திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
نارَيْیُمْ كِضِیُمْ ناتْتُرُ تُوتُ
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu
Third Thirumurai

001. تِرُ اُلابْ بيَۤرُ
tiru ulāp pēṟu

  تَلَيْوِ بانغْكِیُوتُ كِضَتْتَلْ تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. سِيرارْ وَضَنعْسيَۤرْ اُورْرِنَكَرْتْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ بَوَنِتَنَيْ
  اُورا رُتَنْسيَنْ ريَنَتُنيَنعْسَمْ اُوَكَيْ اُوۤنغْكَبْ بارْتْتَنَنْكانْ
  وَارارْ مُلَيْكَنْ مَلَيْكَضيَنَ وَضَرْنْدَ وَضَيْكَضْ تَضَرْنْدَنَوَالْ
  يَۤرارْ كُظَلایْ يَنْنَتِنانْ اِسْسَيْ مَیَمایْ نِنْرَتُوٕۤ.
 • 2. سِيرْتْتيَۤنْ بُوظِلارْ اُورْرِنَكَرْتْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ بَوَنِوَرَبْ
  بارْتْتيَۤنْ كَنْكَضْ اِمَيْتْتِلَكانْ بَيْمْبُونْ وَضَيْكَضْ اَمَيْتْتِلَكانْ
  تارْتْتيَۤنْ كُظَلُمْ سَرِنْدَنَكانْ تانَيْ اِتَيْیِرْ بِرِنْدَنَكانْ
  اِيرْتْتيَۤنْ كُظَلایْ يَنْنَتِنانْ اِسْسَيْ مَیَمایْ نِنْرَتُوٕۤ.
 • 3. سِيتَبْ بُنَلْسُوظْ وَیَلْاُورْرِتْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ تِرُماتَ
  وِيتِبْ بَوَنِ وَرَكْكَنْتيَۤنْ ميَنْبُونْ تُكِلْوِيظْنْ تَتُكانيَۤنْ
  بُوۤتِرْ ريَنَوُمْ اُنَرْنْدِليَۤنْ بُونْنَ نارْبِنْ بُوۤتُكِليَۤنْ
  اِيتَرْ بُتَميَۤ يَنْنَتِنانْ اِسْسَيْ مَیَمایْ نِنْرَتُوٕۤ.
 • 4. تيَنْنارْ سُوۤلَيْتْ تِرُاُورْرِتْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ بَوَنِوَرَبْ
  بُونْنارْ وِيتِ تَنِرْبارْتْتيَۤنْ بُضَكَمْ بُوۤرْتْتيَۤنْ مَیَلْبُوتْتيَۤنْ
  مِنْنارْ بَلَرْكْكُمْ مُنْناكَ ميَۤوِ اَوَنْرَنْ يَظِلْوٕۤتْتُ
  يَنْنارْ اَنَنغْكيَۤ يَنْنَتِنانْ اِسْسَيْ مَیَمایْ نِنْرَتُوٕۤ.
 • 5. سِيلَكْ كُنَتْتُوۤرْ بُكَظْاُورْرِتْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ بَوَنِاِراكْ
  كالَتْ تَتَيْنْدُ كَنْتيَۤنْيَنْ كَنْكَضْ اِرَنْتُوۤ آیِرَمُوۤ
  نعالَتْ تَوَرْكَضْ اَلَرْتُورْرَ نَرْرُ‘ سِتَيْیِلْ نَظُوِوِظَ
  يَۤلَكْ كُظَلایْ يَنْنَتِنانْ اِسْسَيْ مَیَمایْ نِنْرَتُوٕۤ.
 • 6. سيَۤیَيْ اَرُضُنْ تِرُاُورْرِتْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ وِيتِتَنِلْ
  تُویَ بَوَنِ وَرَكْكَنْتيَۤنْ سُوظْنْدَ مَكَضِرْ تَمَيْكْكانيَۤنْ
  تایَيْ مَرَنْديَۤنْ اَنْرِیُمْيَنْ تَنَيْیُمْ مَرَنْديَۤنْ تَنِبْبَتْتيَۤنْ
  يَۤیيَنْ تُوۤظِ يَنْنَتِنانْ اِسْسَيْ مَیَمایْ نِنْرَتُوٕۤ.
 • 7. تِنغْكَضْ اُلَوُمْ بُوظِلْاُورْرِتْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ تِرُوِيتِ
  اَنغْكَنْ كَضِكْكَبْ بَوَنِوَنْدانْ اَتُبُوۤیْكْ كَنْتيَۤنْ تایَريَلامْ
  تَنغْكَضْ كُلَتْتُكْ كَتاتيَنْرارْ تَمْمَيْ وِتُتْتيَۤنْ تَنِیاكِ
  يَنغْكَنْ اَنَيْیایْ يَنْنَتِنانْ اِسْسَيْ مَیَمایْ نِنْرَتُوٕۤ.
 • 8. تيَۤسارْ مَنِسُوظْ اُورْرِنَكَرْتْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ بَوَنِوَرَكْ
  كُوسا تُوۤتِكْ كَنْتَرَيْیِلْ كُورَيْ اِظَنْديَۤنْ كَيْوَضَيْكَضْ
  وِيسا نِنْريَۤنْ تایَريَلامْ وِيتْتُكْ كَتَنغْكابْ بيَنْيَنَوٕۤ
  يَۤسا نِرْكَ يَنْنَتِنانْ اِسْسَيْ مَیَمایْ نِنْرَتُوٕۤ.
 • 9. تيَۤتارْكْ كَرِیانْ اُورْرِنَكَرْتْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ بَوَنِوَرَتْ
  تُوۤتارْ بَنَيْتْتُوۤتْ بيَنْكَضُوتُمْ سُوظْنْدُ مَكِظْنْدُ كَنْتَتَنْرِ
  وَاتاكْ كاتَلْ كُونْتَرِیيَۤنْ وَضَيْیُمْ تُكِلُمْ سيَۤرْنْدَتُتَنْ
  يَۤتارْ كُوۤتَيْ يَنْنَتِنانْ اِسْسَيْ مَیَمایْ نِنْرَتُوٕۤ.
 • 10. تِرُمارْ كَرِیانْ اُورْرِنَكَرْتْ تِیاكَبْ بيَرُمانْ بَوَنِوَرَبْ
  بيَرُمانْ مَنَمُ نانُمْمُنْنُمْ بِنْنُمْ سيَنْرُ كَنْتيَۤمالْ
  بُورُما نِنْريَۤنْ تایَريَلامْ بُوۤيَنْ رِيرْكْكَبْ بُوۤتُكِليَۤنْ
  اِرُنْمانْ كُظَلایْ يَنْنَتِنانْ اِسْسَيْمَیَمایْ نِنْرَتُوٕۤ.

திரு உலாப் பேறு // திரு உலாப் பேறு

No audios found!