திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
اَسْسَتْ تِرَنغْكَلْ
achsat tiraṅkal
كَرُنَيْ بيَرا تِرَنغْكَلْ
karuṇai peṟā tiraṅkal
Second Thirumurai

069. بُرَمُوظِكْ كِرَنغْكَلْ
puṟamoḻik kiraṅkal

  كَتْتَضَيْكْ كَلِتْتُرَيْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كيَۤضَنَنْ تانْاُورُ بُوۤتُنْ تَنَيْمَنَكْ كيَۤتَمْاَرَ
  نِيضَنَمْ تيَۤتُ مُتِیانْ يَتُنِنَكْ كِينْدَتيَنْريَۤ
  وٕۤضَنَمْ بُوۤلْنَتَيْ مِنْنارُمْ مَيْنْدَرُمْ وٕۤتِكْكَيْیایْ
  يَۤضَنَمْ سيَیْكُوَرْ نِياَرُ ضاوِتِلْ يَنْاَبْبَنيَۤ.
 • 2. اَبْبانِنْ بُونْنَرُضْ يَنْميَۤلْ تَیَيْسيَیْ تَضِتْتِلَيْیيَۤلْ
  تُبْبا نَوُمْاُورُ بُوۤتُتُوْ وَاتُ سُظَنْرَنَيْیيَۤ
  اِبْبارِلْ اِيسَنْ تِرُوَرُضْ نِيبيَرْرَ تيَنغْنغَنَمُوۤ
  سيَبْبایْ يَنَوَرِبْ بارْسِرِبْ بارْاِسْ سيَكَتْتَوَريَۤ.
 • 3. تِيتُسيَیْ تيَۤرْكَرُضْ سيَیْوَانْنِنْ سِتْتَمْ تِرُمْبِلَيْیيَۤلْ
  تاتُسيَیْ تيَۤكَتْتُ نااُورُ بُوۤتُ تَوِرْنْدَنِنَكْ
  كيَۤتُسيَیْ تانْسِوَنْ يَنْريَۤ اُلَكَرْ اِظِوُرَيْتْتالْ
  یاتُسيَیْ وٕۤنْتيَیْوَ ميَۤيَضِ یيَۤنْاُیِرْكْ كِنْنَمُتيَۤ.
 • 4. تيَرِیامَيْ یالْسِرِ یيَۤنْسيَیْكُرْ رَتْتَيْنِنْ سِتْتَمَتِلْ
  بِرِیامَيْ وَيْتْتَرُضْ سيَیْتِلَيْ یيَۤلْيَنَيْبْ بيَرْرَوَضُمْ
  بيَرِیاسَيْ كُونْتَبِضْ ضایْاَرَنْ يَنْتَرَبْ بيَرْرَتيَنْريَۤ
  بَرِیاسَيْ سيَیْكُوَ ضالْاَیَ لارْيَنْ بَكَرُوَتيَۤ.
 • 5. يَنْنامَلْ نایَتِ یيَۤنْسيَیْتَ كُرْرَنغْكَضْ یاوُمْيَنْنِ
  اَنْنانِنْ سِتْتَمْ اِرَنغْكایْ يَنِلْاِنغْ كَیَلَوَرْتامْ
  بيَنْآرْ اِتَتْتَوَنْ بيَۤرَرُضْ سَرْرُمْ بيَراتَنِنَكْ
  كُونْناتِوْ وَنْمَيْ وِرَتَمْيَنْ رالْيَنْ اُرَيْبْبَتُوٕۤ.
 • 6. بُویْیانَ وَنعْسَكَ نيَۤنْبِظَيْ یاوُمْ بُورُتْتُنَرُضْ
  سيَیْیایْ يَنِلْيَتُ سيَیْكُوَنْ یانْاِسْ سيَكَتَلَتْتُوۤرْ
  يَیْیا وِرَتَتْتِلْ یاتُبيَرْ رایْيَنْ رِكَظْوَرْكَنْتایْ
  اَیْیايَنْ اِنْنَمُ تيَۤاَرَ سيَۤيَنَ تانْتَوَنيَۤ.
 • 7. اُنْاُضْضَمْ كُونْتيَۤرْ كَرُضایْ يَنِلْاِوْ اُلَكَرْبُویْیامْ
  يَنْاُضْضَمْ كُونْتَ كَضَوَرِ یاتُنِنْ ريَۤتَوِنغْكيَۤ
  نِنْاُضْضَمْ كُوضْوِرَ تَبْبَیَنْ یاتُ نِكَظْتْتيَنَوٕۤ
  مُنْاُضْضَمْ كُونْتُ مُوظِوَرْكَنْ تایْيَمْ مُتَلَوَنيَۤ.
 • 8. مُنْدُوۤكَيْ كُونْتُنِنْ تَنْنَرُضْ وَارِیِنْ مُوظْكُتَرْكِنغْ
  كَنْدُوۤيَنْ تُنْبَمْ تُتَيْتْتَرُ ضایْيَنِلْ آنغْكُلَكَرْ
  وَنْدُوۤ سِوَوِرَ تايَتُ بيَرْرَنَيْ وَایْتِرَيَنْ
  رِنْدُوۤرْ تَرُسَتَيْ یایْوِتَيْ یایْيَنْنَيْ يَۤسُوَريَۤ.
 • 9. آسُمْ بَتِیِلْ اَكَنغْكا رَمُمْاُتَيْ یانْيَنْريَنْنِبْ
  بيَۤسُمْ بَتِیِلْ يَنَكْكَرُ ضایْيَنِلْ بيَۤرُلَكُوۤرْ
  يَۤسُمْ بَتِوَرُمْ بُویْوٕۤتَنْ يَنْرَتَيْ يَنْنِيَنْنِكْ
  كُوسُمْ بَتِوَرُ ميَۤيَنْسيَیْ كيَۤنْيَنْ كُلَتيَیْوَميَۤ.
 • 10. اَيْتَتْ تِتُمْنيَنعْ سَكَتْتيَۤنْ بِظَيْكَضَيْ آیْنْدُوٕرُمْ
  بُویْتَتْ تِكَلْاُتَيْ یيَۤرْكُنْ كَرُنَيْ بُرِنْدِلَيْیيَۤلْ
  وٕیْتَتْتِ اُنْتَ وِرَتانِنْ نُوۤنْبُ وِرُتْتَمْيَنْريَۤ
  كَيْتَتْتِ وٕنْنَكَيْ سيَیْوَرْكَنْ تایْاَرُتْ كَرْبَكَميَۤ.

புறமொழிக் கிரங்கல் // புறமொழிக் கிரங்கல்

No audios found!