திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
آناوَاظْوِنْ اَلَيْسَلْ
āṉāvāḻviṉ alaisal
تِرُوِنْنَبْبَمْ
tiruviṇṇappam
Second Thirumurai

045. اَرُضْ تِرَتْتُ اَلَيْسَلْ
aruḷ tiṟattu alaisal

  تِرُوُورْرِیُورْ
  كُوسْسَكَكْ كَلِبْبا
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. نَرَيْمَنَكْكُمْ كُونْرَيْ نَتِسْسَتِلَ نایَكَنيَۤ
  كَرَيْمَنَكْكُمْ تِرُنِيلَ كَنْتَبْ بيَرُمانيَۤ
  اُرَيْمَنَكْكُمْ بُومْبُوظِلْسُوظْ اُورْرِیَبْبا اُنْنُتَيْیَ
  مَرَيْمَنَكْكُمْ تِرُاَتِیَيْ وَایْنِرَمْبَ وَاظْتْتيَۤنُوۤ.
 • 2. اَلَيْوَضَيْكْكُمْ بارْكَتَلانْ اَمْبُیَتْتانْ وَاظْتْتِنِتَمْ
  تَلَيْوَضَيْكْكُمْ سيَنغْكَمَلَتْ تاضُتَيْیایْ آضُتَيْیایْ
  اُلَيْوَضَيْكْكا مُتْتَلَيْوٕۤلْ اُورْرِیَبْبا اُنْنُتَيْیَ
  مَلَيْوَضَيْكْكُمْ كَيْمْمَلَرِنْ وَنْمَيْتَنَيْ وَاظْتْتيَۤنُوۤ.
 • 3. آرَتُتْتُسْ سيَنْرَيَنغْكَضْ اَبْبَرُكْكا اَنْرُكَتْتُسْ
  سُوۤريَتُتْتُسْ سيَنْرَ تُنَيْیيَۤ سُیَنعْسُتَريَۤ
  اُوريَتُتْتُوۤرْ كانَرِیَ اُورْرِیَبْبا اُنْنُتَيْیَ
  نِيرَتُتْتَ يَنْتُوۤضْ نِلَيْمَيْتَنَيْبْ باريَۤنُوۤ.
 • 4. سَيْوَتْ تَلَيْوَرْ تَوَتْتُوۤرْكَضْ تَمْبيَرُمانْ
  ميَیْوَيْتْتَ اُضْضَمْ وِرَوِنِنْرَ وِتْتَكَنيَۤ
  اُیْوَيْتْتَ اُتْتَمَنيَۤ اُورْرِیَبْبا اُنْنُتَيْیَ
  تيَیْوَبْ بُكَظْيَنْ سيَوِنِرَيْیَكْ كيَۤضيَۤنُوۤ.
 • 5. باتُكِنْرُوۤرْ باتَبْ بَرِسَضِكْكُمْ بُنْنِیَنيَۤ
  تيَۤتُكِنْرُوۤرْ تيَۤتَنِرْكُمْ تِیاكَبْ بيَرُمانيَۤ
  اُوتُكِنْرُوۤرْ اِلْلاتَ اُورْرِیَبْبا اَمْبَلَتْتُضْ
  آتُكِنْرَ سيَۤوَتِكَنْ تَلْلَلْيَلامْ تِيريَۤنُوۤ.
 • 6. بُوناكَ ماتَبْ بُوتُنَتِكْكُمْ بُنْنِیَنيَۤ
  سيَۤناكَمْ وَانغْكُمْ سِوَنيَۤ كَتَلْوِتَتْتَيْ
  اُوناكَ اُضْضُوَنْدَ اُورْرِیَبْبا مالْاَیَنُمْ
  كاناتَ نِنْاُرُوَيْكْ كَنْتُ كَضِیيَۤنُوۤ.
 • 7. كُوضْضُوَارْ كُوضْضُمْ كُلَمَنِیيَۤ مالْاَیَنُمْ
  تُضْضُوَارْ تُضْاَتَكْكُمْ تُوۤنْرَليَۤ سُوظْنْدُنِتَمْ
  اُضْضُوَارْ اُضْاُرَيْیُمْ اُورْرِیَبْبا اُنْنُتَيْیَ
  تيَضْضُوَارْ بُونغْكَظَرْكيَنْ سِنْدَيْوَيْتْتُ نِلْليَۤنُوۤ.
 • 8. سيَوْوَنْنَ ميَۤنِتْ تِرُنِيرْرُبْ بيَۤرَظَكا
  يَوْوَنْنَمْ نِنْوَنْنَمْ يَنْرَرِتَرْ كُونْناتایْ
  اُوْوَنْنَنْ يَۤتْتُكِنْرَ اُورْرِیَبْبا اُنْوَتِوَمْ
  اِوْوَنْنَمْ يَنْريَنْ اِتَیَتْ تيَظُتيَۤنُوۤ.
 • 9. مَنْرُتَيْیایْ مالْاَیَنُمْ مَرْرُمْاُضَ وَانَوَرُمْ
  كُنْرُتَيْیایْ يَنْنَكْ كُرَيْتَوِرْتْتَ كُوۤمانيَۤ
  اُونْرُتَيْیایْ اُورْوِتَيْیایْ اُورْرِیَبْبا يَنْنُتَيْیَ
  وَنْرُتَيْیایْ يَنْرُنْ مَلَرَتِیَيْبْ بُوۤرْريَۤنُوۤ.
 • 10. كُرْرَمْ سيَیِنُمْ كُنَماكَكْ كُونْتَرُضُمْ
  نَرْرَوَرْتَمْ اُضْضَمْ نَتُنِنْرَ نَمْبَرَنيَۤ
  اُرْرَوَرْتَمْ نَرْرُنَيْوَا اُورْرِیَبْبا يَنْكَرُتْتُ
  مُرْرِتَنِنْ سَنْنِتِیِنْ مُنْنِنْرُ وَاظْتْتيَۤنُوۤ.
 • 11. وَنعْسَ مَتَوَارْ مَیَكْكُمْ مَیَكْكُوظِیَ
  نَنعْسَمْاَنِ كَنْتَتْتُ ناتَنيَۤ يَنْريَنْرُ
  اُنعْسَوَرْكَضْ وَاظْتْتُكِنْرَ اُورْرِیَبْبا اُنْنُتَيْیَ
  كَنعْسَ مَلَرْاَتِكْكيَۤ كاتَلُرْرُبْ بُوۤرْريَۤنُوۤ.
 • 12. اِنْنَلْ اُلَكَ اِرُضْنَتَيْیِلْ ناضْتُوۤرُمْ
  تُنْنَوَرُمْ نيَنعْسَتْ تُتُكْكَظِیَ نَلْلُوۤرْكَضْ
  اُنْنَلْاُرُمْ تيَضْضَمُتيَۤ اُورْرِیَبْبا يَنْوَایْاُنْ
  تَنْاَتَيْوٕۤ باتِتْ تَظُمْبيَۤرَكْ كانيَۤنُوۤ.
 • 13. بيَنْمَنِیيَۤ يَنْرُلَكِلْ بيَۤتَيْیَرَيْبْ بيَۤساتيَنْ
  كَنْمَنِیيَۤ كَرْبَكَميَۤ كَنْنُتَلِلْ كُوضْكَرُمْبيَۤ
  اُونْمَنِیيَۤ تيَۤنيَۤيَنْ رُورْرِیَبْبا اُنْتَنَيْنانْ
  بَنْمَنَنعْسيَیْ باتْتِلْ بَرَوِتْ تُتِیيَۤنُوۤ.
 • 14. مانَمِلارْ نِنْتاضْ وَظُتْتاتَ وَنْمَنَتْتارْ
  اِينَرْاَوَرْ بالْبُوۤیْ اِضَيْتْتيَۤنْ اِضَيْبْبارَ
  اُونَمِلارْ بُوۤرْرُكِنْرَ اُورْرِیَبْبا اُنْنُتَيْیَ
  نعانَ اَتِیِنْنِظَلْ نَنْنِ مَكِظيَۤنُوۤ.
 • 15. كَلْلارْكْ كِتَنغْكُورِكْ كَرْبَظِنْدُ نِلْلامَلْ
  يَلْلارْكْكُمْ نَلْلَوَنيَۤ يَنْاَرَسيَۤ نَلْتَرُمَمْ
  اُولْلارْ بُرَميَرِتْتَ اُورْرِیَبْبا اُنْاَتِكْكيَۤ
  سُولْلالْ مَلَرْتُوتُتْتُسْ سُوظْنْدَنِنْدُ وَاظيَۤنُوۤ.
 • 16. كَرْبَوَرْرَيْكْ كَلْلاكْ كَتَيْیَرِتَمْ سيَنْرَوَرْمُنْ
  اَرْبَاَرْرَيْكْ كُولِكْ كَلَيْیُمْ اَلَيْبْبُوظِیَ
  اُرْبَوَتْتَيْ نِيكْكُكِنْرَ اُورْرِیَبْبا اُنْنُتَيْیَ
  نَرْبَتَتْتَيْ يَۤتْتِاَرُضْ نَلْنَلَنْدانْ نَنْنيَۤنُوۤ.
 • 17. تَنْدَيْتایْ مَكْكَضْمَنَيْ تارَمْيَنُمْ سَنغْكَتَتْتِلْ
  سِنْدَيْتانْ سيَنْرُ تِیَنغْكِ مَیَنغْكاميَۤ
  اُنْدَيْيَنْبُوۤرْ اِلْلاتَ اُورْرِیَبْبا اُنْاَتِكْكِيظْ
  مُنْدَيْیُوۤرْ بُوۤنْرُ مُیَنغْكِ مَكِظيَۤنُوۤ.
 • 18. بُویْاُونْريَۤ اَنْرِبْ بُرَمْبُونْرُمْ بيَۤساتَ
  وَيْیُونْرُمْ تِينارْرَ وَایارْكْكُ ميَۤلانيَۤنْ
  اُیْيَنْ رَرُضْاِيیُمْ اُورْرِیَبْبا اُنْنُتَيْیَ
  ميَیْاُونْرُ نِيرْرِنْ وِضَكْكَمَتُ باريَۤنُوۤ.
 • 19. تُوكْكَمُمْمُنْ تُونغْكِیَبِنْ سُوۤرِلَيْیيَۤ يَنْنُمْاَنْدَ
  يَۤكْكَمُميَۤ اَنْرِمَرْرُوۤرْ يَۤكْكَمِلا يَۤظَيْیَنيَۤنْ
  اُوكْكَمُضُوۤرْ بُوۤرْرُكِنْرَ اُورْرِیَبْبا نِنْاَتِكْكِيظْ
  نِيكْكَمِلا آنَنْدَ نِتْتِرَيْتانْ كُوضْضيَۤنُوۤ.
 • 20. وَاتُبُرِنْ تِينَ مَتَوَارْ مَتِتْتِتُوَانْ
  بُوۤتُنِتَمْ بُوۤكْكِبْ بُلَمْبُمْ بُلَيْنایيَۤنْ
  اُوۤتُمَرَيْ یُوۤرْكُلَوُمْ اُورْرِیَبْبا اُورَنُكْكاتْ
  تُوتُسيَنْرَ نِنْتاضْ تُنَيْبْبُكَظَيْبْ باتيَۤنُوۤ.
 • 21. بُونْناسَيْ یُوۤتُمْ بُلَيْسْسِیَرْتَمْ بيَۤراسَيْ
  مَنْناسَيْ مَنْنُكِنْرَ مَنْناسَيْبْ بَرْرَرُتْتيَۤ
  اُنْناسَيْ كُونْتيَۤيَنْ اُورْرِیَبْبا نانْمَكِظْنْدُنْ
  مِنْنارُمْ بُونْميَۤنِ وٕنْ­رْرَيْبْ باريَۤنُوۤ.
 • 22. كَضْاُنْتَ نایْبُوۤلْ كَتُنغْكامَ وٕضْضَمُنْتُ
  تُضْاُنْتَ نيَنعْسَتْ تُتُكْكَتَكْكِ اَنْبَرْكَضْتَمْ
  اُضْاُنْتَ تيَضْاَمُتيَۤ اُورْرِیَبْبا اُنْتَنَيْنانْ
  وٕضْاُنْتَ نَنْدِ وِتَيْمِيتِلْ كانيَۤنُوۤ.
 • 23. بيَۤراتَ كامَبْ بِنِكُونْتَ نيَنعْسَكَنيَۤنْ
  وَاراتَ آنَنْدَ وَاظْوُوَنْدُ وَاظْنْدِتَوٕۤ
  اُوۤراتارْكْ كيَتْتاتَ اُورْرِیَبْبا اُنْنُتَيْیَ
  نِيرارْ سَتَيْميَۤلْ نِلَوُوضِیَيْكْ كانيَۤنُوۤ.
 • 24. وَنْنيَنعْسَبْ بيَۤتَيْ مَتَوَارْكْ كَظِنْدَلَيْیُمْ
  كَنْنيَنعْسَبْ باوِیَنْیانْ كاتَلِتْتُ نيَكْكُرُكِ
  اُنْنيَنعْسَتْ تُضْاُرَيْیُمْ اُورْرِیَبْبا اُنْنُتَيْیَ
  وٕنْنَنعْ سَنِمِتَرْرَيْ مِكْكُوَنْدُ وَاظْتْتيَۤنُوۤ.
 • 25. بُنْنِیَمُوۤرْ بُوۤتُمْ بُرِنْدَرِیابْ بُویْیَوَنيَۤنْ
  يَنْنِیَتُوۤرْ يَنْنَمْ اِتَرْاِنْرِ مُرْرِیِتَ
  اُنْنِلَوُ نَلْاُوضِیيَۤ اُورْرِیَبْبا اُنْنُتَيْیَ
  تَنْنِلَوُ تامَرَيْبْبُونْ تاضْمُتِیِلْ كُوضْضيَۤنُوۤ.
 • 26. نَنْرِتُيَنْ رُوۤرْنْدُمْاَتَيْ ناتاتُ نَلْنيَرِیَيْكْ
  كُونْرِتُنَنْ ريَنْنَكْ كُرِكْكُمْ كُوتِیَوَنْیانْ
  اُونْرُمَنَتْ تُضْاُوضِیيَۤ اُورْرِیَبْبا اُنْنُتَيْیَ
  وٕنْرِ مَظُبْبَتَيْیِنْ ميَۤنْمَيْتَنَيْبْ باتيَۤنُوۤ.
 • 27. مَنْكِتَنْدَ وَاظْوِنْ مَتِمَیَكْكُمْ مَنغْكَيْیَرالْ
  بُنْكِتَنْدَ نيَنعْسَبْ بُلَيْیيَۤنْ بُظُكْكَمْاَرَ
  اُونْكِتَنْدَ مُتْتَلَيْوٕۤلْ اُورْرِیَبْبا نارَنَنْتَنْ
  كَنْكِتَنْدَ سيَۤوَتِیِنْ كاتْسِتَنَيْكْ كانيَۤنُوۤ.
 • 28. كُوتْتُوِكْكُضْ ميَۤلْيَظَوٕۤ كُورْرُوَنْوَنْ تاوِتَنَيْ
  وَاتْتُوِكْكُمْ كالَمْ وَرُمُنْنيَۤ يَوْوُیِرْكْكُمْ
  اُوتْتُوِكْكُمْ تایاكُمْ اُورْرِیَبْبا نِياُلَكَيْ
  آتْتُوِكْكُمْ اَمْبَلَتْتُنْ آتْتَمَتَيْبْ باريَۤنُوۤ.
 • 29. مِنْاُوبْبامْ وَاظْوَيْ وِیَنْدِتَرُضْ وِيظْنْدَلَيْنْديَۤنْ
  بُونْاُوبْبایْ تيَیْوَمَنَبْ بُواُوبْبایْ يَنْنِنُميَۤ
  اُنْاُوبْبارْ اِلْلاتَ اُورْرِیَبْبا اُنْنُتَيْیَ
  تَنْاُوبْبامْ وٕۤنِیِنْميَۤلْ سارْبِرَيْیَيْبْ باريَۤنُوۤ.
 • 30. سِيلَمْاَرَ نِرْكُمْ سِرِیارْ اُرَوِتَيْنَلْ
  كالَمْاَرَبْ بيَۤسِكْ كَظِكْكِنْريَۤنْ وَانَوَرْتَمْ
  اُوۤلَمْاَرَ نَنعْسَرُنْدُمْ اُورْرِیَبْبا اُنْنُتَيْیَ
  نِيلَ مَنِمِتَرْرِنْ نيَۤرْمَيْتَنَيْبْ باريَۤنُوۤ.
 • 31. سِيرْبُكَظُمْ مالْبُكَظُمْ تيَۤوَرْاَیَنْ تَنْبُكَظُمْ
  یارْبُكَظُمْ وٕۤنْتيَۤنْ اَتِیيَۤنْ اَتِنایيَۤنْ
  اُورْبُكَظُمْ نَلْوَضَنغْكُوضْ اُورْرِیَبْبا اُنْاِتَظِتْ
  تارْبُكَظُمْ نَلْتُوظُمْبُ سارْنْدُنْبالْ نَنْنيَۤنُوۤ.
 • 32. آتَوَنْتَنْ بَلْاِرُتْتَ اَيْیَرْ كَرُضْبُرِنْدَ
  ناتَاَرَ نيَۤيَنْرُ ناتْتَظُمْبُ كُونْتيَۤتْتِ
  اُوۤتَوَضَ مِكْكَيَظِلْ اُورْرِیَبْبا مَنْنِتَنْدُمْ
  ماتَوَنْمُنْ كانا مَلَرْاَتِكْكَنْ وَيْكيَۤنُوۤ.
 • 33. كَلْلَيْبْ بُرَنغْكَنْتَ كایْمَنَتْتُكْ كَيْتَوَنيَۤنْ
  تُولْلَيْبْ بَظَوِنَيْیِنْ تُوۤیْوَكَنْرُ وَایْنْدِتَوٕۤ
  اُولْلَيْتْ تِرُوَرُضْكُونْ تُورْرِیَبْبا اُنْنُتَيْیَ
  تِلْلَيْبْ بُوتُوِلْ تِرُنَتَنَمْ كانيَۤنُوۤ.
 • 34. كَتَيْیَوَنيَۤنْ كَنْمَنَتْتيَۤنْ كَيْتَوَنيَۤنْ وَنعْسَ
  نَتَيْیَوَنيَۤنْ نانِلِیيَۤنْ نایْكْكِنَيْیيَۤنْ تُنْبُوظِیَ
  اُتَيْیَوَنيَۤ اُلَكيَۤتْتُمْ اُورْرِیَبْبا نِنْبالْوَنْ
  تَتَيْیَنِنْرُ ميَیْكُضِرْنْديَۤ آنَنْدَمْ كُوتيَۤنُوۤ.
 • 35. وَاتَيْ مَیَلْكاتْتُمْ مَتَوَارْ مَلَكْكُظِیِلْ
  بيَۤتَيْ يَنَوِيظْنْديَۤ بِنِاُظَنْدَ بيَۤیَتِیيَۤنْ
  اُوۤتَيْ كَتَرْكَرَيْوَایْ اُورْرِیَبْبا وَاظْتْتُكِنْرُوۤرْ
  تِيتَيْ اَكَرْرُمْاُنْرَنْ سِيرْاَرُضَيْسْ سيَۤريَۤنُوۤ.
 • 36. بُویْیَرْكْ كُتَوُكِنْرَ بُنْمَيْیِنيَۤنْ وَنْمَيْسيَیُمْ
  وٕیْیَرْ كِرِمِیيَنَ ميَیْسُوۤرْنْ تِضَيْتْتَلَيْنْديَۤنْ
  اُیْیَرْ كَرُضْسيَیْیُمْ اُورْرِیَبْبا اُنْاَتِسيَۤرْ
  ميَیْیَرْكْ كَتِمَيْ سيَیْتُنْ ميَنْمَلَرْتْتاضْ نَنْنيَۤنُوۤ.

அருள் திறத்து அலைசல் // அருள் திறத்து அலைசல்

No audios found!