திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سَتْتِیَ اَرِوِبْبُ
sattiya aṟivippu
Sixth Thirumurai

150. جُوۤتِ جُوۤتِ
jōti jōti

  سِنْدُ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. جُوۤتِ جُوۤتِ جُوۤتِ سُیَنعْ
  جُوۤتِ جُوۤتِ جُوۤتِ بَرَنعْ
  جُوۤتِ جُوۤتِ جُوۤتِ یَرُتْ
  جُوۤتِ جُوۤتِ جُوۤتِ سِوَمْ.
 • 2. وَامَجُوۤتِ سُوۤمَجُوۤتِ وَانَجُوۤتِ نعانَجُوۤتِ
  ماكَجُوۤتِ یُوۤكَجُوۤتِ وَاتَجُوۤتِ ناتَجُوۤتِ
  يَۤمَجُوۤتِ وِیُوۤمَجُوۤتِ يَۤرُجُوۤتِ وِيرُجُوۤتِ
  يَۤكَجُوۤتِ يَۤكَجُوۤتِ يَۤكَجُوۤتِ يَۤكَجُوۤتِ.
 • 3. آتِنِيتِ وٕۤتَنيَۤ آتَلْنِيتُ باتَنيَۤ
  وَاتِنعانَ بُوۤتَنيَۤ وَاظْكَوَاظْكَ ناتَنيَۤ.

ஜோதி ஜோதி // ஜோதி ஜோதி