திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
آضُتَيْیَ نَمْبِكَضْ اَرُنْمالَيْ
āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai
Fourth Thirumurai

012. آضُتَيْیَ اَتِكَضْ اَرُنْمالَيْ
āḷuṭaiya aṭikaḷ aruṇmālai

  تَرَوُ كُوسْسَكَكْ كَلِبْبا
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تيَۤسَكَتْتِلْ اِنِكْكِنْرَ تيَضْضَمُتيَۤ مانِكْكَ
  وَاسَكَنيَۤ آنَنْدَ وَتِوَانَ ماتَوَنيَۤ
  ماسَكَنْرَ نِيتِرُوَایْ مَلَرْنْدَتَمِظْ مامَرَيْیِنْ
  آسَكَنْرَ اَنُبَوَمْنانْ اَنُبَوِكْكَ اَرُضُتِیيَۤ.
 • 2. كَرُوٕضِكْكُتْ بُرَناكِكْ كَرَنَميَلانغْ كَتَنْدُنِنْرَ
  بيَرُوٕضِكْكُ نيَتُنغْكالَمْ بِتْتاكِتْ تِرِكِنْرُوۤرْ
  كُرُوٕضِكْكيَۤ نِنْرُظَلَكْ كُوۤتَرَنِي كَلَنْدَنِ
  اُرُوٕضِكْكيَۤ مَرَيْبُكَظُمْ اُیَرْوَاتَ وُورْمَنِیيَۤ.
 • 3. مَنْبُرُوَ نَتُمُتَلا مَنَمْبُتَيْتْتُ نيَتُنغْكالَمْ
  يَنْبُرُوَایْتْ تَوَنعْسيَیْوَارْ يَلْ‘رُمْ يَۤماكْكَ
  اَنْبُرُوَمْ بيَرْرَتَنْبِنْ اَرُضُرُوَمْ اَتَيْنْدُبِنْنَرْ
  اِنْبُرُوَمْ آیِنَيْنِي يَظِلْوَاتَ وُورْاِرَيْیيَۤ.
 • 4. اُرُاَنْتَبْ بيَرُمَرَيْيَنْ رُلَكَميَلامْ بُكَظْكِنْرَ
  تِرُاَنْتَبْ بَكُتِيَنُمْ تِرُاَكَوَلْ وَایْمَلَرْنْدَ
  كُرُيَنْريَبْ بيَرُنْدَوَرُمْ كُورُكِنْرَ كُوۤوٕۤنِي
  اِرُيَنْرَ تَنِاَكَوَلْ194 يَنْنَمْيَنَكْ كِیَمْبُتِیيَۤ.
 • 5. تيَۤتُكِنْرَ آنَنْدَسْ سِرْسَبَيْیِلْ سِنْمَیَمایْ
  آتُكِنْرَ سيَۤوَتِكَكْكِيظْ آتُكِنْرَ آرَمُتيَۤ
  ناتُكِنْرَ وَاتَوُورْ نایَكَنيَۤ نایَتِیيَۤنْ
  وَاتُكِنْرَ وَاتْتَميَلامْ وَنْدُورُكْكالْ مارْرُتِیيَۤ.
 • 6. سيَۤمَمِكُمْ تِرُوَاتَ وُورْتْتيَۤوٕنْ رُلَكُبُكَظْ
  مامَنِیيَۤ نِياُرَيْتْتَ وَاسَكَتْتَيْ يَنْنُتُورُمْ
  كامَمِكُ كاتَلَنْرَنْ كَلَوِتَنَيْكْ كَرُتُكِنْرَ
  يَۤمَمُرُ كَرْبُتَيْیاضْ اِنْبِنُمْاِنْ بيَیْتُوَتيَۤ.
 • 7. وَانْكَلَنْدَ مانِكْكَ وَاسَكَنِنْ وَاسَكَتْتَيْ
  نانْكَلَنْدُ باتُنغْكالْ نَرْكَرُبْبَنعْ سارْرِنِليَۤ
  تيَۤنْكَلَنْدُ بالْكَلَنْدُ سيَظُنغْكَنِتْتِينعْ سُوَيْكَلَنْديَنْ
  اُونْكَلَنْدُ اُیِرْكَلَنْدُ اُوَتْتامَلْ اِنِبْبَتُوٕۤ.
 • 8. وَرُمُوظِسيَیْ مانِكْكَ وَاسَكَنِنْ وَاسَكَتْتِلْ
  اُورُمُوظِیيَۤ يَنْنَيْیُمْيَنْ اُتَيْیَنَيْیُمْ اُونْرُوِتْتُتْ
  تَرُمُوظِیامْ يَنْنِلْاِنِسْ ساتَكَميَۤنْ سَنعْسَلَميَۤنْ
  كُرُمُوظِیَيْ وِرُمْبِاَیَلْ كُوتُوَتيَۤنْ كُورُتِیيَۤ.
 • 9. بيَنْسُمَنْدَ باكَبْ بيَرُمانْ اُورُماميَۤلْ
  يَنْسُمَنْدَ سيَۤوَكَنْبُوۤلْ يَیْتِیَتُمْ وَيْكَيْنَتِ
  مَنْسُمَنْدُ نِنْرَتُمْاُوۤرْ مارَنْ بِرَمْبَتِیالْ
  بُنْسُمَنْدُ كُونْتَتُمْنِنْ بُورُتْتَنْرُوۤ بُنْنِیَنيَۤ .
 • 10. وَاتْتَمِلا مانِكْكَ وَاسَكَنِنْ وَاسَتْتَيْكْ
  كيَۤتْتَبُوظُ تَنغْكِرُنْدَ كِيظْبْبَرَوَيْسْ ساتِكَضُمْ
  وٕۤتْتَمُرُمْ بُولْلا وِلَنغْكُكَضُمْ ميَیْنعْنعانَ
  ناتْتَمُرُمْ يَنْنِلْاِنغْكُ نانَتَيْتَلْ وِیَبْبَنْريَۤ.

  • 194 `اِرُيَنْرَ تَنِاَكَوَلْ' يَنْرَتُ تِرُوَاسَكَمْ, تِرُوَنْتَبْبَكُتِیِلْ `يَنْنَيْیُمْ اِرُبْبَتاكْكِنَنْ' يَنْرَ وَاسَكَتْتَيْ.وَاكْكِرَنْدُ اَمُتَمْ مَیِرْكْكالْ تُوۤرُمْتيَۤكْكِتَسْ سيَیْتَنَنْ كُوتِیيَۤنْ اُونْتَظَيْكُرَمْبَيْ تُوۤرُمْ نایُتَ لَكَتْتيَۤكُرَمْبُكُونْتُ اِنْتيَۤنْ بایْتْتِنَنْ نِرَمْبِیَاَرْبُتَ مانَ اَمُتَ تارَيْكَضْيَرْبُتْ تُضَيْتُورُمْ يَۤرْرِنَنْ اُرُكُوَتُاُضْضَمْ كُونْتُاُوۤرْ اُرُسْسيَیْتانغْكُ يَنَكْكُاَضْضُورُ آكْكَيْ اَمَيْتْتَنَنْ اُوضْضِیَكَنْنَرْ كَنِتيَۤرْ كَضِريَنَكْ كَتَيْمُرَيْيَنْنَيْیُمْ اِرُبْبَ تاكْكِنَنْ يَنْنِلْكَرُنَيْ وَانْتيَۤنْ كَلَكْكَاَرُضُوتُ بَراوَمُتُ آكْكِنَنْبِرَمَنْمالْ اَرِیابْ بيَرْرِ یُوۤنيَۤ.- تِرُوَاسَكَمْ. 3. تِرُوَنْتَبْ بَكُتِ 170-182.

ஆளுடைய அடிகள் அருண்மாலை // ஆளுடைய அடிகள் அருண்மாலை