திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
يَتِرْكُوضْ بَتْتُ
etirkoḷ pattu
نيَنعْسَرَيْ كُووَلْ
neñsaṟai kūval
Second Thirumurai

034. نيَنعْسُوتُ نيَۤرْتَلْ
neñsoṭu nērtal

  كُوۤیِلْ
  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اَنِكُوضْ كُوۤوَنَكْ كَنْدَيْیيَۤ نَمَكْكِنغْ
  كَتُتْتَ آتَيْيَنْ رَرِمَتَ نيَنعْسيَۤ
  كَنِكُوضْ مامَنِكْ كَلَنْكَضْنَمْ كَتَوُضْ
  كَنْنُنْ مامَنِكْ كَنْتِكَيْ كَنْتایْ
  بِنِكُوضْ وَنْبَوَمْ نِيكْكُمْوٕنْنِيريَۤ
  بيَرُمَيْسْ سانْدَمامْ بِرَنغْكُوضِ مَنْرِلْ
  تِنِكُوضْ سَنغْكَرَ سِوَسِوَ يَنْرُ
  سيَنْرُ وَاظْتْتَليَۤ سيَیْتُوظِ لاميَۤ.
 • 2. سيَیْتَ نَنْرِميَۤلْ تِينغْكِظَيْبْ بارِلْ
  تِرُبْبُمْ يَنْتَنَيْكْ تِرُبْبُكِنْ رَنَيْنِي
  بيَیْتَ بالِنَيْكْ كَمَرِتَيْكْ كَوِظْكْكُمْ
  بيَۤتَيْ یاتَلِلْ بِرَظْنْدَنَيْ اُنَيْنانْ
  وَيْتَ بُوۤتِنُمْ وَاظْتْتيَنَ نِنَيْتْتُ
  مَرُتْتُ نِيكْكِاَوْ وَظِنَتَكْ كِنْرایْ
  كُویْتَ كُوۤتْتِنَيْ نَتْتَنَيْ وَضَرْبْبایْ
  كُوتِیَ نيَنعْسَميَۤ مَتِیَكِرْ رِلَيْیيَۤ.
 • 3. اِلَيْيَ ناتَنُ وَضَوُمْاُونْ رِيیَ
  يَنْنُ كِنْرِلَيْ يَنْبيَرُ وَایُوۤ
  كُولَيْاِ ناتيَنَ اَرِنْدِلَيْ نيَنعْسيَۤ
  كُولْلُ كِنْرَاَكْ كُورْرِنُمْ كُوتِیایْ
  تَلَيْیِنْ مالَيْتاظْ سَتَيْیُتَيْبْ بيَرُمانْ
  تاضْنِ نَيْنْدِلَيْ اُونْنِنَيْنْ تُلَكِلْ
  بُلَيْیِ نارْكَضْبالْ بُوۤتِیُوۤ وِينِلْ
  بُوۤكَبْ بُوۤكَاِبْ بُوۤكْكِنِلْ اَظِنْديَۤ.
 • 4. اَظِنْدَ وَاظْكْكَيْیِنْ اَوَلَمِنغْ كَنَيْتْتُمْ
  اَيْیَمْ اِنْرِنِي اَرِنْدَنَيْ نيَنعْسيَۤ
  كَظِنْدَ يَسْسِلَيْ وِظَيْنْدِتُ وَارْبُوۤلْ
  كَلَنْدُ مِيتْتُنِي كَلَنغْكُكِنْ رَنَيْیيَۤ
  مُوظِنْدَ مُنْنَيْیُوۤرْ بيَرُمْسِوَ كَتِكْكيَۤ
  مُنْنُ راوَكَيْ يَنْنُرُمْ اُنْنالْ
  اِظِنْدَ نایِنُمْ كَتَيْیَنایْ نِنْريَۤنْ
  يَنْسيَیْ وٕۤنْاُنَيْ يَۤنْاَتُتْ تيَۤنيَۤ.
 • 5. تيَۤنْنيَیْ آتِیَ سيَنعْسَتَيْكْ كَنِیَيْتْ
  تيَۤنَيْ ميَیْاَرُضْ تِرُوِنَيْ اَتِیَرْ
  اُونَيْ نيَكْكِتَ اُرُكْكِیَ اُوضِیَيْ
  اُضْضَتْ تُوۤنغْكِیَ اُوَبْبِنَيْ مُووَرْ
  كُوۤنَيْ آنَنْدَكْ كُوظُنغْكَتَلْ اَمُتَيْكْ
  كُوۤمَ ضَتْتِنَيْكْ كُنْرَوِلْ لِیَيْيَمْ
  مانَيْ اَمْبَلَ وَانَنَيْ نِنَيْیایْ
  وَنعْسَ نيَنعْسَميَۤ مایْنْدِلَيْ اِنُميَۤ.
 • 6. اِنْنُمْ يَنغْنغَنَمْ يَۤكُكِنْ رَنَيْیُوۤ
  يَۤظَيْ نيَنعْسَميَۤ اِنغْكُمَنغْ كُنْدانْ
  مُنْنَيْ نامْبِرَنْ تُظَنْرَاَتْ تُیَرَيْ
  مُنْنِلْ يَنْكُلَيْ مُرُكْكُكِنْ رَنَكانْ
  يَنْنَيْ نِييَنَكْ كُرُتُنَيْ اَنْدُوۤ
  يَنْسُولْ يَۤرْرِلَيْ يَظِلْكُوضُمْ بُوتُوِلْ
  مَنْنُ نَمْمُتَيْ وَضْضَلَيْ نِنَنَتْتالْ
  مَرْرُ نامْبِرَ وَاوَكَيْ وَرُميَۤ.
 • 7. بِرَنْدُ مُنْنَرْاِوْ وُلَكِنامْ بيَنْتُ
  بِضْضَيْ آتِیَ بيَرُنْدُوتَكْ كُظَنْديَۤ
  اِرَنْدُ وِيظْكَتِ اِتَيْوِظُنْ تُظَنْريَۤ
  اِرُنْدَ سيَۤتَتْتِنْ اِتْتَنَيْ يَلْلامْ
  مَرَنْدُ وِتْتَنَيْ نيَنعْسَميَۤ نِيتانْ
  مَتِیِ لایْاَتُ مَرَنْدِلَنْ يَضِیيَۤنْ
  تُرَنْدُ نامْبيَرُمْ سُكَتْتِنَيْ اَتَيْیَسْ
  سُولْلُمْ وَنْنَمْنِي تُوتَنغْكِتِلْ نَنْريَۤ.
 • 8. نَنْرُ سيَیْوَتَرْ كُتَنْبَتُ وَایيَۤلْ
  نَلْلَ نيَنعْسَميَۤ وَلْلَاِوْ وَنْنَمْ
  اِنْرُ سيَیْتِنِي ناضَيْيَنْ بایيَۤلْ
  اِنْرِ رُنْدَوَرْ ناضَيْنِنْ رِلَريَۤ
  اُونْرُ كيَۤنْمَتِ سُكَرْمُتَلْ مُنِوُوۤرْ
  اُكْكَ اَكْكَنَمْ سِكْكيَنَتْ تُرَنْدارْ
  اَنْرُ مُنْنَريَۤ كَتَنْدَنَرْ اَنْرِ
  اَتَرْكُ مُنْنَريَۤ اَكَنْرَنَرْ اَنْريَۤ.
 • 9. اَنْرِ نيَۤرْكِلَيْ نَمْمُتَيْبْ بيَرُمانْ
  اَنعْسيَ ظُتْتَيْیُمْ اَتِكْكَتِ مَرَنْدایْ
  اُونْرِ ميَۤرْكَتِ اُرَوَكَيْ اَنْدُوۤ
  اُنَرْكِ لایْوَیِرْ رُونْبُورُتْ تَیَلُوۤرْ
  مُنْرِلْ كاتْتَنَيْ اَوْوَضَ وٕۤنُمْ
  مُیَنْرُ كاتْتِلَيْ مُنْنَوَنْ كُوۤیِلْ
  تُنْرِ نِنْرَنَلْ تُونْتَرْتَمْ تُوظُمْبُ
  تُوتَنغْكُ وَانَوَرْ تُویَمُنْ رِلَيْیيَۤ.
 • 10. تُویَ نيَنعْسَميَۤ سُكَمْبيَرَ وٕۤنْتِلْ
  سُولْلُ وَامْاَتُ سُولْلَضَ وَنْرالْ
  كایَ مایَمامْ كانْسيَرِنْ تُلَوُمْ
  كَضْوَرْ اَيْوَرَيْكْ كَيْوِتُتْ تَتَنْميَۤلْ
  بایَ آنَوَبْ بَكَيْكيَتَ مُرُكْكِبْ
  بَكَلْاِ رااِلابْ بانغْكَرِنْ نِنْريَۤ
  آیَ وَانَنْدَكْ كُوتْتُتَيْبْ بَرَما
  كایَ سُوۤتِكَنْ تَمَرُتَلْ اَنِیيَۤ.

நெஞ்சொடு நேர்தல் // நெஞ்சொடு நேர்தல்

No audios found!