திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
نيَنعْسُرُتْتَ تِرُنيَۤرِسَيْ
neñsuṟutta tirunērisai
كَلِ مُرَيْیِيتُ
kali muṟaiyīṭu
Second Thirumurai

031. سِكامَنِ مالَيْ
sikāmaṇi mālai

  بُضْضِرُكْكُوٕۤضُورْ
  كَتْتَضَيْكْ كَلِتْتُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وَلْوِنَيْ یيَۤنَيْاِوْ وَاظْكْكَيْكْ كَتَلْنِنْرُمْ وَضْضَلْاُنْتَنْ
  نَلْوِنَيْ وَاظْكْكَيْكْ كَرَيْيَۤرْرِ ميَیْاَرُضْ نَلْكُكَنْتایْ
  كُولْوِنَيْ یانَيْ اُرِتْتُوۤیْ وَیِتْتِیَ ناتَكُنْراسْ
  سيَلْوِنَيْ ميَۤلَوَرْ وَاظْوٕۤ اَمَرَرْ سِكامَنِیيَۤ.
 • 2. بُویْیيَۤ بُلَمْبِبْ بُظُتْتَلَيْ نایِنْ بُرَتْتِلُرْريَۤنْ
  ميَیْیيَۤ اُرَيْكْكُمْنِنْ اَنْبَرْتَمْ سارْبَيْ وِرُمْبُكِليَۤنْ
  بَيْیيَۤلْ اَرَوَنَيْ یيَۤنْبِظَيْ نُوۤكْكِبْ بَرامُكَمْنِي
  سيَیْیيَۤلْ وَیِتْتِیَ ناتا اَمَرَرْ سِكامَنِیيَۤ.
 • 3. كَلْليَۤنْ مَنَكْكَرُنغْ كَلْليَۤنْ سِرِتُمْ كَرُتْتَرِیابْ
  بُولْليَۤنْبُویْ وَانعْسِتْتَ بُلْليَۤنْ اِرَكْكَمْ بُورَيْسِرِتُمْ
  اِلْليَۤنْ يَنِنُمْنِنْ بالْاَنْرِ مَرْرَيْ اِتَتْتِلْسَرْرُمْ
  سيَلْليَۤنْ وَیِتْتِیَ ناتا اَمَرَرْ سِكامَنِیيَۤ.
 • 4. آرْبْبارْ كَتَلْنَنعْ سَمُتُسيَیْ تایْنِنْ اَتِكْكَنْبِنْرِ
  وٕۤرْبْبارْ تَمَكْكُمْ وِرُنْدَضِتْ تایْوٕضْضِ وٕرْبيَتُتْتَ
  كارْبْباضَ نُكْكُمْ كَرُنَيْسيَیْ تایْكَتَيْ یيَۤنْتُیَرُمْ
  تِيرْبْبایْ وَیِتْتِیَ ناتا اَمَرَرْ سِكامَنِیيَۤ.
 • 5. نانيَۤ نِنَكْكُبْ بَنِسيَیَلْ وٕۤنْتُمْنِنْ نانْمَلَرْتْتاضْ
  تانيَۤ يَنَكْكُتْ تُنَيْسيَیَلْ وٕۤنْتُمْ تَیانِتِیيَۤ
  كُوۤنيَۤ كَرُمْبِنْ سُوَيْیيَۤسيَمْ بالُوتُ كُوتْتُنَرُنْ
  تيَۤنيَۤ وَیِتْتِیَ ناتا اَمَرَرْ سِكامَنِیيَۤ.
 • 6. مَرُوَارْ كُظَلِیَرْ مَيْیَلْ كَتَلْوِظُمْ وَنعْسَنيَنعْسالْ
  وٕرُوَا اُیَنغْكُمْ اَتِیيَۤنْ بِنِیَيْ وِلَكْكُكَنْتایْ
  اُرُوَایْ اَرُوُمْ اُوضِیُمْ وٕضِیُمْيَنْ رُوۤتَنِنْرَ
  تِرُوَارْ وَیِتْتِیَ ناتا اَمَرَرْ سِكامَنِیيَۤ.
 • 7. تَوَنيَۤیَ ماكُمْنِنْ تاضْنيَۤیَ مِنْرِتْ تَتَمُلَيْیارْ
  اَوَنيَۤیَ ميَۤرْكُونْ تَلَيْكِنْرَ بيَۤتَيْكْ كَرُضْبُرِوَایْ
  نَوَنيَۤیَ ماكِ مَنَوَاكْ كِرَنْدَ نَتُاُوضِیامْ
  سِوَنيَۤ وَیِتْتِیَ ناتا اَمَرَرْ سِكامَنِیيَۤ.
 • 8. اَيْوَایْ اَرَوِلْ تُیِلْكِنْرَ مالُمْ اَیَنُمْتَنغْكَضْ
  كَيْوَایْ بُتَيْتْتُبْ بَنِكيَۤتْكَ ميَۤوُمْمُكْ كَنْاَرَسيَۤ
  بُویْوَایْ وِتااِبْ بُلَيْیيَۤنْ بِظَيْیَيْبْ بُورُتْتَرُضْنِي
  سيَیْوَایْ وَیِتْتِیَ ناتا اَمَرَرْ سِكامَنِیيَۤ.
 • 9. بُلْوَایِنْ مُنْنَرْبْ بُلِبْبُوۤتْ تيَنَيَنْمُنْ بُوۤنْدُنِنْرَ
  كَلْوَایْ مَنَتْتَرَيْكْ كَنْتَنعْسِ نيَۤنَيْكْ كَتَيْكْكَنِبْبایْ
  اَلْوَایْ مَنِمِتَرْ رارَمُ تيَۤاَرُضْ آنْرَبيَرُمْ
  سيَلْوَا وَیِتْتِیَ ناتا اَمَرَرْ سِكامَنِیيَۤ.
 • 10. آرْتْتارْ كَتَلْنَنعْ سَمُتُسيَیْ تایْيَنْنَيْ اَنْبَرْكَضْبالْ
  سيَۤرْتْتایْيَنْ تُنْبَمْ اَنَيْتْتَيْیُمْ تِيرْتْتُتْ تِرُاَرُتْكَنْ
  بارْتْتایْ بَرَمَ كُرُوَاكِ يَنْنُضْ بَرِنْدَمَرْنْدَ
  تِيرْتْتا وَیِتْتِیَ ناتا اَمَرَرْ سِكامَنِیيَۤ.
 • 11. اَرَتْتایَيْ اُوۤرْبُتَيْ كُونْتُوۤرْ بُتَيْمَنْ اَضَنْدَمُكِلْ
  نِرَتْتایَيْ وَيْتْتُلَ كيَلْلامْ نَتَتْتُمْ نِرُتْتَاَنْتَبْ
  بُرَتْتایْيَنْ تُنْبَمْ تُتَيْتْتانْتُ ميَیْاَرُتْ بُوۤتَنْدَنْدَ
  تِرَتْتایْ وَیِتْتِیَ ناتا اَمَرَرْ سِكامَنِیيَۤ.
 • 12. اَلَيْاُوۤیْ كَتَلِلْ سِوَیُوۤكَمْ ميَۤوِیَ اَنْدَنَرْتَمْ
  نِلَيْاُوۤرْ سِرِتُمْ اَرِیيَۤنْ يَنَكْكُنْ نِمَلَاَرُضْ
  مَلَيْاُوۤنغْكُ وَاظْكْكَيْیُمْ وَایْكْكُنغْ كُولُوۤبُونْ مَلَيْيَنْكِنْرَ
  سِلَيْیُوۤیْ وَیِتْتِیَ ناتا اَمَرَرْ سِكامَنِیيَۤ.
 • 13. اُونْكُونْتَ تيَۤكَتْتُمْ اُضْضَتْتُمْ ميَۤوِ اُرُمْبِنِیالْ
  نانْكُونْتَ تُنْبَمْ تَوِرْبْبایْ وَیِتْتِیَ ناتَيَنْريَۤ
  وَانْكُونْتَ نِنْاَرُتْ سِيريَۤتْتُ كِنْرَ وَكَيْاَرِیيَۤنْ
  تيَۤنْكُونْتَ كُونْرَيْسْ سَتَيْیایْ اَمَرَرْ سِكامَنِیيَۤ.
 • 14. كَضِوٕۤ تَنُمْاَنْدَكْ كالَنُمْ يَنْنَيْكْ كَرُتَاُوتْتا
  اُوضِوٕۤ تَرَتْتِرُ وُضْضَنعْسيَیْ وَایْاَنْبَرْ اُضْضَمْيَنْنُمْ
  تَضِوٕۤ تَنَتْتُرُمْ تَرْبَرَ ميَۤاَرُضْ تَنْنَمُتَتْ
  تيَضِوٕۤ وَیِتْتِیَ ناتا اَمَرَرْ سِكامَنِیيَۤ.
 • 15. مالْوِتَيْ ميَۤرْكُونْتُ وَنْديَضِ یيَۤنُتَيْ وَلْوِنَيْكْكُ
  ميَۤلْوِتَيْ اِينْدِتَ وٕۤنْتُنغْكَنْ تایْاِتُ وٕۤسَمَیَمْ
  نِيلْوِتَ مُنْتَ مِتَرْرایْ وَیِتْتِیَ ناتَنِنْبالْ
  سيَۤلْوِتُ وَاتْكَنْ اُمَيْیُوتُمْ تيَۤوَرْ سِكامَنِیيَۤ.

சிகாமணி மாலை // சிகாமணி மாலை