திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بُنْنِیَ وِضَكْكَمْ
puṇṇiya viḷakkam
سْرِي سِوَسَنْمُكَ نامَ سَنغْكِيرْتْتَنَ لَكِرِ
shrī sivasaṇmuka nāma shaṅkīrttaṉa lakiri
Second Thirumurai

002. اَرُضْ نامَ وِضَكْكَمْ
aruḷ nāma viḷakkam

  تِرُوُورْرِیُورْ
  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وَانغْكُ وِلْنُتَلْ مَنغْكَيْیَرْ وِظِیالْ
  مَیَنغْكِ وَنعْسَرْبالْ وَرُنْدِناضْ تُوۤرُمْ
  يَۤنغْكُ كِنْرَتِلْ يَنْبَیَنْ كَنْتایْ
  يَظِلْكُوضْ اُورْرِیُورْكْ كيَنْنُتَنْ بُوۤنْدُ
  تيَۤنغْكُ لاوُسيَنغْ كَرُمْبِنُمْ اِنِتایْتْ
  تِتْتِتْ تَنْبَرْتَمْ سِتْتَتْتُضْ اُورِ
  اُوۤنغْكُمْ اُوۤمْسِوَ سَنْمُكَ سِوَاُوۤمْ
  اُوۤمْسِ وَایَيَنْ رُنْنُتِ مَنَنيَۤ.
 • 2. تَوَمَ تِنْرِوَنْ مَنغْكَيْیَرْ مُیَكْكالْ
  تَرُمَمْ اِنْرُوَنعْ سَكَرْكَتُنعْ سارْوَالْ
  اِوَكَيْ یالْمِكَ وَرُنْدُرِلْ يَنْنامْ
  يَظِلْكُوضْ اُورْرِیُورْكْ كيَنْنُتَنْ بُوۤنْدُ
  بَوَمَ تُوۤتْتِنَلْ آنَنْدَ اُرُوَامْ
  بانغْكُ كاتْتِنَلْ بَتَنْدَرُمْ اَتِیارْ
  اُوَكَيْ اُوۤمْسِوَ سَنْمُكَ سِوَاُوۤمْ
  اُوۤمْسِ وَایَيَنْ رُنْنُتِ مَنَنيَۤ.
 • 3. مِنْنُمْ نُنْنِتَيْبْ بيَنْبيَرُمْ بيَۤیْكَضْ
  وٕیْیَ نِيرْكْكُظِ وِظُنْدَتُ بُوۤكَ
  اِنْنُمْ وِيظْكَلَيْ اُنَكْكُونْرُ سُولْوٕۤنْ
  يَظِلْكُوضْ اُورْرِیُورْكْ كيَنْنُتَنْ بُوۤنْدُ
  بُونْاُ لاوِیَ بُیَمْ اُتَيْ یانُمْ
  بُكَظْاُ لاوِیَ بُواُتَيْ یانُمْ
  اُنْنُمْ اُوۤمْسِوَ سَنْمُكَ سِوَاُوۤمْ
  اُوۤمْسِ وَایَيَنْ رُنْنُتِ مَنَنيَۤ.
 • 4. بُونْرُمْ وَاظْكْكَيْیَيْ نِلَيْيَنَ نِنَيْنْديَۤ
  بُلَيْیَ مَنغْكَيْیَرْ بُظُنيَضِ اَضَرْرِلْ
  يَنْرُمْ وِيظْنْدُظَلْ مَتَمَيْیَيْ وِتُتْتيَۤ
  يَظِلْكُوضْ اُورْرِیُورْكْ كيَنْنُتَنْ بُوۤنْدُ
  تُنْرُ تِيمْبَلاسْ سُضَيْیِنُمْ اِنِبْبایْتْ
  تُونْتَرْ تَنغْكَضْناسْ سُوَيْبيَرَ اُورِ
  اُونْرُمْ اُوۤمْسِوَ سَنْمُكَ سِوَاُوۤمْ
  اُوۤمْسِ وَایَيَنْ رُنْنُتِ مَنَنيَۤ.
 • 5. وَرَيْكْكُ نيَۤرْمُلَيْ مَنغْكَيْیَرْ مَیَلالْ
  مَیَنغْكِ وَنعْسَرالْ وَرُتْتَمُرْ رَنعَرامْ
  اِرَيْكْكُمْ ماكْكَتَلْ اِتَيْوِظُنْ تَیَريَۤلْ
  يَظِلْكُوضْ اُورْرِیُورْكْ كيَنْنُتَنْ بُوۤنْدُ
  كَرَيْكْكُمْ تيَضْضِیَ اَمُتَمُوۤ تيَۤنُوۤ
  كَنِكُو لُوۤيَنَكْ كَنِوُتَنْ اُیَرْنْدُوۤرْ
  اُرَيْكْكُمْ اُوۤمْسِوَ سَنْمُكَ سِوَاُوۤمْ
  اُوۤمْسِ وَایَيَنْ رُنْنُتِ مَنَنيَۤ.
 • 6. وَاتُ سيَیْمْمَتَ وَارْتَمَيْ وِظَيْنْدایْ
  مَرَلِ وَنْدُنَيْ وَايَنَ اَظَيْكْكِلْ
  يَۤتُ سيَیْوَيْیُوۤ يَۤظَيْنِي اَنْدُوۤ
  يَظِلْكُوضْ اُورْرِیُورْكْ كيَنْنُتَنْ بُوۤنْدُ
  بُوۤتُ وَيْكِیَ نانْمُكَنْ مَكَوَانْ
  بُنَرِ وَيْكِیَ بُومَكَضْ كُوظُنَنْ
  اُوۤتُمْ اُوۤمْسِوَ سَنْمُكَ سِوَاُوۤمْ
  اُوۤمْسِ وَایَيَنْ رُنْنُتِ مَنَنيَۤ.
 • 7. نَنْنُمْ مَنغْكَيْیَرْ بُظُمَلَكْ كُظِیِلْ
  ناضُمْ وِيظْوُرْرُ نَلِنْدِتيَۤلْ نِتَمایْ
  يَنْنُمْ يَنْمُوظِ كُرُمُوظِ آكَ
  يَنْنِ اُورْرِیُورْكْ كيَنْنُتَنْ بُوۤنْدُ
  بَنْنُمْ اِنْسُوَيْ اَمُتِنُمْ اِنِتایْبْ
  بَتْتَرْ ناضْتُورُمْ سِتْتَمُضْ ضُورَ
  اُنْنُمْ اُوۤمْسِوَ سَنْمُكَ سِوَاُوۤمْ
  اُوۤمْسِ وَایَيَنْ رُنْنُتِ مَنَنيَۤ.
 • 8. بَنْدَ وَنْنَمامْ مَتَنْدَيْیَرْ مَیَكْكالْ
  بَسَيْیِلْ نيَنعْسَرالْ بَرِوُرُ كِنْرایْ
  يَنْدَ وَنْنَنِي اُیْوَنَمْ اَنْدُوۤ
  يَظِلْكُوضْ اُورْرِیُورْكْ كيَنْنُتَنْ بُوۤنْدُ
  سَنْدَ مامْبُكَظْ اَتِیَرِلْ كُوتِسْ
  سَنَنَمْ يَنْنُمُوۤرْ ساكَرَمْ نِينْدِ
  اُنْدَ اُوۤمْسِوَ سَنْمُكَ سِوَاُوۤمْ
  اُوۤمْسِ وَایَيَنْ رُنْنُتِ مَنَنيَۤ.
 • 9. مَتْتِنْ مَنغْكَيْیَرْ كُونغْكَيْیَيْ وِظَيْنْدایْ
  مَتْتِ لاتَتُوۤرْ وَنْتُیَرْ اَتَيْنْدایْ
  يَتْتِ اَنْنَرْبالْ اِرَنْدَلَيْ كِنْرایْ
  يَظِلْكُوضْ اُورْرِیُورْكْ كيَنْنُتَنْ بُوۤنْدُ
  تَتْتِ لاتَنَلْ تَوَتْتَوَرْ وَانُوۤرْ
  سارْنْدُمْ كانْكِلاتْ تَرْبَرَمْ بُورُضَيْ
  اُوتْتِ اُوۤمْسِوَ سَنْمُكَ سِوَاُوۤمْ
  اُوۤمْسِ وَایَيَنْ رُنْنُتِ مَنَنيَۤ.
 • 10. نِلَوُمْ اُونْمَتِ مُكَتْتِیَرْكْ كُظَنْرایْ
  نِيسَ نيَنعْسَرْتَمْ نيَتُنغْكَتَيْ تَنِرْبُوۤیْ
  اِلَوُ كاتْتَنَيْ يَنْنَيْنِنْ مَتِیُوۤ
  يَظِلْكُوضْ اُورْرِیُورْكْ كيَنْنُتَنْ بُوۤنْدُ
  بَلَوُمْ آیْنْدُنَنْ كُنْمَيْیَيْ اُنَرْنْدَ
  بَتْتَرْ اُضْضَكَبْ بَتُمَنغْكَضْ تُوۤرُمْ
  اُلَوُمْ اُوۤمْسِوَ سَنْمُكَ سِوَاُوۤمْ
  اُوۤمْسِ وَایَيَنْ رُنْنُتِ مَنَنيَۤ.

அருள் நாம விளக்கம் // அருள் நாம விளக்கம்