திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
مَرُتْكَيْ وِنْنَبْبَمْ
maruṭkai viṇṇappam
سِرُ وِنْنَبْبَمْ
siṟu viṇṇappam
Second Thirumurai

058. كُوتَيْمَتَ وِنْنَبْبَمْ
koṭaimaṭa viṇṇappam

  تِرُوُورْرِیُورْ
  كَتْتَضَيْكْ كَلِتْتُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. نِنْبُوۤنْرَ تيَیْوَمْاُونْ رِنْريَنَ وٕۤتَمْ نِكَظْتْتَوُمْنِنْ
  بُونْبُوۤنْرَ نعانَبْ بُتُمَلَرْتْ تاضْتُنَيْبْ بُوۤرْرُكِليَۤنْ
  يَنْبُوۤنْرَ يَۤظَيْیَرْ یانْتُضَرْ اَمْبَلَتْ تيَۤنَتَنعْسيَیْ
  مِنْبُوۤنْرَ وٕۤنِیَ نيَۤاُورْرِ ميَۤوِیَ وٕۤتِیَنيَۤ.
 • 2. وٕۤتِیَ نيَۤوٕضْضِ وٕرْبِتَيْ ميَۤوِیَ وِتْتَكَنيَۤ
  نِيتِیَ نيَۤمَنْرِلْ نِتْكَضَ آنَنْدَ نِرْتْتَمِتُمْ
  آتِیَ نيَۤيَمَيْ آنْتَوَ نيَۤمَلَيْ یاضْمَكِظُمْ
  باتِیَ نيَۤيَمْ بَرابَرَ نيَۤمُكْكَتْ بَنْنَوَنيَۤ.
 • 3. بَنْنَوَ نيَۤبَسُ باسَتْتَيْ نِيكْكُمْ بَرَمْبَرَنيَۤ
  مَنْنَوَ نيَۤنَيْ مَكِظْنْدَوَ نيَۤمَلَمْ مارْرُكِنْرَ
  وِنْنَوَ نيَۤوٕضْ وِتَيْیَوَ نيَۤوٕرْرِ ميَۤوُنيَرْرِكْ
  كَنْنَوَ نيَۤيَنَيْكْ كاتْتَوَ نيَۤاُورْرِكْ كاوَلَنيَۤ.
 • 4. كاوَلَ نيَۤاَنْرُ مانِكْكُبْ بُورْكِظِكْ كَتْتَوِظْتْتَ
  باوَلَ نيَۤتُوظُمْ بانَنْ بَرِسُرَبْ باتْتَضِتْتَ
  ناوَلَ نيَۤتِلْلَيْ نایَكَ نيَۤكَتَلْ نَنعْسَيْاُنْتَ
  ماوَلَ نيَۤمُكْكَنْ وَانَوَ نيَۤاُورْرِ مَنْنَوَنيَۤ.
 • 5. مَنْنَوَ نيَۤكُونْرَيْ مالَيْیَ نيَۤتِرُ مالَیَرْكُ
  مُنْنَوَ نيَۤاَنْرُ نالْوَرْكْكُمْ یُوۤكَ مُرَيْاَرَنْدانْ
  سُونْنَوَ نيَۤسِوَ نيَۤاُورْرِ ميَۤوِیَ تُویَوَنيَۤ
  يَنْنَوَ نيَۤاَيْیَمْ يَۤرْبَوَ نيَۤيَنَيْ اِينْرَوَنيَۤ.
 • 6. اِينْرَوَ نيَۤاَنْبَرْ اِنْنُیِرْكْ كِنْبُرُمْ اِنْنَمُتَمْ
  بُوۤنْرَوَ نيَۤسِوَ نعانِكَضْ اُضْضُرُمْ بُنْنِیَنيَۤ
  آنْرَوَ نيَۤيَمَ تُضْضُمْ بُرَمْبُمْ اَرِنْدُنِنْرَ
  سانْرَوَ نيَۤسِوَ نيَۤاُورْرِ ميَۤوِیَ سَنغْكَرَنيَۤ.
 • 7. سَنغْكَرَ نيَۤاَرَ نيَۤبَرَ نيَۤنَرْ سَراسَرَنيَۤ
  كَنغْكَرَ نيَۤمَتِكْ كَنْنِیَ نيَۤنُتَلْ كَنْنِنَنيَۤ
  نَنغْكَرَ ميَۤوِیَ اَنغْكَنِ بُوۤنْرَرُضْ نایَكَنيَۤ
  سيَنغْكَرَ نيَۤرْوَنَ نيَۤاُورْرِ ميَۤوِیَ سِنْمَیَنيَۤ.
 • 8. سِنْمَیَ نيَۤاَنَلْ سيَنغْكَيْیِلْ يَۤنْدِیَ سيَۤوَكَنيَۤ
  نَنْمَيْیَ نيَۤمَرَيْ نانْمُكَنْ مالُكْكُ ناتَرِتامْ
  تَنْمَيْیَ نيَۤسِوَ سَنغْكَرَ نيَۤيَنعْ سَتاسِوَنيَۤ
  بُونْمَیَ نيَۤمُبْ بُرانْدَكَ نيَۤاُورْرِبْ بُنْنِیَنيَۤ.
 • 9. بُنْنِیَ نيَۤيَمَيْبْ بُوۤلْوَارْكْكُمْ اِنْبَبْ بُورُضْاَضِكْكُمْ
  تِنْنِیَ نيَۤنَرْ سِوَنعانَ نيَنعْسِلْ تيَضِنْدَاَرُضْ
  اَنْنِیَ نيَۤكَنغْكَيْ آرَمَرْ وٕۤنِیِلْ آرْنْدَمَتِكْ
  كَنْنِیَ نيَۤبَرْ بَلَوَاكُمْ اَنْتَنغْكَضْ كَنْتَوَنيَۤ.
 • 10. كَنْتَوَ نيَۤسَرْرُمْ نيَنعْسُرُ كاكْكُوتُنغْ كَضْوَرْتَمَيْ
  وِنْتَوَ نيَۤكَتَلْ وٕۤمْبَتِ بُونغْكُمْ وِتَمْاَنَيْتْتُمْ
  اُنْتَوَ نيَۤمَرْرُمْ اُوبْبُونْ رِلاتَ اُیَرْوُتَنَيْكْ
  كُونْتَوَ نيَۤاُورْرِكْ كُوۤیِلِنْ ميَۤوُمْ كُرُبَرَنيَۤ.

கொடைமட விண்ணப்பம் // கொடைமட விண்ணப்பம்

No audios found!