திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
نَمَسْسِوَایَ سَنغْكِيرْتْتَنَ لَكِرِ
namachsivāya shaṅkīrttaṉa lakiri
تِرُوَرُضْ وَظَكْكَ وِضَكْكَمْ
tiruvaruḷ vaḻakka viḷakkam
Second Thirumurai

005. نَرْرُنَيْ وِضَكْكَمْ
naṟṟuṇai viḷakkam

  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. يَنعْسَ وٕۤنْتِیَ اَيْمْبُلَبْ بَكَيْیالْ
  اِتَرْكُونْ تُوۤیْنْدَنَيْ يَنْنِنُمْ اِنِنِي
  اَنعْسَ وٕۤنْتِیَ تيَنْنَيْيَنْ نيَنعْسيَۤ
  اَنعْسَلْ اَنعْسَلْكانْ اَرُمَرَيْ نانْكُمْ
  وِنعْسَ وٕۤنْتِیُمْ مالَوَنْ مَلَرُوۤنْ
  وِضَنغْكَ وٕۤنْتِیُمْ مِتَرْرِنْكَنْ اَمُتا
  نَنعْسَيْ وٕۤنْتِیَ ناتَنْتَنْ نامَمْ
  نَمَسْسِ وَایَمْكانْ نامْبيَرُمْ تُنَيْیيَۤ.
 • 2. كاوِنْ مَنْنَوَنْ يَتِرْكْكِنُمْ كامَنْ
  كَنَيْكَنْ يَۤوِنُمْ كالَنيَۤ وَرِنُمْ
  بُووِنْ مَنْنَوَنْ سِيرِنُمْ تِرُمالْ
  بُوۤرْكْكُ نيَۤرِنُمْ بُورُضَلَ نيَنعْسيَۤ
  اُوۤوِلْ ماتُیَرْ يَرْرِنُكْ كَتَيْنْدایْ
  اُونْرُمْ اَنعْسَلْنِي اُضَوَرِنْ تِلَيْیُوۤ
  ناوِنْ مَنْنَرَيْكْ كَرَيْتَنِلْ سيَۤرْتْتَ
  نَمَسْسِ وَایَمْكانْ نامْبيَرُمْ تُنَيْیيَۤ.
 • 3. نِيتْتَمْ اُرْرَتُوۤرْ وَنعْسَكَ مَتَوَارْ
  نيَتُنغْكَنْ وٕۤلْبَتَ نِلَيْیَتُ كَلَنغْكِ
  وَاتْتَمْ اُرْرَنَيْ آیِنُمْ اَنعْسيَۤلْ
  وَاظِ نيَنعْسَميَۤ مَلَرْكْكَنَيْ تُوتُبْبانْ
  كُوۤتْتَمْ اُرْرَتُوۤرْ نِلَيْیُوتُ نِنْرَ
  كُوتِیَ كامَنَيْكْ كُوضُوِیَ نُتَلْتِي
  ناتْتَمْ اُرْرَتُوۤرْ ناتَنْتَنْ نامَمْ
  نَمَسْسِ وَایَمْكانْ نامْبيَرُمْ تُنَيْیيَۤ.
 • 4. يَمْمَيْ وَاتْتُمْاِبْ بَسِیِنُكْ كيَوَرْبالْ
  يَۤكُ وُوۤمْيَنَ يَنْنَلَيْ نيَنعْسيَۤ
  اَمْمَ اُونْرُنِي اَرِنْدِلَيْ بُوۤلُمْ
  آلَكْ كُوۤیِلُضْ اَنْرُسُنْ تَرَرْكْكایْسْ
  سيَمْمَيْ مامَلَرْبْ بَتَنغْكَضْنُونْ تِتَوٕۤ
  سيَنْرُ سُوۤرِرَنْ تَضِتْتَرُضْ سيَیْتُوۤنْ
  نَمْمَيْ آضُتَيْ ناتَنْتَنْ نامَمْ
  نَمَسْسِ وَایَمْكانْ نامْبيَرُمْ تُنَيْیيَۤ.
 • 5. اُوۤتُ كِنْرَنَنْ كَتِرَوَنْ اَوَنْبِنْ
  اُوۤتُ كِنْرَنَ اُووْوُورُ ناضایْ
  وِيتُ كِنْرَنَ يَنْسيَیْوُوۤمْ اِنِاَوْ
  وٕیْیَ كُورْرُوَنْ وٕكُنْتِتِلْ يَنْريَۤ
  وَاتُ كِنْرَنَيْ اَنعْسَلَيْ نيَنعْسيَۤ
  مارْكْكَنْ تيَۤیَرْتَمْ مانْبَرِنْ تِلَيْیُوۤ
  ناتُ كِنْرَوَرْ ناتَنْتَنْ نامَمْ
  نَمَسْسِ وَایَمْكانْ نامْبيَرُمْ تُنَيْیيَۤ.
 • 6. مَلَنغْكُمْ مالْاُتَلْ بِنِكَضَيْ نِيكْكَ
  مَرُنْدُ وٕۤنْتِنَيْ وَاظِيَنْ نيَنعْسيَۤ
  كَلَنغْكُ ريَۤلْاَرُضْ تِرُوٕنْ­ ريَنَتُ
  كَرَتْتِ رُنْدَتُ كَنْتِلَيْ بُوۤلُمْ
  وِلَنغْكُ رابْبيَرُمْ كامَنُوۤیْ تَوِرْكْكَ
  وِرُمْبِ يَۤنغْكِنَيْ وٕمْبُريَۤلْ اَظِیا
  نَلَنغْكُوضْ سيَنعْسَتَيْ ناتَنْتَنْ نامَمْ
  نَمَسْسِ وَایَمْكانْ نامْبيَرُمْ تُنَيْیيَۤ.
 • 7. مالُمْ تُنعْسُوَانْ مَلَرَوَنْ اِرَبْبانْ
  مَرْرَيْ وَانَوَرْ مُرْرِلُمْ اَظِوَارْ
  يَۤلُمْ نَرْرُنَيْ یارْنَمَكْ كيَنْريَۤ
  يَنْنِ نِرْرِیُوۤ يَۤظَيْنِي نيَنعْسيَۤ
  كُوۤلُمْ آیِرَمْ كُوۤتِاَنْ تَنغْكَضْ
  كُلَيْیَ نِيكْكِیُمْ آكْكِیُمْ اَضِكْكُمْ
  نالُ مامَرَيْبْ بَرَمْبُورُضْ نامَمْ
  نَمَسْسِ وَایَمْكانْ نامْبيَرُمْ تُنَيْیيَۤ.
 • 8. كَنْدَ وَنْنَمامْ كَمَلَنْمالْ مُتَلُوۤرْ
  كَنْتِ لارْيَنِلْ كَيْلَيْیَمْ بَتِیَيْ
  يَنْدَ وَنْنَمْنامْ كانْكُوَ تيَنْريَۤ
  يَنْنِ يَنْنِنِي يَۤنغْكِنَيْ نيَنعْسيَۤ
  اَنْدَ وَنْنَوٕضْ آنَيْميَۤلْ نَمْبِ
  اَمَرْنْدُ سيَنْرَتَيْ اَرِنْدِلَيْ بُوۤلُمْ
  نَنْدَمْ وَنْنَمامْ ناتَنْتَنْ نامَمْ
  نَمَسْسِ وَایَمْكانْ نامْبيَرُمْ تُنَيْیيَۤ.
 • 9. وِيرَ مانْدَرُمْ مُنِوَرُمْ سُرَرُمْ
  ميَۤوُ تَرْكُونا وٕضْضِیَنغْ كِرِیَيْسْ
  سيَۤرَ نامْسيَنْرُ وَنَنغْكُمْوَا ريَتُوُوۤ
  سيَبْبيَنْ ريَۤيَنَيْ نَسْسِیَ نيَنعْسيَۤ
  اُورَ نارُتَنْ سيَۤرَنارْ تُرَنغْكَمْ
  اُورْنْدُ سيَنْرَاَوْ اُضَوَرِنْ تِلَيْیُوۤ
  نارَ مارْمَتِسْ سَتَيْیَوَنْ نامَمْ
  نَمَسْسِ وَایَمْكانْ نامْبيَرُمْ تُنَيْیيَۤ.
 • 10. تَلَنغْكَضْ تُوۤرُمْسيَنْ رَوْوِتَيْ اَمَرْنْدَ
  تَمْبِ رانْتِرُتْ تاضِنَيْ وَنَنغْكِ
  وَلَنغْكُو ضُمْبَتِ يَنْنَيْیُمْ كُوتَ
  وَايَنْ كِنْرَنَيْ وَاظِيَنْ نيَنعْسيَۤ
  اِلَنغْكَضْ تُوۤرُمْسيَنْ رِرَنْدِتُمْ اَوَنيَۤ
  يَنْنَيْ اُنْنَيْیُمْ اِيرْكْكُوَنْ اَتَرْكُ
  نَلَنغْكُو ضُمْتُنَيْ یاتيَنِلْ كيَۤتْتِ
  نَمَسْسِ وَایَمْكانْ نامْبيَرُمْ تُنَيْیيَۤ.

நற்றுணை விளக்கம் // நற்றுணை விளக்கம்