திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُوَتِسْ سَرَنْبُكَلْ
tiruvaṭich saraṇpukal
سَنْنِتِ مُرَيْیِيتُ
sanniti muṟaiyīṭu
Second Thirumurai

027. سِوَانَنْدَبْ بَتْتُ
sivāṉantap pattu

  تِرُوُورْرِیُورُمْ تِرُتْتِلْلَيْیُمْ
  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اِسْسَيْ اُنْتيَنَكْ كُنْتِرُ مَلَرْتْتاضْ
  يَیْتُمْ وَنْنَمْاِنغْ كيَنْسيَیَ وَلْليَۤنْ
  كُوسْسَيْ نيَنعْسَمْيَنْ كُرِبْبِلْنِلْ لاتُ
  كُتِبْبِلْ نِنْرَتُ مَتِبْبِنْاِوْ وُلَكِلْ
  بِسْسَيْ اُنْتيَنِرْ بِسْسَرِرْ سِيرُمْ
  بيَۤیَ رُنْمَنَيْ نایيَنَ اُظَيْتْتيَۤنْ
  سيَسْسَيْ ميَۤنِيَمْ تِرُوُورْرِ اَرَسيَۤ
  تِلْلَيْ اُوۤنغْكِیَ سِوَانَنْدَتْ تيَۤنيَۤ.
 • 2. اَيْیَ نِنْنُتَيْ اَنْبَرْكَضْ يَلْلامْ
  اَظِوِلْ اِنْبَمُرْ رَرُكِرُكْ كِنْرارْ
  وٕیْیَ نيَنعْسَكَبْ باوِیيَۤنْ كُوتِیَ
  وِينَ نيَۤنْاِنغْكُ وِيظْكَتِكْ كِتَمایْ
  وَيْیَ وَاظْكْكَيْیِنْ مَیَنغْكُكِنْ رَنَنْميَۤلْ
  وَرُوَ تُوۤرْنْدِلَنْ وَاظْوَتَيْ وٕۤنُوۤ
  سيَیْیَ وَنْنَنيَۤ اُورْرِیَمْ بُورُضيَۤ
  تِلْلَيْ اُوۤنغْكِیَ سِوَانَنْدَتْ تيَۤنيَۤ.
 • 3. مَتِكُوضْ نيَنعْسِنالْ وَضْضَلْاُنْ مَلَرْتْتاضْ
  مَرَنْدُ وَنعْسَكَ وَاظْكْكَيْیَيْ مَتِتْتيَۤنْ
  تُتِكُوضْ نيَۤرْاِتَيْ مَتَوِیَرْكْ كُرُكِسْ
  سُظَلْكِنْ ريَۤنْاَرُضْ سُكَمْبيَرُ وٕۤنُوۤ
  وَتِكُوضْ وٕۤلْكَرَتْ تَنْنَلَيْ اِينْرَ
  وَضْضَ ليَۤيَنَ وَاظْتْتُكِنْ رَوَرْتَمْ
  سيَتِكَضْ نِيكْكِیَ اُورْرِیَمْ بَرَنيَۤ
  تِلْلَيْ اُوۤنغْكِیَ سِوَانَنْدَتْ تيَۤنيَۤ.
 • 4. اِرُكْكَ وَاوُرَ اُلَكيَلامْ اُیْیَ
  يَتُتْتَ سيَۤوَتِكْ كيَضْضَضَ وٕۤنُمْ
  اُرُكْكَمْ اُونْرِليَۤنْ اُوتِیِنِلْ بيَرِیيَۤنْ
  اُونْمَيْ يَیْتُتَلْ وٕنْمَيْمَرْ رَنْريَۤ
  تَرُكْكَ نِنْرَيَنْ تَنْمَيْیَيْ نِنَيْكْكِلْ
  تَمِیَ نيَۤنُكْكيَۤ تَلَيْنَتُكْ كُرُنغْكانْ
  تِرُكْكَنْ مُونْرُتَيْ اُورْرِيَمْ بُورُضيَۤ
  تِلْلَيْ اُوۤنغْكِیَ سِوَانَنْدَتْ تيَۤنيَۤ.
 • 5. يَنْبيَ راوِنَيْكْ كيَۤتُسيَیْ اُتَلَيْ
  يَتُتْتَ ناضْمُتَلْ اِنْدَناضْ وَرَيْكْكُمْ
  نَنْبُ رابْبَوَمْ اِیَرْرِنَنْ اَلْلالْ
  نَنْمَيْ يَنْبَتُوۤرْ ناضِنُمْ اَرِیيَۤنْ
  وَنْبيَ راوٕنَكْ كُنْتِرُ اَرُضامْ
  وَاظْوُ نيَۤرْنْدِتُمْ وَكَيْيَنْدَ وَكَيْیُوۤ
  تِنْبيَ رانِرْكَ اَرُضْاُورْرِ اَمُتيَۤ
  تِلْلَيْ اُوۤنغْكِیَ سِوَانَنْدَتْ تيَۤنيَۤ.
 • 6. بيَۤتَيْ نيَنعْسِنيَۤنْ سيَیْبِظَيْ يَلْلامْ
  بيَۤسِ نالْبيَرُمْ بِنَكْكِنُكْ كِتَمامْ
  تاتَيْ نِياَوَيْ يَنْنَلَيْ يَضِیيَۤنْ
  تَنَكْكُ نِنْتِرُتْ تَنْاَضِ بُرِوَایْ
  كُوۤتَيْ نِيكْكِیَ مُنِوَرْكَضْ كانَكْ
  كُوتْتُ كَنْدَرُضْ كُنَبْبيَرُنغْ كُنْريَۤ
  تِيتَيْ نِيكْكِیَ اُورْرِيَمْ بيَرُمانْ
  تِلْلَيْ اُوۤنغْكِیَ سِوَانَنْدَتْ تيَۤنيَۤ.
 • 7. وَنعْسَ نيَنعْسَرْتَمْ سيَۤرْكْكَيْیَيْتْ تُرَنْدُ
  وَضْضَلْ اُنْتِرُ مَلَرَتِ يَۤتْتِ
  وِنعْسُ نيَنعْسَرْتَمْ اَتِتْتُنَيْكْ كيَۤوَلْ
  وِرُمْبِ نِرْكُمْاَبْ بيَرُمْبَیَنْ بيَرَوٕۤ
  تَنعْسَمْ يَنْرَرُضْ نِنْتِرُكْ كُوۤیِلْ
  سارْنْدُ نِنْرَنَنْ تَرُتَلْمَرْ رِنْرُوۤ
  سيَنعْسُولْ اُوۤنغْكِیَ اُورْرِيَمْ بيَرُمانْ
  تِلْلَيْ اُوۤنغْكِیَ سِوَانَنْدَتْ تيَۤنيَۤ.
 • 8. بُلْلَ نيَۤنْبُوِ نَتَيْیِتَيْ اَلَيْیُمْ
  بُلَيْیَ نيَنعْسِنالْ بُورُنْدِتُمْ كُوتِیَ
  اَلْلَلْ يَنْبَتَرْ كيَلْلَيْاُونْ رَرِیيَۤنْ
  اَرُنْدُ كِنْرَنَنْ وِرُنْدِنَنْ آكِ
  اُولْلَيْ اُنْتِرُكْ كُوۤیِلْمُنْ اَتُتْتيَۤنْ
  اُتْتَ مااُنْتَنْ اُضْضَمْاِنغْ كَرِیيَۤنْ
  سيَلْلَلْ نِيكْكِیَ اُورْرِیَمْ بُورُضيَۤ
  تِلْلَيْ اُوۤنغْكِیَ سِوَانَنْدَتْ تيَۤنيَۤ.
 • 9. يَضِیَ نيَۤنْبِظَيْ اِیَرْرِیَ يَلْلامْ
  يَنْنِ نُتْبَتا وٕۤنُمْمَرْ رَوَيْیَيْ
  اَضِیَ نَلْلَرُضْ اِينْدِتُمْ بُورُتْتالْ
  آیْتَلْ نَنْرَلَ آتَلِنْ اِينْتيَۤ
  كَضِیَ نيَنعْسَمامْ كَرُنغْكَلَيْكْ كَرَيْتْتُكْ
  كَرُنَيْ اِيكُتَلْ كَتَنْاُنَكْ كَيْیا
  تيَضِیَ اُوۤنغْكِیَ اُورْرِيَنْ اَمُتيَۤ
  تِلْلَيْ اُوۤنغْكِیَ سِوَانَنْدَتْ تيَۤنيَۤ.
 • 10. وٕرِبِ تِكْكِنُمْ مَكَنْتَنَيْبْ بيَرْرُوۤرْ
  وِتُتْتِ تارْاَنْدَ وٕرِیَتُ تِيرُمْ
  نيَرِبِ تِتْتُنِنْ رایْوَريَنْ اَرَسيَۤ
  نِيیُمْ اَبْبَتِ نِيسَنيَۤنْ تَنَكْكُبْ
  بُورِبِ تِتْتَنَلْ بُوۤتَكَمْ اَرُضِبْ
  بُنْمَيْ یاوَيْیُمْ بُوۤكْكِتَلْ وٕۤنْتُمْ
  سيَرِبِ تِتْتَوَانْ بُوظِلْاُورْرِ اَمُتيَۤ
  تِلْلَيْ اُوۤنغْكِیَ سِوَانَنْدَتْ تيَۤنيَۤ.

சிவானந்தப் பத்து // சிவானந்தப் பத்து

No audios found!