திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سَماتِ وَرْبُرُتْتَلْ
samāti vaṟpuṟuttal
تَنِتْ تِرُاَلَنغْكَلْ
taṉit tirualaṅkal
Sixth Thirumurai

109. اُلَكَبْبيَۤرُ
ulakappēṟu

  كَلِوِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اِنْبالْ اُلَكَنغْكَضْ یاوُمْ وِضَنغْكِنَ
  تُنْبالْ اِرَنْدَوَرْ تُنْبَرْرُتْ تُوۤنْرِنَرْ
  اَنْبالْ اَتِیَوَرْ آتِنَرْ باتِنَرْ
  يَنْبالْ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیارْ يَیْتَوٕۤ.
 • 2. بامْبيَلامْ اُوۤتِنَ بَرَوَيْیُتْ سارْنْدَنَ
  تِيمْبَلا وَاظَيْماتْ تيَنْنَيْ سِرَنْدَنَ
  آمْبَلَنْ ميَنْميَۤلُمْ آیِنَ يَنْنُضَتْ
  تُوۤمْبَلْيَنْ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیارْ اُوۤنغْكَوٕۤ.
 • 3. مَلَنغْكَظِنْ تُلَكَوَرْ وَانَوَرْ آیِنَرْ
  وَلَمْبيَرُ سُتْتَسَنْ مارْكْكَمْ سِرَنْدَتُ
  بَلَمْبيَرُ مَنِتَرْكَضْ بَنْبُضَرْ آیِنَرْ
  نَلَمْبيَرُمْ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیارْ نَنْنَوٕۤ.
 • 4. مُنْنُضَ مارْكْكَنغْكَضْ یاوُمْ مُتِنْدَنَ
  مَنْنُضَ سُتْتَسَنْ مارْكْكَمْ سِرَنْدَتُ
  بَنْنُضَنْ تيَضِنْدَنَ بَتِنَتَمْ اُوۤنغْكِنَ
  يَنْنُضَتْ تَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیارْ يَیْتَوٕۤ.
 • 5. اِتَمْبيَرْرَ اُیِرْيَلامْ وِتَمْاَرْرُ وَاظْنْدَنَ
  مَتَمْبيَرْرَ مَنِتَرْكَضْ مَتِبيَرْرُ وَاظْكِنْرارْ
  تِتَمْبيَرْريَۤ يَظُكِنْرارْ سيَتْتَوَرْ تِنَنْدِنَمْ
  نَتَمْبيَرْرَ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیارْ نَنْنَوٕۤ.
 • 6. اَنْتَمُمْ اَكِلَمُمْ اَرُضَرَ ساتْسِیَيْكْ
  كُونْتَنَ اُوۤنغْكِنَ كُرَيْيَلامْ تِيرْنْدَنَ
  بَنْتَنغْكَضْ بَلِتْتَنَ بَرِنْديَنَ تُضْضَتْتِلْ
  يَنْتَكُمْ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیارْ يَیْتَوٕۤ.
 • 7. كُنَنغْكَضْ سِرَنْدَنَ كُرْرَنغْكَضْ اَرْرَنَ
  مَنَنغْكَضْ وِضَنغْكِنَ وَاظْوُكَضْ اُوۤنغْكِنَ
  بِنَنغْكَضْ يَلامْاُیِرْ بيَرْريَظُنْ تُوۤنغْكِنَ
  اِنَنغْكَ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیارْ يَیْتَوٕۤ.
 • 8. بَتْتَرْكَضْ باتِنَرْ بَنِنْدُنِنْ راتِنَرْ
  مُتْتَرْكَضْ ميَیْبْبُورُضْ مُنْنِ مَكِظْنْدَنَرْ
  سِتْتَرْكَضْ آنَنْدَتْ تيَضْضَمُ تُنْتَنَرْ
  سُتْتَ اَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیارْ تُوۤنْرَوٕۤ.
 • 9. يَۤظُلَ كَوَتْتَيْوِتْ تيَۤرِنَنْ ميَۤنِلَيْ
  اُوظِتُوۤ رُوظِیُمْ اُیِرْتَظَيْتْ تُوۤنغْكِنَنْ
  آظِیانْ اَیَنْمُتَلْ اَتِسَیِتْ تِتَيَنُضْ
  وَاظِاَ رُتْبيَرُنعْ سُوۤتِیارْ مَنْنَوٕۤ.
 • 10. اِرُتْبيَرُ مَلَمُظُ تُنْدَوِرْنْ تِرْرَتُ
  مَرُتْبيَرُمْ كَنْمَمُمْ مایَيْیُمْ نِينغْكِنَ
  تيَرُتْبيَرُنعْ سِتْتِكَضْ سيَۤرْنْدَنَ يَنْنُضَتْ
  تَرُتْبيَرُنعْ سُوۤتِيَنْ اَنْبِرْ كَلَنْدَتيَۤ.

உலகப்பேறு // உலகப்பேறு

No audios found!