திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
تِرُ اُلابْ بيَۤرُ
tiru ulāp pēṟu
اِرَنغْكَنْ مالَيْ
iraṅkaṉ mālai
Third Thirumurai

002. نارَيْیُمْ كِضِیُمْ ناتْتُرُ تُوتُ
nāraiyum kiḷiyum nāṭṭuṟu tūtu

  تَلَيْوِ بَرَوَيْميَۤلْ وَيْتْتُبْ بَيْیُضيَیْتَلْ
  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. كَنْنَنْ نيَتُناضْ مَنْنِتَنْدُمْ كانَكْ كِتَيْیاكْ كَظَلُتَيْیارْ
  نَنْنُمْ اُورْرِ نَكَرارْكْكُ نارایْ سيَنْرُ نَوِرْرایُوۤ
  اَنْنَلْ اُمَتُ بَوَنِكَنْتَ اَنْرُ مُتَلایْ اِنْرَضَوُمْ
  اُنْنُمْ اُنَوُوۤ تُرَكْكَمُنِيتْ تُرْراضْ يَنْرِوْ وُورُمُوظِیيَۤ.
 • 2. مَنْنُنغْ كَرُنَيْ وَظِوِظِیارْ مَتُرَ مُوظِیارْ اُورْرِنَكَرْتْ
  تُنْنُمْ اَوَرْتَنْ تِرُمُنْبُوۤیْسْ سُكَنغْكاضْ نِنْرُ سُولْلِيرُوۤ
  مِنْنُنْ تيَۤوَرْ تِرُمُتِميَۤلْ وِضَنغْكُنعْ سَتَيْیَيْكْ كَنْتَوَضْتَنْ
  بِنْنُنعْ سَتَيْیَيْ اَوِظْتْتُونْرُمْ بيَۤساضْ يَمْمَيْبْ بِرِنْديَنْريَۤ.
 • 3. وَتِكْكُنْ تَمِظْتْتِينْ تيَۤنْيَنْنَ وَسَنَمْ بُكَلْوَارْ اُورْرِتَنِلْ
  نَتِكْكُنْ تِیاكَرْ تِرُمُنْبُوۤیْ نارایْ نِنْرُ نَوِرْرایُوۤ
  بِتِكْكُنغْ كِتَيْیا نَتَيْاُتَيْیَ بيَنْكَ ضيَلْلامْ بِسْسِيَنَ
  نُوتِكْكُمْ بَتِكْكُ مِكُنغْكامَ نُوۤیالْ وَرُنْدِ نُوۤوَتُوٕۤ.
 • 4. مایَ مُوظِیارْكْ كَرِوَرِیارْ وَنْكَيْ اُتَيْیارْ مَرَيْمَنَكْكُمْ
  تُویَ مُوظِیارْ اُورْرِیِرْبُوۤیْسْ سُكَنغْكاضْ نِنْرُ سُولْلِيرُوۤ
  نيَۤیَ مُوظِیاضْ بَنْداتاضْ نِلْلاضْ وَاسَ نِيراتاضْ
  يَۤیَ مُوظِیاضْ بالَنَمُمْ يَۤلاضْ اُمْمَيْ يَنْنِيَنْريَۤ.
 • 5. اُولْلارْ بُرَمُونْ ريَرِسيَیْتارْ اُورْرِ اَمَرْنْدارْ يَلْلارْكْكُمْ
  نَلْلارْ وَلْلارْ اَوَرْمُنْبُوۤیْ نارایْ نِنْرُ نَوِرْرُتِیيَۤ
  اَلْلارْ كُظَلاضْ كَنْ­رامْ آرْرِلْ اَلَيْنْداضْ اَنَنغْكَنَيْیارْ
  بَلْلارْ سُوظْنْدُ بَظِتُورْرَبْ بَتُتْتاضْ وِتُتْتاضْ بایَلْيَنْريَۤ.
 • 6. اُوۤوَا نِلَيْیارْ بُورْسِلَيْیارْ اُورْرِ نَكَرارْ اُنْمَيْسُولُمْ
  تُووَایْ مُوظِیارْ اَوَرْمُنْبُوۤیْسْ سُكَنغْكاضْ نِنْرُ سُولْلِيرُوۤ
  بُووَارْ مُتِیاضْ بُومُتِیاضْ بُوۤوَاضْ وَرُوَاضْ بُورُنْدُكِلاضْ
  آوَا يَنْباضْ مَكَضِرُوتُمْ آتاضْ تيَۤتاضْ اَنَمْيَنْريَۤ.
 • 7. وَتْتَ مَتِبُوۤلْ اَظَكُوظُكُمْ وَتَنَ وِتَنغْكَرْ اُورْرِتَنِلْ
  نَتْتَ نَوِلْوَارْ اَوَرْمُنْبُوۤیْ نارایْ نِنْرُ نَوِرْرایُوۤ
  كَتْتَ اَوِظْنْدَ كُظَلْمُتِیاضْ كَتُكِ وِظُنْدَ كَلَيْبُنَيْیاضْ
  مُتْتَ وِلَنغْكُ مُلَيْیِنَيْیُمْ مُوتاضْ مَتَنَيْ مُنِنْديَنْريَۤ.
 • 8. وٕۤلَيْ وِتَتْتَيْ مِتَرْرَنِنْدَ وٕنْ­رْ رَظَكَرْ وِنْنَضَوُمْ
  سُوۤلَيْ مَرُوُمْ اُورْرِیِرْبُوۤیْسْ سُكَنغْكاضْ اَوَرْمُنْ سُولْلِيرُوۤ
  مالَيْ مَنَتْتاضْ كَرْبَكَبْبُو مالَيْ تَرِنُمْ وَانغْكُكِلاضْ
  كالَيْ اَرِیاضْ بَكَلْاَرِیاضْ كَنغْكُلْ اَرِیاضْ كَنِنْديَنْريَۤ.
 • 9. مانْكاتْ تَضِرْكْكُمْ اُورْرِیِنارْ وَانَ مَكَضِرْ مَنغْكَلَبْبُونْ
  نانْكاتْ تَضِتْتارْ اَوَرْمُنْبُوۤیْ نارایْ نِنْرُ نَوِرْرُتِیُوۤ
  بُونْكاتْ تَضِیاضْ بُلَمْبِنِنْراضْ بُرَنْتاضْ اَیَنْمالْ آتِیَرامْ
  سيَۤنْكاتْ تَضِبْبُوۤرْ تيَۤرْرُكِنُمْ تيَۤراضْ مَنَتُ تِرَنْيَنْريَۤ.
 • 10. تيَۤسُ بُوتْتَ وَتِوَظَكَرْ تِرُوَاظْ اُورْرِتْ تيَۤوَرْبُلِتْ
  تُوسُ بُوتْتَ كِيضُتَيْیارْ سُكَنغْكاضْ اَوَرْمُنْ سُولْلِيرُوۤ
  ماسُ بُوتْتَ مَنِبُوۤلَ وَرُنْدا نِنْراضْ مَنغْكَيْیَرْوَایْ
  يَۤسُ بُوتْتَ اَلَرْكْكُوتِیایْ اِضَيْتْتاضْ اُمْمَيْ يَنْنِيَنْريَۤ.

நாரையும் கிளியும் நாட்டுறு தூது // நாரையும் கிளியும் நாட்டுறு தூது

No audios found!