திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تَنِتْ تِرُاَلَنغْكَلْ
taṉit tirualaṅkal
ميَیْیَرُضْ وِیَبْبُ
meyyaruḷ viyappu
Sixth Thirumurai

111. نيَنعْسُوتُ كِضَتْتَلْ
neñsoṭu kiḷattal

  كَلِتْتاظِسَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَتَنغْكُناضْ اِلْلا تَمَرْنْدانَيْكْ كانَرْكيَۤ
  تُوتَنغْكُناضْ نَلْلَتَنْ رُوۤ - نيَنعْسيَۤ
  تُوتَنغْكُناضْ نَلْلَتَنْ رُوۤ.
 • 2. وَلْلَوَا ريَلْلامُمْ وَلْلانَيْكْ كانَرْكيَۤ
  نَلْلَناضْ يَنْنِیَ ناضْ - نيَنعْسيَۤ
  نَلْلَناضْ يَنْنِیَ ناضْ.
 • 3. كالَنغْ كَتَنْدَ كَتَوُضَيْكْ كانَرْكُكْ
  كالَنغْ كَرُتُوَ تيَۤنْ - نيَنعْسيَۤ
  كالَنغْ كَرُتُوَ تيَۤنْ.
 • 4. آلَمْ اَمُتاكْكُمْ اَنْنَلَيْكْ كانَرْكُكْ
  كالَنغْ كَرُتُوَ تيَۤنْ - نيَنعْسيَۤ
  كالَنغْ كَرُتُوَ تيَۤنْ.
 • 5. تَتَيْیاتُمْ اِلْلاتْ تَلَيْوَنَيْكْ كانَرْكيَۤ
  تَتَيْیاتُمْ اِلْلَيْكَنْ تایْ - نيَنعْسيَۤ
  تَتَيْیاتُمْ اِلْلَيْكَنْ تایْ.
 • 6. كَيْیُضْ اَمُتَتْتَيْ وَایُضْ اَمُتاكْكَبْ
  بَيْیُضْ292 اُنَكْكيَنْنَيْ یُوۤ - نيَنعْسيَۤ
  بَيْیُضْ اُنَكْكيَنْنَيْ یُوۤ.
 • 7. يَنْنُیِرْ ناتَنَيْ یانْكَنْ تَنَيْتَرْكيَۤ
  اُنْنُوَ تيَنْنَيْكَنْ تایْ - نيَنعْسيَۤ
  اُنْنُوَ تيَنْنَيْكَنْ تایْ.
 • 8. نانْبيَرْرَ سيَلْوَتْتَيْ نانْبَرْرِكْ كُوضْضَرْكيَۤ
  يَۤنْبَرْرُ وَایيَنْبَ تارْ - نيَنعْسيَۤ
  يَۤنْبَرْرُ وَایيَنْبَ تارْ.
 • 9. تَتْتُوَا تِيتَتْ تَلَيْوَنَيْكْ كانَرْكُتْ
  تَتْتُوَ مُنْنُوَ تيَۤنْ - نيَنعْسيَۤ
  تَتْتُوَ مُنْنُوَ تيَۤنْ.
 • 10. اُوكْكَ اَمُتَتْتَيْ اُنْتُوۤمْ اِنِسْسَرْرُمْ
  وِكْكَلْ وَراتُكَنْ تایْ - نيَنعْسيَۤ
  وِكْكَلْ وَراتُكَنْ تایْ.

  • 291. كانَوٕۤ - بِ. اِرا., بَتِبْبُ.

நெஞ்சொடு நேர்தல் // நெஞ்சொடு கிளத்தல்