திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بيَرُ وِنْنَبْبَمْ
peru viṇṇappam
تِرُ اَرُتْ كِرَنغْكَلْ
tiru aruṭ kiraṅkal
Second Thirumurai

061. تِرُكْكاتْسِكْ كِرَنغْكَلْ
tirukkāṭsik kiraṅkal

  تِرُوُورْرِیُورْ
  تَرَوُ كُوسْسَكَكْ كَلِبْبا
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. مَنْنيَۤیُمْ وَاظْكْكَيْیِتَيْ ماظانْدُ وَنْبِنِیالْ
  بُنْنيَۤیُمْ نيَنعْسَمْ بُظُنغْكُكِنْرَ بُویْیَوَنيَۤنْ
  بَنْنيَۤیُمْ اِنْبَبْ بَرَنعْسُتَريَۤ يَنْاِرَنْتُ
  كَنْنيَۤاُنْ بُونْمُكَتْتَيْكْ كانَكْ كِتَيْتْتِلَنيَۤ.
 • 2. مَرُضْآرْنْدَ وَلْوِنَيْیالْ وَنْبِنِیالْ وَنْتُیَرالْ
  اِرُضْآرْنْدَ نيَنعْسالْ اِتِیُنْتَ يَۤظَيْیَنيَۤنْ
  تيَرُضْآرْنْدَ ميَیْنعْنعانَسْ سيَلْوَسْ سِوَميَۤنِنْ
  اَرُضْآرْنْدَ مُكْكَنْ اَظَكُتَنَيْكْ كَنْتِلَنيَۤ.
 • 3. وَلْلارْ مُلَيْیارْ مَیَلْاُظَنْدَ وَنعْسَكَنيَۤنْ
  بُولْلارْ بُرَمْيَرِتْتَ بُنْنِیَنيَۤ بُویْمَرُتْتَ
  نَلْلارْ تُوظُنْدِلْلَيْ نایَكَنيَۤ نَنْرَضِتْتَ
  اَلْلارْ كَضَتْتِنْ اَظَكُتَنَيْكْ كَنْتِلَنيَۤ.
 • 4. نُوۤیالْ ميَلِنْدُنَرُضْ نُوۤكْكُكِنْرَ نُویْیَوَنيَۤنْ
  تایا نَوَنيَۤيَنْ تَنْدَيْیيَۤ اَنْبَرْتَمَيْسْ
  سيَۤیایْ وَضَرْكْكُمْ سِوَنيَۤ سِوَنيَۤيَمْ
  تُویانِنْ بُورْرُوۤضِنْ سُنْدَرَتْتَيْكْ كَنْتِلَنيَۤ.
 • 5. وَنْنيَۤرْ مُلَيْیارْ مَیَلْاُظَنْدَ وَنْمَنَتْتيَۤنْ
  اَنْنيَۤيَنْ اَبْبايَنْ اَيْیايَنْ آرَمُتيَۤ
  مَنْنيَۤ مَنِیيَۤ مَلَيْیاضْ مَكِظْاُنَتُ
  بُونْنيَۤرْ اِتَظِبْ بُیَنغْكانَبْ بيَرْرِلَنيَۤ.
 • 6. نَنْنُمْ وِنَيْیالْ نَلِكِنْرَ نایَتِیيَۤنْ
  يَنْنُمْ سُكاتِيتَ اِنْبَميَۤ اَنْبُتَيْیُوۤرْ
  كَنْنُمْ كَرُتْتُمْ كَضِكْكَوَرُمْ كَرْبَكَميَۤ
  بيَنْاُورُبالْ وَاظُمْاُرُبْ بيَرْرِتَنَيْكْ كَنْتِلَنيَۤ.
 • 7. تيَوْوَنْنَ مایَيْیِتَيْسْ سيَمْمانْدَ سِرْرَتِیيَۤنْ
  اِوْوَنْنَمْ يَنْرَرِتَرْ كيَتْتاتَ وَانْبُورُضيَۤ
  اَوْوَنْنَ مانَ اَرَسيَۤ اَمُتيَۤنِنْ
  سيَوْوَنْنَ ميَۤنِتْ تِرَنغْكانَبْ بيَرْرِلَنيَۤ.
 • 8. اَلْوَيْتْتَ نيَنعْسالْ اَظُنغْكُكِنْرَ نایَتِیيَۤنْ
  سُولْوَيْتْتَ اُنْمَيْتْ تُنَيْیيَۤ اِنَيْتْتُوۤضْميَۤلْ
  وِلْوَتْ تُوتَيْاَنِنْدَ وِتْتَكَنيَۤ نِنْنُتَيْیَ
  سيَلْوَتْ تِرُوَتِیِنْ سِيرْكانَبْ بيَرْرِلَنيَۤ.
 • 9. بُوتْتيَۤرْ مَیَلالْ بُظُنغْكُكِنْرَ بُویْیَتِیيَۤنْ
  كُوتْتيَۤرْ سيَظُنغْكُونْرَيْكْ كُنْرَميَۤ كُوۤوَاتَ
  مُتْتيَۤ يَوَرْكْكُمْ مُظُمُتَليَۤ مُتْتِكْكُ
  وِتْتيَۤنِنْ بُونْنَتِكْكِيظْ ميَۤوِنِرْكَ كَنْتِلَنيَۤ.
 • 10. نِيتِیِلارْ وَایِلِتَيْ نِنْرَلَيْنْدَ نيَنعْسَكَنيَۤنْ
  سُوۤتِيَلامْ سُوظْنْدَبَرَنعْ سُوۤتِیيَۤ سيَنعْسَتَيْميَۤلْ
  باتِنِلا اُوۤنغْكُمْ بَرَميَۤنِي اُورْرِنَكَرْ
  وِيتِاُلا وَنْدَيَظِلْ ميَیْكُضِرَكْ كَنْتِلَنيَۤ.

திருக்காட்சிக் கிரங்கல் // திருக்காட்சிக் கிரங்கல்

No audios found!