திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
وَيْتْتِیَناتَرْ بَتِكَمْ
vaittiyanātar patikam
بَظَمَلَيْبْ بَتِكَمْ
paḻamalaip patikam
Fifth Thirumurai

066. كَنْنَمَنغْكَيْتْ تایارْ تُتِ
kaṇṇamaṅkait tāyār tuti

  تِرُكْكَنْنَمَنغْكَيْ
  بَنْنِرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اُلَكَمْ بُرَكْكُمْ بيَرُمانْتَنْ اُضَتْتُمْ بُیَتْتُمْ اَمَرْنْدَرُضِ
  اُوَكَيْ اَضِكْكُمْ بيَۤرِنْبَ اُرُوٕۤ يَلْلامْ اُتَيْیاضيَۤ
  تِلَكَمْ سيَرِوَاضْ نُتَرْكَرُمْبيَۤ تيَۤنيَۤ كَنِنْدَ سيَظُنغْكَنِیيَۤ
  تيَوِتْتا تَنْبَرْ اُضَتْتُضْضيَۤ تِتْتِتْ تيَظُمْاُوۤرْ تيَضْضَمُتيَۤ
  مَلَكَنعْ سُكَتْتيَۤرْ كَرُضَضِتْتَ وَاظْوٕۤ يَنْكَنْ مَنِیيَۤيَنْ
  وَرُتْتَنْ تَوِرْكْكَ وَرُمْكُرُوَامْ وَتِوٕۤ نعانَ مَنِوِضَكْكيَۤ
  سَلَكَنْ تَرَمْبُوۤرْ كَرُنَيْبُوظِ تَتَنغْكَنْ تِرُوٕۤ كَنَمَنغْكَيْتْ
  تایيَۤ سَرَنَمْ سَرَنَمْ اِتُ تَرُنَمْ كَرُنَيْ تَرُوَایيَۤ.

கண்ணமங்கைத் தாயார் துதி // கண்ணமங்கைத் தாயார் துதி