திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اِنغْكِتَبْ بَتْتُ
iṅkitap pattu
تَنِتْ تِرُتْتُوتَيْ
taṉit tiruttoṭai
Fifth Thirumurai

050. بُوۤرْرِتْ تِرُوِرُتْتَمْ
pōṟṟit tiruviruttam

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كَنغْكَيْیَنعْ سَتَيْسيَۤرْ مُكْكَتْ كَرُمْبَرُضْ مَنِیيَۤ بُوۤرْرِ
  اَنغْكَيْیَنغْ كَنِیيَۤ بُوۤرْرِ اَرُتْبيَرُنغْ كَتَليَۤ بُوۤرْرِ
  بَنغْكَيْیَنْ مُتَلُوۤرْ بُوۤرْرُمْ بَرَمْبَرَنعْ سُتَريَۤ بُوۤرْرِ
  سَنغْكَيْتِيرْتْ تَرُضُمْ تيَیْوَسْ سَرَوَنَ بَوَنيَۤ بُوۤرْرِ.
 • 2. بَنِبْبَرَ اَرُضُمْ مُكْكَتْ بَرَنعْسُتَرْ اُوضِیيَۤ بُوۤرْرِ
  اِنِبْبُرُ كَرُنَيْ وَانْتيَۤنْ يَنَكْكَرُضْ بُرِنْدایْ بُوۤرْرِ
  تُنِبْبيَرُمْ بَوَنْدِيرْتْ تيَنْنَيْسْ سُكَمْبيَرَ وَيْتْتُوۤیْ بُوۤرْرِ
  تَنِبْبيَرُنْ تَوَميَۤ بُوۤرْرِ سَنْمُكَتْ تَرَسيَۤ بُوۤرْرِ.
 • 3. مَنَبْبُتُ مَلَريَۤ تيَیْوَ وَانْسُوَيْكْ كَنِیيَۤ بُوۤرْرِ
  تَنَبْبَرَ اَتِیَرْكْ كِنْبَمْ تَرُمْاُورُ تَرُوٕۤ بُوۤرْرِ
  كَنَبْبيَرُنْ تَلَيْوَرْ يَۤتْتُمْ كَظَرْبَتَتْ تَرَسيَۤ بُوۤرْرِ
  كُنَبْبيَرُنغْ كُنْريَۤ بُوۤرْرِ كُمَرَسَرْ كُرُوٕۤ بُوۤرْرِ.
 • 4. تَوَمْبيَرُ مُنِوَرُضْضَتْ تامَرَيْ اَمَرْنْدُوۤیْ بُوۤرْرِ
  بَوَمْبيَرُنعْ سِرِیيَۤنْ تَنْنَيْبْ باتُكاتْ تَضِتْتُوۤیْ بُوۤرْرِ
  نَوَمْبيَرُ نِلَيْكْكُمْ ميَۤلامْ نَنْنِیَ نَلَميَۤ بُوۤرْرِ
  سِوَمْبيَرُمْ بَیَنيَۤ بُوۤرْرِ سيَنغْكَتِرْ وٕۤلُوۤیْ بُوۤرْرِ.
 • 5. مُووَتِ وَاكِ نِنْرَ مُظُمُتَرْ بَرَميَۤ بُوۤرْرِ
  ماوَتِ اَمَرْنْدَ مُكْكَنْ مَلَيْتَرُ مَنِیيَۤ بُوۤرْرِ
  سيَۤوَتِ وَظُتْتُمْ تُونْتَرْ سِرُمَيْتِيرْتْ تَرُضْوُوۤیْ بُوۤرْرِ
  تُووَتِ وٕۤلْكَيْكْ كُونْتَ سُنْدَرَ وَتِوٕۤ بُوۤرْرِ
 • 6. وِنْنُرُ سُتَريَۤ يَنْنُضْ وِضَنغْكِیَ وِضَكْكيَۤ بُوۤرْرِ
  كَنْنُرُ مَنِیيَۤ يَنْنَيْكْ كَلَنْدَنَرْ كَضِبْبيَۤ بُوۤرْرِ
  بَنْنُرُ بَیَنيَۤ يَنْنَيْبْ بَنِوِتْتَ مَنِیيَۤ بُوۤرْرِ
  يَنْنُرُمْ اَتِیارْ تَنغْكَتْ كِنِیَتيَضْ اَمُتيَۤ بُوۤرْرِ.
 • 7. مَرَيْيَلامْ بَرَوَ نِنْرَ مانِكْكَ مَلَيْیيَۤ بُوۤرْرِ
  سِرَيْيَلامْ تَوِرْنْدُ وَانُوۤرْ تِرُوُرَسْ سيَیْتُوۤیْ بُوۤرْرِ
  كُرَيْيَلامْ اَرُتْتيَۤ اِنْبَمْ كُوتُتْتَيَنْ كُرُوٕۤ بُوۤرْرِ
  تُرَيْيَلامْ وِضَنغْكُ نعانَسْ سُوۤتِیيَۤ بُوۤرْرِ بُوۤرْرِ.
 • 8. تارُكَبْ بَتَكَنْ تَنْنَيْتْ تَتِنْدَرُضْ سيَیْتُوۤیْ بُوۤرْرِ
  وٕۤرُكَسْ سُورَ ماوَيْ وِيتْتِیَ وٕۤلُوۤیْ بُوۤرْرِ
  آرُكَسْ سَمَیَكْ كاتْتَيْ اَظِتْتَوٕنغْ كَنَليَۤ بُوۤرْرِ
  بُوۤرُكَتْ تَكَرَيْ اُورْنْدَ بُنْنِیَ مُورْتْتِ بُوۤرْرِ.
 • 9. سِنغْكَما مُكَنَيْكْ كُونْرَ تِرَلُتَيْسْ سِمْبُضْ بُوۤرْرِ
  تُنغْكَوَا رَنَتْتُوۤنْ كُونْتَ تُیَرْتَوِرْتْ تَضِتْتایْ بُوۤرْرِ
  سيَنغْكَنْمالْ مَرُكَ بُوۤرْرِ سِوَبِرانْ سيَلْوَ بُوۤرْرِ
  يَنغْكَضْآرْ اَمُتيَۤ بُوۤرْرِ یاوَرْكْكُمْ اِرَيْوَ بُوۤرْرِ.
 • 10. مُتْتِیِنْ مُتَلْوَ بُوۤرْرِ مُووِرُ مُكَتْتَ بُوۤرْرِ
  سَتْتِوٕۤرْ كَرَتْتَ بُوۤرْرِ سَنغْكَرِ بُتَلْوَ بُوۤرْرِ
  سِتْتِتَنْ تَرُضُمْ تيَۤوَرْ سِكامَنِ بُوۤرْرِ بُوۤرْرِ
  بَتْتِیِنْ وِضَيْنْدَ اِنْبَبْ بَرَمْبَرَ بُوۤرْرِ بُوۤرْرِ.
 • 11. تيَرُضُتَيْ یُوۤرْكْكُ وَایْتْتَ سِوَانَنْدَتْ تيَۤنيَۤ بُوۤرْرِ
  بُورُضُتَيْ مَرَيْیُوۤرْ اُضْضَمْ بُكُنْدَبُنْ نِیَميَۤ بُوۤرْرِ
  مَرُضُتَيْ مَنَتْتِ نيَۤنَيْ وَاظْوِتْتَ وَاظْوٕۤ بُوۤرْرِ
  اَرُضُتَيْ اَرَسيَۤ يَنغْكَضْ اَرُمُكَتْ تَمُتيَۤ بُوۤرْرِ.
 • 12. بُویْیَنيَۤنْ بِظَيْكَضْ يَلْلامْ بُورُتْتِتَلْ وٕۤنْتُمْ بُوۤرْرِ
  كَيْیَنيَۤنْ تَنْنَيْ اِنْنُمْ كاتْتِتَلْ وٕۤنْتُمْ بُوۤرْرِ
  ميَیْیَنيَۤ ميَیْیَرْ اُضْضَمْ ميَۤوِیَ وِضَيْوٕۤ بُوۤرْرِ
  اَيْیَنيَۤ اَبْبَ نيَۤيَمْ اَرَسَنيَۤ بُوۤرْرِ بُوۤرْرِ
 • 13. مُرُكَنِنْ باتَمْ بُوۤرْرِ مُضَرِیَنغْ كَنْنَرْ كَنْبامْ
  مَرُكَنِنْ كَظَلْكَضْ بُوۤرْرِ وَانَوَرْ مُتَلْوَ بُوۤرْرِ
  بيَرُكَرُضْ وَارِ بُوۤرْرِ بيَرُنغْكُنَبْ بُورُبْبيَۤ بُوۤرْرِ
  تَرُكَنِنْ كَرُنَيْ بُوۤرْرِ سامِنِنْ اَتِكَضْ بُوۤرْرِ.
 • 14. كُوۤتِلاكْ كُنَتْتُوۤیْ بُوۤرْرِ كُكيَۤسَنِنْ باتَمْ بُوۤرْرِ
  تِيتِلاسْ سِنْدَيْ ميَۤوُمْ سِوَبَرَنعْ سُوۤتِ بُوۤرْرِ
  بُوۤتِلْنانْ مُكَنُمْ كانابْ بُورَنَ وَتِوَ بُوۤرْرِ
  آتِنِنْ تاضْكَضْ بُوۤرْرِ اَناتِنِنْ اَتِكَضْ بُوۤرْرِ.
 • 15. وٕۤتَمُمْ كَلَيْكَضْ یاوُمْ وِضَمْبِیَ بُلَوَ بُوۤرْرِ
  ناتَمُمْ كَتَنْدُ نِنْرَ ناتَنِنْ كَرُنَيْ بُوۤرْرِ
  بُوۤتَمُمْ بُورُضُمْ آكُمْ بُنِتَنِنْ باتَمْ بُوۤرْرِ
  آتَرَمْ آكِ يَنْنُضْ اَمَرْنْدَيَنْ اَرَسيَۤ بُوۤرْرِ.

போற்றித் திருவிருத்தம் // போற்றித் திருவிருத்தம்