغْكَضْ اِيیُمْ كَنيَۤسَنيَوَنْ - نامِیَنغْكَ
 • 134. يَۤنَ وَرُمِتَيْیُو ريَلْلامْ اَكَرْرِیَرُضْ
  كانَ يَمَكْكِيیُمْ كَنيَۤسَنيَوَنْ - مانَوَرُ
 • 135. مُنْدَ مَرَيْیِنْ مُظُبْبُورُضَيْ نانْمُكَرْكُتْ
  تَنْدَ اَرُتْكَتَلامْ سامِیيَوَنْ - تَنْدَمَكْكامْ
 • 136. وَاتَكَرْرِ اُنْمَيْ مَرَبَضِتْتُ وَنعْسَمَلَكْ
  كُوۤتَكَرْرُمْ نيَنعْسَكْ كُكيَۤسَنيَوَنْ - تِيتَكَرْرِتْ
 • 137. تَنغْكُمْ اُلَكَنغْكَضْ سایامَرْ سيَنعْسَتَيْميَۤلْ
  كَنغْكَيْتَنَيْسْ سيَۤرْتْتَ كَتَوُضيَوَنْ - يَنغْكُرِنُمْ
 • 138. كُومْبا نِلَيْمَيْكْ كُنَتْتُوۤرْ تُوظُكِنْرَ
  بامْبا بَرَنَبْ بَرَمَنيَوَنْ - كُومْباتُ
 • 139. بُوۤرْرُرَيْتْتُ نِرْكُمْ بُنِتَنْميَۤلْ وَنْدَكُوتُنغْ
  كُورْرُتَيْتْتَ سيَنْداضْ كُظَكَنيَوَنْ - آرْرَلُرُ
 • 140. وَيْیَمْ تُتِكْكُمْ مَكالِنغْكَ مُورْتْتِمُتَلْ
  اَيْیَيْنْدُ مُورْتْتِیيَنُمْ اَيْیَنيَوَنْ - اَيْیَنْدِيرْ
 • 141. وَلْلارْسُولْ وَنْنَميَنْدَ وَنْنَمَنْدَ وَنْنَنغْكَضْ
  يَلْلامْ اُتَيْیَ وِتَتْتَنيَوَنْ - يَلْلارْكْكُمْ
 • 142. تامْتَلَيْوَ راكَتْتَمْ تاضْتُوظُميَتْ تيَۤوَرْكْكُمْ
  آنْدَلَيْمَيْ اِينْدَبَرَ مارْتْتَنيَوَنْ - بُوۤنْدُیِرْكَضْ
 • 143. يَنغْكيَنغْ كِرُنْدُمَنَتْ تِیاتُ وِظَيْنْدالُمْ
  اَنغْكَنغْ كِرُنْدَضِكْكُمْ اَنْنَليَوَنْ - بُنغْكَمِكُمْ
 • 144. اَنْنَلْ تِرُمَلَرْكْكَيْ آظِبيَرَكْ كَنْنِتَنْدَ
  كَنْنَرْ كَرُضِیَمُكْ كَنْنَنيَوَنْ - مَنْنِتَتْتِلْ
 • 145. اُوۤیاتُ سُولْمُتِرْنْدَ اُوۤرْبيَنْ تَنَكْكاكَتْ
  تایاكِ وَنْدَ تَیاضَنيَوَنْ - سيَۤیاكَ
 • 146. وٕۤلْبِتِتْتَ كَنْنَبْبَنْ ميَۤوُميَسْسِلْ وٕۤنْتُمِتَتْ
  تارْبُوسِتْتُ نيَۤرْنْدَ تَیاضَنيَوَنْ - بارْكُتَتْتَيْتْ
 • 147. تانْتَنْدَيْ يَنْريَرِنْدُوۤنْ تاضيَرِنْدَ تَنْتِكْكُتْ
  تانْتَنْدَيْ آنَ تَیاضَنيَوَنْ - تانْكُونْتُ
 • 148. سَمْبُ نَرُنغْكَنِیِنْ تَنْوِتَيْیَيْتْ تاضْبَنِنْدَ
  سَمْبُ مُنِكْكِيیُمْ تَیاضَنيَوَنْ - اَمْبُوِیِلْ
 • 149. آنْتَوَنيَنْ ريَۤتْتَبْبُونْ نَمْبَلَتْتِلْ آنَنْدَتْ
  تانْتَوَمْسيَیْ كِنْرَ تَیاضَنيَوَنْ - كانْتَكَيْیَ
 • 150. مُتْتُسْسِوِكَيْیِنْميَۤلْ مُنْكاظِ اُوۤنغْكُمُظُ
  مُتْتَيْتْ تَنِوَيْتْتَ مُتْتَنيَوَنْ - بَتْتِبيَرُ
 • 151. ناوُونْرَرَسَرْكْكُ نامْتَرُوٕۤمْ نَلْلُورِلْ
  وَايَنْرُ وَایْمَلَرْنْدَ وَضْضَليَوَنْ - بُووُونْرُ
 • 152. نَنْرُونْتَرْ سُنْدَرَرَيْ نامْتَتُكْكَ وَنْدَمَيْیالْ
  وَنْرُونْتَنْ نِييَنْرَ وَضْضَليَوَنْ - نَنْرُونْتِنْ
 • 153. كانِكْكَيْ یاكَكْ كَرُتْتَضِتْتارْ تَمْمُوظِیَيْ
  مانِكْكَمْ يَنْرُرَيْتْتَ وَضْضَليَوَنْ - تانِرْكُمْ
 • 154. تَنْنَنْبَرْ تامْوَرُنْدِلْ سَرْرُنْ تَرِیاتُ
  مَنْنَنْ بَرُضَضِكْكُمْ وَضْضَليَوَنْ - مُنْنَنْبِلْ
 • 155. سالْبُتَيْیَ نَلْلُوۤرْكْكُتْ تَنْنَرُضْتَنْ تاتْكُوضَوُوۤرْ
  مالْوِتَيْميَۤلْ وَنْدَرُضُمْ وَضْضَليَوَنْ - مانْمُتَلُوۤرْ
 • 156. تامَلَيْیا وَنْنَمْ تَكَيْیَرُضِ اُوۤنغْكُوٕضْضِ
  مامَلَيْوَاظْ كِنْرَاَرُضْ وَضْضَليَوَنْ - آمَوَنيَۤ
 • 157. نَمْمَيْبْ بَنِكُونْتُ نارَنَنُمْ ناتَرِتامْ
  سيَمْمَيْكْ كَتِیَرُضْنَمْ تيَیْوَنغْكانْ - يَمْمَيْیِنُمْ
 • 158. ناتَكْ كِتَيْتْتَلْ نَمَكْكَنْرِ نانْمُكَرْكُمْ
  تيَۤتَكْ كِتَيْیانَمْ تيَیْوَنغْكانْ - نِيتَسْسِيرْ
 • 159. نَلْوَنْ تَنَيْسيَیْیُمْ نَمْبُوۤلْوَارْكْ كُوۤرْنعانَسْ
  سيَلْوَنْ تَرُنَمَتُ تيَیْوَمْكانْ - سُولْوَنْدَ
 • 160. يَنْمَيْبيَرُمْ نامُلَكِلْ يَنْرُمْ بِرَنْدِرَوَاتْ
  تِنْمَيْ اَضِتْتَرُضْنَمْ تيَیْوَمْكانْ - وَنْمَيْیُرَ
 • 161. مُبْباظْ كَتَنْدَ مُظُبْباظُكْ كَبْبالَيْسْ
  سيَبْباتُ سيَبْبُرُنَمْ تيَۤسِكَنْكانْ - تَبْباتُ
 • 162. تِيرا اِتُمْبَيْتْ تِرِبيَنْبَتِ یاتُونْرُمْ
  سيَۤرا نيَرِیَرُضْنَمْ تيَۤسِكَنْكانْ - آراتُ
 • 163. نِتْتَمْ تيَرِیا نِلَيْميَۤ وِیَنَمَتُ
  سِتْتَمْ تيَضِوِكْكُمْ تيَۤسِكَنْكانْ - وِتْتَريَنَ
 • 164. یاتُونْرُمْ تيَۤرا تِرُنْدَنَمَكْ كِوْوُلَكَمْ
  تِيتيَنْ رَرِوِتْتَ تيَۤسِكَنْكانْ - كُوۤتِنْرِ
 • 165. اُوۤسَيْ بيَرُكَتَلْسُو ظُرْرَ وُلَكِنَمْمَيْ
  آسَيْ یُتَنِينْرَ اَبْبَنْكانْ - ماسُرَوٕۤ
 • 166. وَنْبایْ وَضَرْكْكِنْرَ مَرْرَيْیَرْبُوۤ لَلْلامَلْ
  اَنْبایْ نَمَيْوَضَرْكْكُمْ اَبْبَنْكانْ - اِنْباكَ
 • 167. اِبْبارِلْ سيَۤیارْ اِتَیَمْ مَلَرْنْدَمْمَيْ
  اَبْبا يَنُمْنَنغْكَضْ اَبْبَنْكانْ - سيَبْبامَلْ
 • 168. يَضْضِتْ تِرِنْدالُمْ اِنْدا87 يَنْ رِنْنَمُتَمْ
  اَضْضِكْ كُوتُكْكُنَمَ تَبْبَنْكانْ - اُضْضِكْكُونْ
 • 169. تِنْريَۤ اَرُضْوَایْ يَنَتْتُتِكْكِلْ آنغْكُنَمَكْ
  كَنْريَۤ اَرُضُنَمَ تَبْبَنْكانْ - نَنْريَۤمُنْ
 • 170. كاتَرَوُ سيَیْتُ88 نَلَمْ كَرْبِتْتُبْ بِنْبيَرِیَ
  آتَرَوُ سيَیْیُنَنغْكَضْ اَبْبَنْكانْ - كُوۤتُرُما
 • 171. وَنعْسَمَلَتْ تالْوَرُنْدِ وَاتُكِنْرَ نَنْدَمَيْیيَۤ
  اَنعْسَلَنعْسَ ليَنْرَرُضُمْ اَبْبَنْكانْ - تُنعْسَليَنُمْ
 • 172. نَسْسيَنْرَ وَاتَنَيْیَيْ ناضُميَنْنِ نامَنعْسُمْ
  اَسْسَمْ كيَتُتْتانْتَ اَبْبَنْكانْ - نِسْسَلُمِنغْ8
 • 173. كيَۤیِرَوُمْ يَلْلُمْ يَضِیيَۤمْ بِظَيْتْتَبِظَيْ
  آیِرَمُمْ تانْبُورُكْكُمْ اَبْبَنْكانْ - سيَۤیِرَنغْكا
 • 174. مُنْنَمْ يَتُتْتَنَيْتْتُ مُتْتَمِتْتُبْ بالَرُتْتُمْ
  اَنْنَيْیِنُمْ اَنْبُتَيْیَ اَبْبَنْكانْ - مَنْنُلَكِلْ
 • 175. وَنْمَيْ یَرَبْبَتْتُ ماتَمْ سُمَنْدُنَمَيْ
  نَنْمَيْ تَرَبْبيَرْرَ نَرْرایْكانْ - اِمْمَيْتَنِلْ
 • 176. اَنْرُورُناضْ نَمْبَسِكَنْ تَنْدُوۤ تَرِیاتُ
  نَنْرِرَوِلْسُوۤرَضِتْتَ نَرْرایْكانْ - يَنْرُمَرُتْ
 • 177. سيَمْمَيْ اِلاسْسِرِیَ تيَۤوَرْكَضْبالْ سيَۤرْكْكاتُ
  نَمْمَيْ وَضَرْكْكِنْرَ نَرْرایْكانْ - سُمْمَيْیيَنَ
 • 178. مُوضُمْ بيَرُنغْكُرْرَمْ مُنْنِميَۤلْ ميَۤرْسيَیِنُمْ
  ناضُمْ بُورُتْتَرُضُمْ نَرْرایْكانْ - مُوضُكِنْرَ
 • 179. وَنْنيَرِیِرْ سيَنْرالُمْ وَاوٕنْ رَظَيْتْتُنَمَيْ
  نَنْنيَرِیِرْ سيَۤرْكْكِنْرَ نَرْرایْكانْ - سيَنْنيَرِیِنْ
 • 180. نامْتيَۤتا مُنْنَمْ نَمَيْتْتيَۤتِبْ بِنْبُتَنَيْ
  نامْتيَۤتَسْ سيَیْكِنْرَ نَرْرایْكانْ - آمْتُوۤرُمْ
 • 181. كالَمْ اَرِنْديَۤ كَنِوُوۤتُ نَلْلَرُتْبالْ
  نعالَمْ مِسَيْیَضِكْكُمْ نَرْرایْكانْ - سالَوُرُ
 • 182. وٕمْبِنِیُمْ وٕۤتَنَيْیُمْ وٕۤسَرِكْكَيْ یُمْتُیَرُمْ
  نَمْبَسِیُمْ تِيرْتْتَرُضُمْ نَرْرایْكانْ - اَمْبُوِیِلْ
 • 183. وٕنْنِيرِلْ آتْتِتِليَمْ ميَیْنُوۤكُمْ يَنْرَرُضامْ
  نَنْنِيرِلْ آتْتُكِنْرَ نَرْرایْكانْ - يَنْنِيرِنْ
 • 184. ميَۤلایْ نَمَكْكُ وِیَنُلَكِلْ اَنْبُتَيْیَ
  نالا یِرَمْتایِلْ نَرْرایْكانْ - يَۤلاتُ
 • 185. وَاتِیَظُ تاليَمْ وَرُتْتَمْ تَرِیاتُ
  ناتِيَتُتْ تَنَيْكْكُمْ نَرْرایْكانْ - نِيتُلَكِلْ
 • 186. تانْباتَكْكيَۤتْتُتْ تَمِیيَۤنْ كَضِكْكُمُنْنَمْ
  نانْباتَكْكيَۤتْتُوَكْكُمْ نَرْرایْكانْ - وَانْباتُمْ
 • 187. نعانَمَنَمْ سيَیْیَرُضامْ نَنغْكَيْتَنَيْتْ تَنْدُنَمَكْ
  كانَمَنَمْ سيَیْوِكْكُمْ اَمْمانْكانْ - تيَۤنِنُوتُمْ
 • 188. اِنْبالْ اَمُتاتِ يَۤكْكَمُرَ اِنْنَرُضْكُونْ
  تَنْبالْ وِرُنْدَضِكْكُمْ اَمْمانْكانْ - وَنْباوَ
 • 189. آظْكَتَلْوِيظْنْ تُضْضَمْ اَظُنْدُمْ نَمَيْیيَتُتْتُسْ
  سُوظْكَرَيْیِلْ يَۤرْرُمْ تُنَيْوَنْكانْ - وِيظْكُنَتْتالْ
 • 190. اِنْبَمْ يَنَيْتْتُمْ اِتُوٕنْ رَرِیانَمْ
  تُنْبَمْ تُتَيْكْكُمْ تُنَيْوَنْكانْ - وَنْبَوَمامْ
 • 191. تِينيَرِیِرْ سيَنْرُ تِیَنغْكُكِنْرَ نَنْدَمَكْكُتْ
  تُونيَرِیَيْكْ كاتْتُمْ تُنَيْوَنْكانْ - مانِلَتْتِلْ
 • 192. اِنْرُتُوتْتَ تَنْرِ یِیَرْكَيْیایْ نَنْدَمَكْكُتْ
  تُونْرُتُوتْتُ وَنْدَوَرُتْ سُرْرَنغْكانْ - تُونْرُتُوتْتيَۤ
 • 193. آیُمُتَرْ كَنْبُتَيْتْتامْ آرُیِرِرْ رانْسِرَنْدَ
  نيَۤیَمْوَيْتْتَ نَمْمُتَيْیَ نيَۤسَنْكانْ - بيَۤیَريَنَ
 • 194. وَانغْكاتُ ناميَۤ مَرَنْدالُمْ نَمْمَيْوِتْتُ
  نِينغْكاتَ نَمْمُتَيْیَ نيَۤسَنْكانْ - تِينغْكاكَ
 • 195. اِيتْتُكِنْرَ آبَتْتِلْ اِنْدا يَنَاَرُضَيْ
  نِيتْتُكِنْرَ نَمْمُتَيْیَ نيَۤسَنْكانْ - كُوتْتُلَكِلْ
 • 196. بُلْليَنْرَ مایَيْیِتَيْبْ بُوۤنْدُوۤرُمْ نَمْمَيْیِنغْكُ
  نِلْليَنْ رِرُتْتُكِنْرَ نيَۤسَنْكانْ - سِلْليَنْريَنْ
 • 197. اُتْتُووُمْ تَنْنَيْمَرَنْ تُنْتالُمْ مَرْرَتَرْكُ
  نِتْتُورَمْ سيَیْیاتَ نيَۤسَنْكانْ - نَتْتُورْنْدُ9
 • 198. وَنعْسَمَتُ ناميَنْنِ وَاظْنْدالُمْ تانْسِرِتُمْ
  نيَنعْسِلَتُ وَيْیاتَ نيَۤسَنْكانْ - يَنعْسَلِلابْ
 • 199. بارْنِنْرَ نامْكِتَيْیابْ بَنْتَميَتُ وٕۤنْتِتِنُمْ
  نيَۤرْنِنْ رَضِتْتُوَرُ نيَۤسَنْكانْ - آرْوَمُتَنْ
 • 200. آرْنْدَنَمَكْ كِوْوِتَتْتُمْ اَوْوِتَتْتُمْ يَوْوِتَتْتُمْ
  نيَۤرْنْدَاُیِرْ بُوۤرْكِتَيْتْتَ نيَۤسَنْكانْ - سيَۤرْنْدُمِكَتْ
 • 201. تابَنعْسيَیْ كُرْرَمْ تَرِنُمْ بُورُبْبَتَنْرِكْ
  كُوۤبَنعْ سيَیانَمَتُ كُوۤمانْكانْ - بابَمَرَ
 • 202. وِضْضُمِرَيْ نامَنْبُ ميَۤوَلَنْرِ وٕۤرْرَرَسَرْ
  كُوضْضُمِرَيْ وَانغْكانَمْ كُوۤمانْكانْ - اُضْضَمُرَ
 • 203. اُنْتَضِكْكُمْ اُونُتَيْبُونْ اُورا تِكَضْتانيَۤ
  كُونْتُنَمَكْ كِنغْكَضِكْكُمْ كُوۤمانْكانْ - مَنْتَلَتْتِلْ
 • 204. اُونْرالُمْ نِينغْكا تُكَنغْكَضْ بَلَبَلَوَایْسْ
  سيَنْرالُمْ سيَلْلانَمْ سيَلْوَمْكانْ - مُنْتاوِ
 • 205. ناتِوَيْكْكُمْ نَلْلَرِوُوۤرْ ناضُمْ تَوَمْبُرِنْدُ
  تيَۤتِوَيْتْتَ نَمْمُتَيْیَ سيَلْوَمْكانْ - ماتِرُنْدُ
 • 206. ناميَتْ تَنَيْناضُمْ نَلْكِتِنُمْ تانُلَوَاسْ
  سيَۤمِتْتَ وَيْبْبِنْ تِرَوِیَمْكانْ - بُومِكْكَنْ
 • 207. اِينغْكُرِنُمْ وَاناتِ یانغْكُرِنُمْ وِتْتَكَلا
  تُوۤنغْكَرُضالْ نَمْمَيْ اُتَيْیَوَنْكانْ - آنغْكَوَنْتَنْ
 • 208. كَنغْكَيْسْ سَتَيْیَظَكُمْ كاتَنْمِكُمْ اَسْسَتَيْميَۤلْ
  تِنغْكَتْ كُوظُنْدِنْ تِرُوَظَكُمْ - تِنغْكَضْتَنْميَۤلْ
 • 209. سارْنْدِلَنغْكُمْ كُونْرَيْمَلَرْتْ تارَظَكُمْ اَتْتارْميَۤلْ
  آرْنْدِلَنغْكُمْ وَنْتِنْ اَنِیَظَكُمْ - تيَۤرْنْدَوَرْكْكُمْ
 • 210. نُوۤكْكَرِیَ نُوۤكْكَظَكُمْ نُوۤكْكارْ نُتَلَظَكُمْ
  بُوۤكْكَرِیَ نَنْنُتَلِلْ بُوتْتَظَكُمْ - تيَۤكْكُتِرِ
 • 211. بُنْتَرَتْتِنْ نَلْلَظَكُمْ بُونْنَرُضْتانْ تَنْنيَظِلَيْكْ
  كَنْتَوَرْبالْ اُورْرُكِنْرَ كَنْنَظَكُمْ - تُونْتَرْكَضْتَمْ
 • 212. نيَۤسِتْتَ نيَنعْسَمَلَرْ نِيتُ مَنَمُكَنْدَ
  ناسِتْ تِرُكْكُمِظِنْ نَلْلَظَكُمْ - تيَۤسُرْرَ
 • 213. مُلْلَيْ مُكَيْیامْ مُرُوَلَظَ كُمْبَوَضَ
  يَلْلَيْ وَضَرْسيَوْ وِتَظَظَكُمْ - نَلْلَوَرَيْتْ
 • 214. تيَۤوٕنْرَ تِيمْبالِلْ تيَۤنْكَلَنْدارْ بُوۤلِنِكْكَ
  وَاوٕنْ رَرُضُمَلَرْ وَایَظَكُمْ - بُووُونْرُمْ
 • 215. كُوۤنْبَرَوُمْ سَنغْكَكْ كُظَيْیَظَكُمْ اَنْبَرْمُوظِتْ
  تيَۤنْبَرَوُمْ وَضْضَيْسْ سيَوِیَظَكُمْ - نانْبَرَوِ
 • 216. وٕۤتْتَوَيْیَيْ نِنْرانغْكُ وِنْنَبْبَمْ سيَیْیَوَتُ
  كيَۤتْتَرُضُمْ وَارْسيَوِیِنْ كيَۤظَظَكُمْ - ناتْتِلُیَرْ
 • 217. سَيْوَمْ مُتَلایْتْ تَظَيْكْكَ اَرُضْسُرَكْكُمْ
  تيَیْوَ مُكَتْتِنْ تِرُوَظَكُمْ - تيَیْوَمُكَتْ
 • 218. تُضْضَمْ كُضِرَ اُیِرْكُضِرَ ميَیْكُضِرَكْ
  كُوضْضُمْ كَرُنَيْكْ كُرِبْبَظَكُمْ - اُضْضَرِوِنْ
 • 219. يَضْضاتَ ميَۤنْمَيْیُلَ كيَلْلامْ تَظَيْبْبَوُوضِرْ
  تيَضْضارْ اَمُتَسْ سِرِبْبَظَكُمْ - اُضْضُوۤنغْكُمْ
 • 220. سِيلَ اَرُضِنْ تِرَتْتُكْ كِلَسْسِنَيْیامْ
  نِيلَ مَنِمِتَرْرِنْ نِيتَظَكُمْ - مالَكَرْرِ
 • 221. وَاظْنْدُوضِرُمْ اَنْبَرْ مَنَمْبُوۤلُمْ وٕنْ­رُ
  سُوظْنْدُوضِكُونْ تُوۤنغْكُتِرُتْ تُوۤضَظَكُمْ - تاظْنْدِلَوَایْتْ
 • 222. تانُوۤنغْكُمْ اَنْتَميَلامْ سَتْتَمُرَكْ كُووُمُورُ
  مانُوۤنغْكُمْ سيَنغْكَيْ مَلَرَظَكُمْ - اُونُوۤنغْكُمْ
 • 223. آنَوَتْتِنْ كُورْرَيْ اَظِكْكَ اُوضِرْمَظُوَيْكْ
  كانَوَيْتْتَ سيَنغْكَمَلَكْ كَيْیَظَكُمْ - نانَمُرْريَۤ
 • 224. يَۤنغْكُمْ بَرِسُتَيْیَ يَمْبُوۤلْوَارْ اَسْسَميَلامْ
  وَانغْكُمْ اَبَیَ مَلَرَظَكُمْ - تِينغْكَتَيْیاسْ
 • 225. سِيرْوَرَوُمْ يَلْلاسْ سِرَبْبُمْ بيَرَوُمَرُضْ
  سارْوَرَتَ وُونْكَيْتْ تَلَتْتَظَكُمْ - بيَۤرَرَوَبْ
 • 226. بُونِلَنغْكَ وٕنْبُورْ بُوتِیِلَنغْكَ يَنْبَنِتْتارْ
  مانِلَنغْكَ ميَۤوُتِرُ مارْبَظَكُمْ - سيَۤنِلَتْتَرْ
 • 227. ميَۤلُتُتْتَ آتَيْیيَلامْ وٕحكَ وِیاكْكِرَمَتْ
  تُوۤلُتُتْتَ اُونْمَرُنغْكِلْ تُنْنَظَكُمْ - بالَتُتْتَ
 • 228. كيَۤظْكْكُوۤلَ ميَۤوُتِرُكْ كِيضَظَكُمْ اَكْكِيضِنْ
  كِيظْكْكُوۤ وَنَتْتِنْ كِضَرَظَكُمْ - كِيتْكُوۤلَمْ
 • 229. اُوتْتِنِنْرَ ميَیْیَنْبَرْ اُضْضَ ميَلانعْسيَۤرْتْتُكْ
  كَتْتِنِنْرَ وِيرَكْ كَظَلَظَكُمْ - يَتْتِرَنْتُمْ
 • 230. سِتْتِكْكُمْ یُوۤكِیَرْتَمْ سِنْدَيْتَنِلْ تيَۤنْبُوۤنْرُ
  تِتْتِكْكُمْ سيَۤوَتِیِنْ سِيرَظَكُمْ - سَتْتِتْتُ
 • 231. مَلْوَيْتْتَ مامَرَيْیُمْ مالَیَنُمْ كانْبَرِیَ
  سيَلْوَتْ تِرُوَتِیِنْ سِيرَظَكُمْ - سُولْوَيْتْتَ
 • 232. سيَمْمَيْ مَنِمَلَيْیَيْسْ سيَۤرْنْدَ - مَرَكَتَمْبُوۤلْ
  اَمْمَيْیُورُ بالْوَاظْنْ تَرُضَظَكُمْ - اَمْمَمِكَسْ
 • 233. سِيرْتْتِنِكَظْ سيَمْبَوَضَسْ سيَمْميَۤ نِیِنَظَكُمْ
  بارْتْتِرُنْدالْ نَمْمُتْ بَسِبُوۤنغْكانْ - تِيرْتْتَرُضَمْ
 • 234. كُونْتِرُنْدانْ بُونْميَۤنِكْ كُوۤلَمَتَيْ نامْتِنَمُنغْ
  كَنْتِرُنْدالْ اَلْلَليَلامْ كَتْتَرُنغْكانْ - تُونْتَتَيْنْدُ
 • 235. باتْتالْ اَوَنْبُكَظَيْبْ باتُكِنْرُوۤرْ بَكْكَنِنْرُ
  كيَۤتْتالْ وِنَيْكَضْوِتَيْ كيَۤتْكُمْكانْ - نِيتْتامَلْ
 • 236. اُونْنارْ بُرَمْبُوتِتْتَ اُتْتَمَنيَۤ يَنْرُورُكالْ
  سُونْنا لُلَكَتْ تُیَرَرُنغْكانْ - يَنْناضُمْ
 • 237. بَنْنُمُضْضَتْ تُضْضامْ بَرَسِوَميَۤ يَنْرُورُكالْ
  اُنْنُمُنْنَمْ تِيمَيْیيَلامْ اُوۤتِتُنغْكانْ - اَنْنَوَنْرَنْ
 • 238. آتْتِیَلْكارْ بُوماتْ تَتَيْیيَنْرالْ اَنْدُوۤمُنْ
  نِيتْتِیَكالْ بِنْوَانغْكِ نِرْكِنْرایْ - اُوتْتُمَوَنْ
 • 239. مارْكَتَوُ ضامُوۤرْ مَكَوَلَرَكْ كَنْتُتِرُبْ
  بارْكَتَلَيْ یِينْدَوَرُتْ بانْمَيْتَنَيْ - نُورْكَتَلِنْ
 • 240. مَتْتِیِلْنِي كيَۤتْتُمْ وَنَنغْكُكِلایْ اَنْبَتَيْیَبْ
  بُتْتِیُضُوۤرْكْ كِيتُونْرُمْ بُوۤتاتُوۤ - مُتْتِنيَرِ
 • 241. مانا اَرَكْكَنْ مَلَيْكْكِيظْ اِرُنْديَۤتْتَ
  وَاناضْ91 وَظَنغْكِیَتُوۤرْ وَنْمَيْتَنَيْ - ناناضُمْ
 • 242. نَنْنِ اُرَيْتْتُمْ نَیَنْدِلَيْنِي اَنْبُكُوضَبْ
  بُنْنِیَرُكْ كِيتُونْرُمْ بُوۤتاتُوۤ - بُنْنِیَرامْ
 • 243. سُنْدَرَرْكْكُكْ كَسْسُورِلْ تُوۤظَمَيْیَيْتْ تانْتيَرِكْكَ
  وَنْدِرَبْبُسْ سُوۤرَضِتْتَ وَنْمَيْتَنَيْ - مُنْدَكَتْتِلْ
 • 244. بيَۤتَمَرَكْ كيَۤتْتُمْ بِرَظْنْدَنَيْیيَۤ اَنْبَتَيْیَبْ
  بُوۤتَمُضُوۤرْكْ كِيتُونْرُمْ بُوۤتاتُوۤ - بُوۤتَوُمْنيَیْ
 • 245. اَنغْكُوۤرْ يَلِتانْ اَرُنْدَوَكَلْ تُونْتَوَتَيْسْ
  سيَنغْكُوۤلَنْ آكْكِیَوَسْ سِيرْتْتِتَنَيْ - اِنغْكُوۤتَسْ
 • 246. سَنْدَتَمْنِي كيَۤتْتُمَوَنْ تاضْنِنَيْیایْ اَنْبَتَيْیَبْ
  بُنْدِیُضُوۤرْكْ كِيتُونْرُمْ بُوۤتاتُوۤ - مُنْدَوَرُمْ
 • 247. نَرْرُنَيْیيَنْ ريَۤتْتُمَنْدَ ناوَرَسَرْكْ كَنْرُكَتَرْ
  كَرْرُنَيْ92یُوۤرْ تيَبْبَميَنَكْ كاتْتِیَتَيْ - اِرْريَنَنِي
 • 248. ماوُلَكِلْ كيَۤتْتُمْ وَنَنغْكُكِلایْ اَنْبَتَيْیَبْ
  بُووُلَكَرْكْ كِيتُونْرُمْ بُوۤتاتُوۤ - تاوُنُتَلْ
 • 249. كَنْسُمَنْدانْ اَنْبَنْ كَلَنغْكا وَكَيْوَيْكَيْ
  مَنْسُمَنْدانْ يَنْرُرَيْكْكُمْ وَایْمَيْتَنَيْبْ - بَنْبُتَيْیُوۤرْ
 • 250. مانَوُرَيْبْ بَكْكيَۤتْتُمْ وَایْنْديَۤتْتایْ ميَیْیَنْبُ
  بُونَوٕنْرالْ اِيتُونْرُمْ بُوۤتاتُوۤ - نِينَرَكَتْ
 • 251. تِينغْكُرُما باتَكَتْتَيْتْ تِيرْتْتُوۤرْ مَرَيْیَوَنَيْبْ
  بانغْكَتَيْیَسْ سيَیْتَاَرُتْ بَنْبَتَنَيْ - اِينغْكُلَكَرْ
 • 252. تُنغْكَمْ اُرَاُرَيْتْتُنعْ سُوظْكِنْ رِلَيْیَنْبُ
  بُونغْكَوٕنْرالْ اِيتُونْرُمْ بُوۤتاتُوۤ - تَنغْكِیَاِبْ
 • 253. بارَرِیاتْ تایاكِبْ بَنْرِكْ كُرُضَيْكَتْكُ
  اُورَرِیَ نَنْمُلَيْبْبالْ اُوتْتِیَتَيْسْ - سِيرَرِوُوۤرْ
 • 254. سُولْلِنِنْرارْ كيَۤتْتُمْ تُتِكْكِنْ رِلَيْیَنْبُ
  بُلْلَيَنْرالْ اِيتُونْرُمْ بُوۤتاتُوۤ - نَلْلَتِرُبْ
 • 255. باتَ مَلَرْوَرُنْدَبْ بانَنْ تَنَكْكاضایْكْ
  كُوۤتِلْوِرَ كيَۤرْرُوِلَيْ كُورِیَتَيْ - نِيتِیُضُوۤرْ
 • 256. سارْرِنِنْرارْ كيَۤتْتُمَوَنْ تاضْنِنَيْیایْ ميَیْیَنْبِلْ
  بُوۤرْرَوٕنْرالْ اِيتُونْرُمْ بُوۤتاتُوۤ - بُوۤرْرُكِنْرَ
 • 257. آتُمْ كَرِیُمْ اَنِلُمْ كُرَنغْكُمَنْبُ
  تيَۤتُنعْ سِلَمْبِیُوتُ سِرْريَرُمْبُمْ - نِيتُكِنْرَ
 • 258. بامْبُمْ سِوَارْسْسَنَيْتانْ بَنْنِیَتيَنْ رالْبُوسَيْ
  اُوۤمْبُوَتَرْ كِیارْتا مُوَوَاتارْ - سُوۤمْبُرُنِي
 • 259. وَنْبيَنْبَ تيَلْلامْ مَرُتْتَوَنْتاضْ بُوسِكْكُمْ
  اَنْبيَنْبَتِ یاتُوۤ اَرِیایيَۤ - اَنْبُتَنيَۤ
 • 260. سيَنعْسَتَيْكُوضْ نَمْبيَرُمانْ سِيرْكيَۤتْ تِرَيْیَرُنْدا
  تَنعْسَتَكْكِ یُوۤكَمْ اَمَرْنْدُلَكِنْ - وَنعْسَمَرَ
 • 261. نارَيْیيَۤ مُتْتِیِنْبَمْ ناتِیَتيَنْ رالْمَرْرَيْ
  یارَيْیيَۤ ناتاتارْ يَنْرُرَيْبْبيَۤنْ - اِيرَمِلایْ
 • 262. نِيیُوۤ سِرِتُمْ نِنَيْنْدِلَيْاَوْ وِنْبَميَنْنَيْ
  یيَۤیُوۤنِنْ تَنْمَيْ اِرُنْدَوِتَمْ - اُوۤیاتَ
 • 263. اَنْبُتَيْیارْ یارِنُمْبيَۤرْ اَنْبُتَيْیانْ نَمْبيَرُمانْ
  نِنْبُتَيْیانْ نِتْتَمْ نِكَظْتْتُكِنْريَۤنْ - اُنْبُتَيْیُوۤرْ
 • 264. اَنْبَوَنْميَۤلْ كُونْتَ تَرِیيَۤنْ بُرَسْسَمَیَتْ
  تِنْبُتَيْیا ريَۤنُمْ اِنَنغْكُوَريَۤ - اَنْبُتَنيَۤ
 • 265. تاوٕنْرالْ نَلْلَرُضْاِنْ تاوٕنْبانْ نَمْبيَرُمانْ
  آاُنْبالْ اُوۤتِ اَلُكْكِنْريَۤنْ - نِيوَنْبالْ
 • 266. نِنْرایْ اَلَتَوَنَيْ نيَۤرْنْدُنِنَيْ یایْبِتْتَرْ
  يَنْرالُمْ يَنْسُورْ كِنَنغْكُوَريَۤ - كُنْراتُ
 • 267. بِتْتا يَنِنُمْ بِرَبْبَرُبْبانْ نَمْمُتَيْیانْ
  اَتْتُوۤ93اُنَكْكِي تَرَيْكِنْريَۤنْ - سَرْريَۤنُمْ
 • 268. كيَۤضْوِیِلارْ بُوۤلَتَنَيْكْ كيَۤضایْ كيَتُكِنْرایْ
  وٕۤضْوِیِلارْ كُوتْتَمْ وِظَيْكِنْرایْ - وٕۤضْوِیيَنْرَ
 • 269. وٕۤلَيْوَرُنغْ كالُوضِتْتُ ميَۤوُكِنْرایْ نِنْتَلَيْكْكَنغْ
  كُوۤلَيْوَرُنغْ كالِنغْ كُوضِبْبایيَۤ - مالَيْیُرُمْ
 • 270. اِبْبارْ وٕرُمْبُو اِتُنَیَوٕۤلْ يَنْرُنَكْكُسْ
  سيَبْبا مُنَمْوِرَيْنْدُ سيَلْكِنْرایْ - اَبْباظِلْ
 • 271. سيَلْلاتيَۤ سَيْوَنيَرِ سيَلْليَنْرالْ يَنْنُتَنُمْ
  سُولْلاتُ بُوۤیْمَیَكْكَمْ تُوۤیْكِنْرایْ - بُولْلاتَ
 • 272. اَنعْسَ94رُنْديَنْ رالَمُتِ نارْكِنْرایْ وِتْتِتيَنْرالْ
  نَنعْسَرُنْديَنْ رارْبُوۤلْ نَلِكِنْرایْ - وَنعْسَكَتْتِلْ
 • 273. اُوۤتُكِنْرایْ مِيضامَلْ اُنْنِسْسَيْ یِنْوَظِیيَۤ
  آتُكِنْرایْ مَرْرَنغْ كَیَرْكِنْرایْ - نِيتُلَكَيْسْ
 • 274. سُوظْكِنْرایْ وٕۤرُونْرِلْ سُرْرُكِنْرایْ مَرْرُونْرِلْ
  وِيظْكِنْرایْ ميَۤلُونْرِلْ مِيضْكِنْرایْ - تاظْوُونْريَۤ
 • 275. اِيكِنْرایْ وَنْنيَرِیِلْ يَنْنَيْ وَلَتَظِكْكَبْ
  بُوۤكِنْرایْ مِيتْتُمْ بُكُكِنْرایْ - یُوۤكِنْرِ
 • 276. اُونْرَيْمَرَيْكْ كِنْرایْمَرْ رُونْرَيْنِنَيْكْ كِنْرایيَنْ
  نَنْرَيْمَرَيْكْ كِنْرایْ نَلِكِنْرایْ - وٕنْرِبيَرُمْ
 • 277. سيَۤوِرْ بَرَمَنْتاضْ سيَۤريَنْرالْ مَرْرُورُسارْ
  ميَۤوِبْ بَلَوَایْ وِرِكِنْرایْ - باوِتْتُكْ
 • 278. كُنْرُمْ اُنَكْكَنَنْدَمْ كُوۤتِتيَنْتَ نِتْتالُمْ
  اُونْرُمْ اِرَنغْكایْ اُظَلْكِنْرایْ - نَنْرُرُكاكْ
 • 279. كَلْليَنْبيَۤنْ اُنْنَيْكْ كَرَنَمْ كَلَنْدَرِیاكْ
  كَلْليَنْرالْ يَنْسُولْ كَتَوَاتيَۤ - بُلْلَنِنَيْ
 • 280. وَلْلِرُمْبيَنْ بيَۤنْاَنْدَ وَلْلِرُمْبيَۤلْ كُوتَتْتِلْ
  كُولْلَنْكُرِبْ بَيْوِتْتُكْ كُوۤناتيَۤ - اَلْلَليَلامْ
 • 281. كُوتْتُكِنْرَ وَنْمَيْكْ كُرَنغْكيَنْبيَۤنْ اَكْكُرَنغْكيَۤلْ
  آتْتُكِنْرُوۤنْ سُولْوَظِوِتْ تاتاتيَۤ - نِيتْتُلَكَرْ
 • 282. يَۤسُكِنْرَ بيَۤیيَنْبيَۤنْ يَبْبيَۤیُمْ اَنعْسيَظُتْتَيْبْ
  بيَۤسُكِنْرُوۤرْ تَمْمَيْبْ بِتِیاتيَۤ - كُوسُكِرْبَكْ
 • 283. كَنْتُوۤرَيْكْ كَوْوُنغْ كَتُنعْسُنَنغْكَنْ يَنْبَنَتُ
  كُونْتُوۤرَيْكْ كَنْتالْ كُلَيْیاتيَۤ - اَنْتارْكْكُمْ
 • 284. بُووِلْ اَتَنغْكابْ بُلِیيَنْبيَۤنْ يَبْبُلِیُمْ
  ميَۤوِلْ وَیَبْبَتْتالْ يَتِراتيَۤ - نُوۤوِیَرْرِ
 • 285. وِيرُكِنْرَ مُمْمَتَمالْ وٕرْبيَنْبيَۤنْ آنغْكَتُوُمْ
  يَۤرُكِنْرُوۤنْ95 سُولْوَظِوِتْ تيَۤراتيَۤ - سِيرُكِنْرَ
 • 286. وٕنْنَتَيْسيَۤرْ96 مَرْرَيْ وِلَنغْكيَنْبيَۤنْ يَوْوِلَنغْكُمْ
  مَنْنَوَنْسيَۤرْ ناتْتِلْ وَظَنغْكاتيَۤ - نِنْنَيْیِنِ
 • 287. يَنْنيَنْبيَۤنْ يَنْمُوظِیَيْ يَۤرْرَنَيْیيَۤلْ مارْرُیَرْنْدَ
  بُونْنيَنْبيَۤنْ يَنْوَظِیِلْ بُوۤنْدِلَيْیيَۤ - كُونْنُرَنِي
 • 288. بُوۤمْوَظِیُمْ بُویْنِي بُرِوَتُوُمْ بُویْاَتَنالْ
  آمْوِضَيْوُمْ بُویْنِنْ نَرِوُمْبُویْ - تُوۤمْوِضَيْكْكُمْ
 • 289. نِنْنُتَلُمْ بُویْیِنغْكُ نِنْتَوَمُمْ بُویْنِلَيْیا
  نِنْنِلَيْیُمْ بُویْیَنْرِ نِيیُمْبُویْ - يَنْنِلِوَنْ
 • 290. يَۤتُمْ اُنَرْنْدِلَيْیيَۤ اِمْمایَ وَاظْكْكَيْیيَنُمْ
  وَاتِلِظُتْ تيَنْنَيْ مَیَكْكِنَيْیيَۤ - تِيتُرُنِي
 • 291. وَنْنيَۤرْ وِتَنغْكانِنْ وَنْبيَیَرِنْ مُنْبُورُكِيرْ
  ريَنْنيَۤ اَرِیامَلْ اِتْتَظَيْتْتيَۤنْ - كُونْنيَۤنِي
 • 292. نُوۤوَ تُوظِیا نُورِرْ98 كامَ وٕبْبِنِتَيْ
  آوَ تَرِیا تَظُنْدِنَيْیيَۤ - ميَۤوُمَتِلْ
 • 293. اُضْضيَرِیَ ميَۤلامْ اُنَرْوُمْ كَرُكَوُتَلْ
  نَضْضيَرِیَ نَتْبِنْ نَلَمْوٕتُمْبَ - وِضْوَتِنْرِ
 • 294. وَاتِبْ بِلَنعْسيَنْرُ وَانْسيَنْ رُوضِتْتالُمْ
  تيَۤتِسْ سُتُنغْكُوتِیَ تِيكْكَنْتایْ - اُوۤتِاَنغْكُ
 • 295. بيَۤرْنْدالْ اَلَتُ بيَرُنغْكامَتْ تِينِنْنَيْسْ
  سيَۤرْنْدا رَيْیُنعْسُتُمْسيَنْ تِيكْكَنْتایْ - سارْنْدانغْكُ
 • 296. سَنْدِي یيَنَوَرُوَارْ تَمْمَيْسْ سُتُنغْكامَنعْ
  سيَنْدِي یَيْیُنعْ سُتُمُوۤرْ تِيكْكَنْتایْ - وَنْدِينغْكُ
 • 297. مَنْنِلْ تَنَيْكْكانا وَنْنَمْ نِنَيْتْتالُمْ
  نَنْنِتْ تَلَيْكْكيَۤرُ نَنعْسَنغْكانْ - يَنْنَرْرَ
 • 298. بُوۤرُرُمُتْ كامَبْ بُتُمَیَكْكَمْ نِنْنُتَيْیَ
  بيَۤرَرِوَيْكْ كُوضْضَيْكُوضُمْ بِتْتَنغْكانْ - سُوۤرَرِوِلْ
 • 299. كَضْضَتَيْكْكُمْ كامَكْ كَتُمَیَكْكَمْ ميَیْنْنيَرِكْكُوۤرْ
  مُضْضَتَيْكْكُمْ بُولْلا مُرَنْكَنْتایْ - اَضْضَلُرَ
 • 300. يَۤتَميَلامْ تَنْنُضْ اِتُنغْكامَمْ باتَكَتْتِنْ
  بيَۤتَميَلامْ اُونْرِبْ بِرَبْبِتَنغْكانْ - آتَلِنالْ
 • 301. وٕمْمالْ مَتَنْدَيْیَرَيْ ميَۤوَوُونا تانغْكَوَرْكَضْ
  تَمْماسَيْ اِنْنُمْ تَوِرْنْدِلَيْیيَۤ - اِمْمایَ
 • 302. مَنْرَ وَنَنغْكِنَرْسيَوْ وَایْمَتَوَارْ بيَۤتَيْیَرْكَضْ
  يَنْرَكُوتُنعْ سُورْبُورُضَيْ يَنْنِلَيْیيَۤ - تُونْرُلَكِلْ
 • 303. بيَنْنيَنْ رُرَيْبْبِرْ بِرَبْبيَۤظُمْ آنْدُیَرَمْ
  يَنْنيَنْرَ نَلْلُوۤرْسُولْ يَنْنِلَيْیيَۤ - بيَنْنِنغْكُ
 • 304. ماماتْ تِرَيْیِنْ وَرُتْتَنَميَنْ ريَنْنِنَيْاَنْ
  نامارْتْتَمْ آسَيْیيَنَ ناتِلَيْیيَۤ - یامارْتْتَمْ
 • 305. مَنْدِرَتْتُمْ بُوسَيْ مَرَبِنُمَرْ ريَوْوِتَمامْ
  تَنْدِرَتْتُمْ سایاسْ سَظَكْكَنْرُوۤ - مَنْدِرَتْتِلْ
 • 306. بيَۤیْبِتِتْتالْ تِيرْنْدِتُمِبْ بيَنْبيَۤیْ وِتاتيَۤسيَنْ
  نایْبِتِتْتالْ بُوۤلُميَنْرُ ناتِلَيْیيَۤ - آیْوِلُنْرَنْ
 • 307. يَۤظَيْمَيْيَنْ نيَنْبيَۤنْ اِوَرْمَیَكْكَمْ وَلْنَرَكِنْ
  تُوۤظَيْمَيْیيَنْ رَنْدُوۤ تُنِنْدِلَيْیيَۤ - اُوظَمَيْنْدَ
 • 308. كارِرُضِلْ سيَلْلَكْ كَلَنغْكُكِنْرایْ ماتَرْسُوظَلْ
  بيَۤرِرُضِلْ سيَلْوَتَنَيْبْ بيَۤرْتْتِلَيْیيَۤ - بارِتَيْیُوۤرْ
 • 309. يَنْوَاضْ يَنِلَنعْسِ يَۤكُكِنْرایْ يَۤنْدِظَيْیارْ
  كَنْوَاضْ اَرُبْبَكْ كَنِنْدَنَيْیيَۤ - مَنْوَاظُمْ
 • 310. اُوۤرانَيْ یَيْكْكَنْتالْ اُوۤتُكِنْرایْ ماتَرْمُلَيْ
  اِيرانَيْ یَيْكْكَنْ تِسَيْنْدَنَيْیيَۤ - سِيرانَ
 • 311. وٕرْبيَنْرالْ يَۤرَ وِرَيْنْدَرِیایْ ماتَرْمُلَيْ
  وٕرْبيَنْرالْ يَۤرَ وِرَيْنْدَنَيْیيَۤ - بُورْبُونْرُمْ
 • 312. سِنغْكَميَنْرالْ وَاتِتْ تِیَنغْكُكِنْرایْ ماتَرِتَيْسْ
  سِنغْكَميَنِلْ كانَتْ تِرُمْبِنَيْیيَۤ - اِنغْكُسِرُ
 • 313. بامْبيَنْرالْ اُوۤتِبْ بَتُنغْكُكِنْرایْ ماتَرَلْكُلْ
  بامْبيَنْرالْ سَرْرُمْ بَیَنْدِلَيْیيَۤ - آمْبَنْتَيْكْ
 • 314. كِيظْكْكَتَلِلْ آتيَنْرالْ كيَۤتْكِلَيْنِي ماتَرَلْكُلْ
  باظْكْكَتَلِلْ كيَۤضاتُ بایْنْدَنَيْیيَۤ - كِيظْكْكَتُوُمْ
 • 315. كَلْليَنْرالْ بِنْنِتُوَایْ كارِكَيْیارْ كارْسِلَمْبُ
  كَلْليَنْرالْ ميَۤليَظُمْبَكْ كَرْرَنَيْیيَۤ - اَلْاَضَكَمْ
 • 316. مَيْیُوۤ كَرُميَنْ مَنَلُوۤيَنْ بایْمارِ
  اَيْیُوۤ نَرَيْبْبَ تَرِنْدِلَيْیُوۤ - بُویْیُوۤتِ
 • 317. اُونْبِرَيْیيَۤ اُونْنُتَليَنْ رُنْنُكِنْرایْ اُضْضيَلُمْبامْ
  وٕنْبِرَيْیَنْ ريَۤیَتَنَيْ وِنْتِلَيْیيَۤ - كَنْبُرُوَمْ
 • 318. وِلْليَنْرایْ وٕنْمَیِرایْ ميَۤوِ اُتِرْنْدِتُنغْكالْ
  سُولْليَنْرالْ سُولْلَتْ تُنِیایيَۤ - وَلْلَمْبِلْ
 • 319. كَتْكُ وَضَيْيَنْرایْكْ كَنْ­رْ اُلَرْنْدُمِكَ
  اُتْكُظِیُمْ بُوۤتِلْ اُرَيْبْبایيَۤ - كَتْكُلَوُ
 • 320. ميَیْكْكُمِظيَۤ ناسِیيَنَ وٕحكِنَيْیالْ وٕنْمَلَتْتالْ
  اُیْكْكُمِظُنعْ سِينْدَ لُضَتيَۤیُوۤ - يَیْتْتَلِلا
 • 321. وَضْضَيْیيَنْرایْ وَارْكاتُ وَضْضَيْتَنَكْ كُتْبُظَيْیُوۤ
  تُضْضُنَرَمْ بِنْبُنَيْوُمْ اُنْتيَۤیُوۤ - وٕضْضَيْنَكَيْ
 • 322. مُلْلَيْیيَنْرایْ مُلْلَيْ مُرِتْتُورُكُوۤلْ كُونْتُنِتَمْ
  اُولْلَيْ اَظُكْكيَتُبْبَ تُنْتيَۤیُوۤ - نَلْلَتُورُ
 • 323. كُووْوَيْ یيَنَاِتَظَيْكْ كُوضْكِنْرایْ ميَۤلْكُظَمْبُمْ
  سيَوْوَيْ اِرَتْتَميَنَتْ تيَۤرْنْدِلَيْیيَۤ - سيَوْوِیَكَنْ
 • 324. ناتِ یيَنَكْكَوُتْكيَۤ آسَيْوَيْتْتایْ ميَۤلْسيَظُنْدُوۤلْ
  وَاتِیَكْكالْ يَنْنُرَيْكْكَ ماتْتُوَيْیيَۤ - كُوتِیَتُوۤرْ
 • 325. اَنْدَ مَتِمُكَميَنْ راتُكِنْرایْ يَۤظْتُضَيْكَضْ
  يَنْدَمَتِكْ كُنْتَتَنَيْ يَنْنِلَيْیيَۤ - نَنْديَنَوٕۤ
 • 326. كَنْتَمَتْتُمْ كُورِنَيْاَكْ كَنْتَمَتْتُمْ اَنْرِیُتَلْ
  كُونْتَمَتْتُمْ مَرْرَتَنْميَیْكْ كُورَنْرُوۤ - وِنْتَوَرْرَيْتْ
 • 327. تُوۤضيَنْ رُرَيْتْتُتْ تُتِكْكِنْرایْ اَوْوٕۤیْكْكُ
  مُوضُونْرُ وٕضْضيَلُمْبِنْ مُوتْتُنْتيَۤ - ناضُونْرُمْ
 • 328. سيَنغْكانْدَضْ اَنغْكَيْیيَنَسْ سيَبْبُكِنْرایْ اَمْمَلَرْكْكُبْ
  بُونغْكابْ بَلَوِرَلِنْ بُوتْتُنْتيَۤ - مَنغْكاتَ
 • 329. سيَوْوِضَنِيرْ كُونغْكَيْیيَنَسْ سيَبْبِنَيْوَلْ اُونْرَتِبْبِنغْ
  كيَوْوِضَنِيرْكْ كُنْتَتَنَيْ يَنْنِلَيْیيَۤ - سيَوْوَيْبيَرُمْ
 • 330. سيَبْبيَنْ رَنَيْمُلَيْیَيْسْ سِيسِي سِلَنْدِ100یَتُ
  تُبْبيَنْ رَوَرْكْكِیاتُ سُولْلُتِیيَۤ - وَبْبِرُكَسْ10
 • 331. سُوظْنْدَمُلَيْ مُوتْتيَنْريَۤ تُضْضُكِنْرایْ كِيظْتْتُوَنْتُ
  وِيظْنْدَمُلَيْكْ كيَنْنَ وِضَمْبُتِیيَۤ - تاظْنْدَاَوَيْ
 • 332. مَنْكَتْتُمْ بَنْديَنَوٕۤ وَاظْنْدایْ مُتِرْنْدُتَيْیابْ
  بُنْكَتْتِ يَنْبَوَرْوَایْبْ بُوتْتُوَيْیيَۤ102 - تِنْكَتْتُمْ
 • 333. اَنْنِيرْكْ كُرُمْبَيْ اَوَيْیيَنْرایْ ميَۤليَظُمْبُمْ
  سيَنْنِيرْبْ بُتَيْبْبيَنْبارْ تيَۤرْنْدِلَيْیيَۤ - اَنْنِيرارْ
 • 334. كَنْ­رْ تَرُمْبَرُوَایْكْ كَتْتُرَيْبْبارْ سانْراكَ
  وٕنْ­رْ وَرَلْكَنْتُمْ وٕتْكِلَيْیيَۤ - تَنْ­رْمَيْسْ
 • 335. ساتِیيَنْبایْ نِياَیَلُوۤرْ تاتُكْ كَتَتْتِتُميَۤنْ
  مُوتِیيَنْبارْ مَرْرَوَرْوَایْ مُوتُتِیُوۤ - ميَۤتَتَنَيْ10
 • 336. آلِلَيْیيَۤ يَنْبایْ اَتَرْكُتَرُوۤ تِيرُضُوتُمْ
  تُوۤلِلَيْیيَۤ آلِلَيْكْكيَنْ سُولْلُتِیيَۤ - نُ‘لِتَيْتانْ
 • 337. اُنْتُوۤ اِلَيْیُوۤيَنْ رُتْبُكَظْوَایْ كَيْتُوتْتُكْ
  كَنْتُوۤرْبُوتْ105 تُنْتيَنْبارْ كَنْتِلَيْیيَۤ - وِنْتُوۤنغْكُمْ
 • 338. آظْنغْكَتَليَنْ بایْمَتَوَارْ اَلْكُلِنَيْسْ سِرْسِلَرْكَضْ
  باظْنغْكِنَريَنْ بارَتَنَيْبْ بارْتْتِلَيْیيَۤ - تاظْنغْكُوتِنعْسِتْ
 • 339. تيَۤراظِ يَنْبایَسْ سِيكْكُظِیَيْ اَنْرُسِرُ
  نِيراظِ یيَنْبَوَرْكْكيَنْ نيَۤرُتِیيَۤ106 - آرابْبُنْ
 • 340. نِيرْوِيظِیَيْ آسَيْ نِلَيْیيَنْرایْ وَنْمَلَمْتانْ
  سُوۤرْوَظِیَيْ يَنْنيَنْرُ سُولْلُتِیيَۤ - سارْمُتَيْتانْ
 • 341. آراسْ سِلَيْنِيرْكانْ آرایْ اُوظُكْكِتَوُمْ
  وِيرابْبُنْ يَنْرُ وِتُتْتِلَيْیيَۤ - اُوراكْكِ
 • 342. مُولَيْ يَرُمْبُتَنْاِي مُویْبْبَتَنعْسِ مَرْرَتَنْميَۤلْ
  سِيلَيْیِتَكْ كَنْتُمْ تيَرِنْدِلَيْیيَۤ - ميَۤلَيْیُرُ
 • 343. ميَۤنَرَكَمْ يَنْرالْ وِتِرْبْبُرُنِي ماتَرَلْكُلْ
  كُوۤنَرَكَمْ يَنْرالْ كُلَيْنْدِلَيْیيَۤ - اُونَمِتَيْكْ
 • 344. كَنْتالْ نَمَتاسَيْ كَيْوِتُوَارْ يَنْرَتَنَيْتْ
  تَنْتا تُوضِتْتِتَوُمْ سارْنْدَنَيْیيَۤ - اَنْتاتُ
 • 345. بُوۤتَوِتا یاكِبْ بُلَمْبُكِنْرایْ مَرْرَتَنْبالْ
  ماتَوِتایْ اُنْتالْ مَتِتْتِلَيْیيَۤ - ماتَرَوَرْ
 • 346. تَنغْكُرَنغْكَيْ ميَلْلَرَمْبَيْتْ تَنْتيَنْرایْ تَنْتُونْرِ
  وٕنغْكُرَنغْكِنْ ميَۤوُنغْكالْ وِضْضُتِیيَۤ - نَنْكِلَوَایْ
 • 347. يَۤیْنْدَ مُظَنْداضَيْوَرالْ يَنْرایْ بُلارْسِرِتيَۤ
  وَایْنْدُ وَرارْرُوۤرْكُ مَتِتْتِلَيْیيَۤ - سيَۤنْدَوَتِ
 • 348. تَنْتا مَرَيْیيَنْرایْ تَنْمَيْ وِضَرْبْبَتَيْنْدالْ
  وٕنْتا مَرَيْیيَنْرُ ميَۤوُتِیُوۤ - وَنْتارا
 • 349. ميَۤناتْتُنعْ سَنْبَكَميَۤ ميَۤنِیيَنْرایْ تِيیِتُنغْكالْ
  تِينارْرَمْ سَنْبَكَتْتِلْ تيَۤرْنْدَنَيْیُوۤ - وَاناتْتُمْ
 • 350. مِنْريَۤرْ وَتِوٕنْرایْ ميَۤلْنِي اُرَيْتْتَوُضِي
  تُونْريَۤ اُورُبُتَيْیایْ اُوتْتَتُكانْ107 - اُونْراسْسُولْ
 • 351. وٕۤضْوَا كَنَميَنْرایْ وٕیْیَنَمَنْ وِتْتِتُنْدُو
  تاضْوَا كَنَميَنْرالْ آكاتُوۤ - وٕۤضانُوۤنْ
 • 352. كاكَضَمایْ108 اِنْكُرَلَيْكْ كَتْتُرَيْتْتایْ كالَنيَنْبُوۤنْ
  كاكَضَميَنْ بارْكْكيَنْ كَظَرُتِیيَۤ - ناكَضَوُمْ
 • 353. سایَيْمَیِلْ يَنْريَۤ تَرُكْكُكِنْرایْ سارْبِرَمَ
  سایَيْ109یَح تيَنْبارْكْكيَنْ سارْرُتِیيَۤ - سيَۤیَمَلَرْ
 • 354. اَنْنَ نَتَيْيَنْبایْ اَحتَنْ رَرُنْدُكِنْرَ
  اَنْنَنَتَيْ يَنْبارْكْكيَنْ آرْرُتِیيَۤ - اَنْنَوَرَيْ
 • 355. اُوۤرُوۤ وِیَميَنْبایْ اُوۤوِیَميَۤلْ آنغْكيَظُبَتْ
  تِيرا یِرَناتِ یانْتُتَيْتْتيَۤ - بارارْنْدَ
 • 356. مُنْنُمَلَرْكْ كُومْبيَنْبایْ مُونْرُوتَرَيْكْ كُوۤتِیيَنَتْ
  تُنْنُ مُرُوۤمَتْ تُوَارَمُنْتيَۤ - اِنْنَمُتالْ
 • 357. سيَیْتَوَتِ وٕنْبایَسْ سيَیْكَيْميَیْیيَۤلْ نِيیَوَرْكَضْ
  وَيْتِتِنُمْ مَرْرَتَنَيْ وَيْیایيَۤ - بُویْتَوِرایْ
 • 358. اُوضْضِظَيْیارْ تَمْمُرُوُوۤرْ اُنْكَرُمْبيَنْ رایْسِرِتُ
  كِضْضِیيَتُتْ تالْاِرَتْتَنغْ كِيظْوَرُميَۤ - كُوضْضُمَوَرْ
 • 359. اِيتِلْبيَیَرْ نَلْلارْ يَنَنَیَنْدایْ نایْبْبيَیَرْتانْ
  كيَۤتِلْبيَرُنعْ سُورَنيَنْبَرْ كيَۤتْتِلَيْیُوۤ - ناتِلَوَرْ
 • 360. ميَلْلِیَلارْ يَنْبایْ مِكُكَرُبْبَ وٕۤتَنَيْیَيْ
  وَلْلِیَلارْ یارْبُورُكْكَ وَلْلارْكانْ - وِلْلِیَلْبُونْ
 • 361. وٕۤیْنْدالْ اَوَرْميَۤلْ وِظُكِنْرایْ وٕنْدِيیِلْ
  بایْنْدالُمْ اَنغْكُوۤرْ بَلَنُنْتيَۤ - وٕۤیْنْدانغْكُ
 • 362. سيَنْرالْ اَوَرْبِنْنَرْسْ سيَلْكِنْرایْ وٕمْبُلِبْبِنْ
  سيَنْرالُمْ اَنغْكُوۤرْ تِرَنُنْتيَۤ - سيَنْرانغْكُ
 • 363. نِنْرالْ اَوَرْبِنْنَرْ نِرْكِنْرایْ كَنْمُوتِ
  نِنْرالُمْ اَنغْكُوۤرْ نِلَيْیُنْتيَۤ - اُونْراتُ
 • 364. كَنْتالْ اَوَرُتَمْبَيْكْ كَتْتُكِنْرایْ110كَلْلَنَيْتْتُكْ
  كُونْتالُمْ اَنغْكُوۤرْ كُنَمُنْتيَۤ - بيَنْتانارْ
 • 365. وَيْتالُمْ تُونْتُ وَلِتْتایْ بِنَتْتُونْتُ
  سيَیْتالُمْ اَنغْكُوۤرْ سِرَبْبُضَتيَۤ - كَيْتاوِ
 • 366. ميَیْتْتاوُمْ سيَنْدُوۤلْ مِنُكْكالْ مَیَنغْكِنَيْنِي
  سيَتْتالُمْ اَنغْكُوۤرْ سِرَبْبُضَتيَۤ - وَيْتْتاتُمْ
 • 367. مَنعْسَضْ مِنُكْكالْ مَیَنغْكِنَيْنِي مَرْرُوظِنْدُ
  تُنعْسُكِنُمْ اَنغْكُوۤرْ سُكَمُضَتيَۤ - وَنعْسِیَرَيْبْ
 • 368. بارْتْتاتِ اُوۤتِبْ بَتَرْكِنْرایْ وٕنْنَرَكَيْبْ
  بارْتْتالُمْ اَنغْكُوۤرْ بَلَنُنْتيَۤ - سيَۤرْتْتارْكَيْتْ
 • 369. تُوتْتالْ كَضِتْتُسْ سُكِكْكِنْرایْ وَنْبُوتَمْ
  تُوتْتالُمْ اَنغْكُوۤرْ تُنَيْیُنْتيَۤ - نَتْتالُمْ
 • 370. تيَوْوِنْمَتَ وَارَيْتْ تِضَيْكْكِنْرایْ تِيوِتَتْتَيْ
  وَوْوُكِنُمْ اَنغْكُوۤرْ مَتِیُنْتيَۤ - سيَوْوِتَظْنِيرْ
 • 371. اُنْتالْ مَكِظْوَایْنِي اُونْسِرُوَرْ تَمْسِرُنِيرْ
  اُنْتالُمْ اَنغْكُوۤ رُرَنُنْتيَۤ - كَنْتاكَكْ
 • 372. كَوْوُكِنْرایْ اَوْوِتَظَيْكْ كارْمَتُكَمْ وٕۤمْبِوَرْرَيْكْ
  كَوْوُكِنُمْ اَنغْكُوۤرْ كَتِیُنْتيَۤ - اَوْوِضَيْیَرْ
 • 373. ميَنْرِيیُمْ مِسْسِلْ وِظَيْكِنْرایْ نِيوٕرُمْوَایْ
  ميَنْرالُمْ اَنغْكُوۤرْ وِضَيْوُنْتيَۤ - مُنْرانَيْ
 • 374. بَتْتالْ مَكِظْوُ بَتِنْدایْ بَتَيْكْكَوَمْبُ
  بَتْتالُمْ اَنغْكُوۤرْ بَلَنُنْتيَۤ - كِتْتاميَیْتْ
 • 375. تِينْتِتِلُضْ ضُوۤنغْكِسْ سِرِكْكِنْرایْ سيَنْديَۤضْمُنْ
  تِينْتِتِنُمْ اَنغْكُوۤرْ تِرَنُنْتيَۤ - وٕۤنْتِیَوَرْ
 • 376. وَایْكْكِتَیا تانُمُونْرُ وَانغْكُكِنْرایْ مَرْرَتَيْیُوۤرْ
  نایْكْكِتِنُمْ اَنغْكُوۤرْ نَلَنُنْتيَۤ - تاكْكَوَرْكْكایْتْ
 • 377. تيَۤتْتانْمَيْ سيَیْوَایَتْ تيَۤتْتانْمَيْ یَيْتْتيَرُوِلْ
  بُوۤتْتالُمْ اَنغْكُوۤرْ بُكَظُنْتيَۤ - وَاتْتارَيْكْ
 • 378. كُونْتا رُتَنُنَوُ كُوضْكِنْرایْ كُكْكَلُتَنْ
  اُنْتالُمْ اَنغْكُوۤرْ اُرَوُنْتيَۤ - مِنْتاكُمْ
 • 379. اِنغْكِوَرْوَایْبْ باكِلَيْیَيْ يَۤرْكِنْرایْ بُنْمَلَتْتَيْ
  نُنغْكِنُمَنغْ كُوۤرْنَلْ نُورِلُنْتيَۤ111 - مَنغْكَيْیَرْتَمْ
 • 380. يَۤتْتا مَنَيْكاتْ تِرُكْكِنْرایْ اِيمَمَتُ
  كاتْتالُمْ اَنغْكُوۤرْ كَنَمُنْتيَۤ - بُوتْتاظْوُوۤرْ
 • 381. كاتْتاكْ كُرَلْكيَۤتْبایْ كَرْتْتَبَتْتِنْ باظْنغْكُرَلَيْكْ
  كيَۤتْتالُمْ اَنغْكُوۤرْ كِضَرُنْتيَۤ - كُوۤتْتاوِ
 • 382. آظْنْدا رُتَنْوَاظَ آتَرِتْتایْ آظْنغْكَتَلِلْ
  وِيظْنْدالُمْ اَنغْكُوۤرْ وِرَكُنْتيَۤ - وِيظْنْدارُضْ
 • 383. وِيتْتالْ مُلَيْیُميَتِرْ وِيتْتالْ مُكَمُمُرَكْ
  كاتْتانِنْ رارْكَنْتُمْ كایْنْدِلَيْیيَۤ - كُوتْتاتْكُسْ
 • 384. سيَیْكَيْ یِتُمْبَتِتَنْ سِيمانْ تَنَتُبَنَبْ
  بَيْكَيْیِتَلْ كَنْتُمْ بَیَنْدِلَيْیيَۤ - سَيْكَيْیَتُ
 • 385. كَيْیالْ اُورُسِلَرْكْكُمْ كَنْنالْ اُورُسِلَرْكْكُمْ
  سيَیْیا مَیَكْكُكِنْرارْ تيَۤرْنْدِلَيْیيَۤ - يَیْیامَلْ
 • 386. اِيرِكَنْدَ اِوْوَكَيْیایْ اِمْمَتَوَارْ سيَیْكَيْیيَلامْ
  كُورُوَنيَۤلْ اَمْمَ كُتَرْكُظَمْبُمْ - كُورُمِوَرْ
 • 387. وَایُورُبالْ بيَۤسَ مَنَمُورُبالْ سيَلْلَوُتَلْ
  آیُورُبالْ سيَیْیَ اَظِوَارْكانْ - آیَاِوَرْ
 • 388. نَنْرَرِیارْ تِيتيَۤ نَیَبْبارْ سِوَتَلَتْتِلْ
  سيَنْرَرِیارْ بيَۤیْكْكيَۤ سِرَبْبيَتُبْبارْ - اِنْرِوَرَيْ
 • 389. وَنعْسَميَنْكُوۤ وٕوْوِنَيْیامْ وَلْلِیَميَنْ كُوۤبَوَتْتِنْ
  بُنعْسَميَنْكُوۤ مانَرَكَ بُومِیيَنْكُوۤ - اَنعْسُرُمِيرْ
 • 390. وَاضيَنْكُوۤ وَایْكْكَتَنغْكا مایَميَنْكُوۤ مَنْمُتِوُ
  ناضيَنْكُوۤ وٕیْیَ نَمَنيَنْكُوۤ - كُوۤضيَنْكُوۤ
 • 391. سالَميَنْكُوۤ وَانِنْد்َرَ سالَميَنْكُوۤ وِيرالَ
  كالَميَنْكُوۤ نِنْبُولْلاكْ كالَميَنْكُوۤ - نعالَمَتِلْ
 • 392. بيَنْيَنْرالْ یُوۤكَبْ بيَرِیُوۤرْ نَتُنغْكُوَريَۤلْ
  مَنْنِنْرارْ یارْنَتُنغْكَ ماتْتارْكانْ - بيَنْيَنْرالْ
 • 393. بيَۤیُمْ اِرَنغْكُميَنْبارْ بيَۤیْاُونْرُوۤ تامْبَیَنْدَ
  سيَۤیُمْ اِرَنغْكُمَوَرْ تِيمَيْكْكيَۤ - آیُنعْسيَمْ
 • 394. بُونْنالْ تُكِلالْ بُنَيْیا وِتِلَوَرْميَیْ
  يَنْناكُمْ مَرْرِتَيْنِي يَنْنِلَيْیيَۤ - اِنْنامَيْكْ
 • 395. كُوتْتيَنْرَ اَمْمَتَوَارْ كُوتْتَمْ يَظُمَيْكْكُمْ
  وِتْتيَنْ رَرِنْدُمَتَيْ وِتْتِلَيْیيَۤ - تُوتْتيَنْرُ
 • 396. باسَ وِنَيْكْكُتْ بَتُتْتُرُمْاَبْ باوَيْیَرْميَۤلْ
  آسَيْیُنَكْ كيَوْوَا رَتَيْنْدَتُوٕۤ - نيَۤسَمِلایْ
 • 397. نِنْناسَيْ يَنْنيَنْبيَۤنْ نيَیْوِيظْ نيَرُبْبيَنَوٕۤ
  بُونْناسَيْ ميَۤنْميَۤلُمْ بُونغْكِنَيْیيَۤ - بُونْناسَيْ
 • 398. وَيْتْتِظَنْدُ وِينيَۤ وَیِريَرِنْدُ مَنْنُلَكِلْ
  يَتْتَنَيْبيَۤرْ نِنْكَنْ يَتِرْنِنْرارْ - تَتْتُكِنْرَ
 • 399. بُونْنُتَيْیارْ تُنْبَبْ بُنَرِیُونْريَۤ اَلْلَتُمَرْ
  ريَنْنُتَيْیارْ كَنْتِنغْ كِرُنْدَنَيْیيَۤ - بُونْنِرُنْدالْ
 • 400. آرْرَنْمِكُ تایُمَرِ یاوَكَيْیالْ وَيْتْتِتَوُوۤرْ
  يَۤرْرَوِتَمْ وٕۤنْتُمَتَرْ كيَنْسيَیْوَایْ - يَۤرْرَوِتَمْ
 • 401. وَایْتْتالُمْ اَنغْكَتَنَيْ وَيْتْتَوِتَمْ كاتْتامَلْ
  يَۤیْتْتالْ سِوَسِوَمَرْ ريَنْسيَیْوَایْ - يَۤیْكْكاتُ
 • 402. نِنْرالُمْ بِنْنَتُتانْ نِيتُمْ كَرِیانَ
  تيَنْرالْ اَرَكَرَمَرْ ريَنْسيَیْوَایْ - نَنْراكَ
 • 403. اُونْرُورُسارْ نِلْليَنْرالْ اُوۤتُكِنْرَ نِياَتَنَيْ
  يَنْرُمْ بُرَبْبَتَنُكْ كيَنْسيَیْوَایْ - وٕنْرِیُوتُ
 • 404. بيَۤرْتْتُبْ بُرَتْتِبْ بيَرُنعْسِنَتْتالْ مارْرَلَرْكَضْ
  اِيرْتْتُبْ بَرِكْكِلَتَرْ كيَنْسيَیْوَایْ - بيَۤرْتْتيَتُكْكَكْ
 • 405. كَيْبُكُتْتُمْ كالُتْ كَرُنغْكُضَوِ سيَنغْكُضَوِ
  يَیْبُكُتْتَكْ كُوتْتِتِنْمَرْ ريَنْسيَیْوَایْ - بُویْبُكُتْتُمْ
 • 406. بُونْكاوَلْ بُوتَمَتُ بُوۤیيَتُكْكُمْ بُوۤتُمَرِتْ
  تيَنْكاوَلْ يَنْرالْمَرْ ريَنْسيَیْوَایْ - بُونْكاوَلْ
 • 407. وِيرُنغْكالْ آنَوَمامْ وٕنغْكُوضِ نِنْتَلَيْميَۤلْ
  يَۤرُنغْكالْ مَرْرَتَنُكْ كيَنْسيَیْوَایْ - مارُمْسِيرْ
 • 408. اُنْنيَۤیَمْ وٕۤنْتِ اُلُوۤبَمْ يَنُمْكُرُمْبَنْ
  اِنْنيَۤ وَرُوَنَتَرْ كيَنْسيَیْوَایْ - مُنْنيَۤتُمْ
 • 409. اِلْلا نَمَكْكُنْتُوۤ اِلْلَيْیُوۤ يَنْنُنَلَمْ
  يَلْلامْ اَظِیُمَتَرْ كيَنْسيَیْوَایْ - نِلْلامَلْ
 • 410. آیْنْدُوۤرْ سِلَناضِلْ آیِرَمْبيَۤرْ بَكْكَلَتُ
  بایْنْدُوۤتِبْ بُوۤوَتُنِي بارْتْتِلَيْیيَۤ - آیْنْدُوۤرْسُولْ
 • 411. كُوتْتاتْ تَوَيْسيَۤرْ كُظامْوِضِنْدارْ بُوۤلُميَنْرَ
  سِيرْتْتاتْ كُرَضْمُوظِیُمْ تيَۤرْنْدِلَيْیيَۤ112- بيَۤرْتْتُوۤتُمْ
 • 412. ناتْكُولْلِ يَنْرالْ نَتُنغْكُكِنْرایْ ناضَرِیا
  آتْكُولْلِ يَنْبَرِتَيْ آیْنْدِلَيْیيَۤ - كِيظْكْكُولْلَيْبْ
 • 413. بَسْسِلَيْیالْ بُونْنَيْبْ بَتَيْبْباريَۤلْ مَرْرَتَنْميَۤلْ
  اِسْسَيْیُنَكْ كيَوْوَا رِرُنْدَتُوٕۤ - اِسْسَيْیِلارْ
 • 414. اِتْتَمَلَمْ بَتْتَوِتَمْ يَلْلامْبُونْ نامْيَنْرالْ
  اِتْتَمَتَيْ وِتْتَرْ113 كِسَيْنْدِلَيْیيَۤ - مُتْتَكَرْرَبْ
 • 415. بُونْنَتَبْبَ تَنْرِیَتُ بُوۤنَكَميَۤ یاتِیَوَایْ
  يَنْنَتُتْتَ تُونْرُمِح تيَنْنِلَيْیيَۤ - اِنْنِلَتْتِلْ
 • 416. نِينْمَیَكْكَمْ بُونْمُنْ نِلَيْیایْ اُلَكِیَلامْ
  وِينْمَیَكْكَمْ يَنْرَتَنَيْ وِتْتِلَيْیيَۤ -نِينْوَلَیَتْ
 • 417. تِسْسيَلْوَ مِنْرِ اِیَلاتيَۤلْ سِرْرُیِرْكَضْ
  يَسْسيَلْوَمْ كُونْتِنغْ كِرُنْدَنَوٕۤ - وٕسْسيَنْرَ
 • 418. مَنْناسَيْ كُونْتَنَيْنِي مَنْناضُمْ مَنْنَريَلامْ
  مَنْنالْ اَظِتَلْ مَتِتْتِلَيْیيَۤ - يَنْناتُ
 • 419. مَنْكُونْتارْ مانْتارْتَمْ مایْنْدَوُتَلْ وَيْكْكَوَیَلْ
  مَنْكُونْتارْ تَمْمِرُبْبِلْ وَيْتْتِلَريَۤ - تِنْكُونْتَ
 • 420. وِنْنيَۤكُنغْ كالَنغْكُ وٕۤنْتُميَنَ اِينْتُبِتِ
  مَنْنيَۤنُنغْ كُونْتيَۤكَ وَلْلارُوۤ - مَنْنيَۤیَمْ
 • 421. يَنْنَتيَنْرانْ مُنْنُورُوَنْ يَنْنَتيَنْرانْ بِنْنُورُوَنْ
  اِنْنَتُنِي كيَۤتْتِنغْ كِرُنْدِلَيْیُوۤ - مَنْنُلَكِلْ
 • 422. كَنْكانِ یایْنِيیيَۤ كانِیَلْلایْ نِيیِرُنْدَ
  مَنْكانِ يَنْرُ مَتِتْتَنَيْیيَۤ - كَنْكانَ
 • 423. مَنْكانِ وٕۤنْتِ وَرُنْدُكِنْرایْ نِيميَۤلَيْ
  وِنْكانِ وٕۤنْتَلْ وِیَبْبَنْريَۤ - يَنْكانَ
 • 424. اَنْدَرَتْتِلْ نِنْرایْنِي اَنْدُوۤ نِنَيْوِتَمَنْ
  اَنْدَرَتْتِلْ نِنْرَ تَرِنْدِلَيْیيَۤ - تَنْدِرَتْتِلْ
 • 425. مَنْكُوتُبْبيَۤنْ يَنْرُرَيْكْكِلْ وَيْوَارْ سِرُوَرْكَضُمْ
  مَنْكُوتُكْكِلْ نِيتانْ مَكِظْنْدَنَيْیيَۤ - وَنْكُوتُكْكُمْ
 • 426. وِيتيَنْريَۤنْ مَرْرَتَيْمَنْ وِيتيَنْريَۤ نِينِنَيْنْدایْ
  وِيتيَنْرَ سُورْبُورُضَيْ وِنْتِلَيْیيَۤ - ناتُونْرُمْ
 • 427. مَنْنالْ مَرَتْتالْ وَنَيْكِنْرَ وِيتَنَيْتْتُمْ
  كَنْنارَكْ كَتْتَظِتَلْ كَنْتِلَيْیُوۤ - مَنْنانَ
 • 428. ميَۤلْوِيتُمْ اَنغْكُتَيْیَ وٕۤنْدَرْكَضُمْ ميَۤلْوِيتْتَبْ
  بالْوِيتُمْ باظاتَلْ بارْتْتِلَيْیُوۤ - ميَۤلْوِيتْتِلْ
 • 429. يَۤرُوَنيَۤ يَنْبایْ اِیَمَنْ كَتامِسَيْوَنْ
  تيَۤرُوَنيَۤلْ اُنْناسَيْ يَنْنامُوۤ - كُورِتُمْاِمْ
 • 430. مَنْنَضِتْتَ وٕۤتِیَنُمْ مَنْوِرُبْبَمْ كُوضْضانيَۤلْ
  يَنْنَمُنَكْ كيَوْوَا رِرُنْدَتُوٕۤ - مَنْنِتَتْتِلْ
 • 431. آكاتْ تُرُمْبِتَتْتُمْ آسَيْوَيْتْتایْ - يَنْنِلُنْرَنْ
  يَۤكابْ بيَرُنغْكامَمْ يَنْسُولْكيَۤنْ - بُوۤكاتَ
 • 432. بابَكْ كَتَرْكُوۤرْ بَتُكَتَلامْ باظْوٕكُضِكْ
  كُوۤبَكْ كَتَلِلْ كُضِتْتَنَيْیيَۤ - تابَمُرَسْ
 • 433. سيَلْلا وِتَتْتُسْ سِنَنْدِيتُ سيَلْلِتَتْتُمْ
  اِلْلَتَنِلْ تِيیَتيَنْرَ تيَنْنِلَيْیيَۤ114 - مَلْلَلْبيَرَتْ
 • 434. تَنْنَيْتْتانْ كاكْكِلْ سِنَنغْكاكْكَ يَنْرَتَنَيْبْ
  بُونْنَيْبْبُوۤلْبُوۤرْرِبْ بُكَظْنْدِلَيْیيَۤ115 - تُنْنِ
 • 435. اَكَظْوَارَيْتْ تانغْكُمْ نِلَمْبُوۤلَ يَنْنُنْ
  تِكَظْوَایْ مَيْیُمْنِي تيَضِیایْ116 - اِكَظْوَارَيْ
 • 436. يَوْوَنْنَمْ نَمْمَيْ اِكَظْوَارْ اَرِوُوۤميَنْ
  رِوْوَنْنَمْ يَنْنَيْوٕضِ یِتْتَنَيْیيَۤ - تيَوْوٕنْنَ
 • 437. اُوۤرا وٕكُضِ یُتَيْیانْ تَوَمَتَيْیانْ
  تِيرایيَنْ بارَتُوُمْ تيَۤرْنْدِلَيْیيَۤ - بيَۤرانِنْ
 • 438. وٕوْوِنَيْكْكِي تاكَاَرَنْ وٕمْمَيْبُرِ وَانيَنْرالْ
  اِوْوٕكُضِ یارْماتْ تِرُتْتُوَتيَۤ - سيَوْوَيْیِلایْ
 • 439. يَۤیْنْدَنَيْیَنْ بُوۤرِتَتْتِلْ اِنْنامَيْ سيَیْتَوَرَيْكْ
  كایْنْدَنَيْمَرْ ريَنْنَبَلَنْ كَنْتَنَيْیيَۤ - وَایْنْدَرِوُوۤرْ
 • 440. يَلْلا نَلَمُمْ اِحتيَۤیيَنْ ريَۤتْتُكِنْرَ
  كُولْلا نَلَمْسِرِتُنغْ كُونْتِلَيْیيَۤ - بُولْلاتَ
 • 441. وَنْبُوۤ تِرُكْكُ مَتِیِلِنِي مَنْنُیِرْكْكَنْ
  اَنْبُوۤ تِرَكْكَمْ اَتَيْنْدِلَيْیيَۤ - اِنْبُوۤنغْكُ
 • 442. تُویْمَيْیيَنْبَ تيَلْلامْ تُنَيْیایْ اَنَيْوَتُتانْ
  وَایْمَيْیيَنْبَ تُونْريَۤ مَتِتْتِلَيْیيَۤ - تُویْمَيْیِلایْ
 • 443. مانُورُكَيْ يَۤنْدِنِنْرَ وَضْضَلَنْبَرْ تَنغْكَضُضيَۤ
  نانُورُوَنْ يَنْرُ نَتِتْتَنَيْیيَۤ - آنَمَرْرَيْبْ
 • 444. باتَكَنغْكَ ضيَلْلامْ بَظَكِبْ بَظَكِیَتِلْ
  ساتَكَنعْسيَیْ وُوۤرِلْ تَلَيْنِنْرایْ - باتَكَتْتِلْ
 • 445. اُوۤیا وِكارَ اُنَرْسْسِیِنالْ اِوْوُلَكَ
  مایا وِكارَمْ مَكِظْنْدَنَيْیيَۤ - سایاتُ
 • 446. نِياِضَمَيْ ميَیْیایْ نِنَيْنْدایْ نِنَيْبْبيَرْرَ
  تایِضَمَيْ يَتْتَنَيْناضْ تَنغْكِیَتيَۤ - آیِضَمَيْ
 • 447. ميَیْكُوتُتْتَ تيَنْبایْ وِرُتْتَرْكَتْكُ نِنْبُوۤلْوَارْ
  كَيْكُوتُتْتُبْ بُوۤوَتَنَيْكْ كَنْتِلَيْیُوۤ - ميَیْكُوتُتْتَ
 • 448. كُونُوتُمْكَيْكْ كُوۤلُونْرِكْ كُنْدِ نَتَيْتَضَرْنْدُ
  كانَتُنغْكَ نِرْبَوَرَيْكْ كَنْتِلَيْیُوۤ - اُونُوتُنغْكَ
 • 449. اَيْیَنَتَ وٕنْريَۤ اَرُمْبُتَلْوَرْ مُنْسيَلَبْبِنْ
  بَيْیَ نَتَبْبَوَرَيْبْ بارْتْتِلَيْیُوۤ - وٕیْیَنَمَنْ
 • 450. ناتَظَيْكْكَسْ سيَۤنَنَرِ نایَظَيْكْكَ نارُسُتُ
  كاتَظَيْكْكَ مُوتْتُنِنْرارْ كَنْتِلَيْیُوۤ - بِيتَتَيْنْدَ
 • 451. ميَیْیُلَرْنْدُ نِيرِنْ وِظِیُلَرْنْدُ وَایُلَرْنْدُ
  كَيْیُلَرْنْدُ نِرْبَوَرَيْكْ كَنْتِلَيْیُوۤ - ميَیْیُلَرْنْدُمْ
 • 452. ساكانْ كِظَوَنْ تَضَرْكِنْرانْ يَنْرِوَنْنِي
  اُوۤكاضَمْ سيَیْوَتَنَيْ اُوۤرْنْدِلَيْیُوۤ - آكاتَ
 • 453. كَنْتَمِتُ بُولْلاكْ كَتُنُوۤیْ يَنُنغْكُمَرَ
  كَنْتَمِح تيَنْبَوَرَيْكْ كَنْتِلَيْیُوۤ - كُونْتَوُتَلْ
 • 454. كُتْتَمُرَكْ كَيْكالْ كُرُكْكُمِتُ بُولْلاتَ
  كُتْتَميَنَ نُوۤوَارْ كُرِتْتِلَيْیُوۤ - تُتْتَوِنَيْ
 • 455. مالَيْیِنُمْ كالَيْیِنُمْ مَتْتِیِنُمْ كُتْتُمِتُ
  سُولَيْیيَنَ نُوۤوَارَيْسْ سُوظْنْدِلَيْیُوۤ - سالَوُمِتْ
 • 456. تيَۤكَ مَتُنَلِیَسْ سيَیْیُنغْكانْ اُیْوَرِتامْ
  ميَۤكَمِح تيَنْبارَيْ ميَۤوِلَيْیُوۤ - تاكَمُرَسْ
 • 457. سِتْتَنُوۤیْ سيَیْكِنْرَ سِيتَنُوۤیْ وَاتَمُوتُ
  بِتْتَنُوۤیْ كُونْتَوَرْبالْ بيَۤرْنْدِلَيْیُوۤ - ميَتْتَرِیَ
 • 458. كَيْبْبِنِیُمْ كارْبِنِیُمْ كَتْبِنِیُوۤ تيَنْنَرِیَ
  ميَیْبْبِنِیُمْ كُونْتَوَرَيْ وِنْتِلَيْیُوۤ - يَیْبْبُتَيْیَ
 • 459. مُتْتُورُمْ كَيْكالْ مُتَنغْكُونْ مُتَلایَ
  يَتْتُورُنغْ كُونْتَوَرَيْ يَنْنِلَيْیُوۤ - تَتْتُورِنغْ
 • 460. كيَنْنَرْرَ تُنْتيَۤلْ اِضَمَيْ اُورُبُورُضایْ
  يَنْنَبْ بَتُمُوۤوٕنْ ريَنْنِلَيْیُوۤ - يَنْنَتْتِلْ
 • 461. بُویْیيَنْ رَرَوُوۤرْ بُلَمْبُرَوُمْ اِوْوُتَمْبَيْ
  ميَیْیيَنْرُ بُویْمْمَیَكْكَمْ ميَۤوِنَيْیيَۤ - كَيْنِنْرُ
 • 462. كُوكا يَنَمَتَوَارْ كُوتِ اَظَلْكَنْتُمْ
  نِيكاتَلْ وَيْتْتُ نِكَظْنْدَنَيْیيَۤ - ماكاتَلْ
 • 463. بيَنْتِرُنْدُ ماظْكَبْ بِنَنغْكُونْتُ سيَلْوَارَيْكْ
  كَنْتِرُنْدُمْ اَنْدُوۤ كَلَنغْكِلَيْیيَۤ - بَنْتِرُنْدَ
 • 464. اُورارْ بِنَتْتِنْ اُتَنْسيَنْرُ نامْمِينْتُ
  نِيراتَلْ سَرْرُمْ نِنَيْنْدِلَيْیيَۤ - سِيراكَ
 • 465. اِنْرِرُنْدارْ ناضَيْكْ كِرُبْبَتُبُویْ يَنْرَرَوُوۤرْ
  نَنْرِرُنْدَ وَارْتْتَيْیُمْنِي ناتِلَيْیيَۤ - اُونْرِ
 • 466. اُرَنغْكُوَتُ بُوۤلُميَنْرَ اُونْكُرَضِنْ وَایْمَيْ
  مَرَنغْكَرُتِ اَنْدُوۤ مَرَنْدایْ117 - كَرَنغْكِنْ
 • 467. نيَرُنَلْ اُضَنُورُوَنْ يَنْنُمْ نيَتُنعْسُولْ
  مَرُوُمْ كُرَتْبا مَرَنْدایْ118 - تيَرُوِلْ
 • 468. اِرَنْدارْ بِرَنْدا رِرَنْدا ريَنُنعْسُولْ
  مَرَنْدایْ مَرَنْدایْ مَرَنْدایْ - اِرَنْدارْ
 • 469. بَرَيْیُوۤسَيْ اَنْتَمْ بَتِيريَنْ رُولِكْكَ
  مَرَيْیُوۤسَيْ یَنْريَۤ مَرَنْدایْ - اِرَيْیُوۤنْ
 • 470. بُلَنَيْنْدُمْيَنْرَرُضُمْ بُونْمُوظِیَيْ مایا
  مَلَمُونْرِ اَنْدُوۤ مَرَنْدایْ119 - نِلَنُونْرِ
 • 471. وِكْكُضْ يَظَنِيرْ وِتُمِ نيَنَاَیَلُوۤرْ
  نيَكْكُرُكَلْ اَنْدُوۤ نِنَيْنْدِلَيْیيَۤ - مِكْكَنَلِلْ
 • 472. نيَیْوِتَلْبُوۤلْ اُرْرَوَرْكَنْنِيرْوِتْ تَظَوُیِرْبَلْ
  ميَیْوِتَلُمْ كَنْتَنَيْنِي وِنْتِلَيْیيَۤ - سيَیْوِنَيْیِنْ
 • 473. وَاضْكَظِیَسْ سيَنغْكَتِرُوۤنْ وَانْكَظِیَ نَمْمُتَيْیَ
  ناضْكَظِتَرْ كَنْدُوۤ نَتُنغْكِلَيْیيَۤ - كُوۤضْكَظِیُمْ
 • 474. ناظِكَيْیُوۤرْ ناضاكَ ناتِنَيْیيَۤ ناضَيْاُورُ
  ناظِكَيْیایْ يَنْنِ نَلِنْدِلَيْیيَۤ - ناظِكَيْمُنْ
 • 475. نِنْرارْ اِرُنْدارْ نِلَيْكُلَيْیَ وِيظْنْدُیِرْتانْ
  سيَنْرارْ يَنَكْكيَۤتْتُمْ تيَۤرْنْدِلَيْیيَۤ - بِنْراتُ
 • 476. تُوتْتارْ اُنَوُتَنيَۤ تُمْمِنارْ اَمْمَاُیِرْ
  وِتْتارْ يَنَكْكيَۤتْتُمْ وٕتْكِلَيْیيَۤ - تَتْتامَلْ
 • 477. اُنْتارْ بَتُتْتارْ اُرَنغْكِنارْ بيَۤرُرَكْكَمْ
  كُونْتارْ يَنَكْكيَۤتْتُمْ كُوسِلَيْیيَۤ - وَنْتارارْ
 • 478. نيَۤرْرُ مَنَمْبُرِنْدارْ نِيرانارْ اِنْريَنْرُ
  سارْرُوَتُ كيَۤتْتُمْ تَنَنْدِلَيْیيَۤ - وِيرْرُرُتيَۤرْ
 • 479. اُورْنْدارْ تيَرُوِلْ اُلابْبُوۤنْدارْ وَانُلَكَمْ
  سيَۤرْنْدارْ يَنَكْكيَۤتْتُمْ تيَۤرْنْدِلَيْیيَۤ - سيَۤرْنْدانغْكُ
 • 480. يَنْنيَۤ اِرُنْدارْ اِرُمِنارْ اِينْتِرَنْدارْ
  اَنْنيَۤ يَنَكْكيَۤتْتُمْ آیْنْدِلَيْیيَۤ - كُونْنيَۤ
 • 481. مَرُوُمْ كَرُبْبَيْكْكُضْ وَایْنْديَۤ مُتِراكْ
  كَرُوُمْ بِتِرْنْدُتِرَكْ كَنْتایْ - كَرُوُونْ
 • 482. رُوتُتِنغْكَضْ اَيْیَيْنْدِلْ120 اُووْوُونْرِلْ اَنْدُوۤ
  كيَتُكِنْرَ تيَنْرَتُوُمْ كيَۤتْتایْ - بَتُمِنْ
 • 483. نِلَيْمُرْرَ یُوۤنِ نيَرُكْكِلْ اُیِرْبُوۤیْبْ
  بَلَنَرْرُ وِيظْنْدَتُوُمْ بارْتْتایْ - بَلَنُرْريَۤ
 • 484. كاوٕنْرُ وِيظْنْدَكْ كَنَميَۤ بِنَماكَكْ
  كُوۤوٕنْ رَظُوَارْ كُرِتْتِلَيْیُوۤ - نُوۤوِنْرِبْ
 • 485. بالَنيَنْريَۤ اَنْنَيْمُلَيْبْ بالَرُنْدُمْ كالَيْیِليَۤ
  كالَنْ اُیِرْكُتِكْكَكْ كَنْتِلَيْیُوۤ - ميَۤلُوَنْدُ
 • 486. بيَرْرارْ مَكِظْوٕیْتَبْ بيَۤسِوِضَيْ یاتُنغْكالْ
  اَرْراوِ بُوۤوَ تَرِنْدِلَيْیُوۤ - كَرْرایَبْ
 • 487. بَضْضِیِتُنغْ كالَوَنَيْبْ بارَ نَمَنْوَایِلْ
  اَضْضِیِتُنْ تِيمَيْ اَرِنْدِلَيْیُوۤ - بَضْضِوِتُمْ
 • 488. كاضَيْبْ بَرُوَمَتِلْ كَنْتارْ اِرَنغْكِتَاَوْ
  آضَيْسْ سَمَنْكُوضْوَ تایْنْدِلَيْیُوۤ - وٕۤضَيْمَنَ
 • 489. مابْبِضْضَيْ آكِ مَنَمُتِكْكُمْ اَنْرَوَنيَۤ
  سابْبِضْضَيْ یاتَليَنْنِسْ سارْنْدِلَيْیيَۤ - ميَۤرْبِضْضَيْ
 • 490. ماتَيْیيَۤرْبْ بيَنْتُتَنِلْ وَاظُنغْكالْ بَرْبَلَرْتامْ
  باتَيْميَۤلْ سيَۤرْتَلِنَيْبْ بارْتْتِلَيْیُوۤ - وِيتَلِح
 • 491. تِكْكَنَمُوۤ ميَۤلْوَنْ تِتُنغْكَنَمُوۤ اَنْرِمَرْرَيْ
  يَكْكَنَمُوۤ يَنْرارْنِي يَنْنِلَيْیيَۤ - تُوكْكُرُتُوۤلْ
 • 492. كُوتيَنْكُوۤ اِوْوُتَمْبَيْكْ كُوۤضْوِنَيْنِيرْ اُوۤتْتِلْوِتْتَ
  يَۤتيَنْكُوۤ نِيرْميَۤلْ يَظُتْتيَنْكُوۤ - كاتيَنْكُوۤ
 • 493. باظيَنْكُوۤ اُونْبَتُوَایْبْ باوَيْیيَنْكُوۤ وَنْبِرَوِ
  يَۤظيَنْكُوۤ كَنْمَمَتَرْ كِيتيَنْكُوۤ - تاظْمَنْنِنْ
 • 494. بانْتَميَنْكُوۤ وٕنعْسَرَكْكُبْ بَيْیيَنْكُوۤ باظْنغْكَرُمَ
  كانْتَميَنْكُوۤ آنَوَتْتِنْ كَتْتيَنْكُوۤ - كُوۤنْتَكَيْیارْ
 • 495. ميَیْیيَنْكُوۤ مایَ وِضَيْوٕنْكُوۤ مِنْنيَنْكُوۤ
  بُویْیيَنْكُوۤ مایَبْ بُوتِیيَنْكُوۤ - ميَیْیيَنْرَ
 • 496. مَنغْكَلَتْتَيْ مَنغْكَلَتْتالْ وَانعْسِتْ تَنَرُلَكَرْ
  اَنغْكَوَرْرَيْ يَنْنا تَلَيْنْدَنَيْیيَۤ - تَنغْكُلَكِلْ
 • 497. مَرْرِتَنَيْ اُوۤمْبِ وَضَرْكْكَ اُظَنْرَنَيْنِي
  كَرْرَتَنَيْ يَنغْكيَۤ كَوِظْتْتَنَيْیيَۤ - اَرْرَوَرَيْ
 • 498. اِكْكَتْ تَوِظْتْتِنغْ كيَرِمُوتْ تيَنَكْكيَۤتْتُمْ
  مُكْكَتْتُمْ تيَۤتَ مُیَنْرَنَيْیيَۤ - اِكْكَتْتُ
 • 499. مَنْبَتْتُ وٕنْدِي مَرَمْبَتْ تِتَكْكَنْتُمْ
  وٕنْبَتْ تُتُكْكَ وِرَيْنْدَنَيْیيَۤ - بَنْبَ تْتَ
 • 500. اَيْیا اَرَيْنانْ اَوِظُميَنَكْ كيَۤتْتُنِنْرُمْ
  ميَیْیا بَرَنَتْتِنْ ميَۤوِنَيْیيَۤ - يَیْیامَلْ
 • 501. كاتِرْ كَتُكْكَنْ كَظَرْرُميَنَكْ كيَۤتْتُنِنْرُمْ
  يَۤتِرْ بَنِیِنِتَتْ تيَیْتِنَيْیيَۤ - تاتِرْكُتْ
 • 502. تُرْكَنْدَ ماكَسْ سُتُنغْكالْ مُكَرْنْدِرُنْدُمْ
  نَرْكَنْدَتْ تِنْبالْ نَتَنْدَنَيْیيَۤ - بُرْكيَنْرَ
 • 503. وَنْسُوَيْتْتِي نارْرَ مَلَمایْ وَرَلْكَنْتُمْ
  اِنْسُوَيْبْبالْ يَیْتِ یِرُنْدَنَيْیيَۤ - مُنْسُوَيْتْتُبْ
 • 504. بارُنْتَ كاتْتِلْ بَلَرْوٕنْ تِتَكْكَنْتُمْ
  سُوۤرُنْ تِرُكْكَتْ تُنِنْدَنَيْیيَۤ - مارُنْتُ
 • 505. كُومْبُلَكَمْ بُویْیيَنَنانْ كُووُكِنْريَۤنْ كيَۤتْتُمِكُ
  سُوۤمْبَلُتَنْ تُوكْكَنْ تُوتَرْنْدَنَيْیيَۤ - آمْبَلَنُوۤرْ
 • 506. نَلْوَاظْوَيْ يَنْنِ نَیَنْدُوۤرْ نَیَوَاتَ
  اِلْوَاظْوَيْ ميَیْیيَنْ رِرُنْدَنَيْیيَۤ - سُولْلاوِ
 • 507. اِينْرُوۤنْ تَنَيْناضُمْ يَنْنامَلْ اِوْوُتَمْبَيْ
  اِينْرُوۤرَيْ اِينْرُوۤريَنْ ريَنْنِنَيْیيَۤ - اِينْرُوۤرْكَضْ
 • 508. نُونْدالْ اُتَنِنْرُ نُوۤوَارْ وِنَيْبْبَكَيْتانْ
  وَنْدالْ اَتُنِيكْكَ وَلْلارُوۤ - وَنْداتَلْ
 • 509. اُرْرَسِرارْ نَمْمَتَيْیا تُوۤتْتُكِرْبارْ تيَنْرِسَيْوَاظْ
  مَرْرَوَنْوَنْ تالْتَتُكْكَ وَلْلارُوۤ - سِرْرُنَوَيْ
 • 510. اِينغْكيَنْرالْ وَانغْكِ یِتُوَارْ اَرُضَمُتَمْ
  وَانغْكيَنْرالْ وَانغْكِیِتَ وَلْلارُوۤ - تِينغْكَكَرْرَتْ
 • 511. تُونْتا مَنَيْیاتِسْ سُرْرَميَلامْ سُرْرِیِتَ
  نِينْتایْ اَوَرْنَنْ نيَرِتْتُنَيْیُوۤ - مانْتارْبِنْ
 • 512. كُوتِ اَظَتْتُنَيْیایْكْ كُوتُوَارْ وَنْنَرَكِلْ
  وَاتِیَظُمْ بُوۤتُ وَرُوَارُوۤ - نِيتِیَنِي
 • 513. اِسْسِيوَرْ تَنْتُنَيْیُوۤ اِينغْكِوَرْكَضْ نِنْتُنَيْیُوۤ
  سِيسْسِي اِتيَنْنَ تِرَنغْكَنْتایْ - اِسْسِيوَرْ
 • 514. نِنْنَيْوَيْتْتُ مُنْسيَنْرالْ نِيسيَیْوَ تيَنْنَوَرْمُنْ
  اِنْنِلَتْتِلْ نِيسيَنْرالْ يَنْسيَیْوَرْ - نِنْنِیَلْبِنْ
 • 515. يَتْتَنَيْتایْ يَتْتَنَيْبيَۤرْ يَتْتَنَيْیُورْ يَتْتَنَيْوَاظْ
  وٕتْتَنَيْیُوۤ تيَۤكَمْ يَتُتْتَنَيْیيَۤ - اَتْتَنَيْكْكُمْ
 • 516. اَوْوَوْ وِتَنغْكَتُورُمْ اَوْوَوَرَيْ آنْتانْتِنغْ
  كيَوْوٕوْ وِتَتْتالْ اِظَنْدَنَيْیُوۤ - اَوْوِتَتْتِلْ
 • 517. اُونْريَۤنُمْ نَنْرایْ اُنَرْنْدِرُتْتِ یيَۤلِوَرَيْ
  اِنْريَۤ تُرَتْتَرْ كِسَيْیایُوۤ - نِنْرُوۤرِلْ
 • 518. تایارْ مَنَيْیارْ تَنَیَرارْ تَمْمَوَرارْ
  نِيیارْ اِتَنَيْ نِنَيْنْدِلَيْیيَۤ - سيَۤیيَۤكِلْ
 • 519. يَۤنغْكُوَريَۤ يَنْرایْ اِیَمَنْوَرِنْ نِنْنُیِرَيْ
  وَانغْكِمُتِ یِتْتَكَتْتِلْ وَيْبْبارُوۤ - نِينغْكِیِوَنْ
 • 520. اُنْتَنْدَيْ تَنْرَنَكْكِنغْ كُوۤرْتَنْدَيْ ناتُوَنِي
  يَنْتَنْدَيْ يَنْرُرَيْبْبَ تيَوْوَاريَۤ - سيَنْرُبِنْنِنْ
 • 521. تَنْمَنَيْیاضْ مَرْرُورُوَنْ تَنْمَنَيْیاضْ آوَضيَنِلْ
  يَنْمَنَيْیاضْ يَنْبَتُنِي يَوْوَنَميَۤ - نَنْمَيْبيَرُمْ
 • 522. نَتْبَمَيْنْدَ نَنْنيَرِنِي ناتا وَكَيْتَتُكْكُمْ
  اُتْبَكَيْوَرْ يَنْرِوَرَيْ اُوۤرْنْدِلَيْیيَۤ - نَتْبُتَيْیایْ
 • 523. يَمْمانْ بَتَيْتْتَاُیِرْ اِتْتَنَيْكْكُتْ سِلْلُیِرْبالْ
  اِمْمالْ اَتَيْنْدَتُنِي يَنْنِنَيْنْدُوۤ - وَمْمارِلْ
 • 524. يَمْبَنْدَ ميَۤنِنَكْكِنغْ كِلْلَيْیيَنْرالْ مَرْرَيْیَوَرْ
  تَمْبَنْدَمْ يَوْوَارُ تَنغْكِیَتيَۤ - سَمْبَنْدَرْ
 • 525. اَرْرَوَرُكْ كَرْرَسِوَناميَنُمَبْ بُونْمُوظِیَيْ
  مَرْرَيْمُوظِ بُوۤنْرُ مَرَنْدَنَيْیيَۤ - سِرْرُیِرْكْكُكْ
 • 526. كَرْبَنَيْیِلْ كایْبْبُضَتایْكْ كاتْتُمْ بِرَبَنعْسَكْ
  كَرْبَنَيْیَيْ ميَیْیيَنْرُ كَنْتَنَيْیيَۤ - بَرْبَلَوَامْ
 • 527. تُورِیَتْتِلْ122 تُوۤنْرُولِبُوۤلْ تُوۤنْرِكْ كيَتُمایا
  كارِیَتْتَيْ ميَیْیيَنَنِي كَنْتَنَيْیيَۤ - سِيرِیَرْرُمْ
 • 528. آتَكَتْتِلْ بِتْتَضَيْیَيْ آلِتْ تِتُنغْكَبَتَ
  ناتَكَتْتَيْ ميَیْیيَنْرُ نَمْبِنَيْیيَۤ - نِيتَكَتْتِلْ
 • 529. كایَوِتْتَيْ یالَكْ كَتَوُضْ اِیَرْرُمِنْدَ
  مایَوِتْتَيْ ميَیْیيَنَنِي وَاظْنْدَنَيْیيَۤ - وَایَوِتْتَيْ
 • 530. اِبْبَتَكَ مایَيْ یِرُضْتَمَميَۤ يَنْنُمُورُ
  مُبْبَتَكَتْ تُضْضيَۤ مُیَنغْكِنَيْیيَۤ - اُوبْبِرَيْوَنْ
 • 531. آنَوُوضِ یِرْبَرَيْیامْ آتَبَتْتِ نالْتُوۤنْرُمْ
  كانَلِنَيْ نِيرایْكْ كَضِتْتَنَيْیيَۤ - آنَكِرِ
 • 532. یاسَتْتِ یيَنْرِتُمُوۤرْ اَمْمَيْوِضَيْ یاتْتيَنُمِبْ
  باسَتْتِ نُضْضيَۤ بَتَرْنْدَنَيْیيَۤ - نيَۤسَتْتِنْ
 • 533. بُویْیُونْرُنْ ميَیْیِرْ بُكُمْبالَ لِيلَيْتَنَيْ
  ميَیْیيَنْرُ وِينِلْ وِرِنْدَنَيْیيَۤ - بُویْیيَنْرُ
 • 534. مِيتْتُنِنْرَ لِيلا وِنُوۤتَ ميَنُنغْكَتَيْیَيْكْ
  كيَۤتْتُنِنْرُمْ اَنْدُوۤ كِضَرْنْدَنَيْیيَۤ - اِيتْتِنِنْرَ
 • 535. كالَتْتَيْ وِينِلْ كَظِكْكُمْ بَتِميَۤكَ
  سالَتْتَيْ ميَیْیایْتْ تَرُكْكِنَيْیيَۤ - سالَتْتِلْ
 • 536. كَنْمَيْیَكَنْ رُوۤنغْكُمَنْدَ كارَتْتِلْ سيَمْمابْبُرْ
  رُنْمَيْیُونْرُنغْ كانا تُظَنْرَنَيْیيَۤ - وَنْمَيْیِلایْ
 • 537. اِنغْكُ نِنَيْبْبيَرِیُوۤرْ يَنْنِنَيْبْبارْ يَۤمابْبِلْ
  كَنغْكُ لِنَيْبْبَكَلایْكْ كَنْتَنَيْیيَۤ - تَنغْكُرُمِتْ
 • 538. تيَۤكاتِ بُویْیيَنَوٕۤ تيَۤرْنْدارْ اُرَيْكْكَوُمْنِي
  مُوۤكاتِكْ كُضْضيَۤ مُیَلْكِنْرایْ - اُوۤكُوۤنُمْ
 • 539. كُوۤمُتِكْكَنْ تِيبْبَرْرِكْ كُونْتَتيَنْرالْ مَرْرَتَرْكُبْ
  بُومُتِكْكَتْ تيَۤتُكِنْرُوۤرْ بُوۤنْرَنَيْیيَۤ - مامُتِكْكُمْ
 • 540. وَاظْوُنِلَيْ یَنْرِمَيْبْبِلْ مارُكِنْرَ تيَنْرُرَيْتْتُمْ
  وِيظْوُكُوتُ123 وَاضا وِظُكِنْرایْ - تاظْوُرَنُمْ
 • 541. وِنْتُرُنغْكَيْ وِيتَنَلالْ وٕۤكِنْرَ تيَنْنَوُتْبُوۤیْ
  اُنْتُرَنغْكُ كِنْرُوۤرَيْ اُوتْتَنَيْیيَۤ - تُونْتُلَكَنغْ
 • 542. كانَمُیَرْ كُومْبایْكْ كَظِكِنْرَ تيَنْكِنْريَۤنْ
  نِينَیَمُرْ رَنْدُوۤ نِكَظْكِنْرایْ - آنَنُمْمُورْ
 • 543. وٕضْضَتْتِ نالْمُظُكِ وِتْتَتيَنْرالْ سيَنْرُكَتَيْ
  كُوضْضَتْ تِرِبَوَرْبُوۤلْ كُوتِنَيْیيَۤ - كُوضْضَوِنغْكُ
 • 544. كَنْتَنَوٕلْ لامْنِلَيْیاكْ كَيْتَوَميَنْ كِنْريَۤنْنِي
  كُونْتَوَيْمُرْ سيَۤرَكْ كُرِكْكِنْرایْ - اُنْتَظِكْكَ
 • 545. اُوظِوٕضْضَمْ وَنْدَتيَنْرالْ اُنْبَتَرْكُمْ آتُتَرْكُمْ
  اُوظِنَنْنِي124رُوۤوٕنْبارْ اُوتْتَنَيْیيَۤ - يَۤظِیَرْرُمْ
 • 546. تَرْبُوَنَمْ بُوۤكَمْ تَنُكَرَنَمْ يَنْكِنْرَ
  سُورْبَنَتْتِلْ اَنْدُوۤ تُوَنْرِنَيْیيَۤ - بَرْبَكَلُمْ
 • 547. اُنْتَنَوٕۤ اُنْكِنْرایْ اُوۤرْنْدَنَوٕۤ اُوۤرْكِنْرایْ
  كَنْتَنَوٕۤ كَنْتُ كَضِكْكِنْرایْ - كُونْتَنَوٕۤ
 • 548. كُونْتِیَنغْكُ كِنْرایْ كُرِتْتَنَوٕۤ بِرْكُرِتْتُبْ
  بَنْتَرِیارْ بُوۤلَبْ بَتَرْكِنْرایْ - بَنْتَرِنْدُ
 • 549. سُولْلاتِ نِنْرَنَوٕۤ سُولْكِنْرایْ مَرْرِتَنَيْ
  نَلْلُوۤرْكَضْ كَنْتالْ نَكَيْیارُوۤ - سيَلْلانَ
 • 550. كالَمْبُوۤلْ اِنغْكُنِكَظْ كالَمُمْكانْ كِنْرِیيَتِرْ
  كالَمَرْرُمْ اَتْتِرَمْميَۤرْ كانْكُوَيْیيَۤلْ - سالَوُمُنْ
 • 551. بُوۤتُسيَلا مُنْنَمَنُ بُوتِیَيْنِي ناتامَلْ
  یاتُبَیَنْ يَنْنِ اِنَيْكِنْرایْ - تِيتُسيَیُمْ
 • 552. وِينَوَتْتَيْ یيَلْلامْ وِضَيْكْكُمْ تِرَلْمُولَ
  آنَوَتْتِ ناليَۤ اَظِنْدَنَيْیيَۤ - آنَوَتْتِلْ
 • 553. نِيیارْ يَنَاَرِیایْ نِنْنيَتِرِلْ نِنْرَوَرَيْ
  نِيیارْ يَنَوِنَوِ نِينْتَنَيْیيَۤ - اُوۤیامَلْ
 • 554. اُونِنْرَ اُونْرِنْ اُضَوَرِیایْ اَنْدُوۤنِي
  نانيَنْرُ سُولْلِ نَلِنْدَنَيْیيَۤ - نانيَنْرُ
 • 555. سُولْلُتِیُوۤ سُولْلایُوۤ تُوْوَامَيْ بيَرْرُورُنِي
  اَلْلَلُرُنغْ كالَتْ تَرَيْكَنْتایْ - اَلْلَوٕلامْ
 • 556. نِياِنغْكيَۤ نانْاَنغْكيَۤ نِرْكَنَتُ وٕۤكُتِتْتالْ
  نِييَنغْكيَۤ نانْيَنغْكيَۤ نِنْرَرِكانْ - نِياِنغْكُ
 • 557. اُونْريَتُكْكَسْ سيَنْرُمَرْرَيْ اُونْريَتُكْكَكْ كانْكِنْريَۤنْ
  اِنْرَتُتْتَ نِييَنغْ كِرُنْدَنَيْیيَۤ - مَنْرَتُتْتَ
 • 558. تاضا تَرِتْتيَۤنِنْ رَنْنَيْمَرَنْ تُیْیاتُ
  وَاضا مَتَتْتِنْ مَلِكِنْرایْ - كيَۤضایِسْ
 • 559. سارْبِلُونْرُ وِتْتُوظِنْدالْ سالَمَكِظْ كِرْبيَۤنانْ
  سُوۤرْبُكُونْتُ نِيتانْ تُیَرْكِنْرایْ - سارْبُبيَرُنْ
 • 560. تُووٕنْرُ نانِوَنَنعْ سُمْما اِرُنْدالُمْ
  وَاوٕنْ ريَنَيْیُمْ وَلِكْكِنْرایْ - اُوۤوُنْرَنْ
 • 561. سُوظْسْسِیَرِ یيَۤنْنِي سُظَلْكِنْرَ بُوۤتيَلْلامْ
  سُوظْسْسِیِليَۤ نانُمْ سُظَلْكِنْريَۤنْ - نِيتْسِیِلْنِي
 • 562. كالَسَيْتْتالْ یانُمْ كَتِتِلْ تَلَيْیَسَيْبْبيَۤنْ
  مالَسَيْتْتَ نِنْبُنَرْبْبِنْ وَاريَتُوُوۤ - وَالُمَنْتَكْ
 • 563. كُووَتْتِلْ یانُوۤرْ كُتَنِي كَیِرْرُوۤتُمْ
  يَۤوَلْكُو ضُميَۤظَيْ يَنْكيَۤنُوۤ - باوَتْتِلْ
 • 564. سُرْرُنْتَ نِيكَتَلِلْ تُوۤنْرُسُظِ یاكَاَتِلْ
  يَرْرُنْتَ نانْتِرَنَمْ يَنْكيَۤنُوۤ - بَرْرِتُنِي
 • 565. سَنغْكَرْبَ مانعْسُورَيْ تاناكَ ناناتُمْ
  اَنغْكَتْ سَرُكيَنْ رَرَيْكيَۤنُوۤ - بُونغْكُرْرَ
 • 566. سيَۤلَيْوِرا یُوۤرْتَرِیِلْ سيَلْكُظَيْنِي بِنْتُوتَرُمْ
  نُولِظَيْنانْ يَنْرُ نُوَلْكيَۤنُوۤ - مالِتُنِي
 • 567. تُضْضُرُبْبِنْ مَتْبَكَيْنعَنْ سُرْراظِ یاكَوَتِنْ
  اُضْضُرُبْبيَۤ نانيَنْ رُرَيْكْكيَۤنُوۤ - يَضْضُرُنِي
 • 568. باظَلَيْوَا نيَۤكُمْ بَرُنْداكَ اَبْبَرُنْدِنْ
  نِيظَلَيْنانْ يَنْرُ نِنَيْكيَۤنُوۤ - نِيظَلُرا
 • 569. نِنْوَسَمْنانْ يَنْرُلَكُ نِنْدَيْمُوظِ كِنْرَتَلالْ
  يَنْوَسَمْنِي يَنْبَ تِلَيْكَنْتایْ - يَنْوَسَمْنِي
 • 570. آنالْ يَضِیيَۤنُكْ كاكابْ بُورُضُضَوُوۤ
  وَاناتَرْ وَنْدُ وَنَنغْكارُوۤ - آنامَلْ12
 • 571. يَنْنُتَرْكُمْ بيَۤسُتَرْكُمْ يَتْتابْ بَرَنعْسُوۤتِكْ
  كَنْنُتَلُمْ اَنغْكَيْكْ كَنِیَنْرُوۤ - يَنْنُمِتَتْ
 • 572. تيَنْسيَیْوٕۤ نُوۤرْكَنَمُمْ يَنْسُولْوَظِ نِلْلامَلْ
  كُونْسيَیْوٕۤنْ يَنْرُ كُتِكْكِنْرایْ - وَنْسيَیْیُمْ
 • 573. سِنْدُوۤتُمْ126 اُوۤرْوَتَوَيْتْ تِيیُمْ كَرَتْتَتَيْبْبَرْ
  اَنْدُوۤ اُنَيْیارْ اَتَكْكُوَريَۤ - وَنْدُوۤتُمْ
 • 574. كَسْسُوۤتَمْ127 يَنْنَكْ كَتِرُوۤنْ تَنَيْیيَتُبْبَرْ
  اَسْسُوۤ اُنَيْیارْ اَتَكْكُوَريَۤ - وَيْسْسُوۤنغْكُ
 • 575. مُووُلَكُمْ سيَۤرْتْتُورُتَمْ مُنْرانَيْ یِنْمُتِوَرْ
  آوُنَيْیُمْ اِنغْكارْ اَتَكْكُوَريَۤ - ميَۤوُبَلَ
 • 576. تيَۤسَميَنْرُمْ كالَميَنْرُمْ تِكْكيَنْرُمْ بَرْبَلَوَامْ
  وَاسَميَنْرُمْ اَوْوَوْ وَظَكْكيَنْرُمْ - ماسُتَيْیَ
 • 577. بُوۤكَميَنْرُمْ مَرْرَيْبْ بُلَنيَنْرُمْ بُویْاَكَلا
  یُوۤكَميَنْرُمْ بَرْبَلَوَامْ یُوكَميَنْرُمْ - ميَۤكَميَنْرُمْ
 • 578. وَانيَنْرُمْ مُنْنِيرْ مَلَيْیيَنْرُمْ مَنْنيَنْرُمْ
  اُونيَنْرُمْ مَرْرَيْ اُرَوٕنْرُمْ - ميَۤلْنِنْرَ
 • 579. ساتِیيَنْرُمْ وَاظْوٕنْرُمْ تاظْوٕنْرُمْ اِوْوُلَكَ
  نِيتِیيَنْرُمْ كَنْمَ نيَرِیيَنْرُمْ - اُوۤتَرِیَ
 • 580. اَنْتَميَنْرُمْ اَنْتَتْ تَسَيْوُمْ اَسَيْوُمَلابْ
  بَنْتَميَنْرُمْ سُولْبَوٕلامْ بَنْمُكَنغْكَضْ - كُونْتِرُنْدَ
 • 581. اُنْنِنَيْوِ نُضْضيَۤ اُتِتْتِتْ تُلَوِنِرْبَ
  يَنْنِنَيْوُ كُونْتُوۤمَرْ رِوْوُلَكَرْ - يَنْنَوَيْیُمْ
 • 582. تَنْدُوۤنْ يَوَنُوۤ سَتُمُكَنُنْ تيَنْبارْكَضْ
  اَنْدُوۤنِنْ سيَیْكَيْ اَرِیاريَۤ - اَنْدُوۤنانْ
 • 583. آميَنْرالْ مَرْرَتَنَيْ اَلْلَوٕنْبایْ اَلْلَوٕنْرالْ
  آميَنْبایْ يَنْنَيْ اَلَيْكْكِنْرایْ - نامْاَنْبایْ
 • 584. يَنْرُمْ بِرَنْدِرَوَا اِنْبَمْ اَتَيْتُميَنْرالْ
  نَنْريَنْ رُورُبْبَتُوَایْ نَنْنُنغْكالْ - تُونْريَنَوٕۤ12
 • 585. سيَلْكِرْبایْ سيَلْلاسْ سِرُنَتَيْیِلْ تِيمَيْیيَلامْ
  نَلْكِرْبایْ يَنْنيَۤنِنْ نَتْبُتَيْمَيْ - سُولْكِرْبِلْ
 • 586. آوَتُوُمْ نِنْنالْ اَظِوَتُوُمْنِنْ ناليَنَیانْ
  نُوۤوَتُوُمْ كَنْتَیَلِلْ نُوۤكْكِنَيْیيَۤ - تاوُميَنَكْ
 • 587. كانَوَلَمْ بيَنْنَوَلَمْ آكُمْ بُورُضَوَلَمْ
  اُونَوَلَمْ اُرْرارُوۤ تُورَوَلَمْ - بُونَوَلَمْ
 • 588. اُونْاَوَلَمْ اَنْرِیُمْيَنْ اُرْرَتُنَيْ یامْنِيیُمْ
  تانْاَوَلَمْ يَنْراليَنْ سارْرُوَتيَۤ - نانْاِوَنَمْ
 • 589. اِنْبَميَتُ كَنْتيَۤمالْ اِسْسَيْیيَلامْ تُنْبَمَتِلْ
  تُنْبَمْ بِرَبْبيَنْريَۤ سُوۤرْكِنْريَۤنْ - وَنْبُتَيْیَ
 • 590. اِبْبِرَوِتْ تُنْبَتْتِ نُمْتِتِیِلْ تُنْبَمَتُ
  سيَبْبَرِتامْ يَنْريَۤ تِكَيْكْكِنْريَۤنْ - سيَبْبِرَبْبِنْ
 • 591. اُوۤیاتَ تُنْبَمْ اُرَيْكْكَ اُتَمْبيَلْلامْ
  وَایاكِ نُمْبُوۤتَ ماتْتاتيَۤلْ - يَۤيَۤنامْ
 • 592. سيَیْوَتيَنْنُوۤ يَنْرُ تِیَنغْكُكِنْريَۤنْ اِوْوَنَمْنانْ
  نَيْوَتيَلْلامْ كَنْتُ نَتَنْدَنَيْیيَۤ - كَيْوَرُمِوْ
 • 593. اِلْلِكْ كُتَمُتَيْنْدالْ یاتاميَنْ رُنْنُتَنْیانْ
  سُولْلِتْ تِرِنْدُميَنَيْسْ سُوظْنْدِلَيْیيَۤ - وَلْاِیَمَنْ
 • 594. ناضَيْیُوۤ اِنْرُوۤ نَتَكْكِنْرَ ناتْكَضِليَوْ
  وٕۤضَيْیُوۤ تُوتُ وِتِلْاَوَرْكَضْ - كيَۤضَيْیُوۤ
 • 595. نَلْلُوۤمْ يَنِنُمْ نَتَوَارْ نَتَوَارْنامْ
  سيَلْلُوۤمْ يَنِنُمَتُ سيَلْلاتيَۤ - وَلْلِيرْیامْ
 • 596. اِنْسُولِنُوۤمْ اِنْرِنغْ كِرُنْدُوَرُ وُوۤمْيَنَیامْ
  يَنْسُولِنُمْ اَسْسُوليَلامْ يَۤلاتيَۤ - مَنْسُولُتَيْتْ
 • 597. تامَرَيْیُوۤنْ مانْمُتَلُوۤرْ تامْاَرَيْیا رایِلَنْرُ
  نامَرَيْوُوۤمْ يَنْرَلْ نَتَوَاتيَۤ - نامِوَنَمْ
 • 598. اَنْناضْ وَرُمُنْنَرْ آتِ اَرُضَتَيْیُمْ
  نَنْناضْ اَتَيْتَرْكُ ناتُتُنغْكانْ - يَنْنانِنْ
 • 599. رُوۤتُكِنْريَۤنْ كيَۤتْتُمْ اُرارْبُوۤنْ رُلَكِیَلِلْ
  بُوۤتُكِنْرایْ یاتُ بُرِكِرْبيَۤنْ - تِيتُنَنْرُوۤ
 • 600. تيَۤرْرَوَتِ ناضْاُرَوَامْ يَنْنَيْوِتْتُتْ تامَتَما
  نيَۤرْرَيْیُرَ وُوۤتُرَوُ نيَۤرْنْدَنَيْیيَۤ - سارْرُمَنْدَ
 • 601. تامَتَميَۤ اُوۤرَوِتْتَيْ تامَتَميَۤ آوَرَنَمْ
  تامَتَميَۤ مُوۤكَ سَمُتْتِرَمْكانْ - تامَتَميَنْ
 • 602. رَيْیُوۤ اُورُنِي اَتَنُوۤتُ كُوتِنَيْیالْ
  بُویْیُوۤنامْ يَنْرُ بُكَنْرَتُوٕۤ - كَيْیامَلْ
 • 603. اُونْنَلَرْبُوۤلْ كُوتُوَا رُوۤتُورُنِي كُوتُنغْكالْ
  يَنْنَيْنِنَيْ یایيَنْسُو ليَنْنُتِیُوۤ - بَنْنُرُنِنْ
 • 604. تِيتيَلْلامْ ناناتِ سيَۤتَرْبَلَ رایْبْبِرَمَنْ
  بُوۤتيَلْلامْ سُولْلِتِنُمْ بُوۤتاتيَۤ - آتَلِنالْ
 • 605. وَيْكِنْريَۤنْ وَاظْتْتایْ مَتِتْتُورُنِي سيَیْوَتيَلْلامْ
  سيَیْكِنْرایْ اِيتُوۤرْ تِرَمَنْريَۤ - اُیْكِرْبانْ
 • 606. وَاتُكِنْريَۤنْ نِنْنَيْ مَتِتْتُورُنانْ نِيمَلَتْتَيْ
  ناتُكِنْرایْ اِيتُوۤرْ نَلَمَنْريَۤ - كُوتُكِنْرَ
 • 607. اِينْتُوۤرْ اَنُوَایْ اِرُنْدَنِي يَنْتِسَيْبُوۤلْ
  نِينْتایْ اِحتُوۤرْ نيَرِیَنْريَۤ - وٕۤنْتانِي
 • 608. مَرْرَوَرْبُوۤلْ اَنْريَۤ مَنَنيَۤنِنْ وَنْبُكَظَيْ
  مُرْرُمِوَنْ آرْتانْ مُوظِوَاريَۤ - سُرْرِمَنَمْ
 • 609. تانَتَنغْكِنْ يَلْلاسْ سَكَمُمْ اَتَنغْكُمُورُ
  مانَتَنغْكُوضْ باتَ مَلَرْوَایْكْكُمْ - وَانَتَنغْكَ
 • 610. يَلْلا نَلَمُمْ اِتَنالْ يَنَمَرَيْكَضْ
  يَلْلامْ نِنْسِيريَۤ يَتُتْتِیَمْبُمْ - يَلْلارْكْكُمْ
 • 611. ماكَمَنغْكُونْ تُرْرَ مَنُوۤلَیَميَۤ وَانْكَتِیيَنْ
  رامَكَنغْكَضْ نِنْسِيرْ اَرَيْنْدِتُنغْكانْ - آكُمِنْدَ
 • 612. نَنْمَيْ بيَرُميَۤنْمَيْ نَنْنِیَنِي نِنْنُتَيْیَ
  تَنْمَيْوِتَلْ اَنْدُوۤ سَتُرَلَاِبْ - بُنْمَيْیيَلامْ
 • 613. وِتْتُوظِتْتُ نانْمُوظِیُمْ ميَیْسْسُكَتْتَيْ نَنْنُتِنِي
  اِتْتِظَيْتْتَ اَسْسُكَنْدانْ یاتيَنْنِلْ - كَتْتَظِتْتَ
 • 614. وٕۤتَمْ سُكَميَنْرُمْ ميَیْیُنَرْوَيْ یِنْرِنِنْرَ
  مُوتَمْ سُكَميَنْرُمْ مُنْبَلَوَامْ - تُوۤتَمْسيَیْ
 • 615. بُوۤكَمْ سُكَميَنْرُمْ بُوۤكَمْ تَرُمْكَرُمَ
  یُوۤكَمْ سُكَميَنْرُمْ اُنْتِلَيْیيَنْ - راكَنعْسيَیْ
 • 616. بُوۤتَمْ سُكَميَنْرُمْ بُونْرَلْسُكَمْ يَنْرُمْوِنْدُ
  ناتَمْ سُكَميَنْرُمْ نامْبُورُضيَنْ - رُوۤتَلَح
 • 617. تُونْريَۤ سُكَميَنْرُمْ اُتْكَنْ تِرُكْكُمَنْدَ
  نَنْريَۤ سُكَميَنْرُمْ نامْبُرَتْتِلْ - سيَنْريَۤكَنْ
 • 618. تارْرَلْ سُكَميَنْرُمْ اَنْبَرِیاسْ سُونِیَميَۤ
  يَۤرْرَ سُكَميَنْرُمْ اِوْوَنْنَمْ - يَۤرْرَبَتِ
 • 619. وٕلْلُكِنْرُوۤرْ بُوۤنْرُ وِرِنِيرْ اُلَكِتَيْیيَۤ
  سُولْلُكِنْرُوۤرْ سُولْلُمْ سُكَمَنْرُ - سُولْلُكِنْرَ
 • 620. وَاناتِ تَتْتُوَنغْكَضْ مایْتْتانْ تُرُكِنْرَ
  ناناتِ مُونْرِلُونْرُ ناتامَلْ - آنامَيْ
 • 621. يَضْضُمْ بَكَلُمْ اِرَوُمِلا اُوۤرِتَتْتِلْ
  اُضْضُمْ بُرَمْبُمْ اُورُبَتِتْتایْ - وَضْضَليَنَ
 • 622. وَاظُمْ بَرَسِوَتْتِنْ وَنْنِوٕبْبَمْ بُوۤلَمُرْرُمْ
  سُوظُمْ سُكَميَۤ سُكَمْكَنْتایْ - سُوظْوَتَنُكْ
 • 623. كيَوْوَا رِرُنْدالْ اِیَلُمْ يَنِلَمْمَ
  اِوْوَا رِرُنْدالْ اِیَلاتالْ - سيَوْوَارْرِلْ
 • 624. بَرْرَرْرانْ بَرْرِنَيْیيَۤ بَرْرِیِتَلْ وٕۤنْتُمَتُ
  بَرْرَرْرالْ اَنْرِبْ بَلِیاتالْ - بَرْرَرْرَلْ
 • 625. وٕۤتَنَيْیالْ اِينغْكُ وِرِیُمْ سَكَبْبَظَكْكَ
  وَاتَنَيْبُوۤیْ نِينغْكِلَنْرِ وَاراتالْ - وَاتَنَيْیُمْ
 • 626. اِينَمَنْدُوۤ اِوْوُلَكَمْ يَنْرَرُضَيْ ناتُكِنْرَ
  نعانَمْوَنْدالْ اَنْرِ نَلِیاتالْ - نعانَمَتُ
 • 627. بُوۤكَمُرْرُمْ بُویْیيَنَوٕۤ بُوۤتُمْ اَنِتْتِیَوِ
  وٕۤكَمُرْرالْ اَنْرِ وِضَنغْكاتالْ - آكَوَح
 • 628. تُنْنَوَنْدالْ بُوۤلُمِوَنْ اُرْرُوِسا رِتْتِتُمُوۤرْ
  يَنْنَمْوَنْدالْ اَنْرِ اِسَيْیاتالْ - يَنْنَمَتُ
 • 629. بَنغْكَمَتَيْنْ تارْاَوَيْیَيْبْ باراتُ ساتُكْكَضْ
  سَنغْكَمَتَيْنْ تالَنْرِسْ ساراتالْ - اِنغْكَتَنالْ
 • 630. وِيظْمُكَتْتَ راكِنِتَمْ وٕنْ­ رَنِنْدَرِیابْ
  باظْمُكَتْتُوۤرْ تَمْبالْ بَتَرْنْدُرَيْیيَۤلْ - باظْمُكَتْتِلْ
 • 631. بيَۤیاتَ اُضْضَرِیابْ بِتْتاتَ نِنْنُتَنيَۤ
  وَایاتُ وُوۤرْبالْ مَرُوِنِلْليَۤلْ - نِيیاتِبْ
 • 632. بيَۤتِتْ تِتَوُمْ بِرَظْنْدِتَوُمْ نِنْنُتَنيَۤ
  وَاتِتْ تِتُوُوۤرْبالْ وَایْنْدُرَيْیيَۤلْ - ساتِتْتُسْ
 • 633. سَيْوَميَنغْكيَۤ وٕنْ­رْرِنْ سارْبيَنغْكيَۤ ميَیْیانَ
  تيَیْوَميَنغْكيَۤ يَنْبَوَرَيْسْ سيَۤرْنْدُرَيْیيَۤلْ - اُیْوَتيَنغْكيَۤ
 • 634. تِيراسْ سِوَنِنْدَيْ سيَیْتُسِرُ تيَۤوَرْكَضَيْ
  نيَۤرایْبْ بِتَرْرُوَرْبالْ نيَۤرْنْدُرَيْیيَۤلْ - اُوۤرامَلْ
 • 635. يَضْضيَنْرُمْ تيَیْوَميَنْبَ تِلْلَيْ اِتُتيَضِنْدُ
  كُوضْضيَنْرُمْ تُضْضُكِنْرُوۤرْ كُوتْتَمُريَۤلْ - نَضْضُونْرُ
 • 636. ناميَنْرُمْ نَمْمَيْیَنْرِ نَنْنُمْ بِرَمَمِلْلَيْ
  آميَنْرُمْ سُولْبَوَرْبالْ آرْنْدُرَيْیيَۤلْ - تامُونْرَ
 • 637. يَلْلا اَرِوُمْ يَمَتَرِوٕۤ يَنْرُرَيْكْكُمْ
  بُولْلا وَلَكْكارَرْ بُویْاُكَوٕۤلْ - بُلْلاكَ
 • 638. اَرْبَميَۤ مَرْرَوٕلامْ آیِلَظِ129 یاكْكایَ
  كَرْبَميَۤ وَتْتُوٕنْبارْ كَنْنَتَيْیيَۤلْ - سِرْسِلَوَامْ
 • 639. سِتْتِكَضيَۤ وَتْتُوٕنْبُوۤرْسْ سيَۤرْنْدُرَيْیيَۤلْ بَنْمایا
  سَتْتِكَضيَۤ وَتْتُوٕنْبُوۤرْ سارْبَتَيْیيَۤلْ - بُوتْتِیَاِسْ
 • 640. سَنْمَميَۤ تُوۤرْرُمْ تَرَمامْ تِرَمَنِتْتَ
  كَنْمَميَۤ وَتْتُوٕنْبُوۤرْ كَنْنُرَيْیيَۤلْ - كَنْمَمِكُ
 • 641. ماكَمْ كَتِیيَنْبارْ ماتْتُرَيْیيَۤلْ بَلْبُوۤكَ
  یُوۤكَمْ بُورُضيَنْبا رُوتُرَيْیيَۤلْ - يَۤكَمْكُوضْ
 • 642. مَنْنيَنْبارْ وَانيَنْبارْ وَایْمُسْ سُتَريَنْبارْ
  بيَنْنيَنْبارْ مَرْرَوَرْتَمْ بيَۤرُرَيْیيَۤلْ - مَنْنِنْبالْ
 • 643. مَنْنُرَيْیاسْ سِلْلُوۤرْ مَرَنْديَیْوَمْ يَنْبارْمَرْ
  ريَنْنُرَيْیارْ اِينْتَوَرْبالْ يَیْتِیِتيَۤلْ - مَنْنَلَنغْكَضْ
 • 644. بُوتْتالْ سِرُوَرْكَضُمْ بُوسا بَلَمْيَنْبارْ
  تيَۤرْرارْ سِوَبُوسَيْ سيَیْیارایْبْ - بُوتْتاوِ
 • 645. وِيرُكِنْرَ بُوسَيْیِليَنْ وِينْيَنْرُ وِينْباظْوَایْكْ
  كُورُكِنْرَ بيَۤیَرْكَضْبالْ كُوتِیُريَۤلْ - مارُكِنْرَ
 • 646. نِيتْكُوۤلَ وَاظْكْكَيْیيَلامْ نِيتْتِتُوُوۤنْ بُونْاَرَيْكْكُتْ
  تاتْكُوۤلْ اِتُوَارَيْسْ سارْنْدُرَيْیيَۤلْ - نِيتْكُوۤلَ
 • 647. ميَیْیُوظُكْكَتْ تارْبُوۤلْ وٕضِنِنْ رَكَتْتُوظِیابْ
  بُویْیُوظُكْكَتْ تارْبالْ بُورُنْدِیُريَۤلْ - بُویْیُوظُكْكِلْ
 • 648. بُویْنْنُولْ بَتَرِبْ بُلَمْبُكِنْرَ بِتْتَرْكَضْبالْ
  اَنْنُولْ وِرُمْبِ اَتَيْنْدَلَيْیيَۤلْ - كَيْنْنيَۤرْنْدُ
 • 649. كُوۤتاتُ كُوۤتِ كُوتُتْتالُمْ سَيْوَنيَرِ
  ناتا تَوَرَوَيْیَيْ نَنْنِیِتيَۤلْ - كُوۤتاتُ
 • 650. كُولْلا وِرَتَمَتُ كُوضْضارَيْكْ كانِلُورُ
  بُلْلاكَ يَنْنِبْ بُرَمْبُوظِكَ - يَلْلامُمْ
 • 651. آكَنَوِلْ كِنْرَتيَنْنَمْ اَيْیَنُكْكَنْ بِلْلارَيْ
  نِيكَنَوِ ليَۤنُمْ نِنَيْیَرْكَ - يَۤكَنَتِكْ
 • 652. كَنْبيَۤ وَتِوَایْ اَرُضيَۤ اُیِرایْبْبيَۤ
  رِنْبيَۤ اُنَرْوَایْ اِسَيْنْدارُمْ - اَنْباكِكْ
 • 653. كَنْتِكَيْیيَۤ بُونِرْ كَلَوَيْیيَۤ وٕنْ­رایْكْ
  كُونْتِكَوَاسْ سارْبُ كُرِتْتارُمْ - تُونْتُتَنيَۤ
 • 654. وَایْمَلَرالْ مالَيْ وَكُتْتَلُوتُ نَمْمِرَيْكْكُتْ
  تُویْمَلَرالْ مالَيْ تُوتُبْبارُمْ - سارْمَلَرُوۤنْ
 • 655. يَۤرْنَنْدَ نَبْبَنِكَنْ تِسْسَيْیُرَ نَمْمِرَيْكْكُسْ
  سِيرْنَنْدَ نَبْبَنِكَضْ سيَیْوُوۤرُمْ - نارْنَنْداتْ
 • 656. تِيیِنْميَظُ كاسْسِنْدَيْ سيَۤرْنْدُرُكِ نَمْمِرَيْوَاظْ
  كُوۤیِلْميَظُ كانِنْرَ كُوضْكَيْیَرُمْ - ميَۤیِنَرَيْتْ
 • 657. تایِلْ وَضَرْكْكُمْ تَیَوُتَيْیَ نَمْبيَرُمانْ
  كُوۤیِلْ وِضَكْكُمْ كُنَتْتُوۤرُمْ - تُویَاَرُضْ
 • 658. اِنْبُتَنيَۤ تِيبَمُتَلْ يَلْلاسْ سَرِیَيْكَضُمْ
  اَنْبُتَنيَۤ سيَیْتَنغْ كَمَرْوَارُمْ - اَنْبُتَنيَۤ
 • 659. اَنْنِیَميَۤلْ اَنْبَرْكْ كَمُتِيتَ لاتِسِوَ
  بُنْنِیَميَۤ ناضُمْ بُرِوُوۤرُمْ - بُنْنِیَمامْ
 • 660. تيَۤنيَۤ اَمُتيَۤ سِوَميَۤ سِوَميَۤيَمْ
  مانيَۤيَنْ ريَۤتْتِ مَكِظْوَارُمْ - وَانانَ
 • 661. مَنْنيَۤ اَرُتْكَتَليَۤ مانِكْكَ ميَۤيَنغْكَضْ
  اَنْنيَۤيَنْ رُنْنِ اَمَرْوُوۤرُمْ - نَنْنيَۤیَبْ
 • 662. بَنْ­رْ مُوظِیالْ بَرِنْديَۤتْتِ آنَنْدَكْ
  كَنْ­رْكُونْ تُضْضَمْ كَضِبْبُوۤرُمْ - اُنْ­رِلْ
 • 663. بَنْتُكَنْتُمْ كانابْ بَرِسِنَرایْبْ بُونْميَۤنِ
  كَنْتُكَنْتُ ناضُمْ كَضِبْبُوۤرُمْ - تُونْتَتَيْیُمْ
 • 664. بُورْبَتِكَمْ يَنْريَنْنِبْ بُوۤرْرِاُورُ مُووَرْكَضِنْ
  سُورْبَتِكَمْ كُونْتُ تُتِبْبُوۤرُمْ - سُورْبَنَتْتُمْ
 • 665. ماسَكَتْتِلْ سيَۤرْكْكاتَ مانِكْكَمْ يَنْرَتِرُ
  وَاسَكَتْتَيْ وَایالْ مَلَرْوُوۤرُمْ - وَاسَكَتْتِنْ
 • 666. مَنْنِسَيْبْبالْ ميَۤلُوۤرْ وَكُتْتيَۤتْتِ نِنْرَتِرُ
  اِنْنِسَيْبْبا آتِ اِسَيْبْبُوۤرُمْ - مَنْنِسَيْبْبِنْ
 • 667. نَلْوَاظْ وَرُضُكِنْرَ نَمْبيَرُمانْ مانْمِیَنغْكَضْ
  سُولْوُوۤرُمْ كيَۤتْتُتْ تُوظُوُوۤرُمْ - سُولْوَایْنْدَ
 • 668. تاتاوٕنْ رَنْبُتَنيَۤ سامَكِي تَنغْكَضْمُتَلْ
  وٕۤتاكَ مَنغْكَضْ وِرِبْبُوۤرُمْ - وٕۤتانْدَمْ
 • 669. سيَۤرْنْدُوۤرْكْ كَرُضُمْ سِوَميَۤ بُورُضيَنْرُ
  تيَۤرْنْديَۤ سِوَبُوسَيْ سيَیْوُوۤرُمْ - آرْنْديَۤتْتِ
 • 670. نَنْنيَنعْسيَۤ كُوۤیِليَنَ نَمْبيَرُمانْ تَنْنَيْوَيْتْتُ
  مَنْنُمْ سِوَنيَۤیَمْ وَایْنْدُوۤرُمْ - مُنْاَیَنْرَنْ
 • 671. اَنعْسيَظُتْتيَلْ لامْكيَۤتْكِلْ اَنعْسيَظُتْتامْ يَمْبيَرُمانْ
  اَنعْسيَظُتْتالْ اَرْسْسِتْ تَمَرْوُوۤرُمْ - اَنعْسيَنَوٕۤ
 • 672. وِنعْسُمْ بُورِیِنْ وِتَیَميَلامْ نَمْبيَرُمانْ
  سيَنعْسُنْ تَرَبْبَتَتْتِلْ سيَۤرْتْتُوۤرُمْ - وَنعْسَمْسيَیْ
 • 673. بُویْوٕۤ تَنَيْنِيكْكُمْ بُنْنِیَنْبالْ تَمْمُیِرَيْ
  نَيْوٕۤ تَنَماكْكُمْ نَلْلُوۤرُمْ - سيَیْوٕۤلَيْ
 • 674. نِيتَ نَتَتْتَلُوتُ نِرْرَلْمُتَلْ نَمْبيَرُمانْ
  آتَلْ اَتِتْتِیانَمْ آرْنْدُوۤرُمْ - وَاتَلَرَتْ
 • 675. تُویَ نَنَوِرْ سُظُتْتِیُوتُ نَمْبيَرُمانْ
  نيَۤیَمْ نِكَظْتْتُمْ نيَرِیُوۤرُمْ - مایَمُرُ
 • 676. مانَتُوَایْ نِنْرَ وَیَمْنِيكْكِتْ تانَرْرُتْ
  تانَتُوَایْ نِرْكُمْ تَكَيْیُوۤرُمْ - وَانَمَتِلْ
 • 677. وَانَنغْكَنْ تاتُمْ مَیِلْبُوۤنْرُ نَمْبيَرُمانْ
  تانَنغْكَنْ تاتُمْ تَوَتْتُوۤرُمْ - مُوۤنَمُوتُ
 • 678. تاظْسَتَيْیُمْ نِيرُمْ سَرِكُوۤوَ نَكْكِيضُمْ
  وَاظْسِوَمُمْ كُونْتُ وَتِوُوۤرُمْ - آظْنِلَيْیَ
 • 679. وَارِیَلَيْ بُوۤنْرَسُتْتَ مایَيْیِنالْ آمْبُوتَ
  كارِیَنغْكَ ضاتِیيَلامْ كَنْتُوظِتْتُ - اُورْاِیَنغْكَتْ
 • 680. تَنعْسَمْ تَرُمَلَرُوۤنْ تَتْتُوَمامْ بُوتَنغْكَضْ
  اَيْنعْسُمْ بُورِیَنعْسُمْ اَنعْسَرِوُمْ - اَنعْسيَنُمُوۤرْ
 • 681. وَاكْكُمُتَلْ اَيْنعْسُمَرْرُ مالُوۤنْتَنْ تَتْتُوَمامْ
  اُوكْكُمْ كَلَيْمُتَلامْ اُوۤريَۤظُمْ - نِيكْكِاَبْبالْ
 • 682. ميَۤوِ وِضَنغْكُسُتْتَ وِتْتَيْمُتَلْ ناتَمَتْتُمْ
  تاوِ وَیَنغْكُسُتْتَ تَتْتُوَتْتِلْ - ميَۤوِاَكَنْ
 • 683. رَبْبالْ اَرُضْكَنْ تَرُضالْ تَمَيْتْتامْكَنْ
  تَبْبالْ بَرَوٕضِكَنْ تَبْبالُكْ - كَبْبالُمْ
 • 684. تِيراسْ سُیَمایْسْ سِتانَنْدَ مامْاُوضِیَيْبْ
  بارا اِرُنْدَ بَتِیِرُنْدُ - بيَۤراتُ
 • 685. كَنْتَتُوٕنْ رُونْرُمْ كَلَوَاتُ تامْكَلَنْدُ
  كُونْتَسِوَ یُوۤكِیَرامْ كُورْرَوَرُمْ - اَنْتَرِیَ
 • 686. سَتْتُوَتْتِلْ سَتْتُوَميَۤ تَمْمُرُوَایْكْ كُونْتُبَرَ
  تَتْتُوَتْتِنْ نِرْكُمْ تَكَوُوۤرُمْ - اَتْتُوَتْتِلْ
 • 687. تِيتُمْ سُكَمُمْ سِوَنْسيَیَليَنْ ريَنْنِوَنْدَ
  یاتُمْ سَمَما اِرُبْبُوۤرُمْ - كُوۤتُبَتَكْ
 • 688. كُورُمْ كُرِیُمْ كُنَمُمْ كُلَمُمَتِ
  اِيرُمْ كَتَيْیُمْ اِكَنْدُوۤرُمْ - وِيرُكِنْرَ
 • 689. سيَۤنْدِ نَتَيْنْدَوٕلانعْ سِيرَنِكْكَسْ سيَۤرْسِتْتَ
  سانْدِ یُتَنيَۤ سَرِبْبُوۤرُمْ - سانْدِبيَرَتْ
 • 690. تَمْمَيْیُرُمْ سِتْتيَوَيْیُمْ تامُوَتْتَلْ سيَیْیامَلْ
  سيَمْمَيْیُتَنْ وَاظُمْ تِرَلُوۤرُمْ - يَمْمَيْیِنُمْ
 • 691. آرامَيْ اُوۤنغْكُمْ اَوَاكْكَتَلْنِيرْ مانْكُضَمْبِنْ
  نِيراكَ نِينْدِ نِلَيْتْتُوۤرُمْ - سيَۤراتُ
 • 692. تَمْبُورُضَيْكْ كَنْتيَۤ سَتانَنْدَ وِيتْتِنِتَيْسْ
  سيَمْبُورُضَيْسْ سارْنْدَ تِرَتْتُوۤرُمْ - مَنْبُورُضْبُوۤیْتْ
 • 693. تایَرْ يَنَماتَرْ تَمْمَيْیيَنْنِبْ بالَرْبِتْتَرْ
  بيَۤیَريَنَ نَنْنُمْ بيَرِیُوۤرُ - مِيیَتَنِنْ
 • 694. يَیْبْبَرِسامْ اُوۤرْتِرَنَمْ يَوْوُلَكُمْ سيَیْتَضِكْكَ
  ميَیْبْبَرِسَنعْ سيَیْیَوَلْلَ وِتْتَكَرُمْ - ميَیْبْبَتَوٕۤ
 • 695. یاوُمْ اَرِنْدُمْ اَرِیارْبُوۤنْ ريَبْبُوظُتُمْ
  ساوُمْ بِرَبْبُمْ تَوِرْنْدُوۤرُمْ - اُوۤوَلِنْرِ
 • 696. وَيْتِتِنُمْ وَاظْكَيَنَ وَاظْتْتِ اُبَسارَمْ
  سيَیْتِتِنُمْ تَنْمَيْ تِرَمْبارُمْ - ميَیْوَكَيْیِلْ
 • 697. تيَۤرا وُلَكَمْ سِوَمَیَمایْكْ كَنْتيَنغْكُمْ
  يَۤرا تِظِیا تِرُبْبُوۤرُمْ - ماراتُ
 • 698. مُوۤنَنْدانْ كُونْتُ مُتِنْدَوِتَتْ تُوۤنغْكُبَرَ
  مانَنْدا تِيتَتْ تَمَرْنْدُوۤرُمْ - تامْنَنْداسْ
 • 699. ساتُكْكَضْ آمَوَرْتَمْ سَنغْكَ مَكَتْتُوَتْتَيْسْ
  ساتُكْكَ ضَنْرِیيَوَرْ تامَرِوَارْ - نِيتُكْكَمْ
 • 700. نِينغْكِاَنْنُوۤرْ سَنغْكَتْتِلْ نِنْرُمَكِظْنْ تيَۤتْتِنِتَمْ
  آنغْكَوَرْتاتْ كُرْريَۤوَلْ آیْنْدِیَرْرِ - اُوۤنغْكُسِوَ
 • 701. بَنعْساتْ سَرَتْتَيْبْ بَكَرَرُضيَۤ ناوَاكَ
  يَنعْسابْ بَرِوُتَنيَۤ يَنْنِیَرُضْ - سيَنعْسُوۤتِتْ
 • 702. تاتُونْرُ تُمْبَيْمُتِتْ تانُاَتِ یُونْرِمَرْرَيْ
  یاتُونْرُمْ نُوۤكْكا تَمَيْنْدِتُكَ - تِيتيَنْرَ
 • 703. باظْوَاظْوُ نِينغْكَبْ بَتِوَاظْوِلْ يَنعْنعانْرُمْ
  وَاظْوَایْيَنْ نُوۤتُمْ مَكِظْنْدُ.

  • 84. مانْرَ مَلَتْتاكْكُ يَنْبَتُ مَیَكْكُتَلَيْسْ سيَیْكِنْرَ مَلَتْتِنيَتِرِيتُ يَنَكْكُوضْكَ.تُو.وٕۤ.
  • 705 85. سِلْ تُرُمْبُ - اَرْبَماكِیَ تُرُمْبُ. تُو.وٕۤ.
  • 86. سَنغْكَمَمْ, سَنغْكَميَنَ وِكارَمایِرْرُ. تُو.وٕۤ.
  • 706 87. اِنْدا يَنْبَتُ مَرُواُسْ سُولْ. 'اِتَنَيْتْ تَرَبْبيَرْرُكْكُوضْ' يَنْنُمْ بُورُتْتُ.اَلْلَتُواُمْ 'اِنغْكُ وَا' يَنْنُمْ يَضِمَيْ كَنْنِیَ يَۤوَلُمامْ. تُو.وٕۤ.
  • 88. كاتَرَوُ سيَیْتَلْ - اَسْسُرُتْتَلْ. تُو.وٕۤ.
  • 707 89. نِسْسَلْ - ناتُوۤرُمْ. تُو.وٕۤ.
  • 90. نَتْتُ اُورْنْدُ يَنَبْبِرِتْتُ نيَۤسِتْتُسْ سيَنْرُ يَنَبْ بُورُضْ كُوضْكَ. تُو.وٕۤ.
  • 708 91. وَاظْناضْ, وَاناضْ يَنَ مَرِياِیَتُ. تُو.وٕۤ.
  • 92. كَرْرُونَيْ, سَرْرُنَيْ يَنَكْ كُرُكِ نِنْرَتُ. تُو.وٕۤ.
  • 709 93. اَنْدُوۤ, اَتْتُوۤ يَنَ وَلِكْكُمْ وَظِ وَلِتْتَتُ. تُو.وٕۤ.
  • 94. اَيْنْدُ, اَنعْسُ يَنَ مَرُوِرْرُ. اَحتُ اِينْتُ آكُبيَیَرایْسْ سُوَيْ اُوضِ اُورُ اُوۤسَيْ نارْرَمْيَنْنُمْ اَيْنْداسَيْكَضَيْكْ كُرِتْتُ نِنْرَتُ. تُو.وٕۤ.
  • 710 95. يَۤرُتَلْ يَنْبَتُ اِينْتُوظُكْكَتْتِنْ ميَۤنِنْرَتُ. تُو.وٕۤ.
  • 96. وٕلْ نَتَيْ يَنَبْ بِرِتْتُكْ كُوضْكَ. اَرْريَۤلْ كُوتُ نَتَيْ يَنَبْ بُورُضْ كُوضْضِنْوٕنْنَتَيْ يَنَبْ بُوتُ نَكَرَماكْكِكْكُوضْكَ. تُو.وٕۤ.
  • 711 97. نيَنعْسُ يَنُمْ مُوظِكْكُ مُنْنُضْضَ كِيرْرُ(—) نِينغْكِنْ نَنعْسُ يَنْراكُمْ. سَ.مُ.كَ.
  • 98. نُورِلْ - وِرَيْوُ. تُو.وٕۤ.
  • 712 99. بيَنْنِنغْكُ ماماتْتِرَيْیِنْ وَرُتْتَنَميَنْ ريَنْنِنَيْ - يَنْبَتَرْكُبْ بيَۤنْ يَنْرُبُورُضْكُونْتَنَيْ يَنْبَتُ بُورُضْ. تُو.وٕۤ.
  • 100. سِلَنْدِ - بُنْكَتْتِ. سَ.مُ.كَ.
  • 713 101. وَمْبُ, وَبْبيَنَ وِكارَمایِرْرُ. تُو.وٕۤ.
  • 102. بُوتْتُتَلْ - مُوتُتَلْ. تُو.وٕۤ.
  • 714 103. ميَۤتُ - وَیِرُ. تُو.وٕۤ.
  • 104. اِيرَلْ, اِيرُضْ يَنَ مَرِياِ وَظَنغْكِیَتُ. تُو.وٕۤ.
  • 715 105. بُوتْتُ - اُتَرْبُورُتْتُ, تُو.وٕۤ.
  • 106. نيَۤرْتَلْ - وِتَيْ كُوتُتْتَلْ يَنْنُمْ بُورُتْتُ. تُو.وٕۤ.
  • 716 107. اِينْ تُورُبُتَيْاُوتْتَمَيْ تُوۤرْرِیانغْ كَظِیُ نِلَيْیِنْمَيْیانْ يَنْرُ كُوضْكَ.تُو.وٕۤ.
  • 108. وٕۤضانُوۤنْكاكَضَمْ - كُیِلْ. تُو.وٕۤ.
  • 717 109. بِرَمَسایَيْ - بِرَمَكَتْتِ. تُو.وٕۤ.
  • 110. كَتْتُتَلْ, اِينْتُتْ تَظُوُتَلْ يَنْنُمْبُورُتْتُ. تُو.وٕۤ.
  • 718 111. نُورِلْ - اَتَكْكَمْ. تُو.وٕۤ.
  • 112. كُوتْتاتْ تَوَيْكْكُظاتْ تَرْريَۤ بيَرُنعْسيَلْوَمْبُوۤكْكُمْ اَتُوِضِنْ تَرْرُ. تِرُكْكُرَضْ332. ( 34 نِلَيْیامَيْ 2 )
  • 719 113. وِتَرْكُ, وِتْتَرْكيَنَ وِكارَمایِرْرُ. تُو.وٕۤ.
  • 114. سيَلْلا اِتَتْتُسْ سِنَنْدِيتُ سيَلْلِتَتْتُمْاِلْاَتَنِنْ تِيیَ بِرَ. تِرُكْكُرَضْ 302 ( 31 وٕكُضامَيْ 2 )
  • 720 115. تَنْنَيْتْتانْ كاكْكِنْ سِنَنغْكاكْكَ كاوَاكْكالْتَنْنَيْیيَۤ كُولْلُمْ سِنَمْ. تِرُكْكُرَضْ 305 ( 31 وٕكُضامَيْ 5 )
  • 116. اَكَظْوَارَيْتْ تانغْكُمْ نِلَمْبُوۤلَتْ تَمْمَيْاِكَظْوَارْبْ بُورُتْتَلْ تَلَيْ. تِرُكْكُرَضْ 151 (16 بُورَيْیُتَيْمَيْ 1 )
  • 721 117. اُرَنغْكُوَتُ بُوۤلُمْ ساكْكاتُ اُرَنغْكِوِظِبْبَتُ بُوۤلُمْ بِرَبْبُ. تِرُكْكُرَضْ 339 ( 34 نِلَيْیامَيْ 9 )
  • 118. نيَرُنَلْ اُضَنُورُوَنْ اِنْرِلْلَيْ يَنْنُمْبيَرُمَيْ اُتَيْتْتُاِوْ وُلَكُ. تِرُكْكُرَضْ 336 ( 34 نِلَيْیامَيْ 6 )
  • 722 119. بُلَنَيْنْدُمْ بُورِكَلَنغْكِ نيَرِمَیَنغْكِ اَرِوَظِتْتِتْ(تُ) اَيْمْميَۤلُنْدِاَلَمَنْدَ بُوۤتاكَ اَنعْسيَۤلْيَنْ(رُ) اَرُضْ سيَیْوَانْ اَمَرُمْكُوۤیِلْوَلَمْوَنْدَ مَتَوَارْكَضْ نَتَماتَ مُظَوَتِرَ مَظَيْيَنْ رَنعْسِسْسِلَمَنْدِ اَلَمَنْدُ مَرَميَۤرِمُكِلْ بارْكْكُمْ تِرُوَيْیاريَۤ.نعانَسَمْبَنْدَرْ تيَۤوَارَمْ 1394 ( 1 - 130 - 1 )
  • 120. اَيْیَيْنْدُ - اَيْنْدُمْ اَيْنْدُمْ, اُمْمَيْتْتُوكَيْ. تُو.وٕۤ.
  • 723 121. وٕرْرَوٕۤ اَتِیارْ اَتِمِسَيْ وِيظُمْ وِرُبْبِنَنْ وٕضْضَيْنِي رَنِیُمْكُورْرَوَنْ تَنَكْكُ مَنْدِرِ یایَ كُلَسْسِرَيْ كُلاوِنِنْ ريَۤتْتُمْاُورْرَيْوٕضْ وِتَيْیَنْ اُمْبَرارْ تَلَيْوَنْ اُلَكِنِلْ اِیَرْكَيْیَيْ اُوظِتْتِتْ(تُ)اَرْرَوَرْكْكُ اَرْرَ سِوَنْاُرَيْ كِنْرَ آلَوَایْ آوَتُمْ اِتُوٕۤ.نعانَسَمْبَنْدَرْ تيَۤوَارَمْ - 4091 ( 3 - 120 - 2 )
  • 122. تُورِیَمْ - بَرَيْ. تُو.وٕۤ.
  • 724 123. وِيظْوُ - وِرُبْبَمْ. تُو.وٕۤ.
  • 124. اُوظِ - كَتَلْ. تُو.وٕۤ.
  • 725 125. آنامَيْ - وِتْتُ نِينغْكامَيْ. تُو.وٕۤ.
  • 126. سِنْدُ - كَتَلْ. تُو.وٕۤ.
  • 726 127. كَسْسُوۤتَمْ - مِنْمِنِبْبُوسْسِ. تُو.وٕۤ.
  • 128. تُونْرُ - بَظَمَيْ. تُو.وٕۤ.
  • 727 129. آیِلْ - آرایُنغْكالْ. تُو.وٕۤ

நெஞ்சறிவுறுத்தல் // நெஞ்சறிவுறுத்தல்