திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
كاتَلْ وِنْنَبْبَمْ
kātal viṇṇappam
كُوتِ وِنْنَبْبَمْ
koṭi viṇṇappam
Second Thirumurai

053. بُورُضْ وِنْنَبْبَمْ
poruḷ viṇṇappam

  تِرُوُورْرِیُورْ
  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اُلَكَ وَاظْكْكَيْیِنْ اُظَلُمْيَنْ نيَنعْسَمْ
  اُونْرُ كُوۤتِیایْسْ سيَنْرُسيَنْ رُلَيْنْديَۤ
  كَلَكَ مایَيْیِلْ كَوِظْكْكِنْرَ تيَضِیيَۤنْ
  كَلُظْكِنْ ريَۤنْسيَیَكْ كَتَوَتُونْ رَرِیيَۤنْ
  اِلَكُمْ اَنْبَرْتَمْ يَیْبْبِنِلْ وَيْبْبيَۤ
  اِنْبَ وٕضْضَميَۤ يَنْنُتَيْ اُیِريَۤ
  تِلَكَ ميَۤتِرُ اُورْرِيَمْ اُرَوٕۤ
  سيَلْوَ ميَۤبَرَ سِوَبَرَمْ بُورُضيَۤ.
 • 2. يَنْنِ لانِنَيْبْ بُرْرَتِنْ وَظِیيَۤ
  اِنْبَ تُنْبَنغْكَضْ يَیْتِيَنْ نيَنعْسَمْ
  كَنْنِ لاكْكُرَنغْ كيَنَاُظَنْ رَتُكانْ
  كَتَيْیَ نيَۤنْسيَیَكْ كَتَوَتُونْ رَرِیيَۤنْ
  بيَنْنِ لاوِیَ باكَتْتيَمْ اَمُتيَۤ
  بِرَمَنْ آتِیَرْ بيَۤسَرُمْ تِرَنيَۤ
  تيَنْنِ لامُتِ اُورْرِیَنغْ كَنِیيَۤ
  سيَلْوَ ميَۤبَرَ سِوَبَرَمْ بُورُضيَۤ.
 • 3. اُونْاُ رَكْكَميَۤ بُورُضْيَنَ نِنَيْتْتَ
  اُوتِیَ نيَۤنْمَنَمْ اُونْرِیَ تِنْرایْكْ
  كانُ رَكْكَرُنغْ كامَنعْسانْ رَتُكانْ
  كَتَيْیَ نيَۤنْسيَیَكْ كَتَوَتُونْ رَرِیيَۤنْ
  مانُ رَكْكَضَنغْ كَرُتْتَسيَمْ مَنِیيَۤ
  وَضْضَ ليَۤيَنَيْ وَاظْوِكْكُمْ مَرُنْديَۤ
  سيَۤنُ رَتْتَرُمْ اُورْرِنا یَكَميَۤ
  سيَلْوَ ميَۤبَرَ سِوَبَرَمْ بُورُضيَۤ.
 • 4. یاتُ سُولْلِنُمْ كيَۤتْبَتِنْ رَنْدُوۤ
  یانْسيَیْ تيَۤنْيَنَ تيَنْنُمْاِوْ اِرُضِلْ
  كاتُ كِنْرَتيَنْ وَنعْسَكَ نيَنعْسَمْ
  كَتَيْیَ نيَۤنْسيَیَكْ كَتَوَتُونْ رَرِیيَۤنْ
  اُوۤتُ مامَرَيْ اُبَنِتَ تَتْتِنْ
  اُسْسِ ميَۤوِیَ وَسْسِرَ مَنِیيَۤ
  تِيتُ نِيكْكِیَ اُورْرِیَنْ تيَۤنيَۤ
  سيَلْوَ ميَۤبَرَ سِوَبَرَمْ بُورُضيَۤ.
 • 5. سُولْلُمْ سُولْلَضَ وَنْرُكانْ نيَنعْسَتْ
  تُتُكْكَ نَيْتْتُمْاِنغْ كُوتُكْكُوَ تيَوَنُوۤ
  كَلْلُمْ بِرْبَتُمْ اِرُمْبِنُمْ بيَرِتالْ
  كَتَيْیَ نيَۤنْسيَیَكْ كَتَوَتُونْ رَرِیيَۤنْ
  اَلْلُمْ يَلْلُمْنِنْ رَكَنغْكُظَيْنْ تيَۤتْتُمْ
  اَنْبَرُضْ اُورُمْ آنَنْدَبْ بيَرُكْكيَۤ
  سيَلْلُ لامْبُوظِلْ اُورْرِیَنغْ كَرُمْبيَۤ
  سيَلْوَ ميَۤبَرَ سِوَبَرَمْ بُورُضيَۤ.
 • 6. اِمْمَيْ اِنْبَميَۤ وِيتيَنَكْ كَرُتِ
  اِينَرْ اِلْلِتَيْ اِتَرْمِكَ اُظَنْديَۤ
  كَيْمْمَيْ نيَنعْسَمْيَنْ رَنَيْوَلِبْ بَتُكانْ
  كَتَيْیَ نيَۤنْسيَیَكْ كَتَوَتُونْ رَرِیيَۤنْ
  مُمْمَيْ یاكِیَ تيَۤوَرْتَمْ تيَۤوٕۤ
  مُكْكَنْ مُورْتْتِیيَۤ مُتْتِیِنْ مُتَليَۤ
  سيَمْمَيْ ميَۤنِيَمْ اُورْرِیُورْ اَرَسيَۤ
  سيَلْوَ ميَۤبَرَ سِوَبَرَمْ بُورُضيَۤ.
 • 7. نِنْنَ تِكْكَنْاُوۤرْ كَنَبْبُوظُ تيَۤنُمْ
  نِرْبَ تِنْرِیيَۤ نِيسَمَنغْ كَيْیَرْتَمْ
  كَنْنَ وِلْتَنَمْ وِظَيْنْدَتُ مَنَمْكانْ
  كَتَيْیَ نيَۤنْسيَیَكْ كَتَوَتُونْ رَرِیيَۤنْ
  اَنْنَ اُورْتِیُمْ مالُمْنِنْ رَلَرَ
  اَتِیَرْ تَنغْكَضُضْ اَمَرْنْدَرُضْ اَمُتيَۤ
  تيَنْاِ سَيْبْبُوظِلْ اُورْرِيَمْ وَاظْوٕۤ
  سيَلْوَ ميَۤبَرَ سِوَبَرَمْ بُورُضيَۤ.
 • 8. بُلَيْیَ مَنغْكَيْیَرْ بُنَرْمُلَيْكْ كُوَتْتِلْ
  بُوۤنْدُ رُنْتيَنَيْبْ بُلَنْوَظِبْ بَتُتْتِكْ
  كَلَيْیَ نِنْرَتِكْ كَلْلُرَظْ مَنَنْدانْ
  كَتَيْیَ نيَۤنْسيَیَكْ كَتَوَتُونْ رَرِیيَۤنْ
  وِلَيْیِ لااُیَرْ مانِكْكَ مَنِیيَۤ
  وٕۤتَ اُسْسِیِلْ وِضَنغْكُوضِ وِضَكْكيَۤ
  سِلَيْوِ لاكْكُوضُمْ اُورْرِيَمْ مَرُنْديَۤ
  سيَلْوَ ميَۤبَرَ سِوَبَرَمْ بُورُضيَۤ.
 • 9. تَنْدَيْ تایْمَنَيْ مَكْكَضْيَنْ رُلَكَسْ
  سَظَكْكِ ليَۤاِتَرْ اُظَكْكُمْيَنْ مَنَنْدانْ
  كَنْدَ وَاتَنَيْ اِیَرْرُكِنْ رَتُكانْ
  كَتَيْیَ نيَۤنْسيَیَكْ كَتَوَتُونْ رَرِیيَۤنْ
  يَنْدَيْ یيَۤيَنَيْ يَظُمَيْیُمْ تُوتَرْنْدَ
  اِنْبَ وٕضْضَميَۤ يَنْاُیِرْكْ كُیِريَۤ
  سِنْدَيْ اُوۤنغْكِیَ اُورْرِيَنْ تيَۤوٕۤ
  سيَلْوَ ميَۤبَرَ سِوَبَرَمْ بُورُضيَۤ.
 • 10. كُوتِیَ وَنعْسَكَ نيَنعْسَكَمْ يَنُمْاُوۤرْ
  كُرَنغْكِرْ كيَنْاُرُ كُرَيْبَلَ اُرَيْتْتُمْ
  كَتِیَ تاتَلِنْ كَسِنْدِلَ تِنِاِكْ
  كَتَيْیَ نيَۤنْسيَیَكْ كَتَوَتُونْ رَرِیيَۤنْ
  اَتِیَ نيَۤنْبِظَيْ اُضَتْتِتَيْ نِنَيْیيَۤلْ
  اَرُضَلْ وٕۤنْتُمْيَنْ آرُیِرْتْ تُنَيْیيَۤ
  سيَتِكَضْ نِيكْكِیَ اُورْرِيَمْ اُرَوٕۤ
  سيَلْوَ ميَۤبَرَ سِوَبَرَمْ بُورُضيَۤ.

பொருள் விண்ணப்பம் // பொருள் விண்ணப்பம்

No audios found!