திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تَنِتْ تِرُبْبُلَمْبَلْ
taṉit tiruppulampal
تِرُبْبُكَظْسْسِ
tiruppukaḻchsi
Second Thirumurai

092. بَرَمَ راسِیَمْ
parama rāsiyam

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وِتِيَ لامْوِلَكْ كيَنَوِلَكْ كِتُوٕۤنْ
  وِلَكْكيَ لانغْكُونْتُ وِتِيَنَ وِتِبْبيَۤنْ
  نِتِيَ لامْبيَرَ نِنَيْتْتيَظُ كِنْريَۤنْ
  نِلَميَ لانغْكُوضُمْ نِنَيْبْبُرُ كِنْريَۤنْ
  يَتِيَ لامْوٕرُتْ تِتْتَسِرْ رُوظَيْ
  اِنْبيَ لانغْكُوضَ يَنْنِنِنْ رَیَرْوٕۤنْ
  بَتِيَ لانغْكَتَنْ تيَوْوَنَمْ اُیْوٕۤنْ
  بَرَمَ راسِیَبْ بَرَمْبَرَبْ بُورُضيَۤ.
 • 2. سيَتِیَ نيَۤنْكَتُنْ تِيمَيْیيَۤ بُرِوٕۤنْ
  تيَضِوِ ليَۤنْمَنَسْ سيَرِوٕنْبَ تَرِیيَۤنْ
  كُوتِیَ نيَۤنْكُوتُنغْ كُولَيْبَیِلْ اِنَتْتيَۤنْ
  كُوۤضَ نيَۤنْنيَتُ نِيضَوَنعْ سَكَنيَۤنْ
  اَتِیَ نيَۤنْبِظَيْ اَنَيْتْتَيْیُمْ بُورُتْتُنْ
  اَنْبَرْ تَنغْكَضُوۤ تِنْبُرَ اَرُضْوَایْ
  بَتِاَ نيَۤكَمُنغْ كَتَنْدَسِرْ سَبَيْیِلْ
  بَرَمَ راسِیَبْ بَرَمْبَرَبْ بُورُضيَۤ.

பரம ராசியம் // பரம ராசியம்