திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُ اَرُتْ كِرَنغْكَلْ
tiru aruṭ kiraṅkal
نيَنعْسُ نِلَيْكْ كِرَنغْكَلْ
neñsu nilaik kiraṅkal
Second Thirumurai

063. يَنْنَتْ تِرَنغْكَلْ
eṇṇat tiraṅkal

  تِرُوُورْرِیُورْ
  كُوسْسَكَكْ كَلِبْبا
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. يَضِیيَۤنْنِنْ تِرُمُنْبيَۤ يَنْاُرَيْكْكيَۤنْ بُولْلاتَ
  كَضِیيَۤنْ كُوتُنغْكامَكْ كَنْمَنَتْتيَۤنْ نَنْمَيْیِلا
  وٕضِیيَۤنْ وٕرِیيَۤنْتَنْ ميَیْبْبِنِیَيْ اُورْرِیِلْوَاظْ
  اَضِیُوۤیْنِي نِيكْكایيَۤلْ آرْنِيكْكَ وَلْلاريَۤ.
 • 2. مُنْنيَۤسيَیْ وٕوْوِنَيْتانْ مُونْتَتُوُوۤ اَلْلَتُنانْ
  اِنْنيَۤ بِظَيْتانْ اِیَرْرِیَتُنْ تُوۤاَرِیيَۤنْ
  بُونْنيَۤرْ بُرِسَتَيْيَمْ بُنْنِیَنيَۤ يَنْنُوۤیَيْ
  اَنْنيَۤنِي نِيكْكایيَۤلْ آرْنِيكْكَ وَلْلاريَۤ.
 • 3. اِبْبا رِتَيْاُنَيْیيَۤ يَۤتْتُكِنْرَ نایيَۤنَيْ
  وٕبْبارْ اُضَتْتِنَرْبُوۤلْ وٕمْمَيْسيَیُمْ وٕمْبِنِیَيْ
  يَبْبا لَوَرْكْكُمْ اِرَيْوَنامْ يَنْاَرُمَيْ
  اَبْبانِي نِيكْكایيَۤلْ آرْنِيكْكَ وَلْلاريَۤ.
 • 4. اُوۤوَا مَیَلْسيَیْ اُلَكَنَتَيْكْ كُضْتُیَرَمْ
  ميَۤوَا اُظَلْكِنْرَ وٕنْمَيْیيَۤنْ ميَیْنْنُوۤیَيْسْ
  سيَۤوَارْ كُوتِيَمْ سِوَنيَۤ سِوَنيَۤیُوۤ
  آوَانِي نِيكْكایيَۤلْ آرْنِيكْكَ وَلْلاريَۤ.
 • 5. بُویْیامْ مَلَاِرُتْتُبْ بُوتْتَرِتَيْ وِيظْنْدُظَلُمْ
  كَيْیامْ نيَرِیيَۤنْ كَلَنغْكَوَنْدَ وٕمْبِنِیَيْ
  مَيْیارْ مِتَرْريَمْ مَرُنْديَۤ مَنِیيَۤيَنْ
  اَيْیانِي نِيكْكایيَۤلْ آرْنِيكْكَ وَلْلاريَۤ.
 • 6. اِمْما نِلَتْتِلْ اِتَرُظَتْتَلْ بُوۤتاتيَۤ
  وِمْما اَظُنغْكَيَنْرَنْ ميَیْاُتَرْرُمْ وٕمْبِنِیَيْسْ
  سيَمْمانْ مَظُكْكَرَنغْكُوضْ سيَلْوَسْ سِوَميَۤيَنْ
  اَمْمانِي نِيكْكایيَۤلْ آرْنِيكْكَ وَلْلاريَۤ.
 • 7. بُرَيْسيَۤرُمْ نيَنعْسَبْ بُلَيْیَنيَۤنْ وَنْكامَتْ
  تَرَيْسيَۤرُمْ تُنْبَتْ تَتَنغْكَتَليَۤنْ وٕمْبِنِیَيْ
  وِرَيْسيَۤرُمْ كُونْرَيْ وِرِسَتَيْیایْ وِنْنَوَرْتَمْ
  اَرَيْسيَۤنِي نِيكْكایيَۤلْ آرْنِيكْكَ وَلْلاريَۤ.
 • 8. اِتْتا رَنِیِلْ يَضِیُوۤرَيْكْ كَنْتُمِ
  وِتْتارَمْ بيَۤسُمْ وٕرِیيَۤنْتَنْ ميَیْبْبِنِیَيْكْ
  كُوتْتارْ كُظَلِاُورُ كُورُتَيْیَ كُوۤوٕۤيَنْ
  اَتْتانِي نِيكْكایيَۤلْ آرْنِيكْكَ وَلْلاريَۤ.
 • 9. مَرِیيَۤرْ وِظِیارْ مَیَكْكِنِتَيْ ماظانْدَ
  سِرِیيَۤنْ اَتِیيَۤنْ تِیَنغْكَوَنْدَ وَلْنُوۤیَيْسْ
  سيَرِوٕۤ بيَرُنْدُونْتَرْ سِنْدَيْ تَنِلْاُوۤنغْكُمْ
  اَرِوٕۤنِي نِيكْكایيَۤلْ آرْنِيكْكَ وَلْلاريَۤ.
 • 10. تُنْبيَۤ سُمَيْیاسْ سُمَكْكِنْرَ نایيَۤنَيْ
  وَنْبيَۤسيَیْ تُضْضَ مَیَكْكِنِنْرَ وَنْنُوۤیَيْ
  اِنْبيَۤ اَرُضْكِنْرَ يَنْآ رُیِريَۤيَنْ
  اَنْبيَۤنِي نِيكْكایيَۤلْ آرْنِيكْكَ وَلْلاريَۤ.

எண்ணத் திரங்கல் // எண்ணத் திரங்கல்

No audios found!