திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سِنْدَيْتْ تِرُبْبَتِكَمْ
sintait tiruppatikam
آنَنْدَبْ بَتِكَمْ
āṉantap patikam
Second Thirumurai

076. اُیْكَيْتْ تِرُبْبَتِكَمْ
uykait tiruppatikam

  كَلِوِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تِرُوُمْ سِيرُمْسِ رَبْبُمْتِ رَلُمْسَرْ
  كُرُوُمْ كَلْوِیُمْ كُرْرَمِلْ كيَۤضْوِیُمْ
  بُورُوِلْ اَنْنَيْیُمْ بُوۤكْكَرُ تَنْدَيْیُمْ
  تَرُمَ وٕضْوِتَيْسْ سامِنِنْ نامَميَۤ.
 • 2. بُویْیَ نيَۤنْبِظَيْ یاوُمْبُو رُتْتَرُضْ
  سيَیْیَ وٕۤنْتُمْنِنْ سيَمْبُورْبَ تَمَلالْ
  اَیْیَ نيَۤمُكْكَ نااِوْاَ تِیَنيَۤرْ
  كُیْیَ وٕۤرُبُ كَلْاِلَيْ اُنْمَيْیيَۤ.
 • 3. كَضْضَ نيَنعْسَكَ نيَۤنُمْكَ تَيْیَنيَۤنْ
  وَضْضَلْ نِنْمَلَرْ وَارْكَظَرْ باتَميَۤ
  اُضْضُ وٕۤنْمَرْرَيْ اُوۤرْتيَیْوَ نيَۤیَمُمْ
  كُوضْضَ ليَۤنْيَنْكُ رِبْبَرِنْ تاضْكَوٕۤ.
 • 4. وَنعْسَ ماتَرْمَ یَكْكَمْكَ نَوِنُمْ
  يَنعْسُ راتِتَرْ كيَنْسيَیْكُ وٕۤنْيَنْرَنْ
  نيَنعْسَمْ اَمْمَیَلْ نِينغْكِتَ وَنْديَنَيْتْ
  تَنعْسَمْ يَنْرُنْ سَرَنْتَنْدُ كاكْكَوٕۤ.
 • 5. بَرْرُ نيَنعْسَكَبْ باتَكَ نيَۤنْسيَیُمْ
  كُرْرَمْ یاوُمْكُ نَمْيَنَكْ كُونْتَرُضْ
  اُرْرَ يَضْتُنَيْ یيَۤنُمْاُ تَوُوَایْ
  كَرْرَ نَرْرَوَرْ يَۤتْتُمْمُكْ كَنْنَنيَۤ.
 • 6. مَتِیُمْ كَلْوِیُمْ وَایْمَيْیُمْ وَنْمَيْیُمْ
  بَتِیُمْ اِينْديَمْبَ سُبَتِ ميَیْنْنيَرِكْ
  كَتِیِنْ وَيْبْبَتُ نِنْكَتَنْ وَنْكَتَلْ
  وَتِیُمْ نَنعْسَمْاَ نِمَنِ كَنْتَنيَۤ.
 • 7. نِيتُ وَاظْكْكَيْ نيَرِوَرُ تُنْبِنالْ
  وَاتُمْ يَنْنَيْوَ رُنْدَلْيَنْ رُنْبَتَمْ
  باتُمْ وَنْنَمْنَرْ بانغْكَرُضْ وَایْمَنْرُضْ
  آتُمْ مُكْكَنْاَ رُتْبيَرُ وٕضْضَميَۤ.
 • 8. سِنْدَيْ نُونْدِسْسِ رِیَاَ تِیَنيَۤنْ
  يَنْدَيْ يَنْرُنَيْ يَنْنِنِرْ كِنْرَنَنْ
  اِنْدُ سيَۤكَرَ نيَۤاُنْرَنْ اِنْنَرُضْ
  تَنْدُ كابْبَتُنْ تَنْكَتَنْ آكُميَۤ.
 • 9. اُنْنَيْ ناتُمْيَنْ اُضْضَمْ بِرَرِتَيْبْ
  بُونْنَيْ ناتُمْبُ تُمَيْاِ تيَنْكُولُوۤ
  مِنْنَيْ ناتُمْنَلْ وٕۤنِبْبِ رانْاِنغْكيَۤ
  يَنْنَيْ ناتِيَ نَكْكَرُضْ سيَیْكَوٕۤ.
 • 10. اِظَيْبُو رُتْتَمُ لَيْیَوَرْكْ كيَۤرْرَيَنْ
  بِظَيْبُو رُبْبَتُنْ بيَۤرَرُتْ كيَۤتَكُمْ
  مَظَيْبُو رُكْكُمْوَ تِوُتَيْ یُوۤنْبُكَظْ
  تَظَيْبُو رُكْكُمْسَ تَيْمُتِتْ تَنْدَيْیيَۤ.
 • 11. مُوتَ نيَۤنْبِظَيْ مُرْرُمْ بُورُتْتُنَيْبْ
  باتَ وٕۤاَرُتْ بانغْكيَنَكْ كِيتِیيَۤلْ
  ناتَ وٕۤرُمَ نَيْیِتَيْ نَنْنِنانْ
  وَاتَ وٕۤنْتُوَ تيَنْنَيْيَمْ وَضْضَليَۤ.
 • 12. مِنْنُوبْ باكِ وِضَنغْكُمْوِ رِسَتَيْ
  يَنْنَبْ بايَنَكْ كِنْنَرُضْ اِينْدُنِنْ
  بُونْنُوبْ بانْدُنَيْبْ بُومْبَتَمْ بُوۤرْرِیيَۤ
  اُنْنَبْ بانغْكِنْاُ یَرْنيَرِ اُیْكْكَوٕۤ.

உய்கைத் திருப்பதிகம் // உய்கைத் திருப்பதிகம்