திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اِرَيْوَرَوُ اِیَمْبَلْ
iṟaivaravu iyampal
اُلَكَرْكْكُ اُیْوَكَيْ كُورَلْ
ulakarkku uyvakai kūṟal
Sixth Thirumurai

103. تَلَيْوِ كُورَلْ
talaivi kūṟal

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تَنْديَۤكَمْ يَنَكْكَضِتْتارْ تَمْاَرُضُمْ بُورُضُمْ
  تَمْمَيْیُمْاِنغْ كيَنَكْكَضِتْتارْ يَمْمَيْیِنُمْ بِرِیارْ
  يَنْديَۤكَمْ اَتِرْبُكُنْدارْ يَنْاُضَتْتيَۤ اِرُنْدارْ
  يَنْاُیِرِلْ كَلَنْدَنَتَتْ تِرَيْیَوَرْكا لَيْیِليَۤ
  وَنْديَۤاِنغْ كَمَرْنْدَرُضْوَرْ آتَلِنالْ وِرَيْنْديَۤ
  ماضِكَيْیَيْ اَلَنغْكَرِتْتُ وَيْتْتِتُتِ اِتَرْكُسْ
  سَنْديَۤكَمْ اِلْلَيْيَنْرَنْ تَنِتْتَلَيْوَرْ وَارْتْتَيْ
  سَتْتِیَمْسَتْ تِیَمْماتيَۤ سَتْتِیَمْسَتْ تِیَميَۤ.
 • 2. نَنْباتْتُ مَرَيْكَضُكْكُمْ مالْاَیَرْكْكُمْ كِتَيْیارْ
  نَمْاَضَوِلْ كِتَيْبْبارُوۤ يَنْرُنِنَيْتْ تيَۤنغْكِ
  يَنْباتْتُكْ كِرُنْديَۤنَيْ وَلِنْدُكَلَنْ تَنَيْنْديَۤ
  اِنْبَمُرَتْ تَنِمالَيْ اِتْتَنَتَتْ تِرَيْوَرْ
  مُنْباتْتُكْ كالَيْیِليَۤ وَرُكُوَرْما ضِكَيْیَيْ
  مُظُتُمْاَلَنغْ كَرِتْتِتُكَ اَيْیُرَوُوۤ تُورُنِي
  تَنْباتْتُكْ كِرُنْدُضَريَۤلْ اَيْیَرْتِرُ وَارْتْتَيْ
  سَتْتِیَمْسَتْ تِیَمْماتيَۤ سَتْتِیَمْسَتْ تِیَميَۤ.
 • 3. مُنْباتْتُكْ كالَيْیِليَۤ وَرُكُوَرْيَنْ كَنَوَرْ
  مُوۤسَمْاِلَيْ مُوۤسَمْيَنَ مُوظِكِنْرارْ مُوظِكَ
  بِنْباتْتُكْ كالَيْیِليَۤ نِنَيْتْتَيَلامْ مُتِیُمْ
  بِسَكِلَيْاِمْ مُوظِسِرِتُمْ بِسَكِلَيْاِوْ وُلَكِلْ
  تُنْباتْتُسْ سِرْرِنَتْتارْ سِرُمُوظِكيَۤتْ تُضْضَمْ
  تُضَنغْكيَۤلْنَمْ ماضِكَيْیَيْسْ سُوظَاَلَنغْ كَرِبْبایْ
  تَنْباتْتُتْ تِرُبْبُوتُوِلْ نَتَتْتِرَيْوَرْ آنَيْ
  سَتْتِیَمْسَتْ تِیَمْماتيَۤ سَتْتِیَمْسَتْ تِیَميَۤ.
 • 4. اُضْضُنْتَ اُنْمَيْيَلامْ نانْاَرِوٕۤنْ يَنْنَيْ
  اُتَيْیَبيَرُنْ تَكَيْاَرِوَارْ اُلَكِتَتْتيَۤ مایَيْكْ
  كَضْضُنْتَ سِرْرِنَتْتارْ یاتَرِوَارْ يَنَتُ
  كَنَوَرْتِرُ وَرَوِنْدَكْ كالَيْیِلامْ كَنْتایْ
  نَضْضُنْتَ ماضِكَيْیَيْ مَنغْكَلَنغْكَضْ نِرَمْبَ
  نَنْكُبُنَيْنْ تَلَنغْكَرِبْبایْ نانْمُوظِنْدَ مُوظِیَيْتْ
  تَضْضُنْتِنغْ كَيْیَمُريَۤلْ نَتَتْتِرَيْوَرْ آنَيْ
  سَتْتِیَمْسَتْ تِیَمْماتيَۤ سَتْتِیَمْسَتْ تِیَميَۤ.
 • 5. يَنْنُتَيْیَ تَنِكْكَنَوَرْ اَرُتْجُوۤتِ اُنْمَيْ
  یانْاَرِوٕۤنْ اُلَكَوَرْكَضْ يَنغْنغَنَمْكَنْ تَرِوَارْ
  اُنْنَلْاَرَ اُنْنُتَرْكُمْ اُرَنغْكُتَرْكُمْ اَرِوَارْ
  اُلَمْبُتَلْكيَۤتْ تَيْیَمُريَۤلْ اُوۤنغْكِیَما ضِكَيْیَيْتْ
  تُنْنُرُمْمَنغْ كَلَمْوِضَنغْكَ اَلَنغْكَرِبْبایْ اِنغْكيَۤ
  تُونغْكُتَلالْ يَنْنَبَلَنْ سُوۤرْوَتَيْیيَۤلْ بُوتُوِلْ
  تَنْنُتَيْیَ نَتَمْبُرِیُمْ تَلَيْوَرْتِرُ آنَيْ
  سَتْتِیَمْسَتْ تِیَمْماتيَۤ سَتْتِیَمْسَتْ تِیَميَۤ.
 • 6. يَنْنَيْمَنَ مالَيْاِتْتارْ يَنْنُیِرِلْ كَلَنْدارْ
  يَلْلامْسيَیْ وَلْلَسِتْتَرْ يَنَكْكَرِوِتْ تَتَنَيْ
  اِنْنَاُلَ كِنَرْاَرِیارْ آتَلِنالْ بَلَوٕۤ
  اِیَمْبُكِنْرارْ اِیَمْبُكَنَمْ تَلَيْوَرْوَرُ تَرُنَمْ
  مَنْنِیَكا لَيْیِلْآكُمْ ماضِكَيْیَيْ وِرَيْنْدُ
  مَنغْكَلَنغْكَضْ بُنَيْنْدِتُكَ مَیَنغْكِاَيْیَمْ اَتَيْیيَۤلْ
  تَنْنِكَرْتا نامْبُوتُوِلْ نَتَمْبُرِوَارْ آنَيْ
  سَتْتِیَمْسَتْ تِیَمْماتيَۤ سَتْتِیَمْسَتْ تِیَميَۤ.
 • 7. كِضَيْاَنَنْدَ مَرَيْیالُمْ نِسْسَیِكْكَكْ كُوتاكْ
  كِضَرْاُوضِیارْ يَنْاَضَوِلْ كِتَيْتْتَتَنِتْ تَلَيْوَرْ
  اَضَيْیَيَنَكْ كُنَرْتْتِیَتَيْ یانْاَرِوٕۤنْ اُلَكَرْ
  اَرِوَارُوۤ اَوَرْاُرَيْكُونْ تَيْیَمُريَۤلْ اِنغْكيَۤ
  اِضَيْوَتَيْیيَۤنْ ماضِكَيْیَيْ مَنغْكَلَنغْكَضْ نِرَمْبَ
  اِنِتُبُنَيْنْ تَلَنغْكَرِبْبایْ كالَيْاِتُ كَنْتایْ
  تَضَرْوَرَسْسِرْ رَمْبَلَتْتيَۤ نَتَمْبُرِوَارْ آنَيْ
  سَتْتِیَمْسَتْ تِیَمْماتيَۤ سَتْتِیَمْسَتْ تِیَميَۤ.
 • 8. آرْاَرِوَارْ يَلْلامْسيَیْ وَلْلَوَرْيَنْ اُضْضيَۤ
  اَرِوِتْتَ اُنْمَيْیَيْمالْ اَیَنْمُتَلُوۤرْ اَرِیارْ
  بارْاَرِیا تَیَلْوٕۤرُ بَكَرْوَتُكيَۤتْ تُورُنِي
  بَيْیُضُوتُمْ اَيْیَمُريَۤلْ كالَيْاِتُ كَنْتایْ
  نيَۤرْاُرَنِي وِرَيْنْدُوِرَيْنْ تَنِبيَرَما ضِكَيْیَيْ
  نِيتَاَلَنغْ كَرِبْبایْاُضْ نيَۤیَمُوتُ كَضِتْتيَۤ
  تارَكَمِنغْ كيَنَكْكانَ نَتَتْتِرَيْوَرْ آنَيْ
  سَتْتِیَمْسَتْ تِیَمْماتيَۤ سَتْتِیَمْسَتْ تِیَميَۤ.
 • 9. اَيْیَرْيَنَكْ كُضْضِرُنْدِنغْ كَرِوِتْتَ وَرَتْتَيْ
  یارْاَرِوَارْ نانْاَرِوٕۤنْ اَوَرْاَرِوَارْ اَلْلالْ
  بُویْاُلَكَرْ اَرِوَارُوۤ بُلْلَرِوَالْ بَلَوٕۤ
  بُكَلْكِنْرارْ اَتُكيَۤتْتُبْ بُنْدِمَیَكْ كَتَيْیيَۤلْ
  ميَیْیَرْيَنَيْ آضُتَيْیارْ وَرُكِنْرَ تَرُنَمْ
  ميَۤوِیَتُ ماضِكَيْیَيْ اَلَنغْكَرِبْبایْ وِرَيْنْديَۤ
  تَيْیَلْاُورُ بالُتَيْیَ نَتَتْتِرَيْوَرْ آنَيْ
  سَتْتِیَمْسَتْ تِیَمْماتيَۤ سَتْتِیَمْسَتْ تِیَميَۤ.
 • 10. اُتَيْیَوَرْيَنْ اُضَتْتِرُنْديَۤ اُنَرْوِتْتَ وَرَتْتَيْ
  اُلَكَوَرْكَضْ اَرِیارْكَضْ آتَلِنالْ بَلَوٕۤ
  اِتَيْبُكَلْكِنْ رارْاَتُكيَۤتْ تَيْیَمُريَۤلْ اِنغْكيَۤ
  اِرَوُوِتِنْ تَتُكالَيْ يَیْتِیَتالْ اِنِیيَۤ
  اَتَيْوُرَنَمْ تَنِتْتَلَيْوَرْ تَتَيْیَرَوَنْ تَرُضْوَرْ
  اَنِبيَرَما ضِكَيْیَيْوِرَيْنْ تَلَنغْكَرِتْتُ مَكِظْكَ
  سَتَيْیَسَيْیَبْ بُوتُنَتَنعْسيَیْ اِرَيْوَرْتِرُ وَارْتْتَيْ
  سَتْتِیَمْسَتْ تِیَمْماتيَۤ سَتْتِیَمْسَتْ تِیَميَۤ.

தலைவி கூறல் // தலைவி கூறல்

No audios found!