திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
كَيْمْمارِنْمَيْ
kaimmāṟiṉmai
تِرُوَرُتْ كُوتَيْ
tiruvaruṭ koṭai
Sixth Thirumurai

088. بامالَيْ يَۤرْرَلْ
pāmālai ēṟṟal

  نيَۤرِسَيْ وٕنْبا
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. نانْبُنَيْنْدَ سُونْمالَيْ نَنْمالَيْ يَنْرَرُضِتْ
  تانْبُنَيْنْدانْ نعانَ سَبَيْتْتَلَيْوَنْ - تيَۤنْبُنَيْنْدَ
  سُولْلاضْ سِوَكامَ سُنْدَرِیَيْتْ تُوۤضْبُنَرْنْدَ
  نَلْلانْتَنْ تاتْكيَۤ نَیَنْدُ.
 • 2. سُولْلُكِنْرَ يَنْسِرُوَایْسْ سُونْمالَيْ اَتْتَنَيْیُمْ
  وٕلْلُكِنْرَ تُمْبَيْيَنْريَۤ ميَۤلْاَنِنْدانْ - وَلْلِسِوَ
  كامَ سَوُنْدَرِكْكُكْ كَنْنَنَيْیانْ نعانَسَبَيْسْ
  سيَۤمَنَتَ راجَنْ تيَرِنْدُ.
 • 3. يَۤتاكُ مُوۤيَنَنانْ يَنْنِ اِسَيْتْتَيَلامْ
  وٕۤتاكَ مَمْيَنْريَۤ ميَۤلْاَنِنْدانْ - باتارَ
  وِنْدَمْ يَنَتُسِرَ ميَۤلْاَمَرْتْتِ ميَیْاَضِتْتَ
  يَنْدَيْنَتَ راجَنْ اِسَيْنْدُ.
 • 4. اِنْنُرَيْاَنْ ريَنْرُلَكَمْ يَلْلامْ اَرِنْدِتُكَ
  يَنْنُرَيْیُمْ بُونْنُرَيْيَنْ ريَۤاَنِنْدانْ - تَنْنُرَيْكْكُ
  نيَۤرْيَنْرانْ نِيتُلَكِلْ نِنْبُوۤلْ اُرَيْكْكَوَلْلارْ
  آرْيَنْرانْ اَمْبَلَوَنْ آیْنْدُ.
 • 5. يَنْباتْتُكْ كيَنْناتَ تيَنْنِ اِسَيْتْتيَۤنْيَنْ
  تَنْباتْتَيْسْ سَتْتِیَماتْ تانْبُنَيْنْدانْ - مُنْباتْتُكْ
  كالَيْیِليَۤ وَنْدُ كَرُنَيْاَضِتْ تيَۤتَرُمَسْ
  سالَيْیِليَۤ وَايَنْرانْ تانْ.
 • 6. يَنْنيَۤ اَتِسَیَمْاِي تِوْوُلَكِيرْ يَنْنُرَيْیَيْبْ
  بُونْنيَۤ يَنَميَۤرْ بُنَيْنْدُكُونْتانْ - تَنْنيَۤرِلْ
  نَلْآ رَنَنغْكَضْيَلامْ نانِیَوٕۤ يَلْلانعْسيَیْ
  وَلْلانْ تِرُكْكَرُنَيْ وَایْبْبُ.
 • 7. مُنْبِنْاَرِ یاتُ مُوظِنْدَمُوظِ مالَيْيَلامْ
  اَنْبِنْ اِسَيْنْ تَنْدُوۤ اَنِنْدُكُونْتانْ - يَنْبَرُوَمْ
  باراتُ وَنْديَنْ بَرُوَرَلْيَلْ لامْتَوِرْتْتُتْ
  تارا وَرَنغْكَضيَلامْ تَنْدُ.
 • 8. بُونْنُوبْبَ تامْاُورُنِي بُوۤرْرِیَسُونْ مالَيْيَنْريَۤ
  يَنْنَبْبَنْ يَنْسُولْ اِسَيْنْدَنِنْدانْ - تَنْاُوبْبِلْ
  وَلْلانْ اِسَيْنْدَتُوٕۤ مامالَيْ اَرْبُتَمْاِي
  تيَلْلامْ تِرُوَرُتْسِي ريَۤ.
 • 9. بِنْمُنْاَرِ یيَۤنْنانْ بِتَرْرِیَسُونْ مالَيْيَلامْ
  تَنْمُنْاَرَنغْ كيَۤرْريَنَوٕۤ تانْاُرَيْتْتانْ - يَنْمُنْ
  اِرُنْدانْيَنْ نُضْضيَۤ اِرُكْكِنْرانْ نعانَ
  مَرُنْدانْسِرْ رَمْبَلَتْتانْ وَایْنْدُ.
 • 10. نِيیيَۤيَنْ بِضْضَيْاِنغْكُ نِنْباتْتِلْ كُرْرَمُونْرُمْ
  آیيَۤمْيَنْ رَنْدُوۤ اَنِنْدُكُونْتانْ - نایيَۤنْسيَیْ
  بُنْنِیَمْاِوْ وَانِرْ بُوِیِنْ مِكَبْبيَرِتالْ
  يَنْنِیَيَلْ لامْبُرِكِنْ ريَۤنْ.
 • 11. يَنْنُكِنْريَۤنْ يَنْنُتُوريَنْ يَنْنَميَلامْ تِتْتِكْكَ
  نَنْنُكِنْرَ تيَنْبُكَلْوٕۤنْ نانِلَتْتِيرْ - اُنْنُكِنْرَ
  اُضْضَمُتُوۤ نانْتانْ اُنعَرْرُتَوَتْ تارْكِتَيْتْتَ
  تيَضْضَمُتُوۤ اَمْبَلَوَنْ سِيرْ.
 • 12. آكْكِ اَضِتْتَلْمُتَ لانْدُوظِلْاُوۤرْ اَيْنْدِنَيْیُمْ
  تيَۤكْكِ اَمُتُورُنِي سيَیْيَنْرانْ - تُوكْكِ
  يَتُتْتانْ اَنَيْتْتانْ اِرَوَاتَ تيَۤكَمْ
  كُوتُتْتانْسِرْ رَمْبَلَتْتيَنْ كُوۤ.

பாமாலை ஏற்றல் // பாமாலை ஏற்றல்

No audios found!