திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
كُوتَيْمَتَبْ بُكَظْسْسِ
koṭaimaṭap pukaḻchsi
اَبَراتَ وِنْنَبْبَمْ
aparāta viṇṇappam
Second Thirumurai

016. تِرُوَرُضْ وٕۤتْكَيْ
tiruvaruḷ vēṭkai

  تِرُوُورْرِیُورْ
  كُوسْسَكَكْ كَلِبْبا
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. مَنْاَمُتامْ اُنْتاضْ وَظُتْتُكِنْرَ نَلْلُوۤرْكْكيَۤ
  اِنْاَمُتَمْ اُوۤرْبُوظُتُمْ اِتْتَرِیيَۤنْ آیِتِنُمْ
  مُنْاَمُتا اُنْتَكَضَمْ مُنْنِمُنْنِ وَاتُكِنْريَۤنْ
  يَنْاَمُتيَۤ اِنْنُمْ اِرَكْكَنْدانْ تُوۤنْراتُوۤ.
 • 2. تُوۤنْراتْ تُنَيْیاكُمْ سُوۤتِیيَۤ نِنْاَتِكْكيَۤ
  آنْرارْتْتَ اَنْبُوۤ تَكَنغْكُظَيْیيَۤنْ آیِتِنُمْ
  اُونْرارْتْ تَرِتْتَتَنَيْ اُنْنِاُنْنِ وَاتُكِنْريَۤنْ
  تيَۤنْرارْسْ سَتَيْیایْاُنْ سِتْتَمْ اِرَنغْكاتُوۤ.
 • 3. كاتارْ كَتُوِظِیارْ كامَوَلَيْكْ كُضْضاكِ
  آتارَمْ اِنْرِ اَلَيْتَنْديَۤنْ آیِتِنُمْ
  بُوۤتارْ نِنَتُكَظَلْ بُونْاَتِیيَۤ بُوۤرْرُكِنْريَۤنْ
  نِيتاوُوۤ اُنْنُتَيْیَ نيَنعْسَمْ اِرَنغْكاتُوۤ.
 • 4. اِلَيْوٕۤتْتَ ماتَرْتَمَ تِينَنَلَ ميَۤوِظَيْنْدُ
  كُولَيْوٕۤتْ تُظَلُمْ كُوتِیَنيَۤنْ آیِتِنُمْ
  نِلَيْوٕۤتْتَ نِنْاَرُتْكيَۤ نِنْرُنِنْرُ وَاتُكِنْريَۤنْ
  كَلَيْوٕۤتْتَ وٕۤنِیَنيَۤ كَرُنَيْسَرْرُمْ كُونْتِلَيْیيَۤ.
 • 5. كُونْتَلْنِرَتْ تُوۤنُمْ كُنِكْكَرِیَ نِنْاَتِكْكيَۤ
  تُونْتَرِنْدُ سيَیْیاتَ تُتْتَنيَۤنْ آیِتِنُمْ
  يَنْتَكَنِنْ بُونْاَرُضَيْ يَنْنِيَنْنِ وَاتُكِنْريَۤنْ
  تَنْتَلَيْسُوظْ اُورْرِیُضایْ تَیَوُسَرْرُمْ سارْنْدِلَيْیيَۤ.
 • 6. سارا وَرُنعْسارْبِلْ سارْنْدَرَيْسيَۤ اُنْنُتَيْیَ
  تارارْ مَلَرَتِیَيْتْ تاظْنْديَۤتْتيَۤنْ آیِتِنُمْ
  نيَۤرایْنِنْ سَنْنِتِكْكَنْ نِنْرُنِنْرُ وَاتُكِنْريَۤنْ
  اُوۤرایُوۤ سَرْريَۤنُمْ اُورْرِیُورْ اُتْتَمَنيَۤ.
 • 7. اُورْمَتِكْكَ وِينِلْ اُضَرُكِنْرَ تَلْلَتُنِنْ
  سِيرْمَتِكْكَ نِنْاَتِیَيْتْ تيَۤرْنْديَۤتْتيَۤنْ آیِتِنُمْ
  كارْمَتِكْكُمْ نَنعْسَمْاُنْتَ كَنْتَنِنَيْنْ تُضْكُكِنْريَۤنْ
  يَۤرْمَتِكْكُمْ اُورْرِیُورْ يَنْدَيْاَضِ يَیْتایُوۤ.
 • 8. تایْكْكُمْاِنِ تاكُمْاُنْتَنْ تاضْمَلَرَيْ يَۤتْتاتُ
  نایْكْكُمْ كَتَيْیایْ نَلِكِنْريَۤنْ آیِتِنُمْ
  وَایْكْكُمْاُنْتَنْ سَنْدِتِكْكَنْ وَنْدُوَنْدُ وَاتُكِنْريَۤنْ
  تُویْكْكُمَرَنْ تَنْدایْيَنْ سُوۤرْوَرِنْدُ تِيرایُوۤ.
 • 9. اَرِیابْ بَرُوَتْ تَتِیيَۤنَيْ آتْكُونْتَ
  نيَرِیامْ كَرُنَيْ نِنَيْنْدُرُكيَۤنْ آیِتِنُمْ
  كُرِیابْ بُورُضيَۤاُنْ كُوۤیِلِتَيْ وَنْدُنِنْرُمْ
  بَرِیابْ بِنِیيَۤنْ بَرَتَوِبْبَيْبْ بارْتْتِلَيْیيَۤ.
 • 10. بارْنَتَيْیامْ كانِلْ بَرِنْدُظَلْوَ تَلْلَتُنِنْ
  سِيرْنَتَيْیامْ نَنْنيَرِیِلْ سيَۤرْنْدِليَۤنْ آیِتِنُمْ
  نيَۤرْنَتَيْیامْ نِنْكُوۤیِلْ نِنْرُنِنْرُ وَاتُكِنْريَۤنْ
  وَارْنَتَيْیارْ كانا وَضَرْاُورْرِ مَنْاَمُتيَۤ.

திருவருள் வேட்கை // திருவருள் வேட்கை

No audios found!