திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
آرْرا وِرَكْكَمْ
āṟṟā virakkam
بَنِتْتِرَنعْ سالابْ باتِظِوُ
paṇittiṟañ sālāp pāṭiḻivu
Fifth Thirumurai

023. يَۤظَيْمَيْیِنْ اِرَنغْكَلْ
ēḻaimaiyiṉ iraṅkal

  يَظُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تيَۤنيَۤ اُضَنغْكُوضْ تيَضِوٕۤ اَكَنْتَ سِتَمْميَۤوِ نِنْرَ سِوَميَۤ
  كُوۤنيَۤ كَنِنْدَ سِوَبُوۤتَ نعانَ كُرُوٕۤ وِضَنغْكُ كُكَنيَۤ
  تانيَۤ تَنَكْكُ نِكَرایْ وِضَنغْكُ تَنِكا سَلَتْتيَمْ اَرَسيَۤ
  نانيَۤ ظَيْاِنغْكُ مَنَمْنُونْدُ نُونْدُ نَلِكِنْرَ سيَیْكَيْ نَلَمُوۤ.
 • 2. نَلَميَۤوُ تُونْتَرْ اَیَنْآتِ تيَۤوَرْ نَوَيْيَۤكَ نَلْكُ تَنِكا
  سَلَميَۤوِ اُنْرَنْ اِرُتاضْ بُكَظْنْدُ تَرِسِبْبَ تيَنْرُ بُكَلایْ
  نِلَميَۤوُ كِنْرَ سِوَیُوۤكَرْ اُضْضَمْ نِكَظْكِنْرَ نعانَ نِرَيْوٕۤ
  وَلَميَۤوُ وٕۤلْكَيْ اُوضِرْسيَۤرْ كَلابَ مَیِلْيَۤرِ نِنْرَ مَنِیيَۤ.
 • 3. مَنِیيَۤ كَلابَ مَلَيْميَۤلْ اَمَرْنْدَ مَتِیيَۤ نِنَيْسْسُولْ مَلَرالْ
  اَنِیيَۤنْ نَلْاَنْبُمْ اَمَيْیيَۤنْ مَنَتْتِلْ اَتِیارْ اَتِكْكَنْ مَكِظْوَایْبْ
  بَنِیيَۤنْ نِنَيْنْدُ بَتَيْیيَۤنْ اِرُنْدُ بَرُكيَۤنْ اُوَنْدَ بَتِیيَۤ
  يَنِیيَۤ نِنَيْكْكِلْ اَوَمامْاِوْ وٕۤظَيْ يَتُبَرْرِ اُیْوَ تَرَسيَۤ.
 • 4. اُیْوَنْنَمْ اِنْرِ اُلَكا تَرَتْتِلْ اُظَلْكِنْرَ مایَ مَتَوَارْ
  بُویْوَنْنَمْ اُونْرِنْ مَنَماظْكِ اَنْمَيْ بُرِتَنْدُ نِنْرَ بُلَيْیيَۤنْ
  ميَیْوَنْنَمْ اُونْرُ تَنِكا سَلَتْتُ مِضِرْكِنْرَ تيَۤوَ وِرَلْوٕۤلْ
  كَيْوَنْنَ اُنْرَنْ اَرُضْوَنْنَمْ آنَ كَظَلْوَنْنَمْ نَنْنَلْ اُضَتُوۤ.
 • 5. نَنْناتَ وَنعْسَرْ اِتَمْناتِ نيَنعْسَمْ نَنِنُونْدُ نَيْنْدُ نَوَيْیامْ
  بُنْناكِ نِنْرَ يَضِیيَۤنَيْ اَنعْسَلْ بُرِیاتُ نَمْبُونْ اَتِیَيْ
  يَنْناتَ باوِ اِوَنْيَنْرُ تَضْضِنْ يَنْسيَیْوَ تُیْوَ تَرِیيَۤنْ
  تَنْنارْ بُوظِرْكَنْ مَتِوَنْ تُلاوُ تَنِكا سَلَتْتِ رَيْوَنيَۤ.
 • 6. اِرَيْیيَۤنُمْ اُنْرَنْ اَتِيَنْنِ اَنغْكِ اِظُتيَنْنَ نيَنعْسَمْ اِضَكيَۤنْ
  مَرَيْاُوۤتُمْ اُنْرَنْ اَرُضْبيَرْرَ تُونْتَرْ وَظِبَتْ تَلَنغْكَلْ اَنِیيَۤنْ
  كُرَيْیُوۤتُمْ اِنغْكُ مَیَلْكُونْتُ نِنْرَ كُوتِیيَۤنَيْ آضَلْ اُضَتُوۤ
  نِرَيْیُوۤرْ وَنَنغْكُ تَنِكا سَلَتْتِلْ نِلَيْبيَرْ رِرُكْكُمْ اَوَنيَۤ.
 • 7. اَوَمْناضْ كَظِكْكَ اَرِوٕۤنْ اَلاتُنْ اَتِبيَۤنِ نِرْكَ اَرِیيَۤنْ
  تَوَمْناتُمْ اَنْبَ رُوتُسيَۤرَ وَنْدُ تَنِكا سَلَتْتَيْ اَتَيْیيَۤنْ
  يَوَنْنانْ يَنَكْكُمْ اَوَنْنِي اِرُكْكُمْ اِتَمْاِيیِلْ اُنْرَنْ اَتِیارْ
  اِوَنْآرْ اِوَنْرَنْ اِیَلْبيَنْنَ يَنْنِلْ يَوَنْيَنْ رُرَيْبْبَيْ يَنَيْیيَۤ.
 • 8. يَنَيْیانْ اَرِنْدُنْ اَتِسيَۤرَ اُنْنَيْ اِرَيْیيَۤنُمْ نيَنعْسِ نِتَمایْ
  نِنَيْیيَۤنْ اَیَرْنْدُ نِلَيْیَرْرَ تيَۤكَمْ نِسَمْيَنْ رُظَنْرُ تُیَرْوٕۤنْ
  تَنَيْیيَۤ نِنْاَنْبَنْ يَنَوُوۤتِ لِیاوَرْ تَكُمْيَنْ رُرَيْبْبَرْ اَرَسيَۤ
  وَنَيْيَۤرْ كُوضُنعْسيَیْ تَنِكا سَلَتْتُ مَكِظْوُوۤ تَمَرْنْدَ اَمُتيَۤ.
 • 9. مُتُوُوۤرْ وَنَنغْكُ تَنِكا سَلَتْتُ مُتَليَۤاِوْ وٕۤظَيْ مُرِیيَۤنْ
  مَتُوَالْ مَیَنغْكُمْ اَضِبُوۤلْ مَیَنغْكِ مَتِیاتُ نِنْرَ بِظَيْیالْ
  وِتُوَاكِ اَنْبَرْ اُضَمْميَۤوُمْ نِيكَيْ وِتِلْيَۤظَيْ يَنغْكُ ميَلِوٕۤنْ
  اِتُنِيتِ اَلْلَ يَنَاُنْ رَنَكْكُمْ يَوَرْسُولْلَ وَلْلَرْ اَرَسيَۤ.

ஏழைமையின் இரங்கல் // ஏழைமையின் இரங்கல்