திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سِوَانَنْدَبْ بَتْتُ
sivāṉantap pattu
تَوَتْتِرَمْ بُوۤرْرَلْ
tavattiṟam pōṟṟal
Second Thirumurai

028. سَنْنِتِ مُرَيْیِيتُ
sanniti muṟaiyīṭu

  تِرُوُورْرِیُورُمْ تِرُتْتِلْلَيْیُمْ
  كَلِ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اُورْرِ ميَۤوِیَ اُتْتَمَ نيَۤمَنِتْ
  تيَرْرِ ميَۤوِیَ تِلْلَيْیَبْ باوِظِ
  نيَرْرِ ميَۤوِیَ نِنْمَلَ نيَۤاُنَيْبْ
  بَرْرِ ميَۤوِیَ نيَنعْسَمْاُنْ بالَتيَۤ.
 • 2. بالِنْ نِيرْرُبْ بَرَنعْسُتَ ريَۤمَلَرْكْ
  كالِنْ اِيرْرُكْ كَتِبيَرَ يَۤظَيْیيَۤنْ
  مالِنْ اِيرْرُ مَیَكْكَرَلْ يَنْرُكَلْ
  آلِنْ اِيرْرُبْ بُورُضْاَرُضْ آتِیيَۤ.
 • 3. آتِ یيَۤتِلْلَيْ اَمْبَلَتْ تاتَلْسيَیْ
  سُوۤتِ یيَۤتِرُتْ تُوۤنِبُ رَتْتَنيَۤ
  اُوۤتِ یيَۤتَرُمْ اُورْرِیَبْ بااِتُ
  نِيتِ یيَۤيَنَيْ نِيمَرُ وَاتَتيَۤ.
 • 4. وَاتَمْ اُوۤتِیَ وَنعْسَرَيْكْ كانِلْاُوۤرْ
  كاتَمْ اُوۤتُمْ كَتِیَنَيْ آضْوَتُ
  نِيتَ مُوۤاَنْرِ نيَۤرُمْاَ نِيتَمُوۤ
  اُوۤتَمْ اُوۤتُولِ اُورْرِتْتَ لَتْتَنيَۤ.
 • 5. تَلَتْتَ نيَۤتِلْلَيْسْ سَنغْكَرَ نيَۤتَلَيْكْ
  كَلَتْتَ نيَۤنيَرْرِكْ كَنْنُتَيْ یاضَنيَۤ
  نَلَتْتَ نيَۤاُورْرِ نایَكَ نيَۤاِنْدَ
  مَلَتْتَ نيَۤنَيْیُمْ وَاظْوِتْتَلْ مانْبَتيَۤ.
 • 6. مانْكُوضْ اَمْبَلَ مانِكْكَ ميَۤوِتَمْ
  اُونْكُوضْ كَنْتَتْتيَمْ اُورْرِیَبْ بااُنْتَنْ
  يَۤنْكُوضْ سيَۤوَتِ اِنْبُكَظْ يَۤتْتِتاكْ
  كُوۤنْكُوضْ نيَنعْسَكْ كُوتِیَنُمْ اُیْوَنيَۤ.
 • 7. اُیْیُمْ وَنْنَمْاِنغْ كُنْاَرُضْ يَیْتَنانْ
  سيَیْیُمْ وَنْنَمْتيَ رِنْدِلَنْ سيَلْوَميَۤ
  بيَیْیُمْ وَنْنَبْبيَ رُمُكِ ليَۤبُرَمْ
  يَیْیُمْ وَنْنَمْيَ رِتْتَرُضْ يَنْدَيْیيَۤ.
 • 8. يَنْدَيْ یيَۤتِلْلَيْ يَمْاِرَيْ یيَۤكُكَنْ
  تَنْدَيْ یيَۤاُورْرِتْ تَنْاَمُ تيَۤيَنْتَنْ
  مُنْدَيْ يَۤظْبَوَ مُوتَمَ یَكْكَرَسْ
  سِنْدَيْ يَۤتَمْتِ رُنْدَاَ رُضْوَيْیيَۤ.
 • 9. تِرُنْدَ نانْمَرَيْتْ تِلْلَيْسْسِرْ رَمْبَلَتْ
  تِرُنْدَ نعانَاِ یَلْاُوضِ یيَۤاُورْرِبْ
  بُورُنْدَ نِنْرَرُضْ بُنْنِیَ ميَۤاِنغْكُ
  وَرُنْدَ يَنْتَنَيْ وَيْتْتَتَ ظَكَتُوۤ.
 • 10. وَيْتْتَ نِنْاَرُضْ وَاظِیَ وَاظِیَ
  ميَیْتْتَ تِلْلَيْیِنْ ميَۤوِیَ اِنْبَميَۤ
  اُیْتْتَ نَلْاَرُضْ اُورْرِیَبْ بايَنَيْبْ
  بُویْتْتَ سِنْدَيْوِتْ تُنْتَنَيْبْ بُوۤرْرَوٕۤ.
 • 11. بُوۤرْرَ وَيْتْتَنَيْ بُنْنِیَ نيَۤيَنَيْسْ
  سارْرَ وَيْتْتَنَيْ نِنْبُكَظْتْ تَنْمَيْیَيْتْ
  تيَۤرْرَ وَيْتْتَنَيْ نيَنعْسَيْتْتيَ ضِنْدَنْبَيْ
  اُورْرَ وَيْتْتَنَيْ اُنْاُورْرِ ميَۤوِیيَۤ.

  • 30. وَنعْسِ وِرُتْتَمْ. تُو. وٕۤ. 1.سَ.مُ.كَ. كَلِ وِرُتْتَمْ. تُو.وٕۤ. 2. آ.با.

சந்நிதி முறையீடு // சந்நிதி முறையீடு

No audios found!