திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَرُتْبِرَكاسَ مالَيْ
aruṭpirakāsa mālai
Fourth Thirumurai

001. اَنْبُ مالَيْ
aṉpu mālai

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَرْبُتَبْبُونْ اَمْبَلَتْتيَۤ آكِنْرَ اَرَسيَۤ
  آرَمُتيَۤ اَتِیيَۤنْرَنْ اَنْبيَۤيَنْ اَرِوٕۤ
  كَرْبُتَوُ بيَرُنغْكَرُنَيْكْ كَتَليَۤيَنْ كَنْنيَۤ
  كَنْنُتَليَۤ آنَنْدَكْ كَضِبْبيَۤميَیْكْ كَتِیيَۤ
  وٕرْبُتَوُ بَسُنغْكُوتِیَيْ مَرُوُبيَرُنْ تَرُوٕۤ
  وٕۤتَآ كَمَمُتِیِنْ وِضَنغْكُمْاُوضِ وِضَكْكيَۤ
  بُورْبُرَوٕۤ اِوْوُلَكِلْ بُورُنْدُسِتْتَنْ آنيَۤنْ
  بُورُتْتَمُمْ نِنْتِرُوَرُضِنْ بُورُتْتَمَتُ تانيَۤ.
 • 2. نِرَيْاَنِنْدَ سِوَكامِ نيَۤیَنِرَيْ اُوضِیيَۤ
  نِتْتَبَرِ بُورَنَمامْ سُتْتَسِوَ وٕضِیيَۤ
  كَرَيْاَنِنْدَ كَضَتْتَرَسيَۤ كَنْنُتَيْیَ كَرُمْبيَۤ
  كَرْكَنْتيَۤ كَنِیيَۤيَنْ كَنْنيَۤكَنْ مَنِیيَۤ
  بِرَيْاَنِنْدَ مُتِمَلَيْیيَۤ بيَرُنغْكَرُنَيْكْ كَتَليَۤ
  بيَرِیَوَريَلْ لامْوَنَنغْكُمْ بيَرِیَبَرَمْ بُورُضيَۤ
  كُرَيْاَنِنْدُ تِرِكِنْريَۤنْ كُرَيْكَضيَلانْ تَوِرْتْتيَۤ
  كُرْرَميَلانغْ كُنَماكَكْ كُوضْوَتُنِنْ كُنَميَۤ.
 • 3. آنْبَنَيْبيَنْ بَنَيْیاكْكِ اَنغْكَمَتَنغْ كَنَيْیایْ
  آكْكِاَرُنْ مَنَتْتِلْاُوضِ اَنَيْوَرَيْیُمْ آكْكُمْ
  مانْبَنَيْمِكَ كُوَنْدَضِتْتَ ماكَرُنَيْ مَلَيْیيَۤ
  وَرُتْتَميَلانْ تَوِرْتْتيَنَكْكُ وَاظْوَضِتْ وَاظْوٕۤ
  نانْبَنَيْیُنْ تَنْدَيْیُمْيَنْ نَرْكُرُوُمْ آكِ
  نایَتِیيَۤنْ اُضْضَكَتْتُ نَنْنِیَنا یَكَنيَۤ
  وِينْبَنَيْبُوۤنْ مِكَنِينْتُ وِظَرْكِرَيْبْبيَۤنْ يَنِنُمْ
  وِرُبْبَميَلامْ نِنْاَرُضِنْ وِرُبْبَمْاَنْرِ اِلَيْیيَۤ.
 • 4. سِتْتَمَنيَۤ كَمْبُرِنْدُ تِرِنْدُظَلُنعْ سِرِیيَۤنْ
  سيَیْوَكَيْاُونْ رَرِیاتُ تِكَيْكْكِنْريَۤنْ اَنْدُوۤ
  اُتْتَمَنيَۤ اُنْنَيْیَلالْ اُورُتُنَيْمَرْ رَرِیيَۤنْ
  اُنْنانَيْ اُنْنانَيْ اُنْمَيْاِتُ كَنْتایْ
  اِتْتَمَنيَۤ یَسْسَلَنَمْ اِنِبْبُورُكْكَ ماتْتيَۤنْ
  اِرَنغْكِاَرُضْ سيَیَلْوٕۤنْتُمْ اِتُتَرُنَمْ يَنْدایْ
  سُتْتَمَنيَۤ یَتْتَوَرْكْكُمْ يَنَيْبْبُوۤلُ مَوَرْكْكُمْ
  تُیَرْتَوِبْبانْ مَنِمَنْرِلْ تُلَنغْكُنَتَتْ تَرَسيَۤ.
 • 5. تُبْباتُ تِرُميَۤنِسْ سُوۤتِمَنِسْ سُتَريَۤ
  تُرِیَوٕضِكْ كُضْضِرُنْدَ سُتْتَسِوَ وٕضِیيَۤ
  اَبْباتُ سَتَيْمُتِيَمْ آنَنْدَ مَلَيْیيَۤ
  اَرُتْكَتَليَۤ كُرُوٕۤيَنْ آنْتَوَنيَۤ اَرَسيَۤ
  اِبْباتُ بَتَيَنَكْكُ مُتِیاتُ تُرَيْیيَۤ
  اِرَنغْكِاَرُضْ سيَیَلْوٕۤنْتُمْ اِتُتَرُنَنغْ كَنْتایْ
  تَبْباتُ وٕۤنْيَنِنُمْ يَنْنَيْوِتَتْ تُنِیيَۤلْ
  تَنِمَنْرُضْ نَتَمْبُرِیُنْ تانْمَلَرْيَنْ تایيَۤ.
 • 6. كَنْنُوۤنغْكُ نُتَرْكَرُمْبيَۤ كَرُمْبِنِرَيْ اَمُتيَۤ
  كَرْكَنْتيَۤ سَرْكْكَرَيْیيَۤ كَتَلِنَرُنغْ كَنِیيَۤ
  وِنْنُوۤنغْكُ وِیَنْسُتَريَۤ وِیَنْسُتَرْكْكُتْ سُتَريَۤ
  وِتَيْیَوَنيَۤ سَتَيْیَوَنيَۤ وٕۤتَمُتِبْ بُورُضيَۤ
  بيَنْنُوۤنغْكُمْ اُورُباكَمْ بِرَنغْكُبيَرُنْ تَكَيْیيَۤ
  بيَرُمانَيْ اُورُكَرَنغْكُوضْ بيَرِیَبيَرُ مانيَۤ
  يَنْنُوۤنغْكُ سِرِیَوَنيَۤنْ يَنْنِنُمْنِنْ نَتِیيَۤنْ
  يَنْنَيْوِتَتْ تُنِیيَۤلْنِنْ اِنْنَرُضْتَنْ تَرُضيَۤ.
 • 7. تِرُنيَرِسيَۤرْ ميَیْاَتِیَرْ تِرَنْاُونْرُمْ اَرِیيَۤنْ
  سيَرِوَرِیيَۤنْ اَرِوَرِیيَۤنْ سيَیْوَكَيْیَيْ اَرِیيَۤنْ
  كَرُنيَرِسيَۤرْنْ تُظَلْكِنْرَ كَتَيْیَرِنُنغْ كَتَيْیيَۤنْ
  كَرْكِنْريَۤنْ ساكاتَ كَلْوِنِلَيْ كانيَۤنْ
  بيَرُنيَرِسيَۤرْ ميَیْنعْنعانَ سِتْتِنِلَيْ بيَرُوَانْ
  بِتَرْرُكِنْريَۤنْ اَتَرْكُرِیَ بيَرْرِیِليَۤنْ اَنْدُوۤ
  وَرُنيَرِیِلْ يَنْنَيْوَلِنْ تاتْكُونْتَ مَنِیيَۤ
  مَنْرُتَيْیَ بيَرُوَاظْوٕۤ وَظَنغْكُكَنِنْ اَرُضيَۤ.
 • 8. كُنْراتَ كُنَكْكُنْريَۤ كُوۤوَاتَ مَنِیيَۤ
  كُرُوٕۤيَنْ كُتِمُظُتاتْ كُونْتَسِوَكْ كُوظُنْديَۤ
  يَنْراتَيْ یاكِيَنَكْ كَنْنَيْیُمایْ نِنْريَۤ
  يَظُمَيْیُمْيَنْ رَنَيْ آنْتَ يَنْاُیِرِنْ تُنَيْیيَۤ
  بُونْراتَ بُورُضيَۤميَیْبْ بُنْنِیَتْتِنْ بَیَنيَۤ
  بُویْیَتِیيَۤنْ بِظَيْكَضيَلامْ بُورُتْتَبيَرُنْ تَكَيْیيَۤ
  اَنْرالَ نِظَلْاَمَرْنْدَ اَرُضْاِرَيْیيَۤ يَضِیيَۤنْ
  آسَيْیيَلامْ نِنْنَتِميَۤلْ اَنْرِاُونْرُمْ اِلَيْیيَۤ.
 • 9. بُوناتَ بُونْكَضيَلامْ بُونْتَبَرَمْ بُورُضيَۤ
  بُویْیَتِیيَۤنْ بِظَيْمُظُتُمْ بُورُتْتَرُضِ يَنْرُمْ
  كاناتَ كاتْسِیيَلانغْ كاتْتِيَنَكْ كُضْضيَۤ
  كَرُنَيْنَتَمْ بُرِكِنْرَ كَرُنَيْیَيْيَنْ بُكَلْوٕۤنْ
  ماناتَ كُنَكْكُوتِیيَۤنْ اِتَيْنِنَيْكْكُنْ تُوۤرُمْ
  مَنَمُرُكِ اِرُكَنْ­رْ وَتِكْكِنْريَۤنْ كَنْتایْ
  يَۤناتَنْ يَنْنِنُمْیانْ اَمْمَيْیِنْنِنْ اَتِیيَۤنْ
  يَنَاَرِنْديَۤنْ اَرِنْدَبِنْنَرْ اِتَیَمَلَرْنْ تيَۤنيَۤ.
 • 10. اَنْدُوۤاِي تَتِسَیَمْاِي تَتِسَیَمْيَنْ بُكَلْوٕۤنْ
  اَرِوَرِیاسْ سِرِیيَۤنَيْ اَرِوَرِیَسْ سيَیْتيَۤ
  اِنْدُوۤنغْكُ سَتَيْمَنِنِنْ اَتِمُتِیُنغْ كاتْتِ
  اِتُكاتْتِ اَتُكاتْتِ يَنْنِلَيْیُنغْ كاتْتِسْ
  سَنْدُوۤتَ سِتْتَرْكَضْتَنْ تَنِسْسُوتُنغْ كاتْتِ
  ساكاتَ نِلَيْكاتْتِسْ سَكَسَنِلَيْ كاتْتِ
  وَنْدُوۤتُ184 نِكَرْمَنَمْبُوۤیْكْ كَرَيْنْدَ اِتَنغْ كاتْتِ
  مَكِظْوِتْتایْ نِنْاَرُضِنْ وَنْمَيْيَوَرْكْ كُضَتيَۤ.
 • 11. اَنْبَرْاُضَكْ كُوۤیِلِليَۤ اَمَرْنْدَرُضُمْ بَتِیيَۤ
  اَمْبَلَتْتِلْ آتُكِنْرَ آنَنْدَ نِتِیيَۤ
  وَنْبَرْاُضَتْ تيَۤمَرَيْنْدُ وَظَنغْكُمْاُوضِ مَنِیيَۤ
  مَرَيْمُتِآ كَمَمُتِیِنْ وَیَنغْكُنِرَيْ مَتِیيَۤ
  يَنْبَرُوَنغْ كُرِیامَلْ يَنْنَيْوَلِنْ تاتْكُونْ
  تِنْبَنِلَيْ تَنَيْاَضِتْتَ يَنْنَرِوُكْ كَرِوٕۤ
  مُنْبَرُوَمْ بِنْبَرُوَنغْ كَنْتَرُضِسْ سيَیْیُمْ
  مُرَيْمَيْنِنَ تَرُضْنيَرِكْكُ مُوظِتَلْاَرِنْ تِلَنيَۤ.
 • 12. بالْكاتْتُمْ اُوضِوَنْنَبْ بَتِكَمَنِ مَلَيْیيَۤ
  بَتْتِكْكُ نِلَيْتَنِليَۤ تِتْتِكْكُمْ بَظَميَۤ
  سيَۤلْكاتْتُمْ وِظِكْكَتَيْیالْ تِرُوَرُضَيْكْ كاتْتُمْ
  سِوَكامَ وَلْلِمَكِظْ تِرُنَتَنا یَكَنيَۤ
  مالْكاتْتِ مَرَيْیاتيَنْ مَتِكْكُمَتِ یاكِ
  وَظِكاتْتِ وَظَنغْكُكِنْرَ وَكَيْیَتَنَيْكْ كاتْتِكْ
  كالْكاتْتِكْ كالاليَۤ كانْبَتُوُمْ يَنَكْكيَۤ
  كاتْتِیَنِنْ كَرُنَيْكْكُكْ كَيْمْمارُونْ رِلَنيَۤ.
 • 13. يَنْنَيْاُونْرُمْ اَرِیاتَ اِضَمْبَوَرُوَنْ تَنِليَۤ
  يَنْاُضَتْتيَۤ اَمَرْنْدَرُضِ یانْمَیَنغْكُنْ تُوۤرُمْ
  اَنْنَيْيَنَبْ بَرِنْدَرُضِ اَبْبُوۤتَيْكْ كَبْبُوۤ
  تَبْبَنْيَنَتْ تيَضِوِتْتيَۤ اَرِوُرُتْتِ نِنْرایْ
  نِنْنَيْيَنَكْ كيَنْيَنْبيَۤنْ يَنْاُیِرْ يَنْبيَۤنُوۤ
  نِيتِیَيَنْ اُیِرْتْتُنَيْیامْ نيَۤیَمَتيَنْ بيَۤنُوۤ
  اِنْنَلْاَرُتْ تَرُضْكِنْرَ يَنْكُرُوٕنْ بيَۤنُوۤ
  يَنْيَنْبيَۤنْ يَنْنُتَيْیَ اِنْبَمَتيَنْ بيَۤنيَۤ.
 • 14. باتُمْوَكَيْ اَنُتْتُنَيْیُمْ بَرِنْدَرِیاسْ سِرِیَ
  بَرُوَتْتيَۤ اَنِنْدَنِنْدَتُ باتُمْوَكَيْ بُرِنْدُ
  ناتُمْوَكَيْ اُتَيْیُوۤرْكَضْ نَنْكُمَتِتْ تِتَوٕۤ
  نَلْلَرِوُ سِرِتَضِتْتُبْ بُلْلَرِوُ بُوۤكْكِ
  نِيتُمْوَكَيْ سَنْمارْكْكَ سُتْتَسِوَ نيَرِیِلْ
  نِرُتْتِنَيْاِسْ سِرِیيَۤنَيْ نِنْاَرُضْيَنْ يَنْبيَۤنْ
  كُوتُمْوَكَيْ اُتَيْیَريَلانغْ كُرِبْبيَتِرْبارْكْ كِنْرارْ
  كُرْرَميَلانغْ كُنَماكَكْ كُونْتَكُنَكْ كُنْريَۤ.
 • 15. سَرْرُمْاَرِ وِلْلاتَ يَنَيْیُمْوَلِنْ تانْتُ
  تَمِیيَۤنْسيَیْ كُرْرَميَلانعْ سَمْمَتَماكْ كُونْتُ
  كَرْرُمَرِنْ تُنغْكيَۤتْتُنْ تيَضِنْدَبيَرِ یَوَرُنغْ
  كَنْتُمَكِ ظَبْبُرِنْدُ بَنْتَيْوِنَيْ اَكَرْرِ
  مَرْرُمْاَرِ وَنَوٕلْلامْ اَرِوِتْتيَنْ اُضَتْتيَۤ
  مَنْنُكِنْرَ ميَیْاِنْبَ وَاظْكْكَيْمُتَرْ بُورُضيَۤ
  بيَرْرُمَرِ وِلْلاتَ بيَۤتَيْيَنْميَۤلْ اُنَكْكُبْ
  بيَرُنغْكَرُنَيْ وَنْدَوَكَيْ يَنْدَوَكَيْ بيَۤسيَۤ.
 • 16. سُرْرَتُمَرْ رَوْوَظِیا سُوتَتُيَنْ ريَنْناتْ
  تُونْتَريَلانغْ كَرْكِنْرارْ بَنْتُمِنْرُنغْ كانارْ
  يَرْرَتُمْبُ مَنِمَنْرِلْ اِنْبَنَتَمْ بُرِیُمْ
  يَنْنُتَيْیَ تُرَيْیيَۤنانْ نِنْنُتَيْیَ اَرُضالْ
  كَرْرَتُنِنْ نِتَتْتيَۤبِنْ كيَۤتْتَتُنِنْ نِتَتْتيَۤ
  كَنْتَتُنِنْ نِتَتْتيَۤاُتْ كُونْتَتُنِنْ نِتَتْتيَۤ
  بيَرْرَتُنِنْ نِتَتْتيَۤاِنْ بُرْرَتُنِنْ نِتَتْتيَۤ
  بيَرِیَتَوَمْ بُرِنْديَۤنْيَنْ بيَرْرِاَتِ سَیَميَۤ.
 • 17. يَۤرِیَنانْ اُورُنِلَيْیِلْ يَۤرَاَرِ یاتيَۤ
  اِضَيْكْكِنْرَ كالَتْتيَنْ اِضَيْبْبيَلْلامْ اُوظِیَ
  وِيرِیَاُوۤرْ بَرُوَسَتْتِ كَيْكُوتُتْتُتْ تُوكْكِ
  ميَۤليَۤرْرَسْ سيَیْتَوَضَيْ ميَۤوُرَوُنعْ سيَیْتُ
  تيَۤرِیَنِيرْ بُوۤلْيَنَتُ سِتْتَمِكَتْ تيَۤرِتْ
  تيَضِنْدِتَوُنعْ سيَیْتَنَيْاِسْ سيَیْكَيْيَوَرْ سيَیْوَارْ
  اُورِیَميَیْ اَنْبُتَيْیارْ اُضْضَمْيَنُمْ بُوتُوِلْ
  اُوَنْدُنَتَمْ بُرِكِنْرَ اُورُبيَرِیَ بُورُضيَۤ.
 • 18. تَرُنِتِیَكْ كُرُوِیَرْرَسْ سَنعْسَلِكْكُ مَنَتْتالْ
  تَضَرْنْدَسِرِ یيَۤنْتَنَتُ تَضَرْوٕلْلانْ تَوِرْتْتُ
  اِرُنِتِیَتْ تِرُمَكَضِرْ اِرُوَرْيَنَيْ وَنَنغْكِ
  اِسَيْنْدِتُوَنْ تَنَمْاَبْبا يَنْرُمَكِظْنْ تِسَيْتْتُبْ
  بيَرُنِتِوَایْتْ تِتَيَنَتُ مُنْباتِ آتُمْ
  بيَرْرِاَرِتْ تَنَيْاِنْدَبْ بيَۤتَمَيْیيَۤنْ تَنَكْكيَۤ
  اُورُنِتِنِنْ اَرُضْنِتِیُمْ اُوَنْدَضِتْتَلْ وٕۤنْتُمْ
  اُیَرْبُوتُوِلْ اِنَبَنَتَمْ اُتَيْیَبَرَمْ بُورُضيَۤ.
 • 19. اَنعْساتيَۤ يَنْمَكَنيَۤ اَنُكْكِرَكَمْ بُرِنْدامْ
  آتُكَنِي وٕۤنْتِیَوَا راتُكَاِوْ وُلَكِلْ
  سيَنعْسُولِ وَیَلُوۤنغْكُ تِلْلَيْمَنْرِلْ آتُنْ
  تِرُنَتَنغْكَنْ تَنْبُرُوَایْسْ سِتْتَسُتْتَ ناكِ
  يَنعْساتَ نيَتُنغْكالَمْ اِنْبَوٕضْضَنْ تِضَيْتْتيَۤ
  اِنِتُمِكَ وَاظِیَوٕنْ ريَنَكْكَرُضِسْ سيَیْتایْ
  تُنعْساتِ یَنْدَمِلاسْ سُتْتَنَتَتْ تَرَسيَۤ
  تُرِیَنَتُ وٕۤاِرُنْدَ سُیَنعْسُوۤتِ مَنِیيَۤ.
 • 20. نانْكيَۤتْكِنْ رَوَيْیيَلْلامْ اَضِكْكِنْرایْ يَنَكْكُ
  نَلْلَوَنيَۤ يَلْلامُمْ وَلْلَسِوَ سِتْتا
  تانْكيَۤتْكِنْ رَوَيْیِنْرِ مُظُتُورُنغْكيَۤ اُنَرْنْدایْ
  تَتْتُوَنيَۤ مَتِاَنِنْدَ سَتَيْمُتِيَمْ اِرَيْوَا
  تيَۤنْكيَۤتْكُمْ مُوظِمَنغْكَيْ اُورُبَنغْكِلْ اُتَيْیایْ
  سِوَنيَۤيَمْ بيَرُمانيَۤ تيَۤوَرْبيَرُ مانيَۤ
  وَانْكيَۤتْكُمْ بُكَظْتْتِلْلَيْ مَنْرِلْنَتَمْ بُرِوَایْ
  مَنِمِتَرْرُبْ بيَرُنغْكَرُنَيْ وَضْضَلْيَنْكَنْ مَنِیيَۤ.
 • 21. آنَنْدَ وٕضِیِنِتَيْ آنَنْدَ وَتِوَایْ
  آنَنْدَ نَتَمْبُرِیُمْ آنَنْدَ اَمُتيَۤ
  وَانَنْدَ مُتَلْيَلْلا اَنْدَمُنغْكَنْ تَرِنْدُوۤرْ
  مَتِكْكِنْرَ بُورُضيَۤوٕنْ مَتِمُتِسْسيَنغْ كَنِیيَۤ
  اُونَنْدَنغْ كِیَمایَيْ اُتَلِنِتَتْ تِرُنْدُمْ
  اُونَمِلا تِرُكْكِنْرَ اُضَوَرُضِسْ سيَیْتایْ
  نانَنْدَ اُضَوُكَنْتُ نَتَتْتُكِنْرَ وَكَيْیُمْ
  نَلْلَوَنيَۤ نِيمَكِظْنْدُ سُولْلَوَرُ وَایيَۤ.
 • 22. آرَنَمُمْ آكَمَمُمْ يَتُتُنِنْدَ تَتُوٕۤ
  اَمْبَلَتْتِلْ آتُكِنْرَ آتْتَميَنَ يَنَكْكُكْ
  كارَنَمُنغْ كارِیَمُمْ بُلَبْبَتَوٕۤ تيَرِتْتایْ
  كَنْنُتَليَۤ اِنغْكِتَرْكُكْ كَيْمْمارُونْ رَرِیيَۤنْ
  بُورَنَنِنْ اَتِتْتُونْتُ بُرِكِنْرَ سِرِیيَۤنْ
  بُوۤرْرِسِوَ بُوۤرْرِيَنَبْ بُوۤرْرِمَكِظْ كِنْريَۤنْ
  نارَنَنانْ مُكَنْمُتَلُوۤرْ كانْبَرُمْاَنْ نَتَتْتَيْ
  نایَتِیيَۤنْ اِتَیَتْتِلْ نَوِرْرِیَرُضْ وَایيَۤ.
 • 23. اِرَيْوَنِنَ تَرُضاليَۤ يَنَيْكْكَنْتُ كُونْتيَۤنْ
  يَنَكْكُضْاُنَيْكْ كَنْتيَۤنْبِنْ اِرُوَرُمْاُونْ راكَ
  اُرَيْوَتُكَنْ تَتِسَیِتْتيَۤنْ اَتِسَیَتْتَيْ اُوظِكْكُمْ
  اُضَوَرِیيَۤنْ اَوْوُضَوُونْ رُرَيْتْتَرُضَلْ وٕۤنْتُمْ
  مَرَيْوَتِلا مَنِمَنْرُضْ نَتَمْبُرِیُمْ وَاظْوٕۤ
  وَاظْمُتَليَۤ بَرَمَسُكَ وَارِيَنْكَنْ مَنِیيَۤ
  كُرَيْوَتِلاكْ كُضِرْمَتِیيَۤ سِوَكامَوَلْلِكْ
  كُوظُنْدُبَتَرْنْ تُوۤنغْكُكِنْرَ كُنَنِمَلَكْ كُنْريَۤ.
 • 24. سَتْتِیَميَیْ اَرِوِنْبَ وَتِوَاكِبْ بُوتُوِلْ
  تَنِنَتَنعْسيَیْ تَرُضُكِنْرَ سَرْكُرُوٕۤ يَنَكْكُبْ
  بُتْتِیُوتُ سِتْتِیُمْنَلْ لَرِوُمْاَضِتْ تَظِیابْ
  بُنِتَنِلَيْ تَنِلِرُكْكَبْ بُرِنْدَبَرَمْ بُورُضيَۤ
  بَتْتِاَرِ یاسْسِرِیيَۤنْ مَیَكْكَمْاِنْنُنْ تَوِرْتْتُبْ
  بَرَمَسُكَ مَیَماكْكِبْ بَتِرْرُضَتْتَيْبْ بُوۤكْكِتْ
  تَتْتُوَنِي نانْيَنْنُمْ بُوۤتَمَتُ نِيكْكِتْ
  تَنِتْتَسُكا تِيتَمُمْنِي تَنْدَرُضْكَ مَكِظْنْديَۤ.
 • 25. يَۤتُمْاَرِ یاتِرُضِلْ اِرُنْدَسِرَ یيَۤنَيْ
  يَتُتْتُوِتُتْ تَرِوُسِرِ تيَۤیْنْدِتَوُمْ بُرِنْدُ
  اُوۤتُمَرَيْ مُتَرْكَلَيْكَضْ اُوۤتامَلْ اُنَرَ
  اُنَرْوِلِرُنْ تُنَرْتْتِاَرُضْ اُنْمَيْنِلَيْ كاتْتِتْ
  تِيتُسيَرِ سَمَیَنيَرِ سيَلْلُتَلَيْتْ تَوِرْتْتُتْ
  تِرُاَرُنْميَیْبْ بُوتُنيَرِیِلْ سيَلُتْتِیُمْ نانْمَرُضُمْ
  بُوۤتُمَیَنغْ كيَۤلْمَكَنيَۤ يَنْرُمَیَكْ كيَلْلامْ
  بُوۤكْكِيَنَكْ كُضْضِرُنْدَ بُنِتَبَرَمْ بُورُضيَۤ.
 • 26. مُنْنَرِیيَۤنْ بِنْنَرِیيَۤنْ مُتِبَتُونْرُ مَرِیيَۤنْ
  مُنْنِیُمُنْ ناتُمْاِنغْكيَۤ مُوظِنْدَمُوظِ مُظُتُمْ
  بَنْنِلَيْیِلْ سيَرِكِنْرُوۤرْ بَلَرُمْمَنَمْ اُوَبْبَبْ
  بَظُتُبَتا وَنْنَمْاَرُضْ بَرِنْدَضِتْتَ بَتِیيَۤ
  تَنْنِلَيْیِلْ كُرَيْوُبَتاتْ تَتْتُوَبْبيَۤرْ اُوضِیيَۤ
  تَنِمَنْرُضْ نَتَمْبُرِیَنعْ سَتْتِیَتَرْ بَرَميَۤ
  اِنْنِلَيْیِلْ اِنْنُمْيَنْرَنْ مَیَكْكَميَلانْ تَوِرْتْتيَۤ
  يَنَيْاَتِمَيْ كُوضَلْوٕۤنْتُمْ اِتُسَمَیَنغْ كانيَۤ.
 • 27. اَيْیَوِرْ سِرِتُمْاَرِنْ تَنُبَوِكْكَكْ تيَرِیا
  تَظُتُكَضِتْ تاتُكِنْرَ اَبْبَرُوَتْ تيَضِیيَۤنْ
  ميَیْیَرِوِرْ سِرَنْدَوَرُنغْ كَضِكْكَاُنَيْبْ باتِ
  وِرُمْبِاَرُضْ نيَرِنَتَكَكَ وِتُتْتَنَيْنِي یَنْرُوۤ
  بُویْیَرِوِرْ بُلَيْمَنَتْتُكْ كُوتِیيَۤنْمُنْ بِرَبْبِلْ
  بُرِنْدَوَمْ یاتَتَنَيْبْ بُكَنْرَرُضَ وٕۤنْتُمْ
  تُیْیَرِوُكْ كَرِوَاكِ مَنِمَنْرِلْ نَتَنعْسيَیْ
  سُتْتَبَرِ بُورَنَمانعْ سُكَرُوبَبْ بُورُضيَۤ.
 • 28. اَرُضْنِرَيْنْدَ بيَرُنْدَكَيْیيَۤ آنَنْدَ اَمُتيَۤ
  اَرْبُتَبْبُونْ اَمْبَلَتْتيَۤ آتُكِنْرَ اَرَسيَۤ
  تيَرُضْنِرَيْنْدَ سِنْدَيْیِليَۤ تِتْتِكْكُنْ تيَۤنيَۤ
  سيَنغْكَنِیيَۤ مَتِاَنِنْدَ سيَنعْسَتَيْيَمْ بيَرُمانْ
  مَرُضْنِرَيْنْدَ مَنَكْكُوتِیيَۤنْ وَنعْسَميَلانغْ كَنْتُ
  مَكِظْنْدِنِیَ وَاظْوَضِتْتَ ماكَرُنَيْكْ كَتَليَۤ
  اِرُضْنِرَيْنْدَ مَیَكْكَمْاِنْنُنْ تِيرْتْتَرُضَلْ وٕۤنْتُمْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَنيَۤ اِتُتَرُنَنغْ كانيَۤ.
 • 29. مَنْنِیَبُونْ نَمْبَلَتْتيَۤ آنَنْدَ نَتَنعْسيَیْ
  مامَنِیيَۤ يَنْنِرُكَنْ وَیَنغْكُمْاُوضِ مَنِیيَۤ
  تَنْنِیَلْبِنْ نِرَيْنْدَرُضُنعْ سَتْتُوَبُو رَنَميَۤ
  تَرْبَرَميَۤ سِرْبَرَميَۤ تَتْتُوَبْبيَۤ رُوضِیيَۤ
  اَنْنِیَمِلْ لاتَسُتْتَ اَتْتُوِتَ نِلَيْیيَۤ
  آتِیَنْدَ ميَۤتُمِنْرِ اَمَرْنْدَبَرَمْ بُورُضيَۤ
  يَنْنِیَلْبِنْ يَنَكْكَرُضِ مَیَكْكَمْاِنْنُنْ تَوِرْتْتيَۤ
  يَنَيْآنْتُ كُوضَلْوٕۤنْتُمْ اِتُتَرُنَنغْ كانيَۤ.
 • 30. بُوتَنِلَيْ مُتَرْبَرَميَۤ ناتَنِلَيْ اَضَوُمْ
  بُوۤنْدَوَرْرِنْ اِیَرْكَيْمُتَرْ بُنَرْبْبيَلْلامْ وِضَنغْكَ
  وٕۤتَنِلَيْ آكَمَتْتِنْ نِلَيْكَضيَلامْ وِضَنغْكَ
  وِنَيْیيَۤنْرَنْ اُضَتْتِرُنْدُ وِضَكْكِیَميَیْ وِضَكْكيَۤ
  بُوۤتَنِلَيْ یایْاَتُوُنغْ كَتَنْدَاِنْبَ نِلَيْیایْبْ
  بُوتُوِنِنْميَیْ اَرِوِنْبَ نَتَمْبُرِیُمْ بُورُضيَۤ
  يَۤتَنِلَيْ یاوَكَيْيَنْ مَیَكْكَمْاِنْنُنْ تَوِرْتْتيَۤ
  يَنَيْكْكاتْتَلْ وٕۤنْتُكِنْريَۤنْ اِتُتَرُنَنغْ كانيَۤ.
 • 31. سيَوْوَنْنَتْ تِرُميَۤنِ كُونْتُورُبارْ بَسَنْدُ
  تِكَظْبَتِكَ وَنْنَمُوتُ تِتْتِكْكُنغْ كَنِیيَۤ
  اِوْوَنْنَمْ يَنَمَرَيْكْكُمْ يَتْتاميَیْبْ بُورُضيَۤ
  يَنْنُیِريَۤ يَنْنُیِرْكْكُضْ اِرُنْدَرُضُمْ بَتِیيَۤ
  اَوْوَنْنَبْ بيَرُنْدَكَيْیيَۤ اَمْبَلَتْتيَۤ نَتَنعْسيَیْ
  آرَمُتيَۤ اَتِیيَۤنِنغْ كَكَمَكِظْنْدُ بُرِتَلْ
  يَوْوَنْنَمْ اَتُوَنْنَمْ اِسَيْتْتَرُضَلْ وٕۤنْتُمْ
  يَنْنُتَيْیَ نایَكَنيَۤ اِتُتَرُنَنغْ كانيَۤ.

அன்பு மாலை // அன்பு மாலை