திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَنُبَوَ مالَيْ
aṉupava mālai
سَتْتِیَ اَرِوِبْبُ
sattiya aṟivippu
Sixth Thirumurai

148. سَتْتِیَ وَارْتْتَيْ
sattiya vārttai

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. سِوَمْيَ نُمْبيَیَرْكْ كِلَكْكِیَمْ آكِيَسْ سيَیَلُمْتَنْ سَمُكَتْتيَۤ
  نَوَنِ رَيْنْدَبيَۤرْ اِرَيْوَرْكَضْ اِیَرْرِتَ نعانَما مَنِمَنْرِلْ
  تَوَنِ رَيْنْدَوَرْ بُوۤرْرِتَ آنَنْدَتْ تَنِنَتَمْ بُرِكِنْرانْ
  يَوَنْاَ وَنْتِرُ وَانَيْاِي تِسَيْتْتَنَنْ اِنِتْتُیَ رَتَيْیيَۤنيَۤ.

சத்திய வார்த்தை // சத்திய வார்த்தை

No audios found!