திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُوَرُتْ كُوتَيْ
tiruvaruṭ koṭai
اَنُبَوَ سِتْتِ
aṉupava sitti
Sixth Thirumurai

090. اُرْرَ تُرَيْتْتَلْ
uṟṟa turaittal

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تُنِناضْ اَنَيْتْتُمْ تُولَيْتْتُوِتْتيَۤنْ تُوكْكَمْ تَوِرْتْتيَۤنْ سُكَمْبَلِكْكُمْ
  كَنِناضْ اِتُوٕۤ يَنْرَرِنْديَۤنْ كَرُتْتُ مَلَرْنْديَۤنْ كَضِبْبُرْريَۤنْ
  تَنِنا یَكَنيَۤ كَنَكَسَبَيْتْ تَلَيْوَا نعانَ سَبابَتِیيَۤ
  اِنِنانْ اِرَيْیُمْ كَلَكْكَمُريَۤنْ اِضَيْكْكَ ماتْتيَۤنْ يَنَكْكَرُضيَۤ.
 • 2. اَرُضُمْ بُورُضُمْ یانْبيَرَوٕۤ اَتُتْتَ تَرُنَمْ اِتُيَنْريَۤ
  تيَرُضُمْ بَتِنِنْ اَرُضْاُنَرْتْتَتْ تيَرِنْديَۤنْ تُنْبَتْ تِكَيْبْبُوظِنْديَۤنْ
  مَرُضُمْ مَنَنْدانْ يَنْنُتَيْیَ وَسَتْتيَۤ نِنْرُ وَیَنغْكِیَتالْ
  اِرُضُمْ تُولَيْنْدَ تِنِسْسِرِتُمْ اِضَيْكْكَ ماتْتيَۤنْ يَنَكْكَرُضيَۤ.
 • 3. اَرُضيَۤ اُنَرْتْتَ اَرِنْدُكُونْتيَۤنْ اَتُتْتَ تَرُنَمْ اِتُيَنْريَۤ
  اِرُضيَۤ تُولَيْنْدَ تِتَرْاَنَيْتْتُمْ يَنَيْوِتْ تَكَنْريَۤ اُوظِنْدَنَوَالْ
  تيَرُضيَۤ سِرْرَمْ بَلَتْتاتُمْ سِوَميَۤ يَلْلامْ سيَیْیَوَلْلَ
  بُورُضيَۤ اِنِنانْ وِينْبُوۤتُ بُوۤكْكَ ماتْتيَۤنْ كَنْتایيَۤ.
 • 4. كَنْتيَۤ كَضِكْكُمْ بِنْباتْتُكْ كالَيْ اِتُيَنْ رَرُضْاُنَرْتْتَكْ
  كُونْتيَۤ اَرِنْدُ كُونْتيَۤنْنَلْ كُرِكَضْ بَلَوُنغْ كُوتُكِنْرَ
  تُونْتيَۤ بُرِوَارْكْ كَرُضُمْاَرُتْ سُوۤتِكْ كَرُنَيْبْ بيَرُمَنيَۤ
  اُنْتيَۤنْ اَمُتَمْ اُنْكِنْريَۤنْ اُنْبيَۤنْ تُنْبَيْ اُوظِتْتيَۤنيَۤ.
 • 5. اُوظِتْتيَۤنْ اَوَلَمْ اَسْسَمْيَلامْ اُوۤتَتْ تُرَنْديَۤنْ اُرُكَنْيَلامْ
  كَظِتْتيَۤنْ مَرَنَكْ كَضَيْبْبَرْريَۤنْ كَضِتْتيَۤنْ بِرَوِكْ كَتَلْكَتَنْديَۤنْ
  بَظِتْتيَۤنْ سِرْرَمْ بَلَمْيَنْنابْ باتْتَيْ مَرَنْديَۤنْ بَرَمْبَرَتْتيَۤ
  وِظِتْتيَۤنْ كَرُتْتِنْ بَتِيَلْلامْ وِضَيْیا تُتَرْكُ وِرَيْنْديَۤنيَۤ.
 • 6. وِرَيْنْدُ وِرَيْنْدُ بَتِكَتَنْديَۤنْ ميَۤرْبالْ اَمُتَمْ وِیَنْدُنْتيَۤنْ
  كَرَيْنْدُ كَرَيْنْدُ مَنَمْاُرُكَكْ كَنْ­رْ بيَرُكَكْ كَرُتْتَلَرْنْديَۤ
  وَرَيْنْدُ نعانَ مَنَمْبُونغْكَ مَنِمَنْ رَرَسَيْكْ كَنْتُكُونْتيَۤنْ
  تِرَيْنْدُ نيَكِظْنْدَ تُوۤلُتَمْبُمْ سيَظُمْبُونْ اُتَمْبایْتْ تِكَظْنْديَۤنيَۤ.
 • 7. تيَۤنيَۤ كَنْنَلْ سيَظُمْباكيَۤ يَنْنَ مِكَوُمْ تِتْتِتْتيَنْ
  اُونيَۤ بُكُنْديَنْ اُضَتْتِلْاَمَرْنْ تُیِرِلْ كَلَنْدَ اُورُبُورُضَيْ
  وَانيَۤ نِرَيْنْدَ بيَرُنغْكَرُنَيْ وَاظْوَيْ مَنِمَنْ رُتَيْیانَيْ
  نانيَۤ باتِكْ كَضِكْكِنْريَۤنْ ناتْتارْ وَاظْتْتَ نانِلَتْتيَۤ.
 • 8. نِلَتْتيَۤ اَتَيْنْدَ اِتَرْاَنَيْتْتُمْ نِمِتَتْ تُوظِتْتيَۤ نِلَيْبيَرْريَۤنْ
  وَلَتْتيَۤ اَظِیا وَرَمْبيَرْريَۤنْ مَنِمَنْ ريَۤتْتُمْ وَاظْوَتَيْنْديَۤنْ
  كُلَتْتيَۤ سَمَیَكْ كُظِیِتَتْتيَۤ وِظُنْدِوْ وُلَكَمْ كُمَيْیاتيَۤ
  نَلَتْتيَۤ سُتْتَ سَنْمارْكْكَمْ ناتْتا نِنْريَۤنْ ناتْتَكَتْتيَۤ.
 • 9. اَكَتْتيَۤ كَرُتْتُبْ بُرَتْتُوٕضُتْ تِرُنْدَ اُلَكَرْ اَنَيْوَرَيْیُمْ
  سَكَتْتيَۤ تِرُتْتِسْ سَنْمارْكْكَ سَنغْكَتْ تَتَيْوِتْ تِتَاَوَرُمْ
  اِكَتْتيَۤ بَرَتْتَيْبْ بيَرْرُمَكِظْنْ تِتُتَرْ كيَنْريَۤ يَنَيْاِنْدَ
  اُكَتْتيَۤ اِرَيْوَنْ وَرُوِكْكَ اُرْريَۤنْ اَرُضَيْبْ بيَرْريَۤنيَۤ.
 • 10. بيَرْريَۤنْ يَنْرُمْ اِرَوَامَيْ بيَۤتَمْ تَوِرْنْديَۤ اِرَيْوَنْيَنَيْ
  اُرْريَۤ كَلَنْدانْ نانَوَنَيْ اُرْريَۤ كَلَنْديَۤنْ اُونْرانيَۤمْ
  يَرْريَۤ اَتِیيَۤنْ سيَیْتَتَوَمْ یاريَۤ بُرِنْدارْ اِنْنَمُتَمْ
  تُرْريَۤ اُلَكِيرْ نِيوِرْيَلامْ وَاظْكَ وَاظْكَ تُنِاَرْريَۤ.

உற்ற துரைத்தல் // உற்ற துரைத்தல்

No audios found!