திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
بُرَمُوظِكْ كِرَنغْكَلْ
puṟamoḻik kiraṅkal
تِرُوَرُتْ بَتِكَمْ
tiruvaruṭ patikam
Second Thirumurai

070. كَرُنَيْ بيَرا تِرَنغْكَلْ
karuṇai peṟā tiraṅkal

  بُوتُ
  يَنْسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. نَنْرِ اُونْرِیَ نِنْنَتِ یَوَرْكْكيَۤ
  نانُمْ اِنغْكُورُ نایَتِ یَوَنْكانْ
  كُنْرِنْ اُونْرِیَ اِتَرْمِكَ اُتَيْیيَۤنْ
  كُرْرَمْ نِيكْكُمْنَلْ كُنَمِليَۤنْ يَنِنُمْ
  يَنْرِنْ اُونْرِیَ سِوَبَرَنعْ سُتَريَۤ
  اِنْبَ وَارِیيَۤ يَنْنُیِرْتْ تُنَيْیيَۤ
  اُونْرِنْ اُونْرِیَ اُتْتَمَبْ بُورُضيَۤ
  اُنَيْاَ لالْيَنَيْ اُتَيْیَوَرْ يَوَريَۤ.
 • 2. تِيتُ سيَیْتَنَنْ سيَیْكِنْريَۤنْ سيَیْوٕۤنْ
  تِيیَ نيَۤنْكُوتُنْ تِيكْكُنَ اِیَلْبيَۤ
  يَۤتُ سيَیْتَنَ نيَۤنُمْيَنْ تَنْنَيْ
  يَۤنْرُ كُوضْوَتيَمْ اِرَيْوَنِنْ اِیَلْبيَۤ
  اِيتُ سيَیْتَنَيْ يَنْنَيْوِتْ تُلَكِلْ
  اِتَرْكُونْ تيَۤنغْكيَنَ اِیَمْبِتِلْ اَتِیيَۤنْ
  اُوۤتُ سيَیْوَتُونْ ريَنْنُیِرْتْ تُنَيْیيَۤ
  اُنَيْاَ لالْيَنَيْ اُتَيْیَوَرْ يَوَريَۤ.
 • 3. سيَنْرَ ناضِنُمْ سيَلْكِنْرَ ناضِلْ
  سِرِیَ نيَۤنْمِكَتْ تِیَنغْكُرُ كِنْريَۤنْ
  مَنْرَ نانْاِوَنْ اِوْوَكَيْ آنالْ
  وَضْضَ ليَۤنِنَيْ وَظُتْتُما ريَتُوُوۤ
  يَنْرَ نالْاِنِ آوَتُونْ رِلَيْاُنْ
  يَنْنَمْ يَبْبَتِ اَبْبَتِ اِسَيْكَ
  اُنْرَ نالْكَضِتْ تُوَكَيْكُوضْ كِنْريَۤنْ
  اُنَيْاَ لالْيَنَيْ اُتَيْیَوَرْ يَوَريَۤ.
 • 4. مَيْیَلْ وَاظْكْكَيْیِلْ ناضْتُورُمْ اَتِیيَۤنْ
  وَرُنْدِ نيَنعْسَكَمْ ماظْكُوَ تيَلْلامْ
  اَيْیَ اَيْیَوُوۤ كَنْتِتا تَوَرْبُوۤلْ
  اَتَمْبِ تِبْبَتُنْ اَرُضِنُكْ كَظَكُوۤ
  سيَیْیَ ميَۤلْاُونْرُمْ اَرِنْدِلَنْ سِوَنيَۤ
  تِلْلَيْ مَنْرِتَيْتْ تيَنْمُكَ نُوۤكْكِ
  اُیْیَ وَيْتْتَتاضْ نَمْبِنِرْ كِنْريَۤنْ
  اُنَيْاَ لالْيَنَيْ اُتَيْیَوَرْ يَوَريَۤ.
 • 5. مَنْنَ كَسْسِرُ وَاظْكْكَيْیِنْ بُورُتْتالْ
  وَرُنْدِ مَرْرَتَنْ وَنْمَيْكَضْ يَلْلامْ
  يَنْنَ يَنْنَيَنْ نيَنعْسَكَمْ بَتَيْبْبُرْ
  ريَۤنغْكِ يَۤنغْكِنانْ اِضَيْبْبُرُ كِنْريَۤنْ
  اَنْنَلْ نِنْتِرُ اَرُتْتُنَيْ اَتَيْنْدالْ
  اَمَيْنْدُ وَاظْكُوَنْ اَتَيْوَكَيْ اَرِیيَۤنْ
  اُنْنَ نَلْاَمُ تَنَيْیَيَمْ بيَرُمانْ
  اُنَيْاَ لالْيَنَيْ اُتَيْیَوَرْ يَوَريَۤ.
 • 6. اَنْنَيْ اَبْبَنُمْ نِييَنَ مَكِظْنْديَۤ
  اَكَنغْكُ ضِرْنْدُنانْ آتَرِتْ تِرُنْديَۤنْ
  يَنْنَيْ اِبْبَتِ اِتَرْكُوضَ وِتُتْتالْ
  يَنْسيَیْ كيَۤنْ اِتَيْ یارُوتُ بُكَلْكيَۤنْ
  بُونْنَيْ اُوتْتَنِنْ اَتِتْتُنَيْ مَلَرَيْبْ
  بُوۤرْرُ وَارْكْكُنِي بُرِكُوَ تِتُوُوۤ
  اُنْنَيْ يَبْبَتِ آیِنُمْ مَرَوٕۤنْ
  اُنَيْاَ لالْيَنَيْ اُتَيْیَوَرْ يَوَريَۤ.
 • 7. نِيلَمْ اِتْتَكَنْ مَتَوِیَرْ مَیَكْكالْ
  نيَنعْسَمْ اُوۤرْوَظِ نانْاُورُ وَظِیایْ
  نعالَمْ اِتْتَ اِوْ وَاظْكْكَيْیِلْ اَتِیيَۤنْ
  نَتُنغْكِ اُضْضَكَمْ نَلِیُمْيَنْ تَنْمَيْ
  آلَمْ اِتْتَرُضْ كَضَتْتَنِي اَرِنْدُمْ
  اَرُضْاَ ضِتْتِلَيْ آكَمَرْ رِتَنَيْ
  اُوۤلَمْ اِتْتَظُ تَرَرْرِيَنغْ كُرَيْبْبيَۤنْ
  اُنَيْاَ لالْيَنَيْ اُتَيْیَوَرْ يَوَريَۤ.
 • 8. كُوتِیَ باوِیيَۤنْ بَتُمْبَرِ تابَمْ
  كُرِتْتُكْ كَنْتُمْيَنْ كُرَيْاَكَرْ راتُ
  نيَتِیَ كالَمُمْ تاظْتْتَنَيْ نِنَتُ
  نيَنعْسُمْ وَنعْسَكَمْ نيَۤرْنْدَتُنْ تيَۤیُوۤ
  اَتِیَرْ تَنْدُیَرْ كَنْتِتِلْ تَرِیارْ
  اَيْیَرْ يَنْبَرْيَنْ اَضَوَح تِلَيْیُوۤ
  اُوتِیَ ماتُیَرْ نِيكْكِتایْ يَنْنِلْ
  اُنَيْاَ لالْيَنَيْ اُتَيْیَوَرْ يَوَريَۤ.
 • 9. يَنْيَنْ ريَۤظَيْیيَۤنْ نانَمْوِتْ تُرَيْبْبيَۤنْ
  اِرَيْوَ نِنْرَنَيْ اِرَيْبْبُوظُ تيَۤنُمْ
  اُنْيَنْ رالْيَنَ تُرَيْمَرُتْ تيَتِرایْ
  اُلَكَ مایَيْیِلْ تِلَكَميَنْ رُرَيْكْكُمْ
  مِنْيَنْ رالْاِتَيْ مَتَوِیَرْ مَیَكْكِلْ
  وِيظْنْديَنْ نيَنعْسَكَمْ آظْنْدُوِتْ تَتَنالْ
  اُنْاَنْ بيَنْبَتيَنْ نِتَتْتِلَيْ یيَۤنُمْ
  اُنَيْاَ لالْيَنَيْ اُتَيْیَوَرْ يَوَريَۤ.
 • 10. اَتِیَ نيَۤنْمِسَيْ آنْتَوَ نِنَكْكُوۤرْ
  اَنْبِ رُنْدَتيَنْ رَكَنغْكَرِتْ تِرُنْديَۤنْ
  كُوتِیَ نيَۤنْبَتُمْ اِتَرْمُظُ تَرِنْدُمْ
  كُولِ یاضَنَيْبْ بُوۤلْيَنَيْ نِنَيْتْتيَۤ
  نيَتِیَ اِتْتُنَيْبْ بُوۤتُمْاُوۤرْ سِرِتُمْ
  نيَنعْسِ رَنغْكِلَيْ سَنعْسَلَتْ تَرِوُمْ
  اُوتِیَ نِنْرَنَنْ يَنْسيَیْكيَۤنْ سِوَنيَۤ
  اُنَيْاَ لالْيَنَيْ اُتَيْیَوَرْ يَوَريَۤ.

கருணை பெறா திரங்கல் // கருணை பெறா திரங்கல்