திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
يَنْنَتْ تِرَنغْكَلْ
eṇṇat tiraṅkal
تَنِمَيْكْ كِرَنغْكَلْ
taṉimaik kiraṅkal
Second Thirumurai

064. نيَنعْسُ نِلَيْكْ كِرَنغْكَلْ
neñsu nilaik kiraṅkal

  تِرُوُورْرِیُورْ
  كَتْتَضَيْكْ كَلِتْتُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. آضاكَ نِنْبُونْ اَتِكْكَنْبُ سيَیْتِتَ اَيْیَنيَتُ
  ناضاكَ اِسْسَيْاُنْ تيَنْنَيْسيَیْ كيَۤنْكُوتُ نَنغْكَيْیَرْتَمْ
  ماضا مَیَلْسَنْتَ مارُتَتْ تالْمَنَ وَاسِيَنْسُولْ
  كيَۤضا تَلَيْكِنْرَ تالْاُورْرِ ميَۤوُمْ كِضَرْاُوضِیيَۤ.
 • 2. اُوضِیایْ اُوضِكْكُضْ اُوضِرْاُوضِ یيَۤاُورْرِ اُتْتَمَنِي
  اَضِیا وِتِلْاِتَرْ كيَنْنَيْسيَیْ كيَۤنْاَنَنغْ كَنْنَوَرْتَمْ
  كَضِیالْ كَضِتْتُتْ تَلَيْتيَرِ یاتُ كَیَنْرُلَوَا
  وَضِیایْسْ سُظَنْرِوَنْ مایا مَنَمْيَنَيْ وَاتِبْبَتيَۤ.
 • 3. مایا مَنَمْيَوْ وَكَيْاُرَيْتْ تالُمْ مَتَنْدَيْیَرْ بالْ
  اُوۤیاتُ سيَلْكِنْرَ تيَنْنَيْسيَیْ كيَۤنْتَمَيْ اُرْرَتُورُ
  نایاكِ نُمْكَيْ وِتارْاُلَ كُوۤرْاُنَيْ نانْ اَتُتْتيَۤنْ
  نِيیاكِ لُنعْسَرْ رِرَنغْكُكَنْ تایْاُورْرِ نِنْمَلَنيَۤ.
 • 4. مَلَنعْسانْرَ مَنغْكَيْیَرْ كُونغْكَيْیِ ليَۤنَسَيْ وَایْتْتُمَنَمْ
  سَلَنعْسانْرَ تالْاِتَرْ كيَنْنَيْسيَیْ كيَۤنْنِنْ سَرَنْاَنْرِیيَۤ
  وَلَنعْسانْرَ نَرْرُنَيْ مَرْرَرِ یيَۤنْاُورْرِ وَانَوَنيَۤ
  نَلَنعْسانْرَ نعانَتْ تَنِمُتَ ليَۤتيَیْوَ نایَكَنيَۤ.
 • 5. نایِنُمْ كِيظْبْبَتْتَ يَنْنيَنعْسَمْ نَنْكَرْرَ نَنغْكَيْیَرْبالْ
  يَۤیِنُمْ سيَلْكِنْرَ تيَنْنَيْسيَیْ كيَۤنْاُنَيْ يَۤتْتِیِتيَۤنْ
  آیِنُمْ اِنغْكيَنَيْ آتْكُوضَلْ وٕۤنْتُمْاَيْ یااُوَنْدَ
  تایِنُمْ نَلْلَوَ نيَۤاُورْرِ ميَۤوُمْ تَیانِتِیيَۤ.
 • 6. نِتِیيَۤنِنْ بُونْنَتِ يَۤتْتاتُ نيَنعْسَمْ نِرَيْمَیَلامْ
  سَتِیيَۤ بُرِكِنْرَ تيَنْنَيْسيَیْ كيَۤنْاُنَيْتْ تاظَلَرْتَمْ
  وِتِیيَۤ يَنَكْكُمْ وِتِتْتَتَنْ رُوۤاَوْ وِتِیُمْاِضَ
  مَتِیيَۤرْ سَتَيْاَنْنَ ليَۤاُورْرِ یُورْاُوضِ مانِكْكَميَۤ.
 • 7. ماناتَ يَنْنيَنعْسَمْ وَلْنَنعْ سَنَيْیَ مَتَنْدَيْیَرْبالْ
  ناناتُ سيَلْكِنْرَ تيَنْنَيْسيَیْ كيَۤنْسِوَ نعانِیَرْتَمْ
  كُوۤناتَ اُضْضَتْ تِرُكْكُوۤیِلْ ميَۤوِكْ كُلَوُمْاُورْرِ
  وَانايَنْ كَنْنِنُنْ مامَنِ یيَۤيَنْرَنْ وَاظْمُتَليَۤ.
 • 8. وَاظاتَ نيَنعْسَمْ يَنَيْاَلَيْتْ تُوۤتِ مَتَنْدَيْیَرْبالْ
  وِيظاتَ ناضِلْلَيْ يَنْنَيْسيَیْ كيَۤنْاُنْ وِرَيْمَلَرْتْتاضْ
  تاظاتَ كُرْرَمْ بُورُتْتَتِ یيَۤنْتَنَيْتْ تانغْكِكْكُوضْوَایْ
  سُوظا تَوَرِتَمْ سُوظاتَ اُورْرِسْ سُتَرْكْكُنْرَميَۤ.
 • 9. كُنْريَۤرْ مُلَيْسْسِیَرْ وَنْمَلَ اُوتْتَيْكْ كُظِیِلْمَنَمْ
  سيَنْريَۤ وِظُكِنْرَ تيَنْنَيْسيَیْ كيَۤنْيَمْ سِوَكْكُوظُنْديَۤ
  نَنْريَۤ سَتانَنْدَ نایَكَ ميَۤمَرَيْ نانْكِنُكْكُمْ
  اُونْريَۤ اُیَرْاُوضِ یيَۤاُورْرِ یُورْيَمْ اُیِرْتْتُنَيْیيَۤ.
 • 10. تُنَيْیامْاُنْ بُونْنَتِ يَۤتْتا مَنَمَتُ تُوۤكَيْیَرْكَنْ
  كَنَيْیالْ اِضَيْكْكِنْرَ تيَنْنَيْسيَیْ كيَۤنْيَنْرَنْ كَنْاِرَنْتِنْ
  اِنَيْیامْ بَرَنعْسُتَ ريَۤاَظِ یانَلَ ميَۤاِنْبَميَۤ
  بَنَيْیارْ تِرُوُورْرِ یُورْاَرَ سيَۤيَمْ بَرَمْبُورُضيَۤ.
 • 11. بُورُضيَۤنِنْ بُونْنَتِ اُنْناتيَنْ وَنْمَنَمْ بُووَيْیَرْتَمْ
  اِرُضيَۤ بُرِكِنْرَ تيَنْنَيْسيَیْ كيَۤنْاَتِ یيَۤنْمَیَنغْكُمْ
  مَرُضيَۤ تَوِرْنْدُنَيْ وَاظْتْتِ وَنَنغْكِ مَكِظْنْدِتَنِي
  اَرُضيَۤ اَرُتْكَتَ ليَۤاُورْرِ مانَكَرْ آضْبَوَنيَۤ.

நெஞ்சு நிலைக் கிரங்கல் // நெஞ்சு நிலைக் கிரங்கல்

No audios found!