திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
نيَنعْسَرِوُرُواُ
neñsaṟivuṟūu
بَرْرِنْ تِرَمْ بَكَرْتَلْ
paṟṟiṉ tiṟam pakartal
Second Thirumurai

038. نيَتُمُوظِ وَنعْسِ
neṭumoḻi vañsi

  تِرُوُورْرِیُورْ
  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. وَارْكْكُونْ مَنغْكَيْیَرْ مُلَيْمَلَيْكْ كيَۤرْرِ
  مَرِتْتُمْ اَنغْكَوَرْ مَتُوِنِلْ تَضْضَبْ
  بارْكْكِنْ رایْيَنَيْكْ كيَتُبْبَتِلْ اُنَكْكُبْ
  باوَ ميَۤاَلالْ بَلَنْسِرِ تُضَتُوۤ
  اِيرْكْكِنْ رایْكَتُنغْ كامَمامْ بُلَيْیا
  اِنْرُ سيَنْرُنانْ يَۤرْبيَرُمْ اُورْرِ
  اُورْكْكُضْ ميَۤوِیَ سِوَنْاَرُضْ وَاضالْ
  اُنْنَيْ وٕتْتُوَلْ اُنْمَيْيَنْ رُنَريَۤ.
 • 2. كُوتِیَ ماتَرْكَضْ اِتَيْیُرُمْ نَرَكَكْ
  كُظِیِلْ يَنْتَنَيْكْ كُونْتُسيَنْ رَظُتْتِكْ
  كَتِیَ وَنعْسَنَيْ یالْيَنَيْكْ كَلَكْكَمْ
  كَنْتَ باوِیيَۤ كامَوٕۤتْ تُوَنيَۤ
  اِتِیَ نيَنعْسَكَمْ اِتَرْاُظَنْ تِرُنْديَۤنْ
  اِنْنُمْ يَنْنَيْنِي يَۤنْاِظُكْ كِنْرایْ
  اُوتِوِلْ اُورْرِیُورْسْ سِوَنْاَرُضْ وَاضالْ
  اُنْنَيْ وٕتْتُوَلْ اُنْمَيْيَنْ رُنَريَۤ.
 • 3. بيَۤتَيْ ماتَرْتَمْ مَرُنغْكِتَيْ آظْنْدَ
  بِلَتْتِلْ يَنْتَنَيْبْ بِتِتْتَظَ وِيظْتْتِ
  وَاتَيْ اُرْرِتَ وَيْتْتَنَيْ اَيْیُوۤ
  مَتِیِلْ كامَمامْ وَنعْسَكَ مُرِیا
  يَۤتَمْ نِيتْتَرُضْ اَتِیَرْتَمْ سارْوَالْ
  يَظُكِنْ ريَۤنْيَنَيْ اِنْنُمْنِي اِظُكْكِلْ
  اُوۤتُمْ اُورْرِیُورْسْ سِوَنْاَرُضْ وَاضالْ
  اُنْنَيْ وٕتْتُوَلْ اُنْمَيْيَنْ رُنَريَۤ.
 • 4. كُوۤوَمْ يَنْنُمْاُوۤرْ كُولَيْبْبُلَيْتْ تَلَيْمَيْكْ
  كُوتِیَ نيَۤيَنَيْكْ كُوتِنِي نِنْرَ
  باوَ وَنْمَيْیالْ بَكَيْاَتُتْ تُیِرْميَۤلْ
  بَرِوِ لامَليَۤ بَیَنْاِظَنْ تَنَنْكانْ
  ساوَ نِيیِلَ تيَۤلْيَنَيْ وِتُكَ
  سَلَنعْسيَیْ وَایْيَنِلْ سَتُرْمَرَيْ مُظَكْكَمْ
  اُوۤوِلْ اُورْرِیُورْسْ سِوَنْاَرُضْ وَاضالْ
  اُنْنَيْ وٕتْتُوَلْ اُنْمَيْيَنْ رُنَريَۤ.
 • 5. سارْنْدَ لُوۤبَمامْ تَیَيْیِلِ يَۤتا
  تاظْنْدِ رَبْبَوَرْ تَمَكْكَنُ اَتَنُضْ
  اِيرْنْدَ اُونْرِنَيْ اِيیَوُمْ اُوتْتایْ
  اِرَكْكِنْ رُوۤرْتَرِنْ اَتُكُوضَرْ كِسَيْوَایْ
  سُوۤرْنْدِ تاتُنانْ تُیْبْبَوُمْ سيَیْیایْ
  سُكَمِ لاتَنِي تُورَنِلْ اِنْريَۤلْ
  اُوۤرْنْدَ اُورْرِیُورْسْ سِوَنْاَرُضْ وَاضالْ
  اُنْنَيْ وٕتْتُوَلْ اُنْمَيْيَنْ رُنَريَۤ.
 • 6. مُوۤكَمْ يَنْنُمْاُوۤرْ مُوتَرِلْ سِرَنْدُوۤیْ
  مُتِوِ لاتْتُیَرْ مُولَاِلْ اُوظُكْكِلْ
  بُوۤكَمْ يَنْنُمْاُوۤرْ اَضَرْرِتَيْ وِظَوُمْ
  بُوۤرْرُ مَكْكَضْبيَنْ تَنْنَيْتَنْ تَيْیَرامْ
  سُوۤكَ وَارِیِلْ اَظُنْدَوُمْ اِیَرْرِسْ
  سُوظْكِنْ رایْيَنَيْتْ تُوتَرْنْدِتيَۤلْ تُوتَرِلْ
  اُوۤكَيْ اُورْرِیُورْسْ سِوَنْاَرُضْ وَاضالْ
  اُنْنَيْ وٕتْتُوَلْ اُنْمَيْيَنْ رُنَريَۤ.
 • 7. مَتَمْيَ نُمْبيَرُ مَتْتَنيَۤ يَنَيْنِي
  وَرُتْتَلْ اُوۤتِنالْ وَایِنُكْ كَتَنغْكا
  سِتَميَ نُمْبَرَنْ سيَیَلِنَيْ اَرِیایْ
  تِينغْكُ سيَیْتَنَرْ نَنْمَيْیامْ سيَیْتُوۤمْ
  اِتَمَ رِنْدَنَمْ يَمَكْكِنِ اُوبْبارْ
  یاوَرْ يَنْريَنَيْ اِظِسْسِنَيْ اَتِیارْكْ
  كُتَوُمْ اُورْرِیُورْسْ سِوَنْاَرُضْ وَاضالْ
  اُنْنَيْ وٕتْتُوَلْ اُنْمَيْيَنْ رُنَريَۤ.
 • 8. اَمَيْوَ رِنْدِتا آنَوَبْ بَیَليَۤ
  اَكِلَ كُوۤتِیُمْ آتْتُكِنْ رَوَنْكانْ
  يَمَيْنَ تَتْتُوُوۤنْ اِيتُنَ رامَلْ
  اِنْرُ نامْبَرَنْ اِنَيْیَتِ تُوظُتُوۤمْ
  كَمَيْوِنْ يَۤتْتِنُوۤمْ اَتِیَرُمْ آنُوۤمْ
  كَنِكِنْ رُوۤمْيَنَكْ كَرُتِتَ مَیَكْكيَۤلْ
  اُمَيْیَنْ اُورْرِیُورْسْ سِوَنْاَرُضْ وَاضالْ
  اُنْنَيْ وٕتْتُوَلْ اُنْمَيْيَنْ رُنَريَۤ.
 • 9. كَرُمَيْ یامْاَكَنغْ كارَمَرْكْ كَتَوَا
  كَتَيْیَ نيَۤاُنَيْكْ كَلَنْدَتَ ناليَۤ
  اَرُمَيْ یاكَنامْ باتِنُوۤمْ كَلْوِ
  اَرَاَ رِنْدَنَمْ اَرُضَيْیُمْ اَتَيْنْدُوۤمْ
  اِرُمَيْ اِنْبَمُمْ بيَرْرَنَمْ يَنْريَۤ
  يَنَيْمَ تِتْتُنانْ اِظِوَتَيْنْ تَنَنْكانْ
  اُورُمَيْ اُورْرِیُورْسْ سِوَنْاَرُضْ وَاضالْ
  اُنْنَيْ وٕتْتُوَلْ اُنْمَيْيَنْ رُنَريَۤ.
 • 10. وٕنْمَيْ سيَۤرْاَكَنغْ كارَمامْ وِينا
  وِتُوِ تيَنْرَنَيْ وِتْتَكَمْ اُنَرایْ
  تَنْمَيْ اِنْرِتَرْ كِتُيَنَتْ تُنِنْديَنْ
  تَنَيْیُمْ سایْبْبَتُ تَكَوٕنَ نِنَيْتْتایْ
  اَنْمَيْ نِنْرِتيَۤلْ سيَۤیْمَيْسيَنْ رَظِنِي
  اَنْرِ نِرْرِیيَۤلْ اَرِمُتَلْ يَۤتْتُمْ
  اُنْمَيْ اُورْرِیُورْسْ سِوَنْاَرُضْ وَاضالْ
  اُنْنَيْ وٕتْتُوَلْ اُنْمَيْيَنْ رُنَريَۤ.

நெடுமொழி வஞ்சி // நெடுமொழி வஞ்சி

No audios found!