திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سِرُ وِنْنَبْبَمْ
siṟu viṇṇappam
تِرُكْكاتْسِكْ كِرَنغْكَلْ
tirukkāṭsik kiraṅkal
Second Thirumurai

060. بيَرُ وِنْنَبْبَمْ
peru viṇṇappam

  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. اِرُضارْ مَنَتْتيَۤنْ اِظُكْكُتَيْیيَۤنْ يَضِیيَۤنْ نِنْنَيْ يَۤتْتاتَ
  مَرُضارْ نيَنعْسَبْ بُلَيْیَرِتَمْ وَایْنْدُ وَرُنْدِ ماظْكِنْريَۤنْ
  اَرُضارْ اَمُتَبْ بيَرُكْكيَۤيَنْ اَرَسيَۤ اَتُنِي اَرِنْدَنْرُوۤ
  تيَرُضارْ اَنْبَرْ تِرُسْسَبَيْیِلْ سيَۤرْكْكا تَلَيْكْكُمْ تِرَمْاَنْدُوۤ.
 • 2. اُنْمَيْ اَرِیيَۤنْ يَنِنُمْيَنَيْ اُتَيْیایْ اُنَيْیيَۤ اُووْوُورُكالْ
  يَنْمَيْ اُتَيْیيَۤنْ نِنَيْكْكِنْريَۤنْ يَنْنيَۤ اُنْنَيْ يَۤتْتاتَ
  وٕنْمَيْ اُتَيْیارْ سارْباكَ وِتْتایْ اَنْدُوۤ وِنَيْیيَۤنَيْ
  وَنْمَيْ اُتَيْیایْ يَنْسيَیْكيَۤنْ مَرْرُوۤرْ تُنَيْاِنغْ كَرِیيَۤنيَۤ.
 • 3. يَضِیيَۤنْ اِظَيْتْتَ بيَرُمْبِظَيْكَضْ يَلْلامْ بُورُتْتِنغْ كِنْبَضِتْتایْ
  كَضِیيَۤنْ تَنَيْنِي اِنِاَنْدُوۤ كَيْوِتْ تِتِلْيَنْ كَتَوٕۤنيَۤ
  اُوضِیيَۤ مُكْكَتْ سيَظُنغْكَرُمْبيَۤ اُونْريَۤ اَنْبَرْ اُرَوٕۤنَلْ
  اَضِیيَۤ بَرَمَ وٕضِیيَۤيَنْ اَيْیا اَرَسيَۤ آرَمُتيَۤ.
 • 4. كامَكْ كَتَلِلْ بَتِنْدَنعَرامْ كَتَلِلْ وِظُنْديَۤنْ كَرَيْكانيَۤنْ
  يَۤمَكْ كُوتُنغْكُورْ ريَنُمْمَكَرَمْ یاتُ سيَیُمُوۤ يَنْسيَیْكيَۤنْ
  نامَكْ كَوَلَيْ اُوظِتْتُنْراضْ نَنْنُمْ اَوَرْبالْ نَنْنُوِتْتيَۤ
  تامَكْ كَتِبْبُونعْ سَتَيْیایْاُنْ تَنْسِيرْ باتَتْ تَرُوَایيَۤ.
 • 5. يَنْنا تيَضِیيَۤنْ سيَیُمْبِظَيْكَضْ يَلْلامْ بُورُتْتِنغْ كيَنَيْیاضْوَ
  تَنْنا نِنَتُ كَتَنْكَنْتایْ اَتِیيَۤنْ بَلَكالْ اَرَيْوَتيَنْنيَۤ
  كَنْنارْ نُتَرْسيَنغْ كَرُمْبيَۤمُكْ كَنِیيَۤ كَرُنَيْكْ كَتَليَۤسيَوْ
  وَنْنا وٕضْضَيْ مالْوِتَيْیایْ مَنْرا تِیَما مَنِسْسُتَريَۤ.
 • 6. باليَۤ اَمُتيَۤ بَظَميَۤسيَمْ باكيَۤ يَنُمْنِنْ بَتَبْبُكَظَيْ
  ماليَۤ اَیَنيَۤ اِنْدِرَنيَۤ مَرْرَيْتْ تيَۤوَ ريَۤمَرَيْكَضْ
  ناليَۤ اَرِیا تيَنِلْسِرِیيَۤنْ نانُوۤ اَرِوٕۤنْ نایَكَيَنْ
  ميَۤليَۤ اَرُضْكُورْنْ تيَنَيْنِنْتاضْ ميَۤوُ وُوۤرْبالْ سيَۤرْتْتَرُضيَۤ.
 • 7. كَنْنارْ نُتَلُوۤیْ بيَرُنغْكَرُنَيْكْ كَتَلُوۤیْ كَنغْكَيْ مَتِسْسَتَيْیُوۤیْ
  بيَنْنارْ اِتَتْتُوۤیْ یاوَرْكَتْكُمْ بيَرِیُوۤیْ كَرِیُوۤنْ بِرَمَنُوتُمْ
  اَنْنا يَنَنِنْ ريَۤتْتيَتُبْبَ اَمَرْنْدُوۤیْ نِنْرَنْ اَتِمَلَرَيْ
  يَنْنا تُظَلْوُوۤرْ سارْباكَ اِرُكْكَتْ تَرِیيَۤنْ يَضِیيَۤنيَۤ.
 • 8. بُویْیُوۤرْ اَنِیا اَنِنْدُظَلُمْ بُلَيْیيَۤنْ يَنِنُمْ بُكَلْاِتَنْدانْ
  اَيْیُوۤ نِنَتُ بَتَمْاَنْرِ اَرِیيَۤنْ اِتُنِي اَرِیایُوۤ
  كَيْاُوۤرْ اَنَلْوَيْتْ تاتُكِنْرَ كَرُنا نِتِیيَۤ كَنْنُتَليَۤ
  ميَیْیُوۤرْ وِرُمْبُمْ اَرُمَرُنْديَۤ وٕۤتَ مُتِوِنْ وِظُبْبُورُضيَۤ.
 • 9. اِنْنيَۤ يَضِیيَۤنْ بُویْیُتَيْیيَۤنْ يَنِنُمْ اَتِیَنْ اَلَوُوۤنانْ
  يَنْنيَۤ نِنْنَيْتْ تُتِیاتارْ اِتَتْتِلْ يَنْنَيْ اِرُتْتِنَيْیيَۤ
  اَنْنيَۤ يَنْرَنْ اَبْبايَنْ اَيْیا يَنْرَنْ اَرَسيَۤسيَمْ
  بُونْنيَۤ مُكْكَتْ بُورُضيَۤنِنْ بُنَرْبْبَيْ اَرِیيَۤنْ بُلَيْیيَۤنيَۤ.
 • 10. وَنعْسَ مَتَوَارْ مَیَلُورُبالْ مَنِیيَۤ نِنْنَيْ وَظُتْتاتَ
  نَنعْسَمْ اَنَيْیارْ سارْبُورُبالْ نَلِیُمْ وَاظْكْكَيْتْ تُیَرْاُورُبالْ
  وِنعْسُمْ نِنَتُ تِرُوَرُضَيْ ميَۤوَا تُظَلُمْ مِتِاُورُبالْ
  يَنعْسَلْ اِلَوَایْ اَلَيْكْكِنْرَ تيَنْسيَیْ كيَۤنْاِوْ يَضِیيَۤنيَۤ.

பெரு விண்ணப்பம் // பெரு விண்ணப்பம்

No audios found!