திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بيَۤرَتَيْوُ
pēṟaṭaivu
اِرَيْوَرَوُ اِیَمْبَلْ
iṟaivaravu iyampal
Sixth Thirumurai

101. اُیْوَكَيْ كُورَلْ
uyvakai kūṟal

  كَلِنِلَيْتْ تُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَرُتْبيَ رُنْدَنِسْ سُوۤتِاَمْ بَلَتْتِليَۤ نَتِكْكُمْ
  بُورُتْبيَ رُنْدِرُ نَتَمَتُ بُوۤرْرُوِيرْ بُلَوِيرْ
  مَرُتْبيَ رُمْبَكَيْ نِيكْكِميَیْ وَاظْوُبيَرْ رِتَلامْ
  تيَرُتْبيَ رُمْبَتَتْ تانَيْاِي تَرِمِنُوۤ تيَضِنْديَۤ.
 • 2. وَارَمْ سيَیْتَبُونْ مَنْرِليَۤ نَتِكْكُمْبُونْ اَتِكْكيَۤ
  آرَمْ سيَیْتَنِنْ تَوَرْكْكُمُنْ اَرِاَیَنْ مُتَلُوۤرْ
  وِيرَمْ سيَلْكِلا تَرِمِنُوۤ وٕۤتَميَۤلْ آنَيْ
  اُوۤرَمْ سُولْكِليَۤنْ نَتُنِنْرُ سُولْكِنْريَۤنْ اُلَكِيرْ.
 • 3. آتِ اَنْدَمُمْ اِلْلَتُوۤرْ اَمْبَلَتْ تاتُمْ
  سُوۤتِ تَنْنَيْیيَۤ نِنَيْمِنْكَضْ سُكَمْبيَرَ وِظَيْوِيرْ
  نِيتِ كُونْتُرَيْتْ تيَۤنْاِتُ نِيوِيرْميَۤلْ يَۤرُمْ
  وِيتِ مَرْرَيْیَ وِيتِكَضْ كِيظْسْسيَلُمْ وِيتِ.
 • 4. ناتَمْ سُولْكِنْرَ تِرُسْسِرْرَمْ بَلَتْتِليَۤ نَتِكْكُمْ
  باتَمْ سُولْكِنْرَ بَتْتَريَۤ نِتْتَرْيَنْ رَرِمِنْ
  وٕۤتَمْ سُولْكِنْرَ بَرِسِتُ ميَیْمْمَيْیانْ بَكْكَ
  وَاتَنعْ سُولْكِليَۤنْ نَتُنِنْرُ سُولْكِنْريَۤنْ مَتِتْتيَۤ.
 • 5. تُرِیَ ميَۤلْبَرَ وٕضِیِليَۤ سُكَنَتَمْ بُرِیُمْ
  بيَرِیَ تُوۤرْاَرُتْ سُوۤتِیَيْبْ بيَرُتَليَۤ يَوَيْكْكُمْ
  اَرِیَ بيَۤرُمَرْ رَوَيْيَلامْ يَضِیَوٕۤ اَرِمِنْ
  اُرِیَ اِمْمُوظِ مَرَيْمُوظِ سَتْتِیَمْ اُلَكِيرْ.
 • 6. آكَ مانْدَمُمْ وٕۤتَتْتِنْ اَنْدَمُمْ اَرَيْیُمْ
  باكَ مامْبَرَ وٕضِنَتَمْ بَرَوُوِيرْ اُلَكِيرْ
  مُوۤكَ مانْدَرُكْ كُرَيْتْتِليَۤنْ اِتُسُكَمْ اُنْنُمْ
  یُوۤكَ مانْدَرْكْكُكْ كالَمُنْ تاكَوٕۤ اُرَيْتْتيَۤنْ.
 • 7. وَانَ ناتَرُمْ ناتَرُمْ مَنْرِليَۤ وَیَنغْكُمْ
  نعانَ ناتَكَكْ كاتْسِیيَۤ نامْبيَرَلْ وٕۤنْتُمْ
  اُونَ ناتَكَكْ كاتْسِیالْ كالَتْتَيْ اُوظِكْكُمْ
  اِينَ ناتَكَبْ بيَرِیَرْكاضْ وَمْمِنُوۤ اِينْتيَۤ.
 • 8. سَمَیَمْ اُوۤرْبَلَ كُوۤتِیُمْ سَمَیَنغْكَضْ تُوۤرُمْ
  اَمَيْیُمْ تيَیْوَنغْكَضْ اَنَنْدَمُمْ نعانَسَنْ مارْكْكَتْ
  تيَمَيْیُمْ اُمْمَيْیُمْ اُتَيْیَتُوۤرْ اَمْبَلَتْ تِرَيْیُمْ
  اَمَيْیَ آنغْكَتِلْ نَتَمْبُرِ بَتَمُمْيَنْ رَرِمِنْ.
 • 9. آرُ كُوۤتِیامْ سَمَیَنغْكَضْ اَكَتْتِنُمْ اَوَيْميَۤلْ
  وِيرُ سيَۤرْنْدَسِتْ تانْدَوٕۤ تانْدَنا تانْدَمْ
  تيَۤرُمْ مَرْرَيْیَ اَنْدَتْتُمْ سِوَمْاُونْريَۤ اَنْرِ
  وٕۤرُ كَنْتِليَۤنْ كَنْتِريَۤلْ بيَرِیَرْكاضْ وِضَمْبِيرْ.
 • 10. كَلَيْاِ رُنْدَتُوۤرْ تِرُسْسِرْرَمْ بَلَتْتِليَۤ كَرُنَيْ
  نِلَيْاِ رُنْدَتُ نِنَيْتْتَوَيْ یاوَيْیُمْ بيَرَلامْ
  مَلَيْاِ رُنْديَنَ اِرُبْبِريَۤلْ وَمْمِنُوۤ اَنْرِكْ
  كُولَيْوِ رُمْبُوِيرْ يَنِرْبُرَتْ تيَۤكُمِنْ كُلَيْنْديَۤ.
 • 11. كَتِاِ رُكْكِنْرَ تِرُسْسِرْرَمْ بَلَتْتِليَۤ كَرُنَيْ
  نِيتِاِ رُكْكِنْرَ تاتَلالْ نِيوِيرْكَضْ يَلْلامْ
  بَتِیَ اِنغْنغَنيَۤ وَمْمِنُوۤ كُولَيْبَیِلْ وِيريَۤلْ
  وِتِیَيْ نُوۤمِنُوۤ بُوۤمِنُوۤ سَمَیَوٕبْ بَكَتْتيَۤ.
 • 12. اَرُضْوِ ضَنغْكِیَ تِرُسْسِرْرَمْ بَلَتْتِليَۤ اَظِیابْ
  بُورُضْوِ ضَنغْكُتَلْ كانْمِنُوۤ كانْمِنُوۤ بُوِیِيرْ
  مَرُضْاُ ضَنغْكُوضُمْ وَاتَنَيْ تَوِرْنْدَرُضْ وَلَتْتالْ
  تيَرُضْوِ ضَنغْكُوِيرْ نعانَسَنْ مارْكْكَميَۤ تيَضِمِنْ.

  • 355. اَمَيْیَ اَمْبَلَتْتاتُمْ بُورْبَتَمُمْ يَنْرَرِمِنْ - مُتَرْبَتِبْبُ, بُو. سُ., بِ. اِرا.

அன்புருவமான சிவம் ஒன்றே உளதெனல் // உய்வகை கூறல்

No audios found!