திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَرُضِیَلْ وِناوَلْ
aruḷiyal viṉāval
كاتْسِبْ بيَرُمِتَمْ
kāṭsip perumitam
Second Thirumurai

013. تِرُمُلْلَيْوَایِلْ تِرُوِنْنَبْبَمْ
tirumullaivāyil tiruviṇṇappam

  كَلِوِرُتْتَمْ
  تِرُسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تایِنْ ميَۤوِیَ تَرْبَرَ ميَۤمُلْلَيْ
  وَایِنْ ميَۤوِیَ مامَنِ یيَۤاُنْتَنْ
  كُوۤیِنْ ميَۤوِنِنْ كُوۤمَلَرْتْ تاضْتُوظا
  تيَۤیِنْ ميَۤوِ اِرُنْدَنَنْ يَنْنَيْیيَۤ.
 • 2. تِلْلَيْ وَایْنْدَ سيَظُنغْكَنِ یيَۤ تِرُ
  مُلْلَيْ وَایِلْ مُتَلْسِوَ مُورْتْتِیيَۤ
  تُولْلَيْ یيَۤنْاُنْتَنْ تُویْتِرُكْ كُوۤیِلِنْ
  يَلْلَيْ سيَۤرَاِنْ ريَتْتَوَمْ سيَیْتَتيَۤ.
 • 3. وَضَنغْكُو ضُمْمُلْلَيْ وَایِلِلْ ميَۤوِیَ
  كُضَنغْكُو ضُمْكَنْ كُرُمَنِ یيَۤاُنَيْ
  اُضَمْكُو ضُمْبَتِ اُنْتِرُكْ كُوۤیِلْاِكْ
  كَضَنغْكُوضْ نيَنعْسِنَنْ كَنْتَتُمْ كَنْتَتيَۤ.
 • 4. مَلَيْوِ لامُلْلَيْ وَایِلِلْ ميَۤوِیَ
  وِلَيْیِ لامَنِ یيَۤوِضَكْ كيَۤسَرْرُمْ
  كُلَيْوِ لاتَوَرْ كُوتُمْنِنْ كُوۤیِلِلْ
  تَلَيْنِ لاوَتْتَ وَمْيَنْكُولْ سيَیْتَتيَۤ.
 • 5. سِيرْسِ رَكْكُمْ تِرُمُلْلَيْ وَایِلِلْ
  يَۤرْسِ رَكْكُمْ اِیَنْمَنِ یيَۤكُونْرَيْتْ
  تارْسِ رَكْكُمْ سَتَيْكْكَنِ یيَۤاُنْتَنْ
  اُورْسِ رَكْكَ اُرُوَتيَوْ وَنْنَميَۤ.
 • 6. سيَۤلْكُوضْ بُویْكَيْتْ تِرُمُلْلَيْ وَایِلِلْ
  بالْكُوضْ وَنْنَبْ بَرَنعْسُتَ ريَۤوِتَيْ
  ميَۤلْكُوضْ سَنغْكَرَ نيَۤوِمَ لااُنْتَنْ
  كالْكُوضْ اَنْبَرْ كَلَنغْكُتَلْ نَنْرَتُوۤ.
 • 7. وَنْنَ مامُلْلَيْ وَایِلِنْ ميَۤوِیَ
  اَنْنَ ليَۤاَمُ تيَۤاَرَيْ سيَۤنُتَلْ
  كَنْنَ نيَۤاُنَيْكْ كانَوَنْ تُوۤرْكْكيَلامْ
  نَنْنَ رُنْدُیَرْ نَلْكُتَلْ نَنْرَتُوۤ.
 • 8. مَنْنِنْ اُوۤنغْكِ وَضَرْمُلْلَيْ وَایِلْوَاظْ
  كَنْنُنْ مامَنِ یيَۤكَرُمْ بيَۤاُنَيْ
  يَنْنُمْ اَنْبَرْ اِظِوَتَيْنْ تالْاَتُ
  بَنْنُمْ نِنْاَرُضْ بارِتَيْ وَاظْكَوٕۤ.
 • 9. تِيتِ لاتَتِ رُمُلْلَيْ وَایِلْوَاظْ
  كُوۤتِ لاتَكُ نَبْبيَرُمْ كُنْرَميَۤ
  وَاتِ لاتُنَيْ وَاظْتْتَوَنْ تُوۤرْتَمَيْ
  يَۤتِ لارْيَنْرِ رُبْبَتُمْ يَنْكُولُوۤ.
 • 10. تيَۤسُ لاوِیَ سِيرْمُلْلَيْ وَایِلْوَاظْ
  ماسِ لامَنِ یيَۤمَرُنْ تيَۤسَرْرُمْ
  كُوسِ تامَلْنِنْ كُوۤیِلْوَنْ تُنْبُكَظْ
  بيَۤسِ تاتَ بِظَيْبُورُتْ تاضْوَيْیيَۤ.

திருமுல்லைவாயில் திருவிண்ணப்பம் // திருமுல்லைவாயில் திருவிண்ணப்பம்

No audios found!