திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
نيَنعْسُوتُ نيَۤرْتَلْ
neñsoṭu nērtal
نيَنعْسَيْتْ تيَۤرْرَلْ
neñsait tēṟṟal
Second Thirumurai

035. نيَنعْسَرَيْ كُووَلْ
neñsaṟai kūval

  تِرُوُورْرِیُورْ
  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كَنْكَضْ مُونْرِنارْ كَرَيْمَنِ مِتَرْرارْ
  كَنغْكَيْ نایَكَرْ مَنغْكَيْبَنغْ كُتَيْیارْ
  بَنْكَضْ نِيتِیَ باتَلارْ مَنْرِلْ
  باتَ نِيتِیَ بَنغْكَیَبْ بَتَتْتارْ
  اُونْكَنْ ماتَرارْ نَتَمْبَیِلْ اُورْرِ
  یُورْاَ مَرْنْدُوَاظْ وُرْرَوَرْكْ كيَۤنَمْ
  مَنْكُونْ مالَيْبُوۤمْ وَنْنَمْنَلْ تَمِظْبْبُو
  مالَيْ سُوتْتُتُمْ وَرُتِيَنْ مَنَنيَۤ.
 • 2. كَرِیَ مالَنْرُ كَرِیَما وَاكِكْ
  كَلَنغْكَ نِنْرَبُونْ كَظَلْبُنَيْ بَتَتْتارْ
  بيَرِیَ اَنْتَنغْكَضْ یاوَيْیُمْ بَتَيْتْتُمْ
  بِتْتَرْ يَنْنُمْاَبْ بيَۤرْتَنَيْ اَكَلارْ
  اُرِیَ سِيرْكُوضُمْ اُورْرِیُورْ اَمَرْنْدارْ
  اُمْبَرْ نایَكَرْ تَمْبُیَمْ بُنَيْیَ
  وَرِیَ كَنْرَنَنْ مَلَرْكُوتُ تيَرِنْدُ
  مالَيْ سُوتْتُتُمْ وَرُتِيَنْ مَنَنيَۤ.
 • 3. تِرُوِنْ نایَكَنْ كَيْبْبَتَيْ بيَرُوَانْ
  تِرُكْكَنْ ساتْتِیَ تِرُمَلَرْبْ بَتَتْتارْ
  كَرُوِنْ نِنْرَيَمْ بُوۤلْبَوَرْ تَمْمَيْكْ
  كاتْتَ ضِبْبَتيَۤ كَتَنْيَنَكْ كُونْتارْ
  اُرُوِنْ نِنْرَوَرْ اَرُيَنَ نِنْرُوۤرْ
  اُورْرِ یُورِتَيْ اُرْرَنَرْ اَوَرْكْكُ
  مَرُوِنْ نِنْرَنَنْ مَنَنغْكُوضُمْ مَلَرْبْبُو
  مالَيْ سُوتْتُتُمْ وَرُتِيَنْ مَنَنيَۤ.
 • 4. كَرُمْبَيْنْ ناكَنَيْكْ كَتَوُضْنانْ مُكَنْوَانْ
  كَتَوُضْ آتِیَرْ كَلَكَنغْكَضْ تَوِرْبْبانْ
  تُرُمْبَيْ ناتْتِاُوۤرْ وِنعْسَيْیَنْ بُوۤلَتْ
  تُوۤنْرِ نِنْرَوَرْ تُرِسَرُتْ تِتْتُوۤنْ
  تَرُمْبَيْمْ بُومْبُوظِلْ اُورْرِیُورْ اِتَتْتُتْ
  تَلَنغْكُونْ تارْاَوَرْ تَمَكْكُنامْ مَكِظْنْدُ
  وَرُمْبَيْنعْ سِيرْتْتَمِظْ مالَيْیُوۤ تَنِبُو
  مالَيْ سُوتْتُتُمْ وَرُتِيَنْ مَنَنيَۤ.
 • 5. وَتَنَ نانْكُتَيْ مَلَرَوَنْ سِرَتْتَيْ
  وَانغْكِ اُوۤرْكَيْیِلْ وَيْتْتَنَمْ بيَرُمانْ
  نِتَنَ24 نيَنعْسَكَرْكْ كَرُضْتَرُمْ كَرُنا
  نِتِیَ ماكِیَ نِنْمَلَبْ بيَرُمانْ
  سُتَنَ مَنغْكَيْیَرْ نَتَمْسيَیُمْ اُورْرِتْ
  تُویَ نالْاَوَرْ تُنَيْتْتِرُتْ تُوۤتْكُ
  مَتَنَ اِنْتَمِظْ مالَيْیُوۤ تَنُبُو
  مالَيْ سُوتْتُتُمْ وَرُتِيَنْ مَنَنيَۤ.
 • 6. كَنعْسَنْ اَنغْكُورُ وِنعْسَنَمْ آكِكْ
  كالِلْ بُوۤنْدُمُنْ كانَرُ مُتِیارْ
  اَنعْسَ نَمْكُوضُمْ نيَتُنغْكَناضْ يَنغْكَضْ
  اَمْمَيْ كانَنِنْ راتِیَ بَتَتْتارْ
  سيَنعْسُونْ ماتَوَرْ بُكَظْتِرُ وُورْرِتْ
  تيَۤوَرْ كانْاَوَرْ تِرُمُتِكْ كاتْتَ
  مَنعْسَ نَنغْكُوتُ وَرُتُمْيَنْ مُوظِیَيْ
  مَراتُ نِياُتَنْ وَرُتِيَنْ مَنَنيَۤ.
 • 7. سُوظُ مالَیَنْ بيَنْنُرُ يَتُتْتُتْ
  تُوظُمْبُ سيَیْتِتَتْ تُوۤنْرِنِنْ رَوَنَيْبْ
  بُوۤظُمْ وَنْنَميَۤ وَتُكَنُكْ كَرُضُمْ
  بُوتَ ناتَرْنَرْ بُورَنا نَنْدَرْ
  تاظُمْ تَنْمَيْیُوۤرْ اُیَرْوُرَسْ سيَیْیُمْ
  تَكَيْیَرْ اُورْرِیُورْتْ تَلَتْتِنَرْ اَوَرْتامْ
  وَاظُمْ كُوۤیِرْكُتْ تِرُوَلَ كِتُوُوۤمْ
  مَكِظْوُ كُونْتُتَنْ وَرُتِيَنْ مَنَنيَۤ.
 • 8. وِتِیُمْ مالُمُنْ وٕۤرُرُ يَتُتْتُ
  ميَۤلُمْ كِيظُمایْ وِرُمْبُرَ نِنْرُوۤرْ
  نَتِیُمْ كُونْرَيْیُمْ ناكَمُمْ بِرَيْیُمْ
  نَنْنِ اُوۤنغْكِیَ بُنْنِیَسْ سَتَيْیارْ
  بَتِیُ نامَنغْكَضْ اَنَنْدَمُرْ رُتَيْیارْ
  بَنَيْكُوضْ اُورْرِیُورْبْ بَرَمَرْكا نَوَرْتامْ
  وَتِیُمْ كُوۤیِرْكُتْ تِرُوِضَكْ كِتُوُوۤمْ
  وَاظْكَ نِياُتَنْ وَرُتِيَنْ مَنَنيَۤ.
 • 9. كُضَنغْكُوضْ كَنْنِنارْ كُرْرَميَۤ سيَیِنُمْ
  كُنَميَنْ ريَۤاَتَيْكْ كُونْتَرُضْ بُرِوُوۤرْ
  اُضَنغْكُوضْ اَنْبَرْتَمْ اُضْضَكَتْ تِرُبْبُوۤرْ
  اُورْرِ یُورِتَمْ بَرْرِیَ بُنِتَرْ
  كَضَنغْكُوضْ كَنْتَريَنْ تُوۤضَرْكَنغْ كاضَرْ
  كَلْلَيْ وِلْيَنَكْ كَنْتَوَرْ اَوَرْتَمْ
  وَضَنغْكُوضْ كُوۤیِرْكُتْ تِرُميَظُكْ كِتُوُوۤمْ
  وَاظْكَ نِياُتَنْ وَرُتِيَنْ مَنَنيَۤ.
 • 10. بَنِكُوضْ مارْبِنَرْ باكَنَ مُوظِیاضْ
  باكَرْ كالَنَيْبْ بارْرِیَ بَتَتْتارْ
  تِنِكُوضْ وَنْمَتَ مَلَيْاُرِ بُوۤرْتْتُوۤرْ
  تيَۤوَرْ نایَكَرْ تِنغْكَضَمْ سَتَيْیارْ
  اَنِكُوضْ اُورْرِیُورْ اَمَرْنْدِتُمْ تِیاكَرْ
  اَظَكَرْ اَنغْكَوَرْ اَمَيْنْدُوِيرْرِرُكْكُمْ
  مَنِكُوضْ كُوۤیِرْكُتْ تِرُبْبَنِ سيَیْتُمْ
  وَاظْكَ نِياُتَنْ وَرُتِيَنْ مَنَنيَۤ.

  • 24. نِتَنَ - اُرُكُكِنْرَ سَ.مُ.كَ.بَرْرِنْ تِرَمْ بَكَرْتَلْ

நெஞ்சறை கூவல் // நெஞ்சறை கூவல்

No audios found!