திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سيَوِ اَرِوُرُتْتَلْ
sevi aṟivuṟuttal
اِنغْكِتَبْ بَتْتُ
iṅkitap pattu
Fifth Thirumurai

048. تيَۤوَ آسِرِیَمْ
tēva āsiriyam

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. یارَيْ یُنغْكَتُ وِظِیِنالْ مَیَكْكُرُمْ يَۤنْدِظَيْ اَوَرْوٕنْنِيرْتْ
  تارَيْ تَنْنَيْیُمْ وِرُمْبِوِيظْتْ تاظْنْدَيَنْ تَنَكْكَرُضْ اُنْتيَۤیُوۤ
  كارَيْ مُتْتِاَبْ بُرَمْسيَلُمْ سيَنعْسُتَرْكْ كَتِرَوَنْ اِوَرْآظِتْ
  تيَۤرَيْ يَتْتُرُمْ بُوظِلْسيَرِ تَنِكَيْیِلْ تيَۤوَرْكَضْ تُوظُمْتيَۤوٕۤ.
 • 2. مَرِكْكُمْ وٕۤرْكَنارْ مَلَكْكُظِ آظْنْدُظَلْ وَنْتَسَيْ اَرُمْيَنْبَيْكْ
  كَرِكْكُمْ نایِنُمْ كَتَيْیَنایْكْ كُنْتِرُكْ كَرُنَيْیُمْ اُنْتيَۤیُوۤ
  كُرِكْكُمْ وٕۤیْمَنِ كَضَيْكْكَتِرْ اِرَتَوَانْ كُتِرَيْیَيْبْ بُتَيْتْتيَنغْكُمْ
  تيَرِكْكُمْ نَلْوَضَمْ سيَرِتِرُتْ تَنِكَيْیِلْ تيَۤوَرْكَضْ تُوظُمْتيَۤوٕۤ.
 • 3. بِرِیَمْ ميَۤیَوَنْ مَتَنْدَيْیَرْ تَنغْكَضَيْبْ بِتِتْتَلَيْتْ تِتُوَنعْسَكْ
  كَرِیَ بيَۤیِنُمْ بيَرِیَبيَۤیْكْ كُنْتِرُكْ كَرُنَيْیُمْ اُنْتيَۤیُوۤ
  اَرِیَ مالْاَیَنْ اِنْدِرَنْ مُتَلِنُوۤرْ اَمَرْاُلَ كَرِنْدَبْبالْ
  تيَرِیَ اُوۤنغْكِیَ سِكَرِسُوظْ تَنِكَيْیِلْ تيَۤوَرْكَضْ تُوظُمْتيَۤوٕۤ.

தேவ ஆசிரியம் // தேவ ஆசிரியம்