திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
سَلْلابَ وِیَنْمُوظِ
sallāpa viyaṉmoḻi
اِنْبَبْ بُكَظْسْسِ
iṉpap pukaḻchsi
Third Thirumurai

006. اِنْبَكْ كِضَوِ
iṉpak kiḷavi

  تِرُوُورْرِیُورْ
  اَرُسِيرْكْ كَظِنيَتِلَتِ آسِرِیَ وِرُتْتَمْ
  تِرُسْسِرْرَمْبَلَمْ
 • 1. تِلْلَيْ وَضَتْتارْ اَمْبَلَتْتارْ تِرُوٕۤتْ كَضَتْتارْ سيَوْوَنَتْتارْ
  كَلْلَيْ وَضَيْتْتارْ يَنْرَنْمَنَكْ كَلْلَيْكْ كُظَيْتْتارْ كَنغْكَنَتْتالْ
  يَلْلَيْ وَضَيْتْتارْ تِیاكَرْتَمَيْ يَظِلارْ اُورْرِ يَنُمْنَكَرِلْ
  اُولْلَيْ وَضَيْتْتُكْ كَنْتيَۤنْنانْ اُونْرُمْ اُرَيْیا تِرُنْداريَۤ.
 • 2. اِرُنْدارْ تِرُوَا رُورَكَتْتِلْ يَنْناكْ كُوتِیارْ اِتَیَتْتِلْ
  بُورُنْدارْ كُونْرَيْبْ بُولَنْبُونْدارْ بُنَيْنْدارْ تَمْمَيْبْ بُكَظْنْدارْكَنْ
  وِرُنْدارْ تِرُنْدارْ بُرَمُنْتِي وِضَيْتْتارْ اُورْرِ نَكَرْكِضَيْتْتارْ
  تَرُنْدارْ كامَ مَرُنْدارْاِتْ تَرَنِ اِتَتْتيَۤ تَرُوَاريَۤ.
 • 3. تَرُوَارْ تَرُوَارْ سيَلْوَمُتَلْ تَرُوَارْ اُورْرِتْ تَلَمْاَمَرْوَارْ
  مَرُوَارْ تَمَتُ مَنَمَرُوَارْ مَرُوَارْ كُونْرَيْ مَلَرْبُنَيْوَارْ
  تِرُوَارْ بُیَنُمْ مَلَرُوۤنُمْ تيَۤتُمْ تِیاكَبْ بيَرُمانارْ
  وَرُوَارْ وَرُوَارْ يَنَنِنْرُ وَظِبارْتْ تِرُنْديَۤنْ وَنْدِلَريَۤ.
 • 4. وَنْدارْ اَلْلَرْ ماتيَۤنِي وَرُنْديَۤلْ يَنْرُ مارْبِلَنغْكُمْ
  تَنْدارْ اَلْلَلْ تَوِرْنْدُوۤنغْكَتْ تَنْدارْ اَلْلَرْ تَیَيْ اُتَيْیارْ
  سَنْدارْ سُوۤلَيْ وَضَرْاُورْرِتْ تَلَتْتارْ تِیاكَبْ بيَرُمانارْ
  بَنْدارْ مُلَيْیارْكْ كَوَرْكُوتُكْكُمْ بَرِسيَۤ تُونْرُمْ بارْتْتِلَميَۤ.
 • 5. اِلَميَۤ سيَرِتْتارْ تایَرْاِنِ يَنْسيَیْ كُوَتيَنْ رِرُنْديَۤرْكُ
  نَلَميَۤ تَرُوَارْ بُوۤلْوَنْديَنْ نَلَميَۤ كُونْتُ نَظُوِنَرْكانْ
  اُلَميَۤ اَنَيْیَ تِرُتْتُوۤضارْ اُورْرِتْ تِیاكَبْ بيَرُمانارْ
  وَلَميَۤ وَلَمْيَنْاَ وَلَمْاَوَلَمْ ماتيَۤ اِنِيَنْ وَظُتْتُوَتيَۤ.
 • 6. وَظُتْتارْ بُرَتْتَيْ يَرِتْتارْنَلْ وَلَتْتارْ نَتَنَ مَلَرَتِیارْ
  سيَظُتْتارْ مارْبَرْ تِرُاُورْرِتْ تِكَظُنْ تِیاكَبْ بيَرُمانارْ
  كَظُتْتارْ وِتَتْتارْ تَمَتَظَكَيْكْ كَنْتُ كَنِنْدُ بيَرُنغْكامَمْ
  بَظُتْتارْ تَمْمَيْكْ كَلَنْدِتَنَرْ بَتَتْتارْ يَنْرُمْ بارْتْتِلَريَۤ.
 • 7. بارا تِرُنْدارْ تَمَتُمُكَمْ بارْتْتُ وَرُنْدُمْ باوَيْتَنَيْسْ
  سيَۤرا تِرُنْدارْ تِرُاُورْرِتْ تِكَظُنْ تِیاكَبْ بيَرُمانارْ
  وَارا تِرُنْدارْ اِنْنُمْاِوَضْ وَرُتْتَنغْ كيَۤتْتُمْ مالَيْتَنَيْتْ
  تارا تِرُنْدارْ سَلَمَكَضَيْتْ تاظْنْدَ سَتَيْیِلْ تَرِتْتاريَۤ.
 • 8. سَتَيْیِلْ تَرِتْتارْ اُورُتْتِتَنَيْتْ تَظُوِ مَكِظْمَرْ رُورُبيَنْنَيْبْ
  بُتَيْیِلْ تَرِتْتارْ مَكَضيَۤنِي بُوۤنالْ يَنغْكيَۤ تَرِبْبارُوۤ
  كَتَيْیِلْ تَرِتْتَ وِتَمْاَتَنَيْكْ كَضَتْتِلْ تَرِتْتارْ كَرِتْتُوۤلَيْ
  اِتَيْیِلْ تَرِتْتارْ اُورْرِیُورْ اِرُنْدارْ اِرُنْدارْ يَنْنُضَتْتيَۤ.
 • 9. اُضَتْتيَۤ اِرُنْدارْ تِرُاُورْرِ یُورِلْ اِرُنْدارْ اُوَرْوِتَتْتَيْكْ
  كَضَتْتيَۤ وَتِنْدارْ اَوَرْيَنْرَنْ كَنْنُضْ وَتِنْدارْ كَتَلْاَمُتامْ
  اِضَتْتيَۤ مُوظِیایْ آتَلِنالْ اِمَيْیيَۤنْ اِمَيْتْتَلْ اِیَلْبَنْريَۤ
  وَضَتْتيَۤ مَنَتْتُمْ بُكُكِنْرارْ وَرُنْديَۤنْ سَرْرُمْ وَرُنْديَۤنيَۤ.
 • 10. وَرُنْديَۤنْ مَكَضِيرْ يَنَيْاُووْوَارْ وَضَنعْسيَۤرْ اُورْرِ مَنْنَوَنارْ
  تَرُنْديَۤنْ اَمُتَمْ اُنْتيَنْرُمْ سَلِیَ وَاظْوِلْ تَرُكْكِمَكِظْنْ
  تِرُنْديَۤنْ مَناضَرْ يَنَيْبْبِرِیارْ يَنْرُمْ بُنَرْسْسِكْ كيَۤتُوِتامْ
  مَرُنْديَۤنْ مَيْیَرْ بيَرُنُوۤیَيْ مَرَنْديَۤنْ اَوَرَيْ مَرَنْدِلَنيَۤ.

இன்பக் கிளவி // இன்பக் கிளவி

No audios found!